Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2012 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
25.11.2011
Diarienummer
778/40/2011
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 2011


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer i maj 2012 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 8 maj och i december senast den 10 december.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 25 november 2011

Generaldirektör Mirjami Laitinen
Överinspektör Soili Sinisalo