Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2013 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
20.11.2012
Diarienummer
A118/200/2012
Giltighet
fr.o.m. 1.1.2013

Utfärdat i Helsingfors den 20 november 2012


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2013 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 8 januari och i maj senast den 8 maj.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 20 november 2012

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo