Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2013 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
20.11.2012
Diarienummer
A118/200/2012
Giltighet
fr.o.m. 1.1.2013

Utfärdat i Helsingfors den 20 november 2012


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer år 2013 i januari lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 8 januari och i maj senast den 8 maj.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 20 november 2012

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 27.11.2012