Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2012 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
25.11.2011
Diarienummer
778/40/2011
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 2011


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådant det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer i maj 2012 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 8 maj och i december senast den 10 december.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 25 november 2011

Generaldirektör Mirjami Laitinen
Överinspektör Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 7.12.2011