Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Giltighet
Tills vidare

I Europeiska unionens medlemsländer, och sålunda också i Finland, omfattas alkohol och alkoholdrycker av punktbeskattning som harmoniserats genom direktiv. I Finland tas därutöver nationella punktskatter ut bl.a. på läskedrycker och på dryckesförpackningar.

Bestämmelser som gäller varje varugrupp finns i respektive lagar om accis eller punktskatt och bestämmelser om beskattningsförfarandet för alla punktskatter ingår i punktskattelagen (182/2010). Skatteförvaltningen sköter uppbörden av punktskatter och tillsynen däröver.

Obs! Skattebeloppen som anges i detta meddelande gäller den 1 januari 2014 och de kan ändras i samband med lagändringar. Skatteförvaltningen meddelar om eventuella ändringar, men det är på kundens ansvar att kontrollera att de skattebelopp som han använder vid deklaration är gällande.

Skatt på alkoholdrycker

Punktbeskattningen av alkohol och alkoholdrycker har harmoniserats inom gemenskapens medlemsstater. I Finland baserar sig skatten på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Skattepliktiga produkter Skatt på alkoholdrycker tas ut för produkter som nämns i skattetabellen i bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. '

Skattepliktiga är öl och andra maltdrycker som innehåller mer än 0,5 volymprocent alkohol samt vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning, mellanprodukter och etylalkohol, som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol. Med mellanprodukter avses bl.a. starka viner (portvin, madeira, sherry osv.), som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och med etylalkohol bl.a. starksprit samt likörer.

Skatten bestäms enligt etylalkoholhalten eller enligt dryckmängden. Små oavhängiga ölbryggerier har möjlighet att få skatten nedsatt med 10–50 %. En sådan möjlighet har både utländska och inhemska småbryggerier, som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch. I dessa fall ska den skattskyldige till Skatteförvaltningen ge en pålitlig utredning om att företaget är oberoende.

Skattetabell

Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl    
— över 0,5 men högst 2,8 11. 8,00 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 12. 32,05 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker    
— över 1,2 men högst 2,8 21. 22,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 169,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 241,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 339,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner    
— över 15 men högst 18 25. 339,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter    
— över 1,2 men högst 15 31. 411,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 670,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol    
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:    
— över 1,2 men högst 2,8 41. 8,00 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 45. 45,55 cent/centiliter etylalkohol
Andra 46. 45,55 cent/centiliter etylalkohol

Skattefria produkter

Skattefri är alkohol som är avsedd för tillverkning av läskedrycker eller alkoholdrycker eller som ingår i mediciner som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller i vissa livsmedel. Också alkohol som levereras för kvalitetskontroll eller specialförsäljning som avses i alkohollagen (395/1987) är skattefri.

Inte heller öl och viner som i privathushåll tillverkas genom jäsning enbart för eget bruk omfattas av punktbeskattning.

Dessutom berör skatten inte produkter som är starkt denaturerade (t.ex. frostskyddsvätskor och tvättmedel för bilar) eller svagt denaturerade produkter som används för tillverkning av produkter som inte är avsedda att förtäras (t.ex. medel som används i målfärgs- och kosmetikindustrin).. 

Punktskatt på läskedrycker

Punktskatt på läskedrycker tas ut för produkter som tillhör vissa varukoder i tulltariffen. Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Punktskatten på läskedrycker har inte harmoniserats inom Europeiska unionen, utan Finland tar ut en nationell punktskatt för läskedrycker.

Skatt på dryckesförpackningar

Nationell punktskatt tas ut på alkohol- och läskedrycksförpackningar. Med skatten på dryckesförpackningar försöker man styra användningen av dryckesförpackningar i en miljövänlig riktning. Alkoholoch läskedrycksskattens tilläggsskatt ersattes i början av år 2005 med en särskild dryckesförpackningskatt. Skatten baserar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004).

Skattepliktiga produkter

Skatt på dryckesförpackningar tas ut för förpackningar som innehåller vissa drycker enligt kapitel 22 i tulltariffen vilka är avsedda att drickas. Skattepliktiga är till exempel förpackningarna för alla alkoholdrycker, maltdrycker, vatten, lemonad, saftdrycker, kaffe- och tedrycker, sportdrycker samt för övriga alkoholfria drycker.

Dryckesförpackningsskatt tas ut också för förpackningar som innehåller drycker med en alkoholhalt på 0,5–1,2 volymprocent (bl.a. cider), naturligt mineral- och källvatten samt kranvatten.

Förpackningstyper

Skattepliktiga förpackningar kan vara tillverkade av olika material, t.ex. glas, plast, eller aluminium. Förpackningar som enbart tillverkats av vätskeförpackningskartong är dock skattefria. Sålunda uppbärs vanligtvis ingen skatt på förpackningar för saftdrycker. Förpackningen är skattepliktig om kartongen eller pappförpackningen innehåller en separat påse av plast eller annat material, såsom t.ex. kranförpackningar för vin, dvs. ”bag in box”-dryckesförpackningar.

Skatt tas inte heller ut för sådana detaljhandelsförpackningar som rymmer mera än fem liter. Skattefria är också förpackningar som fylls på just före försäljningen och vars innehåll är avsett att drickas upp omedelbart efter köpet. Sådana förpackningar är t.ex. engångsmuggar av papp- eller plast.

Skattefria produkter

Förpackningar som omfattas av ett pantbaserat retursystem och som kan fyllas på nytt eller återanvändas som råmaterial är skattefria. Med ett fungerande återvinningssystem avses ett pantbaserat system där man sköter om att dryckesförpackningarna fylls på nytt eller återvinns som råmaterial. Register över godkända retursystem (s.k. producentregister) upprätthålls för det finska fastlandets del av Birkalands miljöcentral och på Åland av Ålands landskapsregering.

Förpackningarna för alla drycker som inte tillhör tulltariffkapitel 22 är skattefria. T.ex. förpackningarna för mjölk- och mejeriprodukter (kapitel 4) samt för frukt- och grönsakssafter (kapitel 20) är skattefria.

Små tillverkare som är oberoende av andra tillverkare i samma bransch, och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 50 000 liter, är befriade från skatt. Sådana tillverkare ska vid behov till Skatteförvaltningen ge en tillförlitlig utredning om sin oberoende ställning och om produktionsmängder. Bestämmelsen gäller till exempel restaurangbryggerier samt små vingårdar och safttillverkare. Skattefriheten gäller också små företag som är belägna utomlands. I detta fall är importören av drycker skyldig att påvisa företagets status som småföretag.

Skattefria är under vissa förutsättningar också förpackningar som innehåller drycker som är avsedda för konsumtion i ett annat medlemsland. Ovan nämnda principer för skattefrihet gällande alkoholskatt och läskedrycksskatt är också i huvudsak tillämpliga för dryckesförpackningar.

Skattebelopp

Skatten på dryckesförpackningar är 51 cent per liter förpackad produkt. Skatten tas ut på alla produkter som inte tillhör något fungerande retursystem.

Verkställande av punktbeskattning

Skattskyldig

Bestämmelserna om verkställande av punktbeskattningen i fråga om alkohol- och läskedrycker samt dryckesförpackningar finns i punktskattelagen (182/2010). Skatt tas ut på enhetliga grunder både för importerade produkter och för produkter som framställts i Finland.

Skattskyldig är var och en som i kommersiellt syfte tillverkar eller importerar skattepliktiga produkter. Skattskyldig är också den som mottagit i hemlandet tillverkade skattepliktiga produkter, om dessa inte använts för skattefritt ändamål. I samband med dryckesförpackningsskatten avser man med tillverkning också förpackning av drycker i detaljhandelsförpackningar. Tillverkaren av drycker kan vara någon annan än den som förpackar dem. Skattskyldiga är enligt punktskattelagen godkända upplagshavare, registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare, registrerade avsändare, skatterepresentanter och oregistrerade skattskyldiga.

Godkända upplagshavare kan producera, förädla, lagra, ta emot och avsända punktskattepliktiga produkter som är temporärt skattefria. Verksamheten sker då i ett skatteupplag och skaten betalas först senare när produkterna frisläppts för konsumtion från lagret. Att verka som godkänd upplagshavare förutsätter tillstånd som beviljas av Skatteförvaltningen. En tillverkare av skattepliktiga produkter ska alltid verka som godkänd upplagshavare. Som godkänd upplagshavare godkänns förutom producenter också pålitliga partiaffärer som utövar regelbunden affärsverksamhet.

Registrerade mottagare har tillstånd att i sin affärsverksamhet ta emot skattepliktiga produkter som temporärt skattefria. En registrerad mottagare får alltså inte tillverka, lagra eller avsända produkter som är temporärt skattefria, utan en sådan importör betalar skatterna för mottagna produkter alltid på en gång per skatteperiod (kalendermånad). Att verka som registrerad mottagare förutsätter också tillstånd av Skatteförvaltningen.

Tillfälligt registrerade mottagare får i sin affärsverksamhet vid en viss tidpunkt från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som temporärt skattefria. T.ex. ett företag som idkar sporadisk import kan av Skatteförvaltningen beviljas tillstånd att verka som tillfälligt registrerad mottagare. Innan produkterna avsänds ska en anmälan om produkterna lämnas till Skatteförvaltningen och en säkerhet ställas för de skatter som ska betalas för produkterna. Skatten ska betalas per produktgrupp. Tillfälligt registrerade mottagare får inte inneha eller avsända skattefria produkter.

Registrerade avsändare har av Skatteförvaltningen fått tillstånd att i sin affärsverksamhet avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande (som temporärt skattefria). Att verka som registrerad avsändare kräver tillstånd av Skatteförvaltningen.

Med skatterepresentant vid distansförsäljning avses en person som en försäljare i en annan medlemsstat utsett och som Skatteförvaltningen beviljat rätt att på försäljarens vägnar betala skatt för produkter som tagits emot här. Med distansförsäljning avses försäljning i vilken produkter som redan beskattats i ett medlemsland säljs till en privatperson i en annan medlemsstat så att avsändningen och transporten av produkterna sköts av säljaren eller av någon annan på säljarens vägnar. T.ex. postorder- eller Internetförsäljning betraktas som sådan försäljningsverksamhet.

Övriga skattskyldiga är personer som inte registrerats eller beviljats punktskattetillstånd av Skatteförvaltningen. Sådana skattskyldiga är t.ex. distansförsäljare som inte utsett en skatterepresentant, personer som i en Internet-butik beställt alkohol eller cigaretter och som själva ordnat transporten av produkterna till Finland eller vem som helst som innehar punktskattepliktiga produkter.

Deklarering och betalning av skatt

Punktskatt påförs godkända upplagshavare för produkter som under en skatteperiod (kalendermånad) från skatteupplag frisläppts för konsumtion. Skatt påförs också registrerade mottagare och skatterepresentanter för mottagna produkter per kalendermånad. Godkända upplagshavare, registrerade mottagare och skatterepresentanter ska avge skattedeklaration med en blankett för varje skatteperiod senast den 18 dagen i den månad som följer närmast efter skatteperioden och betala skatten senast den 27 dagen i den månaden.

I fråga om övriga skattskyldiga påförs skatten för varje produktparti som mottagits. Dessa oregistrerade skattskyldiga ska avge deklaration inom fyra vardagar från det att varorna tagits emot och skatt ska betalas senast den 10 dagen efter det att produkterna mottagits. Deklarationstiden på fyra vardagar tillämpas inte om man vid granskning eller annars märker att produkterna importerats eller mottagits utan att bestämmelserna i punktskattelagen gällande beskattning eller övervakning iakttagits.

Lagstiftning tillämpas om en oregistrerad skattskyldig, som också samtidigt är kontantkund enligt tullagen (1466/1994), importerar produkter från områden utanför gemenskapen till Finland. Av en sådan kontantkund tas skatt ut redan i samband med förtullningen, och också i övrigt tillämpas bestämmelser som berör Skatteförvaltningen på beskattningsförfarandet.

Mera information

Deklarationsblanketter för punktskatt och ansökningsblanketter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Punktskatterådgivning till företag: tfn 029 497 155  (9–16.15) / Övriga punktskatter