Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Giltighet
Tills vidare

Tillfälligt registrerad mottagare

Inom punktskattelagstiftningen (f.d. accislagstiftningen) avses med termen tillfälligt registrerad mottagare en privatperson eller ett företag som i sin affärsverksamhet sporadiskt tar emot produkter som sänts under punktskatteuppskov. Produkterna kan tas emot från ett annat EU-medlemsland eller från en importplats belägen i Finland.

En tillfälligt registrerad mottagare är skyldig att betala punktskatt för produkterna i Finland.

Att verka som tillfälligt registrerad mottagare kräver att Skatteförvaltningen utför en tillfällig registrering som gäller en enskild mottagning. Registreringen görs bara i de fall som innebär mottagande av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

Annan tillfällig mottagare

Det krävs inget särskilt tillstånd av Skatteförvaltningen om man vill verka som annan tillfällig mottagare, men de förfaranden som beskrivs nedan ska ändå följas. Också i fall då man i Finland tar emot produkter för vilka punktskatt redan har betalats i ett annat EU-land, är mottagaren skyldig att betala punktskatt i Finland.

Information om de tillstånd som behövs vid import av alkohol ges av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (www.valvira.fi).

Vilka produkter är punktskattepliktiga

Harmoniserade punktskatter

Nationella punktskatter

Hur man ska förfara

1) Mottagande av varor från EU-länder

Flyttningar i kommersiellt syfte

En tillfälligt registrerad mottagare kan i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande vid en viss tidpunkt ta emot en viss kvantitet harmoniserade punktskattepliktiga produkter från en viss avsändare från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Mottagaren får inte inneha eller sända obeskattade produkter. Innan produkterna sänds ska de anmälas till Skatteförvaltningen och en garanti ställas för den punktskatt som ska betalas på dem. Efter att ha mottagit anmälan och garantin beviljar Skatteförvaltningen aktören rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare. Rätten gäller ett enskilt parti som mottas.

Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska ett datoriserat system och elektroniskt administrativt dokument användas. Mera information om förfarandet finns att tillgå i kundanvisningen om EMCS och flyttningar av produkter under ett uppskovsförfarande.

Då harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat flyttas till Finland uppbärs punktskatt för produkterna i Finland. Avsändaren ska förse produkterna med ett förenklat ledsagardokument i den avsändande medlemsstaten. Innan produkterna avsänds ska de anmälas till Skatteförvaltningen och en garanti ställas för dem.

Då man sänder nationellt punktskattepliktiga produkter behövs ingen förhandsanmälan eller garanti.

Privatpersoners förvärv

En privatperson kan enbart förvärva produkter som frisläppts för konsumtion.

Om en privatperson förvärvar punktskattepliktiga produkter för eget bruk från en annan medlemsstat och låter en annan privatperson eller yrkesmässig näringsidkare transportera dem till Finland, och det inte är fråga om resandeinförsel eller distansförsäljning, ska privatpersonen betala punktskatt för de mottagna produkterna i Finland.

En privatperson ska innan flyttningen av de harmoniserade punktskattepliktiga produkterna påbörjas göra en anmälan till Skatteförvaltningen om de produkter som avsänds till Finland samt ställa garanti för betalningen av punktskatter.

Då man sänder nationellt punktskattepliktiga produkter behövs ingen förhandsanmälan eller garanti.

Ställande av garanti

Skatteförvaltningen kräver att man för harmoniserade punktskattepliktiga produkter ställer en garanti som till storleken motsvarar den skatt som senare kommer att uppbäras för produkterna.

Blanketten för ställande av garanti kan fyllas i på kontoret och den finns också på Skatteförvaltningens webbplats.

Garantiblanketten ska medföljas av en faktura eller en proformafaktura samt av ordern eller orderbekräftelsen med uppgifter om avsändaren och varan. Garantin ska ställas och betalas till kassa eller bankkonto. Garantin kan vid behov också ställas per fax eller post.

Ifall garantierna ställs för produkter som faller under den harmoniserade punktbeskattningen och de flyttas under ett uppskovsförfarande i EMCS-systemet, behövs det punktskattenummer för köparens tillstånd som den tillfälligt registrerade mottagaren erhåller av punktbeskattningsmyndigheterna vid Skatteförvaltningen efter att ha ställt garantin.

När det är fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion ställs garantin såsom ovan beskrivs, men då behövs inte punktskattenumret för köparens tillstånd. Det lönar sig att ställa garantin genast efter att varorna beställts eftersom säljaren inte får sända produkterna innan det av Skatteförvaltningens styrkta exemplaret 1 av garantisblanketten har anlänt till avsändaren.

Garanti behöver inte ställas när man tar emot nationellt punktskattepliktiga produkter (se ovan).

2) Import från länder utanför EU

Om en tillfälligt registrerad mottagare tar emot produkter från en registrerad avsändare som efter införseln hänför produkterna till ett uppskovsförfarande, ska den tillfälligt registrerade mottagaren ställa en garanti för produkterna som mottas.

Om man inför produkter från ett område utanför gemenskapen och inte genast efter införseln hänför dem till ett uppskovsförfarande, tillämpas i regel på verkställandet av beskattningen och på förfarandet i övrigt vad som stadgas och föreskrivs om Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen uppbär i enlighet med förtullningsbestämmelserna punktskatten vid kontantförtullningsdisken och överlåter varorna till kunden först när kunden har betalat skatten.

Det här förfarandet tillämpas dock inte om den skattskyldige är en sådan registrerad kund som avses i lagen. I dessa fall handhas punktbeskattningen av Skatteförvaltningens punktbeskattningskontor.

Skatteförvaltningen kräver inga garantier för import som sker från länder utanför EU.

Skattedeklaration

Tillfälligt registrerade mottagare eller andra sporadiska importörer lämnar skattedeklarationen till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar (mån–fre) efter den dag då de mottagit varorna eller skyldigheten att betala punktskatt annars uppstått, denna dag medräknad. Skattedeklarationen kan också sändas per post inom samma tid.

Fyradagarsfristen för deklarationen tillämpas inte om man vid kontrollen eller i övrigt märker att produkterna har importerats eller mottagits utan att bestämmelserna gällande beskattning och tillsyn i punktskattelagen har iakttagits.

Blanketter för deklaration av punktskatt finns att få på kontoren och på Skatteförvaltningens webbplats. För varje punktskatt finns en egen blankett. Till skattedeklarationen bifogas en kopia av fakturan eller proformafakturan.

Vid skattefria flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under uppskovsförfarandet ska det datoriserade systemet EMCS användas. En tillfälligt registrerad mottagare ska senast fem vardagar efter att flyttningen avslutats lämna en mottagningsrapport för produkterna via systemet.

Vid mottagning av produkter som i avgångslandet frisläppts för konsumtion ska en annan sporadisk importör till skattedeklarationen bifoga en kopia av exemplar 2 av det förenklade ledsagardokumentet eller alternativt någon annan utredning som godkänts av Skatteförvaltningen.

I skattedeklarationen uppges mängderna i hela enheter (t.ex. 55,55 kg => 55 kg) enligt anvisningarna och indelningen i blanketten. När Skatteförvaltningen har tagit emot skattedeklarationen utskrivs ett punktskattebeslut som postas till kunden.

Hur betalas punktskatten

Tillfälligt registrerade mottagare eller andra sporadiska importörer ska betala punktskatten inom 10 vardagar efter mottagandet av de punktskattepliktiga varorna. Om garanti har ställts kvittar Skatteförvaltningen punktskatten mot garantin och återbetalar eventuellt överskott på det bankkonto som mottagaren av produkterna har uppgett på garantiblanketten.

Om garantin inte täcker punktskatterna ska kunden betala den resterande delen enligt den bankgiroblankett som finns bifogad till punktskattebeslutet. Punktskatten ska betalas inom ovan nämnda 10 vardagar. Ifall garanti inte har ställts (nationella punktskatter och import från länder utanför EU), ska punktskatten betalas inom 10 vardagar efter mottagandet av de punktskattepliktiga varorna. Bankgiroblankett för betalning finns bifogad till punktskattebeslutet. Vid betalningen ska referensnumret på bankgiroblanketten användas.

Mera information:

Punktskatteblanketter och ifyllningsanvisningar för blanketterna

Punktskatterådgivning tfn 029 497 155 (9–16.15)