Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga produkter

Giltighet
Tills vidare

Denna anvisning gäller produkter som tagits emot före den 1 januari 2021. Läs den senaste versionen av anvisningen.

Enligt huvudregeln ska mervärdesskatten på försäljningsverksamhet som riktar sig till privatpersoner och andra icke-mervärdesskattskyldiga i konsumentställning på EU:s område betalas enligt bestämmelserna i varornas försäljningsland. Därmed ska privatpersoner och andra motsvarande icke-mervärdesskattskyldiga som köper varor från en annan medlemsstat betala inköpslandets mervärdesskatt på sina förvärv.

Specialbestämmelser tillämpas dock bl.a. på

  • distansförsäljning
  • nya transportmedel
  • förvärv gjorda av juridiska personer som inte är näringsidkare (allmännyttiga samfund) samt förvärv gjorda av sådana företag som inte är mervärdesskattskyldiga (t.ex. de som bedriver affärsverksamhet i liten skala).

När andra än privatpersoner förvärvar punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland beskattas varorna här alltid som s.k. gemenskapsinterna förvärv. Aktörer som är upptagna i registret över mervärdesskattskyldiga deklarerar punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv på samma sätt som övriga gemenskapsinterna varuförvärv med en periodskattedeklaration som inlämnas till Skatteförvaltningen.

När andra icke-mervärdesskattskyldiga aktörer än privatpersoner (dvs. sista gruppen i listan ovan) förvärvar punktskattepliktiga varor från andra medlemsstater beskattas varorna också alltid som gemenskapsinterna förvärv i Finland. Skatteförvaltningen har hand om uppbörden av mervärdesskatten på dessa varor. Beträffande betalning av mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga varor, deklarationsskyldighet, påförande av skatt, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt samt i övrigt beträffande förfarandet gäller vad som föreskrivs i punktskattelagen (182/2010).

Det går att ansöka om skriftligt förhandsavgörande om mervärdesskatten på gemenskapsinternt förvärv av punktskattepliktiga produkter. 

Ansökan om förhandsavgörande

Det går att av särskilda skäl ansöka om skattelättnad för mervärdesskatt som påförts av Skatteförvaltningen. 

För vilka varor uppbärs mervärdesskatt på gemenskapsinternt varuförvärv?

Mervärdesskatt på gemenskapsinternt varuförvärv uppbärs för följande produkter:

  • alkoholdrycker (öl, viner och andra genom jäsning tillverkade alko­hol­drycker, mellanprodukter, etylalkohol)
  • tobaksprodukter (cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter)
  • flytande bränsle
  • punktskattepliktiga energiprodukter (stenkol, brunkol samt koks av stenkol, brunkol eller torv, kondenserad naturgas).

Deklarering och betalning

1. Näringsidkare vars verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag (t.ex. näringsidkare som bedriver affärsverksamhet i liten skala) och andra juridiska personer än näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund) är skyldiga att betala mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv när de från andra EU-länder till Finland skaffar sådana punktskattepliktiga varor som nämns i mervärdesskattelagen.  Dessa aktörer ska tillställa Skatteförvaltningens skattedeklarationsblanketten ”Mervärdesskatt på punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv” färdigt ifylld.

Mervärdesskatten på gemenskapsinterna förvärv ska deklareras och betalas i enlighet med bestämmelserna i punktskattelagen, deklarations- och betalningsdagarna är alltså desamma för båda skatterna.

2. Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod (tillfälliga punktskatteskyldiga) ska lämna in en punktskattedeklaration inom fyra vardagar efter att produkterna togs emot i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom här. Dessa deklaranter ska betala punktskatten inom tio vardagar efter att produkterna togs emot i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom här.

Se också:

Att beställa varor från utlandet - anvisning för företag och samfund

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021