Rabatt för små bryggerier

Giltighet
- 13.3.2019

Anvisningen har ersätts av anvisningen Nedsättningen för småbryggerier i Finland, VH/2268/00.01.00/2018.

Rabatt för små bryggerier

Små oberoende ölbryggerier har möjlighet att få en rabatt på 10-50 % på alkoholaccisen. Syftet med rabatten för små bryggerier är i första hand att återuppliva traditionell lokal ölproduktion och erbjuda lantbruket och småföretagarna en möjlighet till tilläggsinkomster. På så sätt förbättras de små bryggeriernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar och eventuellt även sysselsättningen.

Oberoende av andra bryggerier

Möjlighet till rabatt har de små bryggerier som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra bryggerier. För att få rabatt skall den skattskyldige för Skatteförvaltningen uppvisa en tillförlitlig utredning av sitt oberoende. Ett bryggeri har inte rätt till rabatt t.ex. då det är juridiskt eller ekonomiskt beroende av ett annat bryggeri i anslutning till aktie- eller annat innehav, finansiering eller faktiska arrangemang kring beslutsfattande eller något motsvarande ärende.

Bryggerier har dock rätt att samarbeta sinsemellan i ölproduktion eller annan anslutande verksamhet. Små bryggerier har alltså möjlighet att gemensamt köpa de ingredienser och tillbehör som behövs i tillverkning av öl, såsom jäst, humle och vissa förpackningstillbehör eller möjlighet att använda samma marknadsförings- och distributionstjänster så, att varje bryggeri har rätt till en skatterabatt som bestäms utgående från den egna produktionsvolymen. Bryggerierna kan även samarbeta i att tappa den öl som producerats i små bryggerier på flaska i detaljförsäljningsförpackningar. Av konkurrensskäl är samarbete mellan små bryggerier dock endast tillåtet om den sammanlagda produktionen i de små bryggerier som deltar i samarbetet är högst 10 miljoner liter per kalenderår.

Rabattens storlek

Rabattens storlek beror på den mängd öl och hembryggt öl som företaget producerat under ett kalenderår:

  • Högst 200 000 liter: accisen sänks med 50 procent
  • Över 200 000 liter men högst 3 000 000 liter: - 30 procent
  • Över 3 000 000 liter men högst 5 500 000 liter: - 20 procent
  • Över 5 500 000 liter men högst 10 000 000 liter: - 10 procent

Med ölproduktion avses endast egentlig tillverkning. Produkter som tappats på flaska av bryggeriet, men som tillverkats av ett annat bryggeri beaktas inte i beräkningen av rabatten, inte heller andra alkoholdrycker eller t.ex. läskedrycker som tillverkats av bryggeriet.

Öl som tillverkats i utlandet

I fråga om öl som importerats från utlandet, från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU, har även importören rätt till skatterabatt. För att få rabatt skall importören kunna påvisa att ölet har producerats i ett bryggeri som enligt finska bestämmelser är berättigat till skatterabatt.