Skattebehandlingen av en prestation som säljaren gett köparen till följd av att köp av bostad som var tänkt som stadigvarande bostad upphävdes

Diarienummer
A60/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Vid köp av aktielägenhet som skulle bli köparens stadigvarande bostad har säljaren muntligen antagit köparens erbjudande. Dagen därefter säljaren har dock upphävt köpet, eftersom han har hittat en annan köpare som betalar ett högre pris. Köpebrev har inte upprättats före upphävandet. Efter förhandlingar har säljaren betalat köparen 50 000 euro i kompensation för kostnader och besvikelse. Utgör en sådan ersättning skattepliktig inkomst eller skattefritt skadestånd för köparen?

Ställningstagande

Innan man avgör frågan ska man skilja mellan avtalsvite och skadestånd. Enligt skadeståndslagen kan skadestånd betalas för person- och sakskada samt för annan ekonomisk skada. Ett avtalsvite har däremot ett samband med avtalsbrott. Det finns inga särskilda bestämmelser om att ett avtalsvite ska vara skattefritt, vilket gör att det är skattepliktig inkomst med stöd av ISkL 29 §.

Säljaren har godkänt köparens offert, vilket betyder att parterna har ingått ett muntligt avtal. Säljaren har begått ett avtalsbrott i och med at han låtit köpet återgå. Av den anledningen har han betalat köparen en med avtalsvite jämförbar prestation som utgör skattepliktig inkomst för köparen. Om köparen har haft faktiska kostnader för upphävandet av köpet, får han dra av kostnaderna från den mottagna prestationen.

Inkomstslaget för köparens avtalsvite är kapitalinkomst. Prestationen har ett tydligt samband med aktier som var köpeobjektet och den kan således betraktas som sådan inkomst som egendomen genererat.

Det av säljaren betalda avtalsvitet gäller överlåtelse av aktier och det är en avdragbar utgift vid uträkningen av överlåtelsevinst.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki