Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2010 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Har getts
24.3.2010
Diarienummer
273/519/2010
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 24.3.2010.


Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådan det lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §

Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer för april 2010 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 9 april och i december senast den 8 december.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 31.3.2010.

Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Sirpa Aarniolehto-KotilainenSidan har senast uppdaterats 25.3.2010