Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2011 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
14.12.2010
Diarienummer
1199/40/2010
Giltighet
1.1.2011–31.12.2011

Utfärdat i Helsingfors 14.12.2010.


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådan den lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration


Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer i januari 2011 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 10 januari, i juni senast den 8 juni och i december senast den 8 december.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2011.


Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 4.1.2011