Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter

Giltighet
- 31.12.2020

Anvisningen har ersätts av anvisningen Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen, 1.1.2021 Drn VH/5870/00.01.00/2020

 

Enligt EU:s regler om statliga stöd (Allmän gruppundantagsförordning 651/2014) får statligt stöd inte beviljas företag som befinner sig i svårigheter (artikel 2.18 i förordningen). De statliga stöd som i Finland utbetalas och övervakas av Skatteförvaltningen och som godkänts enligt gruppundantagsförordningen är skatteåterbäring till energiintensiv industri, skatteförmån för elström enligt skatteklass II och nedsättning av koldioxidskatten vid kombinerad produktion.

Definition av företag i svårigheter

Som företag i svårigheter anses företag som uppfyller minst ett av följande kriterier:

1) Det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.

  • I EU:s regler om statliga stöd avses med detta en situation där avdrag för ackumulerade förluster från reserver och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av bolagets egna medel leder till ett negativt ackumulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Eventuella emissionsvinster räknas in i aktiekapitalet.
  • Allmänt:
    • Vid bedömning av poster utanför bokslutet såsom faktorer som ökar företagets eget kapital ska särskild försiktighet i allmänhet iakttas. Om ett företag enligt det senaste bokslutet förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet men det är känt att företaget kommer att få finansiering som stärker företaget eget kapital, kan stöd beviljas först när det i mellanbokslutet eller av en utomstående auktoriserad revisor bekräftats att det egna kapitalet är återställt.
    • Vid granskning av kriterierna för företag i svårigheter enligt EU:s regler om statliga stöd betraktas kapitallån som beviljats företaget på vissa villkor som en post som återställer företagets eget kapital.

2) Det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag (eller om ett annat bolag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för bolagets skuld) som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.

3) Företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i konkurs- eller företagssaneringsförfarande på sina fordringsägares begäran. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år tillämpas endast denna punkt i utvärderingen.

  • Allmänt:
    • Ordalydelsen ”eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i konkurs- eller företagssaneringsförfarande på sina fordringsägares begäran” betyder i praktiken att företaget skulle kunna försättas i konkurs eller att en företagssanering skulle kunna inledas. Närmare bestämmelser om ovannämnda villkor finns i 2 kapitlet i konkurslagen och i 6 § i lagen om företagssanering.

Eftersom företagssaneringsförfarandet upphör i Finland genom att ett saneringsprogram fastställs utgår man ifrån att ett företag underkastat ett saneringsprogram inte är ett företag i svårigheter, om det inte uppfyller andra kriterier för definitionen av företag i svårigheter.

4) vid tillämpning av den allmänna gruppundantagsförordningen anses ett företag vara i svårigheter också om företaget fått s.k. undsättningsstöd och ännu inte betalat tillbaka det eller om företaget har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.

5) Stora företag anses vara i svårigheter också om båda av följande villkor uppfylls för de senaste två åren:

a) Företagets skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och

b) företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (driftsbidrag) legat under 1,0.

Skuldsättningsgraden räknas ut med formeln:

                                            främmande kapital

Skuldsättningsgrad =            -------------------

                                            eget kapital

Företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) räknas ut med följande formel:

Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar

--------------------------------------------------------

finansiella kostnader – finansiella intäkter

Obs! Om de finansiella intäkterna är större än de finansiella kostnaderna och företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar är positivt, anses kriteriet för detta nyckeltal (b) inte bli uppfyllt. Om både rörelseresultatet före räntor, skatter och avskrivningar och nettofinansieringsintäkterna är negativa (de finansiella kostnaderna är större än de finansiella intäkterna), anses kriteriet för nyckeltalet bli uppfyllt. Då kan företaget vara i svårigheter om också kriteriet för nyckeltalet skuldsättningsgrad (a) uppfylls.

Små och medelstora företag omfattas bara av de fyra första kriterierna. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som varit verksamt i mindre än tre år bedöms företagets svårigheter endast med kriterium 3.

Med små och medelstora företag (SMF-kategorin) avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Skatteförvaltningens tolkningar vid granskning av kriterier för företag i svårigheter

Tidpunkt då kriterierna granskas

Tidpunkten då kriterierna enligt gruppundantagsförordningen för stöd granskas är i fråga om skattestöd den tidpunkt då rätten till stödet uppstår.

Skatteåterbäring till energiintensiv industri

Kriterierna för när ett företag är i svårigheter granskas per räkenskapsperiod på basis av uppgifterna i bokslutet. Om företaget under en räkenskapsperiod är insolvent enligt kriterium 3, förlorar företaget inte stödet direkt, om situationen förbättrats före utgången av perioden och inget annat kriterium uppfylls på basis av bokslutet.

I fråga om undsättningsstöd och omstruktureringsstöd enligt kriterium 4 granskas situationen också enligt tidpunkten då räkenskapsperioden går ut. Om företaget vid utgången av räkenskapsperioden inte betalat tillbaka undsättningsstödet eller fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan är företaget då inte berättigat till skatteåterbäring till energiintensiv industri. Men om undsättningsstödet betalats tillbaka och omstruktureringsplanen inte längre tillämpas vid utgången av räkenskapsperioden, har företaget rätt till skatteåterbäring, om inget annat kriterium uppfylls på basis av bokslutet.

Elskatt inom industri och i datorhallar (skatteklass 2) samt nedsatt energiinnehållsskatt vid kombinerad produktion

Granskningsperioden för elskatt och koldioxidskatt är den skatteperiod (kalendermånad) vid vars utgång rätten till stödet uppstått.

I praktiken granskas kriterierna 1, 2 och 5 i fråga om företag som får dessa stöd emellertid endast per räkenskapsperiod på basis av bokslutet, och om företaget då konstateras vara i svårigheter kommer det stöd som beviljats under räkenskapsperioden att återkrävas.

I fråga om dessa stöd kan insolvens eller företagssanering enligt kriterium 3 granskas redan skatteperiodvis. Om kriteriet uppfylls mitt under året kan stödet till företaget avbrytas och vid behov kan beviljat stöd återkrävas. Men om företaget får finansiering som förbättrar situationen eller om saneringsprogrammet fastställs kan rätten till stödet också återställas mitt under året.

Också i fråga om undsättningsstöd och omstruktureringsstöd granskas situationen skatteperiodvis och företaget anses vara i svårigheter tills undsättningsstödet betalats tillbaka eller omstruktureringsplanen inte längre tillämpats.

Om företaget mitt under året uppfyllt något kriterium för företag i svårigheter och förlorat stöden för en del av året innebär det faktum att företaget enligt bokslutet inte är i svårigheter inte att företaget skulle återfå ett stöd som det förlorat.

Beaktande av koncern

Huruvida ett företag som ansökt om stöd är i svårigheter eller inte granskas i regel på basis av företagets bokslutsuppgifter.

Granskningen kan emellertid genomföras på koncernnivå när det stödsökande företagets moderbolag befinner sig i ekonomiska svårigheter. I detta fall kan stöd inte beviljas till dotterbolaget. Regeln är avsedd att förhindra en situation där ett företag i svårigheter grundar ett dotterbolag via vilket stöd kanaliseras till affärsverksamhet som dras med svårigheter.

Kriteriet gällande förlorat eget kapital och skuldsättningsgrad

Kriterierna för företag i svårigheter grundar sig på företagets ekonomiska nyckeltal som betraktas på basis av ojusterade bokslutssiffror. Att det egna kapitalet återställts efter utgången av räkenskapsperioden kan godkännas på basis av ett mellanbokslut eller en utomstående auktoriserad revisors bekräftelse.

Enligt arbets- och näringsministeriets promemoria av den 4 november 2015 utgör undantag i ett bokslut som upprättats enligt bokföringsförordningen dock avskrivningsdifferens samt reserver och avsättningar som bildar skilda balansräkningsposter mellan eget kapital och främmande kapital.

Vid uträkning av nyckeltal räknas avsättningarna in i främmande kapital och reserverna och avskrivningsdifferenserna kan godkännas som poster som ökar det egna kapitalet.

Till en post i det egna kapitalet kan också sådana kapitallån enligt 12 kap. i aktiebolagslagen hänföras som också enligt bokföringslagen (5 kap. 5 c §) kunnat hanföras till eget kapital. Ansvaret för att det är fråga om finansiering i form av eget kapital åvilar bolaget självt.

Om det sannolika överlåtelsepriset på bolagets egendom inte bara tillfälligt är betydligt högre än bokföringsvärdet, får även skillnaden mellan det sannolika överlåtelsepriset och bokföringsvärdet beaktas som ökning av det egna kapitalet (20 kap. 23 § 2 mom. i aktiebolagslagen). Detta förutsätter en tillförlitlig utvärdering utförd av en oberoende aktör, t.ex. av en fastighetskonsult i fråga om fastighet och av en revisor eller motsvarande i fråga om egendomspost.

Granskning av gruppundantagsförordningens kriterier i andelslag

I fråga om kriteriet gällande förlorat kapital enligt artikel 2 punkterna 18a och 18b i gruppundantagsförordningen ska de bolag som nämns i bilagorna I och II till direktiv 2013/34/EU granskas. I bilagorna nämns andelslag inte och därför gäller kriteriet inte andelslag som således inte kan vara företag i svårigheter på grund av förlorat kapital. I fråga om alla andra kriterier för företag i svårigheter enligt gruppundantagsförordningen ska också andelslagen tas med i granskningen.

Tolkningarna i denna anvisning utgör huvudregler för när ett företag ska anses vara i svårigheter. Eftersom anvisningen inte kan ta upp alla möjliga situationer och omständigheter med inverkan på ärendet kommer alla situationer bedömas från fall till fall i enlighet med gruppundantagsförordningen.

Mera information

Punktskatterådgivning för företag: tfn 029 497 155 (9–16.15) / Energi- och avfallsskatterSidan har senast uppdaterats 29.12.2016