Nyckelord:

Att beställa varor från utlandet – anvisning för företag och samfund

Giltighet
Tills vidare

Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter

Mervärdesbeskattning

Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde

Med accispliktiga varor avses i mervärdesskattelagen sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

När andra än privatpersoner förvärvar punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland beskattas de här alltid som gemenskapsinterna förvärv. De mervärdesskattskyldiga deklarerar punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv på samma sätt som övriga gemenskapsinterna varuförvärv). Likaså är näringsidkare, som bedriver sådan verksamhet som inte till någon del berättigar till avdrag (t.ex. sådana näringsidkare som bedriver affärsverksamhet i liten skala), liksom också andra juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund) skyldiga att betala mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv gällande förvärv av punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland. När aktören inte är mervärdesskatteskyldig eller skyldig att betala skatt för andra gemenskapsinterna förvärv, uppbär Tullen mervärdesskatten för gemenskapsinterna förvärv i samband med punktbeskattningen.

I dessa fall gäller beträffande betalningen av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av de punktskattepliktiga varorna, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt samt vad som övrigt i punktskattelagen (182/2010) stadgas om förfarandet.

Skattebelopp

Mervärdesskatten på gemenskapsinterna förvärv är 24 % av skattegrunden Skattegrunden är lika med vederlaget utan skatt. Med vederlag avses det pris som säljaren och köparen kommit överens om och som inkluderar alla pristillägg som tas ut av köparen. När vissa förutsättningar uppfylls, kan det gängse marknadsvärdet dock användas som skattegrund (73 § 2 mom. i MomsL). I skattegrunden inräknas också den punktskatt som den som gemenskapsinternt förvärvar varor ska betala på punktskattepliktiga varor i Finland.

Från skattegrunden får dras av den punktskatt som har betalts i det land därifrån varutransporten utgått, om punktskatten har återbetalts åt den som gjort det gemenskapsinterna varuförvärvet.

Från skattegrunden på gemenskapsinterna förvärv får dras av rabatter som beviljats av säljaren i samband med det gemenskapsinterna varuförvärvet och andra sådana rättelseposter samt ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

Punktbeskattning

Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde

De punktskattepliktiga produkter som ett företag sporadiskt beställer kan redan ha frisläppts för konsumtion i avgångslandet eller de kan vara obeskattade och flyttas då under ett uppskovsförfarande. Om verksamheten är regelbunden, kan aktören ansöka hos Skatteförvaltningen om tillstånd att verka som registrerad mottagare.

Vid införsel av punktskattepliktiga produkter uppbärs punktskatt även i fråga om produkter som redan frisläppts för konsumtion och för vilka punktskatt redan betalats i en annan medlemsstat. När beställaren är ett företag, är det fråga om flyttning i kommersiellt syfte och inte om distansförsäljning, där distansförsäljaren är skattskyldig. I fråga om flyttningar i kommersiellt syfte är företaget som tar emot produkterna alltid ansvarig för skatten på de punktskattepliktiga produkter som det har anskaffat från ett annat medlemsland.

Beställning av skattefria produkter

En tillfälligt registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter vid en viss tidpunkt. Skatteförvaltningen beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, när beställaren har gjort en anmälan om produkterna till Skatteförvaltningen och ställt säkerhet för betalningen av punktskatt på produkterna. Rätten beviljas för mottagning av en försändelse åt gången.

Försändelser som sänds under ett uppskovsförfarande till en tillfälligt registrerad mottagare övervakas genom EMCS-systemet, och flyttningen sker med det elektroniska administrativa dokumentet.

Beställning av produkter som frisläppts för konsumtion

Innan flyttningen av produkterna påbörjas gör mottagaren en anmälan till Skatteförvaltningen om de produkter som avsänds till Finland samt ställer säkerhet för betalningen av punktskatter. Vid flyttning av produkter för vilka nationell skatt ska betalas, behöver man inte göra en anmälan till Skatteförvaltningen om de produkter som avsänds. Då krävs ingen säkerhet. I fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter (alkohol- och tobaksprodukter, flytande bränslen) ska säljaren förse dem med ett förenklat ledsagardokument innan de avsänds.

Deklarering av skatt

Beställaren ska avge en skattedeklaration till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar från det att produkterna tagits emot, mottagningdagen medräknad. Skatteförvaltningen fattar ett beskattningsbeslut på basis av skattedeklarationen. I praktiken kvittas punktskatten mot säkerheten.

Till exempel företag som tagit emot alkoholdrycker ska fylla i blankett: Skattedeklaration – Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker. Den ifyllda blanketten skickas per post till Skatteförvaltningen.

Försummelse av deklarationsskyldigheten kan leda till skatteförhöjning eller andra påföljder enligt punktskattelagen.

Förfarandet vid beställning av produkter från utanför EU

Om punktskattepliktiga produkter införs från utanför gemenskapen, tillämpas i regel på verkställandet av beskattningen och på förfarandet i övrigt vad som stadgas och föreskrivs om tull. Tullen uppbär i enlighet med förtullningsbestämmelserna punktskatten vid kontantförtullningsdisken och överlåter varorna till kunden först när kunden har betalat skatten. Undantag utgörs dock av de situationer där den skattskyldige, dvs. den som inlämnar deklarationen i samband med importen eller på vars vägnar deklarationen inlämnas, är registrerad kund hos Tullen. Punktbeskattningen verkställs då inte i samband med förtullningen, utan enligt det ovannämnda punktskatteförfarandet på så sätt att en separat skattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar och punktskatten betalas inom tio vardagar från det att produkterna har övergått till fri omsättning. Detta förfarande tillämpas t.ex. i situationer där speditören agerar som indirekt ombud. Tull och mervärdesskatt vid import beräknas och uppbäras på de här produkterna på det sätt som beskrivs ovan i punkten "Import från länder utanför EU".

Restriktionerna enligt alkohollagen

Enligt alkohollagen är detaljhandeln med alkoholdrycker i Finland förbjuden för andra än Alko Ab och dem som har tillstånd till detaljhandel med alkoholdrycker. Dessutom är det i Finland förbjudet att förmedla alkoholdrycker mot betalning.

Produkter som införts olagligt i landet kan beslagtas och förstöras. Mera information om tillståndsplikten vid import av alkohol samt om tillämpningen av alkohollagen vid Internet-handel fås från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (www.valvira.fi).

Punktskattesatserna för olika drycker

På alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt och produktgrupp. Följande exempel gäller fr.o.m. den 1 januari 2014.

Svaga viner

Punktskatten på exempelvis viner och övriga drycker som tillverkats genom jäsning med en alkoholhalt på mer än 8 volymprocent men högst 15 volymprocent är 3,39 euro per liter.

Starka viner

Punktskatten på starka viner såsom portvin och sherry (alkoholhalt över 15 men under 22 volymprocent) är 6,70 euro per liter.

Long drink-drycker

Då drycken är tillverkad genom att blanda samman etylalkohol och läskedryck är punktskatten vanligtvis 0,4555 euro per etylalkoholcentiliter. Då drycken är helt eller delvis tillverkad genom jäsning är skatten 1,69–2,41 euro per liter färdig dryck.

Öl och starka alkoholdrycker

På öl och starka alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt i volymprocent. Till exempel på en liter öl vars alkoholhalt är fem volymprocent, uppbärs 1,50 euro i punktskatt på alkoholdryck (5 volymprocent x 1,0 liter x 32,05 cent = 1,625 cent => 1,62 euro). På en enlitersflaska 40-procentig stark alkoholdryck uppbärs 18,22 euro i punktskatt.

Läskedrycker

Även för läskedrycker uppbärs 11 cent per liter (sockerfria produkter) eller 22 cent per liter (produkter innehållande socker) i punktskatt. För dryckespulver uppbärs 95 cent per kilogram (sockerfritt pulver) eller 1,4 euro per kilogram (pulver innehållande socker).

Skatt på dryckesförpackningar

På förpackningar som innehåller drycker enligt kapitel 22 i tulltariffen uppbärs 0,51 euro per liter i skatt på dryckesförpackningar.

Tobaksprodukter

Förfarandet vid beställning av tobaksprodukter är detsamma som vid beställning av alkoholdrycker. Tobaksaccisen på cigaretter är minst 161,50 euro per 1 000 stycken, och tobaksaccisen på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 97,50 euro per kilogram. Detaljhandeln av tobaksprodukter i Finland kräver tillstånd, närmare uppgifter på www.valvira.fi. Import och allt mottagande av snus från länder utanför Finland är förbjudet.