Massutlämning av förskottsinnehållningsuppgifter för år 2016

Har getts
16.10.2015
Diarienummer
A81/7101/2015
Giltighet
Tills vidare

Allmänt

För verkställandet av förskottsinnehållningen kan Skatteförvaltningen i enlighet med 17 § 1, 2 och 4 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) lämna ut nödvändiga uppgifter om alla allmänt skattskyldiga personer till Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassor, försäkringsanstalter och andra instanser som betalar ut sådana förmåner som här avses.

Behövliga uppgifter är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningssatser och den inkomstgräns som fastställts enligt årsinkomsten. Uppgifterna kan massutlämnas via säker e-post. Uppgifterna kan även lämnas ut till nämnda förmånsutbetalare i samband med direktöverföring av uppgifter om förskottsinnehållning på lön (VKESSPAE).

Utlämning av uppgifter via säker e-post

Ansökan om tillstånd att få uppgifter

Begäran om förskottsinnehållningsuppgifterna lämnas skriftligt till Skatteförvaltningen. Förmånens utbetalare kan ansöka om tillstånd till uppgifterna. Om utbetalaren använder förskottsinnehållningsuppgifterna via en ADB-servicecentral kan denna centralt sköta ansökan för de instansers räkning med vilka den avtalat om tjänsten. Begäran kan antingen lämnas med blanketten i bilaga 1 eller formuleras fritt. I en fritt formulerad begäran ska de uppgifter ingå som blanketten avser.

Alla som begär uppgifter ska bifoga en redogörelse för hur uppgifterna skyddas. Redogörelsen kan lämnas med bilaga 2 (förmånsbetalare) eller bilaga 3 (ADB-servicecentraler) eller formuleras fritt. I en fritt formulerad redogörelse ska de fakta ingå som nämns i redogörelseblanketten. ADB-servicecentralerna ska dessutom bifoga en fullmakt från var och en av de förmånsbetalare för vars räkning ansökan om tillstånd att få uppgifter lämnas.

Uppgiftsbegäran med bilagor ska senast 10.11.2015 vara framme hos:

Skatteförvaltningen
Informationstjänsten
PB 325
00052 SKATT

Uppgifterna kan lämnas ut efter att Skatteförvaltningen godkänt ansökan genom ett skriftligt beslut.

Utlämning av uppgifter

Ett villkor för att uppgifter ska lämnas ut via säker e-post är att Skatteförvaltningen godkänner sökandens begäran. Via säker e-post lämnas uppgifter ut enbart till den som begärt dem eller till andra personer som namngivits i begäran om uppgifter. Mottagaren av uppgifterna får närmare anvisningar om användningen av säker e-post efter att beslut fattats om att uppgifterna kan lämnas ut.

En servicecentral som beviljats tillstånd till uppgifter kan be att få dessa via säker e-post för de förmånsutbetalare som centralen representerar.

Förstöring av uppgifter

Skatteförvaltningen kräver i villkoren för beslutet om tillstånd att få uppgifter att förmånsbetalaren eller ADB-centralen meddelar Skatteförvaltningen när uppgifterna förstörts. Anmälan kan antingen lämnas med blanketten i bilaga 4 eller formuleras fritt. En fritt formulerad anmälan ska innehålla de uppgifter som blanketten avser.

Förmånsbetalare som använder direktöverföring av uppgifter om förskottsinnehållning på lön

Vissa förmånsbetalare använder sig av förfarandet med direktöverföring av uppgifter om förskottsinnehållning på lön för att begränsa uppgifterna till egna medlemmar. Separata anvisningar om detta förfarande finns i anvisningen Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) på Skatteförvaltningens webbsidor (skatt.fi).

Lagrum

4 § och 17 § 1, 2 och 4 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

Tilläggsuppgifter

Tilläggsinformation om beställning och utlämning av uppgifter ges av informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä tfn 020 612 4198 (ulla-maija.heikkila@vero.fi) och överinspektör Satu Könni tfn 020 612 4046 (satu.konni@vero.fi).

Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om tillstånd att få uppgifter.docx

Bilaga 2: Blankett för redogörelse för skydd av uppgifter, förmånsbetalare.docx

Bilaga 3: Blankett för redogörelse för skydd av uppgifter, ADB-servicecentraler.docx

Bilaga 4: Anmälan om förstöring av uppgifter.docx 

informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä

överinspektör Satu Könni