Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2011 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
14.12.2010
Diarienummer
1199/40/2010
Giltighet
1.1.2011–31.12.2011

Utfärdat i Helsingfors 14.12.2010.


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådan den lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration


Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer i januari 2011 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 10 januari, i juni senast den 8 juni och i december senast den 8 december.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2011.


Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Soili Sinisalo