FATCA, CRS och DAC2

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Finland har ett avtal om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna. Dessutom förpliktar OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av EU-direktivet DAC2 Finland. 

Enligt lagen ska finska finansinstitut, såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, identifiera den skatterättsliga hemviststaten för sina kunder och lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster i sin årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Därtill är finansinstitutens kunder förpliktade att lämna tilläggsuppgifter om sig själva till det finansiella institutet för att fastställa kundens skatterättsliga hemviststat. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka den har en överenskommelse eller annan förbindelse om detta.

På motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland. Informationsutbytet effektiverar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatter.

FATCA

Finland har ingått det s.k. FATCA-avtalet med Förenta staterna. Informationsutbytet inleddes år 2015, och det gällde uppgifterna för 2014. Årsanmälan för 2017 ska lämnas in före utgången av januari 2018.

CRS och DAC2

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av direktivet DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU har trätt i kraft, och i enlighet med dem ska finska finansinstitut lämna årsanmälningsuppgifterna om sina kunder till Skatteförvaltningen. Årsanmälan för 2016 ska lämnas in senast 31.3.2017. CRS- och DAC2-årsanmälan lämnas med samma anmälan.

Årsanmälan via Ilmoitin.fi

  • Årsanmälan för det föregående kalenderåret ska lämnas in via webbtjänsten Ilmoitin.fi, i form av xml-fil. Detta gäller såväl FATCA- som CRS–DAC2-anmälan. 
  • Ett finansinstitut ska lämna åtminstone en blank anmälan även om det inte haft några rapporteringspliktiga kundkonton eller transaktioner.
  • Man loggar in i Ilmoitin.fi med en Katso-kod. Den som lämnar in en årsanmälan ska ha någon av de följande Katso-behörigheterna: huvudanvändare, sekundär huvudanvändare eller årsanmälare. Med samma kod kan man lämna årsanmälan om flera kunder.

     

Förfrågningar: fatca(at)vero.fi 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken