Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Öppenhetsskyldighet gällande statliga stöd

Giltighet
- 31.12.2020

Anvisningen har ersätts av anvisningen Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen, 1.1.2021 Drn VH/5870/00.01.00/2020.

 

Med öppenhetsskyldighet avses EU-staternas skyldighet att offentliggöra information om de statliga stöd som de beviljat. Avsikten är att öka öppenheten i fråga om statliga stöd. Sammandragsuppgifter om företagsstöd som överstiger 500 000 euro ska offentliggöras centraliserat för varje medlemsstat på webbsidan om statliga stöd. Detta gäller stöd som beviljats efter 1.7.2016. Skatteförvaltningen ansvarar för att uppgifterna som krävs publiceras för statliga stöd som Skatteförvaltningen beviljat. Registreringsskyldigheten gäller industriföretag för vilka stödet inte betalas som skatteåterbäring utan som får stödet direkt genom en lägre skattenivå vid beskattningen.

Elnätsinnehavare och elproducenter ska för sin del en gång per år lämna i lagen bestämda uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag till vilka de levererat elström enligt den lägre skatteklassen II. 

Att öppenhetsskyldigheten, dvs. skyldigheten att offentliggöra uppgifterna, fullgörs är ett villkor för att stödet ska kunna godkännas.

Hur lämnas uppgifterna om stödmottagare till Skatteförvaltningen?

Statliga stöd beviljas antingen direkt i samband med beskattningen eller enligt ansökan om återbäring. Företaget ska lämna uppgifterna om beviljat stöd till Skatteförvaltningen i en ansökan om återbäring eller registrera sig i Stödmottagarregistret för punktskatt. Uppgifterna om stödmottagare ska lämnas till Skatteförvaltningen genom att fylla i en återbäringsansökan om

 • det statliga stödet utbetalas till ett företag i form av skatteåterbäring; t.ex. till energiintensiva industriföretag
 • ett företag som får stöd för kombinerad produktion av el och värme får en del av stödet som återbäring och en del som lägre skattenivå De stödmottagande aktörerna ska registrera sig i Stödmottagarregistret för punktskatt om
 • företaget får enbart stöd enligt den lägre skattenivån för kombinerad produktion av el och värme och ansöker inte om återbäring
 • företaget använder el enligt den lägre elskattenivån i sin verksamhet.

Vem ska registrera sig?

Registreringsskyldigheten gäller industriföretag för vilka stödet inte betalas som skatteåterbäring utan för vilka skattenivån är lägre i beskattningen. Till dem räknas bl.a. de industriföretag som köper och i sin verksamhet använder el enligt den lägre elskattenivån II för industrin. Statliga stöd beviljas dessa företag som direkt skattestöd i den el som de köper och använder.

Nätbolag som levererat el lämnar till Skatteförvaltningen de i lagen bestämda uppgifterna om de företag till vilka el enligt den lägre skatteklassen har levererats. Om företaget som köpt el enligt den lägre skatteklassen överlåter el vidare för att användas för ett ändamål enligt elskatteklass II måste även det företag som el överlåtits till registrera sig i stödmottagarregistret. Då får Skatteförvaltningen inte uppgiften om den rätta stödmottagaren från de uppgifter som nätinnehavaren lämnat in. Företaget som överlåtit el till slutanvändaren ombeds anmäla till Skatteförvaltningen uppgifterna om el som överlåtits vidare. Anmälan kan vara fritt formulerad men ska göras skriftligt.

Om företaget har registrerat sig i systemet fast det inte skulle behöva göra det, gör det ingenting.

Hur kan företaget registrera sig?

Företaget kan registrera sig i det elektroniska stödmottagarregistret här:

Registreringen kräver KATSO-koder som beviljas av Skatteförvaltningen.

Om företaget inte har Katso-koder går det också att registrera sig med en blankett.

Elnätsinnehavare och elproducenter har skyldighet att lämna uppgifter

Elnätsbolag, elproducenter och alla andra som är skyldiga att betala punktskatt på elström måste en gång per år till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om alla de företag till vilka de levererat elström enligt skatteklass II samt om de själva i sin egen verksamhet ha använt elström enligt skatteklass II.

Följande uppgifter ska anges om bolagen:

 • företagets namn
 • FO-nummer
 • levererade kilowattimmar

Uppgifterna ska lämnas efter att kalenderåret har tagit slut inom februari månad. 

Hur lämnas uppgifterna?

Uppgifterna laddas upp till Stödmottagarregistret för punktskatt genom att skapa en csv-fil av Excel-tabellen enligt anvisningen nedan.

Hurdana statliga stöd till företag är tillåtna?

Enligt Europeiska unionens lagstiftning är statliga stöd för företagsverksamhet i regel förbjudna. Offentliga stöd för företagsverksamhet kan dock vara förenliga med den inre marknaden, om de främjar den allmänna ekonomiska utvecklingen och de mål som anges i EUF-fördraget. (EUF-fördraget = fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Europeiska kommissionen har utfärdat detaljerade regler om vilka slags statliga stöd som är tillåtna och hurdana förfaranden som ska iakttas när stöd beviljas. I den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 651/2014) definieras hurdana stöd och stödprogram i regel kan godkännas och inte kräver förhandsanmälan eller kommissionens förhandsgodkännande.

Stöd kan inte beviljas företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter

Enligt gruppundantagsförordningen får statligt stöd inte beviljas företag som befinner sig i svårigheter. Därför frågar Skatteförvaltningen om företagets ekonomiska situation både i ansökan om återbäring och i samband med registreringen. Om företaget anger att det befinner sig i ekonomiska svårigheter, säkerställer Skatteförvaltningen att anmälan stämmer innan man ingriper. Läs mer i anvisningen om punktskatt: Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter.

Vilka statliga stöd beviljar Skatteförvaltningen?

Statliga stöd beviljas i Finland av bl.a. Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen beviljar följande statliga stöd enligt gruppundantagsförordningen antingen i form av skattenedsättning eller skatteåterbäring: 

 • stöd till energiintensiva företag  
 • lägre elskattenivå II för industrin
 • stöd för kombinerad produktion av el och värme
 • nedsättning av skatten på elström i datorhallar

Varför måste uppgifterna offentliggöras?

Med öppenhetsskyldighet avses skyldigheten att offentliggöra information som gäller statliga stöd som EU-medlemstater beviljat. Sammandragsuppgifter om företagsstöd som överstiger 500 000 euro ska offentliggöras centraliserat för varje medlemsstat på webbsidan om statliga stöd. Skyldigheten att offentliggöra gäller stöd som beviljats efter 1.7.2016. Man vill öka öppenheten kring statliga stöd genom att offentliggöra uppgifter.

De statliga stöden ovan behandlas som separata stöd. Stöden räknas inte ihop när man granskar om gränsen för offentliggörande på 500 000 euro överskrids. Skatteförvaltningen ansvarar för att uppgifterna som krävs publiceras för individuella statliga stöd på över 500 000 euro som Skatteförvaltningen beviljat fr.o.m. datumet ovan. Skatteförvaltningen förmedlar all information om stöden till Europeiska kommissionens informationssystem för medlemsstater varifrån informationen offentliggörs på kommissionens webbplats separat för varje medlemstat.

Att öppenhetsskyldigheten, dvs. skyldigheten att offentligöra uppgifterna, fullgörs är ett villkor för att stödet ska kunna godkännas.

Räknas separata stöd ihop?

Exempel: Om företaget exempelvis får stöd för energiintensiva företag och stöd enligt den lägre nivån på elskatt II för industrin, räknas dessa som två separata stöd som inte räknas ihop. Om den ena av dessa stöd till sitt belopp överskrider 500 000 euro offentliggörs stöduppgifterna enbart för det stödet. Om bägge stöden överskrider 500 000 euro, offentliggörs uppgifterna som två separata stöduppgifter.

Bestämmelser om skattestöd Informationen om skattestöd ska offentliggöras inom ett år efter att skattedeklarationen lämnats in. Om skatteförmånen grundar sig exempelvis på en skattedeklaration som ska lämnas in månatligen, granskas stödbeloppet och offentliggörs informationen därom på årsnivå (12 mån.). Tidsfristen på ett år för offentliggörande av informationen börjar då från den dag då årets sista månadsdeklaration lämnats in.

Informationen om skattestöd offentliggörs inom följande intervaller:
0,5–1; 1–2; 2–5; 5–10; 10–30, 30–miljoner euro.

Information som offentliggörs är bl.a. stödmottagarens namn, FO-numret, företagets storlek, regionen där den stödda verksamheten sker, stödformen, stödbeloppet samt verksamhetsområdet där stödet används.

Arbets- och näringsministeriet är den centrala nationella samordnaren och administratören i fråga om statliga stöd. Ministeriet samordnar genomförandet av EU:s regler om statligt stöd i Finland enligt den nationella lagstiftningen.

Mera information: Regler om statliga stöd på Arbets- och näringsministeriets (ANM) webbplats (tem.fi).

Mera information:

Sidan har senast uppdaterats 11.5.2017