Anvisningar för hur arbetsgivare ska använda ändringsskattekort

Har getts
25.4.2016
Giltighet
25.4.2016 - Tills vidare

På skattekortet anges för vilken slags inkomst kortet gäller. Huvudregeln är att skattekortet får användas endast för sådan inkomst.

Skattekortet för lön och för bisyssla kan dock användas också för förskottsinnehållningen på andra förvärvsinkomster på det sätt som anges i förordningen om förskottsuppbörd och i Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning.

Skattekort för sjöarbetsinkomst får användas endast av redare.

Om ändringsskattekortet gäller lön eller sjöarbetsinkomst får det användas endast av en arbetsgivare åt gången. Annars kan påföljden vara att arbetstagaren måste betala kvarskatt. Ändringsskattekortet ska ges till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska förvara skattekortet tills ett nytt skattekort träder i kraft. När anställningen upphör ska skattekortet ges tillbaka till löntagaren. Om det står endast en inkomstsgräns i ändringsskattekortet ska arbetsgivaren göra anteckningar om de utbetalda lönerna på skattekortet, på en separat bilaga eller på Skatteförvaltningens blankett (5049r).

Om arbetsgivaren använder Palkka.fi väljer arbetstagaren det skattekort som visas i webbtjänsten och arbetsgivaren får uppgifterna elektroniskt. Arbetstagaren förvara det ursprungliga pappersskattekortet. Om anställningen upphör mitt under året ska arbetstagaren foga arbetsgivarens intyg över de utbetalda lönerna (5049r) till sitt skattekort och ge skatterkortet och bilagan till den följande arbetsgivaren.

Om skattekortet inte ges till arbetsgivaren ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 60 %.

Övriga ändringsskattekort

Den inkomst som skattekortet gäller

Måste skattekortet ges till betalaren?

Ska betalaren spara skattekortet?

Hur ska förskottsinnehållningen verkställas om skattekortet inte ges till betalaren?

Förmån, pension, studiepenning, engångsinkomst, bruksavgift, arvode och kostnadsersättning till familjevårdare, arvode till närståendevårdare, idrottsmans arvode, andel i personalfond, stipendium för hobby- och rekreationsverksamhet, annan förvärvsinkomst, arbetsersättning (mottagaren är inte momsskyldig) dividend som grundar sig på arbetsinsats

Ja *)

Ja

Schablonmässiga regler, Läs mer om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Frilansinkomst, biinkomst

Nej, måste visas upp till betalaren

Nej

60 %

Arbetsersättning (mottagaren är momsskyldig), dividend, försäkringslön eller lön som omfattas av sexmånadersregeln, inkomst av virkesförsäljning, skogsförsäkringsersättning, bruksavgift som utgör kapitalinkomst, offentligt stöd eller skadestånd för skogsbruk

Nej, måste visas upp till betalaren

Nej

Schablonmässiga regler, Läs mera förordningen om förskottsuppbörd samt om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

*) = Ja, om Skatteförvaltningen inte har skickat skattekortet direkt till betalaren med posten eller elektroniskt.

Arbetstagarens personliga skattenummer har antecknats på skattekortet för löneinkomst och arbetsersättning.

Ytterligare information för betalaren eller tfn 029 497 005 (lna/msa).