Grundräntan och referensräntan oförändrade

Har getts
8.7.2010
Diarienummer
695/345/2010
Giltighet
1.7.2010–31.12.2010
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)

Grundräntan och referensräntan har betydelse för beskattningen. Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundränteprocenten gäller i beskattningen den tid för vilken Finansministeriet har fastställt den.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Den referensränta som meddelades i juni 2010 tillämpas således i beskattningen 1.1.2011–31.12.2011. Till utgången av år 2010 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7.2009–31.12.2009. De ränteprocent som grundar sig på referensräntan som gäller till utgången av år 2011 framgår av tabellen i slutet av detta meddelande.

Grundränta

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 1,25 procent för tiden 1.7.2010–31.12.2010. Före det var grundräntan 1,25 procent för tiden 1.1.2010–30.6.2010 och 1,75 procent för tiden 1.7.2009–31.12.2009.

Räntan som till beloppet motsvarar grundräntan används i beskattningen i följande fall:

  1. För delägarlån ska grundräntan motsvarande ränta tas ut om lånet inte enligt 53 a § i inkomstskattelagen har räknats som kapitalinkomst hos en delägare som är fysisk person. Ränta ska således tas ut på lån som
    • har återbetalats under samma skatteår
    • har beviljats före 3.4.1998
    • har getts till en sådan delägare vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.
  2. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt eget kapital. Från näringsverksamheten anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar Finlands Banks grundränta höjd med en procentenhet (L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 § 2 mom.).

Referensränta

Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.7.2010–31.12.2010 är 1 procent. Referensräntan har varit densamma från 1.7.2009. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som ska betalas, skattetillägget, förseningsräntan och dröjsmålsräntan på skattekontot. Denna referensränta tillämpas i beskattningen 1.1.2011–31.12.2011.

Återbäringsräntor

Återbäringsräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter och från 1.1.2010 dock alltid minst 0,5 procent. Återbäringsräntan för år 2011 är således 0,5 procent.

Återbäringsräntan räknas ut på fysiska personers och dödsbons förskottsåterbäringar från den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden. Samfundsräntan som återbärs räknas ut från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av månaden före den då förskottsåterbäringen betalas ut.

Den ränta som betalas på förskottsåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma ränteprocent används också för återbäringar av mervärdesskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Även krediteringsräntan på skattekontot är lika stor. Återbäringsräntan och krediteringsräntan utgör inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Kvarskatteräntor

Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning av skatterna. Kvarskatteräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter och från 1.1.2010 dock alltid minst 0,5 procent. Kvarskatteräntan för år 2011 är således 0,5 procent. Till den del kvarskattebeloppet överstiger 10 000 euro utgör kvarskatteräntan referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3 procent. För kvarskatter för skatteåret 2010 räknas kvarskatteräntan från 1.2.2011 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast till den del beloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2010 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 4 780 euro. För att slippa betala kvarskatteränta ska kunden senast 1.2.2011 betala förskottskomplettering till minst det belopp man får när kvarskattebeloppet minskats med ca 4 780 euro. Man kan minska beloppet av kvarskatteränta genom att senast 30.9.2011 betala in förskottskomplettering. Anvisningar finns på sidan Personkunders förskottskomplettering.

Kvarskatteräntan får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Samfundsränta som ska betalas

Samfund och samfällda förmåner påförs samfundsränta som ska betalas, om beloppet av skatt som de ska betala överstiger de förskottsskatter som räknats dem till godo. Samfundsräntan som ska betalas för år 2011 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3 procent. Man kan helt slippa betala samfundsränta om man inom fyra månader räknat från den månad då räkenskapsperioden gått ut betalar förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten. Beloppet av samfundsränta kan minskas så att man betalar förskottskomplettering senast en månad före beskattningens slutförande.

Samfundsräntan som ska betalas får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Dröjsmålsräntor

Också de dröjsmålsräntor som hänför sig till beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Dröjsmålsräntor är förseningsränta, dröjsmålsräntan på skattekontot samt skattetillägg. Dröjsmålsräntorna motsvarar till beloppet referensräntan ökad med 7 procentenheter. Räntesatsen för dröjsmålsräntor har temporärt nedsatts med en procentenhet för år 2010.

Förseningsränta påförs en sådan debiterad skatt som betalas för sent. Förseningsräntan är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntan på skattekontot tas ut på obetalda förpliktelser som ska deklareras med periodskattedeklarationen. I skattekontoförfarandet är bl.a. moms och arbetsgivarprestationer. Skattetillägget beräknas på sådana skatter på eget initiativ som inte omfattas av skattekontoförfarandet och som inte betalats senast på förfallodagen. Skattetillägg tas ut också i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattningen eller försummelse av deklarationsskyldigheten. Beloppet av skattetillägg är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntorna får inte dras av i inkomstbeskattningen.

För att räkna ut beloppet av förseningsränta och skattetillägg kan man använda räknaren för förseningsränta på Skatteförvaltningens webbplats. Till räknaren hittar man via genvägen på ingångssidan av webbplatsen. För att räkna ut beloppet på dröjsmålspåföljderna för de skatter som är med i skattekontoförfarandet kan man använda saldoräknaren på webbtjänsten Skattekonto.

Ränteförmån av anställningslån

Bestämmelsen om ränta på anställningslån finns i 67 § i inkomstskattelagen. 67 § i inkomstskattelagen har ändrats genom lag 1251/2009, som tillämpas retroaktivt från beskattningen för 2009. Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än referensräntan, om räntan på lånet är bunden till den referensränta som allmänt tillämpas på marknaden. Med referensränta avses i denna bestämmelse bl.a. 1, 3, 6 och 12 månaders euriborränta eller annan referensränta som banken allmänt tillämpar i sin kundlångivning.

Om räntan på lånet inte är bunden till referensräntan, betraktas ränteförmånen som skattepliktig förvärvsinkomst till den del den årliga räntan på lånet är lägre än 12 månaders euriborränta den första dagen av året.

Räntorna i beskattningen, år 2010 och 2011

Ränta Grund 2010 2011
Återbäringsränta  referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 %  0,5 % 0,5%
Samfundsränta som återbärs referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Krediteringsränta på skattekontot referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta upp till 10 000 euro referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta till den del som överskrider 10 000 euro referensränta
+ 2 % 
3 % 3 %
Samfundsränta som ska betalas referensränta
+ 2 %
3 % 3 %
Förseningsränta referensränta + 7 % / + 6 %
år 2010
7 % 8 %
Dröjsmålsränta på skattekontot referensränta + 7 % / + 6 % 
år 2010
7% 8 %
Skattetillägg referensränta + 7 % / + 6 %
år 2010
7% 8 %

 

Erkki Laanterä
Direktör

Tiina Pulkkinen
Överinspektör