FATCA, CRS och DAC2

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Finland har ett avtal om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna. Dessutom förpliktar OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av EU-direktivet DAC2 Finland. 

Enligt lagen ska finska finansinstitut, såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, identifiera den skatterättsliga hemviststaten för sina kunder och lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster i sin årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Därtill är finansinstitutens kunder förpliktade att lämna tilläggsuppgifter om sig själva till det finansiella institutet för att fastställa kundens skatterättsliga hemviststat. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka den har en överenskommelse eller annan förbindelse om detta.

På motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland. Informationsutbytet effektiverar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatter.

FATCA

Finland har ingått det s.k. FATCA-avtalet med Förenta staterna. Informationsutbytet inleddes år 2015, och det gällde uppgifterna för 2014. Årsanmälan för 2018 ska lämnas in före utgången av januari 2019.

CRS och DAC2

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av direktivet DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU har trätt i kraft, och i enlighet med dem ska finska finansinstitut lämna årsanmälningsuppgifterna om sina kunder till Skatteförvaltningen. Årsanmälan för 2018 ska lämnas in före utgången av januari 2019.

Årsanmälan via Ilmoitin.fi

 • Årsanmälan för det föregående kalenderåret ska lämnas in via webbtjänsten Ilmoitin.fi, i form av xml-fil. Detta gäller såväl FATCA- som CRS–DAC2-anmälan. 
 • Ett finansinstitut ska lämna åtminstone en blank anmälan även om det inte haft några rapporteringspliktiga kundkonton eller transaktioner.
 • Logga in på Ilmoitin.fi med en Katso-kod eller personlig autentisering. Den som lämnar in en årsanmälan ska ha någon av de följande Katso-behörigheterna: huvudanvändare, sekundär huvudanvändare eller årsanmälare. Med samma kod kan man lämna årsanmälan om flera kunder.

   

Förfrågningar: fatca(at)vero.fi 

Vanliga frågor – FATCA och CRS/DAC2

Termerna ”tidigare enhetskonto” och ”tidigare konto” syftar på konton som öppnats före 1.7.2014 när det gäller tillämpningen av FATCA och på konton som öppnats före 1.1.2016 när det gäller CRS/DAC2.

En fond investerar i ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller i finländska bostadsaktiebolag. Betraktas fonden som ett finansinstitut, och måste den lämna in FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälan?

Enligt både FATCA och CRS/DAC2 jämställs direkta aktieinvesteringar i finländska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i allmänhet med direkta fasta tillgångar. Om fondens tillgångar främst består av sådana aktier är fonden inte en investeringsenhet dvs. ett finansinstitut enligt FATCA och CRS/DAC2. Däremot är investeringar i ett bolag som investerar i aktier i fastighetsaktiebolag inte direkta investeringar i fast egendom.

Påverkar kontots saldo om en person ska rapporteras?

Nej. Det enda undantaget relaterat till rapportering enligt FATCA och CRS/DAC2 är tröskelvärdet för tidigare enhetskonton. Tröskelvärdet är 250 000 US-dollar (USD). Ärendet har behandlats mer detaljerat i Skatteförvaltningens FATCA-anvisningen: Tröskelvärdet tillämpas inte på nya enhetskonton. Alla övriga konton (även tidigare och nya person- och enhetskonton), som har en identifierad person som ska rapporteras, rapporteras i FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälan oberoende av kontots saldo.

Ska ett finansinstitut som införts i FATCA-registret göra en så kallad nollanmälan även i CRS/DAC2, även om finansinstitutet saknar finanskonton?

Ja. Ett finansinstitut som rapporterar i Finland ska även göra nollanmälan i CRS/DAC2, om det inte finns konton som ska rapporteras.

Ska ett finansinstitut som införts i FATCA-registret göra en så kallad nollanmälan även i CRS/DAC2, även om finansinstitutet saknar finanskonton?

Ja. Ett finansinstitut som rapporterar i Finland ska även göra nollanmälan i CRS/DAC2, om det inte finns konton som ska rapporteras.

Rapportering av pensionsförsäkringar i FATCA och CRS/DAC2: ska försäkrade rapporteras genast när deras anställningsförhållande upphör, dvs. redan före pensionstransaktionen? Eller rapporteras försäkrade först efter att pension börjar betalas till dem?

Rapporteringen ska göras från och med den tidpunkt då förmånstagaren utsetts permanent och arbetsgivaren inte längre kan byta förmånstagaren. Det saknar betydelse om kontoinnehavaren dvs. förmånstagaren får inkomster på kontot. Finansinstitutet ska redan före betalningstidpunkten för pensionen undersöka om pensionsförsäkringen uppfyller definitionen av finanskonto. Om det är fråga om ett finanskonto ska anmälaren undersöka om den försäkrade är en kontoinnehavare som avses i FATCA och CRS/DAC2 redan i fribrevsskedet.

Om en sådan försäkrad har fastställts som förmånstagare och den försäkrade är en person som ska rapporteras ska kontot i allmänhet rapporteras. Det saknar betydelse när den försäkrade kan börja ta ut försäkringsmedel. I sådana fall rapporteras försäkringens värde i slutet av året. Om medel ännu inte har kunnat tas ut, dvs. inkomsttransaktioner saknas, behöver de inte rapporteras.

Men om det finns villkor för den försäkrades förmåner och försäkringstagaren ännu kan byta förmånstagare, ska den försäkrade undersökas och identifieras i FATCA och CRS/DAC2 endast i särskilda fall.

Måste man i FATCA och CRS/DAC2 undersöka uppgifter om innehavaren av kontots dispositionsrätt, dvs. den person som har rätt att använda en annan persons eller ett annat företags konto. Ska innehavaren av dispositionsrätten identifieras och rapporteras?

Ja. När det gäller tidigare konton ska innehavaren av dispositionsrätten granskas och identifieras. Om det finns ett kännetecken till utlandet på innehavaren av dispositionsrätten, ska kontot rapporteras, såvida man inte av kontoinnehavaren får en tillförlitlig självcertifiering eller dokumenterad bevisning av att kontot trots kännetecknet inte ska rapporteras. Skatteförvaltningens CRS/DAC2-anvisning.

Om kontot är nytt ska finansinstitutet med hjälp av det så kallade tillförlitlighetstestet utreda om kontoinnehavarens självcertifiering är tillförlitligt. Ytterligare information om tillförlitlighetstestet finns i Skatteförvaltningens CRS/DAC2-anvisning. En fråga som ska utredas är vem den faktiska kontoinnehavaren är, dvs. vems medel det de facto är fråga om. Finansinstitutet ska alltså få en utredning av grunden för dispositionsrätten och undersöka om utredningen påverkar självcertifieringens tillförlitlighet. Om finansinstitutet inte får en tillförlitlig självcertifiering får kontot inte öppnas. Om en utredning av dispositionsrätten visar att innehavaren av dispositionsrätten inte de facto är kontoinnehavare påverkar innehavet av dispositionsrätten inte rapporteringen. Finansinstitutet bör spara de utredningar som tyder på att självcertifieringen är tillförlitlig.

Är kontoinnehavarens och den kontrollerande personens amerikanska skattenummer (US TIN) en obligatorisk uppgift i FATCA-årsanmälan?

Ja. Kontoinnehavarens och den kontrollerande personens amerikanska skattenummer (US TIN) är en obligatorisk uppgift för både tidigare och nya konton.

Den amerikanska skattemyndigheten IRS har publicerat ett meddelande (Notice 2017-46) om saknade amerikanska skattenummer för tidigare konton. Meddelandet förändrar den tidigare regleringen i undantagsfall: finansinstitutet låta bli att anmäla den tidigare kontoinnehavarens (även den kontrollerande personens) amerikanska skattenummer i FATCA-årsanmälan för åren 2017, 2018 och 2019, om finansinstitutet inte har kännedom om numret och alla följande förutsättningar uppfylls:

 1. Finansinstitutet rapporterar kontoinnehavarens födelsetid.
 2. Finansinstitutet ber årligen kontoinnehavaren ange US TIN-nummer som saknas.
 3. Före rapporteringen av 2017 ska finansinstitutet göra en elektronisk arkivsökning av saknade amerikanska skattenummer.

Om dessa förutsättningar uppfylls anger man i stället för TIN-numret nio stora A-bokstäver (AAAAAAAAA).

Innehavaren av ett tidigare konto har ett kännetecken som tyder på en rapporteringspliktig stat. Finansinstitutet har bett om en självcertifiering av kontoinnehavaren men har inte fått ett sådant. Hur rapporteras en sådan kontoinnehavare i CRS/DAC2?

Om kontoinnehavaren inte svarar på frågorna om beskattningsland ska kontoinnehavaren rapporteras till alla de stater vars kännetecken är förknippade med kontoinnehavaren. Som kontoinnehavarens beskattningsmässiga hemviststat (ResCountryCode) anges alla stater med kännetecken. Om kännetecknet endast anknyter till Finland och finansinstitutet har iakttagit kraven på omsorgsfullhet är kontot inte ett konto som ska rapporteras.

Hur ska man agera om kontoinnehavarens hemviststat inte kan identifieras?

Om kontoinnehavaren inte ger en självcertifiering eller dokumentbevisning av hemviststaten och hemviststaten inte kan identifieras ska kontot rapporteras som ett odokumenterat konto. I rapporteringen används landskoden ”FI”. Om det är fråga om ett nytt konto kan motsvarande situationer inte uppstå: utan självcertifiering får konto inte öppnas.

Kontoinnehavaren har meddelat finansinstitutet att han eller hon inte är allmänt skattskyldig i någon stat. Hur anmäls en sådan kontoinnehavare i CRS/DAC2-årsanmälan?

Man utgår från att en självcertifiering av kontoinnehavaren inte kan anses vara tillförlitligt, om adress i den beskattningsmässiga hemviststaten och skattenummer saknas. Om tillförlitliga bevis inte är tillgängliga får finansinstitutet inte öppna konto. Innan konto öppnas ska finansinstitutet be kunden lämna in en utredning av att självcertifieringen är tillförlitlig trots brister. Utredningen är ett tillräckligt bevis på självcertifieringens tillförlitlighet, om den innehåller bland annat följande uppgifter:

 • motivering till att kunden inte är skattskyldig i någon stat
 • myndighetsintyg som visar att kunden inte är skattskyldig i någon av de stater där han eller hon har en adress eller där han eller hon bott i. Intyg behövs också över den senaste staten där kunden varit allmänt skattskyldig)
 • tillförlitliga sakkunnigutlåtanden om att kunden inte är allmänt skattskyldig i något land.

Om finansinstitutet får en tillförlitlig utredning är kunden en så kallad tax nomad som inte är allmänt skattskyldig i någon stat. Ett sådant konto är dock ett konto som ska rapporteras, och i rapporteringen av kontoinnehavarens hemviststat används landskoden "FI" (Finland). Dessutom ska finansinstitutet observera att en sådan person inte kan beviljas skatteavtalsförmåner i till exempel källbeskattningen av räntor och dividender, eftersom personen inte är bosatt i någon skatteavtalsstat.

Påverkar byte av företagsägare FATCA- och CRS/DAC2-rapporteringsskyldigheten?

Byte av ägare påverkar inte rapporteringsskyldigheten. Företaget ska lämna in årsanmälan oberoende av byte av ägare, om företaget är ett finansinstitut.

Ska ett företag lämna in FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälan, om företagets registrering i den amerikanska skattemyndigheten IRS FATCA-register är i kraft, men företaget har inte haft verksamhet utifrån vilken företaget kunde tolkas som finansinstitut?

Utgångspunkten är att alla aktörer som är införda i IRS FATCA-register åtminstone ska lämna in nollanmälan i Finland. Om registreringen har saknat grund under hela året och företaget inte har varit ett finansinstitut kan företaget lämna in en motiverad skriftlig utredning av varför företaget inte anser sig ha varit skyldigt att lämna in FATCA- eller CRS/DAC2-årsanmälan. Utredningen ska innehålla information om att den irrelevanta registreringen har raderats. Om förhållandena har förändrats under året och företaget har varit ett finansinstitut under en del av året, ska företaget rapportera finanskonton fram till det att förhållandena förändrats – bland annat anmäla att de rapporterade finanskontona har avslutats.

Dessutom ska företaget lämna in en ny självcertifiering över alla de finansinstitut där det har konton. Självcertifieringen ska bekräfta att företaget inte är ett finansinstitut trots GIIN-koden.

Om uppgifterna om kontoinnehavaren ska rapporteras enligt FATCA, ska de då rapporteras på nytt även i CRS/DAC2?

Uppgifter om kontoinnehavare som anmälts till USA anmäls inte på nytt i CRS/DAC2-årsanmälan. En amerikansk kontoinnehavare behöver alltså inte anmälas på nytt i CRS/DAC2-årsanmälan. Undantag utgörs av situationer där en kontoinnehavare som är skattskyldig i USA har en annan hemviststat vid sidan av USA. Uppgifter som gäller andra länder ska då rapporteras i CRS/DAC2-årsanmälan.

Vilka uppgifter ska fonden rapportera i FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälan när det gäller fondinnehav?

Fonden ska rapportera avkastning, överlåtelse och inlösen av fondandelar samt innehavens saldo eller värde på årets sista dag. Om kontot stängts under året ska man i FATCA-årsanmälan dessutom rapportera kontots saldo vid stängningen. I CRS/DAC2-årsanmälan ska man utöver avstängning av konto rapportera nollsaldo (dvs. som saldo anges 0.00).

På vilka grunder fastställer man vem som är kontrollerande person för en passiv icke-finansenhet? Ska alla kontrollerande personer rapporteras?

En kontrollerande person definieras utifrån samma grunder som en faktisk förmånstagare i lagstiftningen om penningtvätt. En kontrollerande person (i praktiken den kontrollerade enhetens konto) ska rapporteras om personen enligt FATCA- eller CRS/DAC2-anvisningen är en person som ska rapporteras.

I FATCA behöver man dock inte rapportera en amerikansk kontrollerande person om enheten är amerikansk.