Grundräntan och referensräntan har stigit

Har getts
30.1.2007
Diarienummer
207/345/2007
Giltighet
1.1.2007-30.6.2007
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Grundräntan

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 3,75 procent för tiden 1.1.2007 – 30.6.2007. Tidigare har räntan varit 3,25 procent under tiden 1.7.2006 – 31.12.2006 och 2,50 procent under tiden 1.1.2006 – 30.6.2006.

Ränta som motsvarar grundräntan tillämpas i beskattningen i följande fall:

  1. Ränta som motsvarar grundräntan ska uppbäras
    • för delägarlån som inte med stöd av 53a § i inkomstskattelagen räknats till kapitalinkomst som en fysisk person förvärvat i egenskap av delägare
    • för anställningslån (67 § i inkomstskattelagen). Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än grundräntan.
  2. Enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet anses från näringsverksamheten inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet, som uppkommit på grund av privatuttag som lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerat med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet

Referensräntan

Enligt Finlands Banks meddelande är referensräntan 3 procent under tiden 1.7 – 31.12.2006. Referensräntan inverkar på återbäringsränta, kvarskatteränta, samfundsränta som ska betalas, skattetillägg och förseningsränta. Referensräntan som fastställts för den resterande delen av året tillämpas vid beskattningen under det hela påföljande kalenderåret.

Återbäringsräntor

Återbäringsräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter, vilket betyder att återbäringsräntan är 1 procent år 2007. Återbäringsräntan räknas fr.o.m. den 1 februari på skatteåterbäringar till fysiska personer och dödsbon.

Räntan som betalas på skatteåterbäringar är lika stor för samtliga skattskyldiga, för såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma räntefot tillämpas även vid återbäring av moms, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt arvs- och gåvoskatt. Återbäringsräntan utgör skattefri inkomst.

Kvarskatteräntor

Från fysiska personer och dödsbon tas ut ränta på kvarskatt om förskottsskatterna som ska räknas dem till godo inte räcker till skattebetalning.

Kvarskatteräntan är densamma som återbäringsräntan, dvs. 1 procent år 2007. Om kvarskatten är högre än 10 000 euro, är kvarskatteräntan på den överskjutande delen referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 5 procent. Kvarskatteräntan tas ut endast till den del den överskrider 20 euro.

Räntan på kvarskatterna för skatteåret 2006 räknas fr.o.m. 1.2.2007. Fysiska personer och dödsbon kan undvika kvarskatteräntan helt och hållet genom att betala tillräcklig stor förskottskomplettering senast 31.1.2007. Man kan minska räntebeloppet genom att betala förskottskomplettering under tiden 1.2 – 1.10.2007. Anvisningar finns på sidan Personkunders förskottskomplettering

Samfundsränta som ska betalas

Från samfund och samfällda förmåner tas ut samfundsränta som ska betalas om den skatt som ska påföras dem är större än de förskottsskatter som ska räknas dem till godo. Samfundsräntan som ska betalas är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 5 procent år 2007. Man kan undvika samfundsräntan helt och hållet genom att betala tillräcklig stor förskottskomplettering senast inom fyra månader räknat från utgången av den månad då räkenskapsperioden går ut. Man kan minska samfundsräntebeloppet genom att betala förskottskomplettering senast en månad innan beskattningen slutförs. Samfundsräntan som ska betalas är inte avdragbar i beskattningen.

Förseningsräntor

Även förseningsräntorna i beskattningen är beroende av referensräntan som Finlands Bank har fastställt. Förseningsränta uppbärs på debiterade skatter vars betalning fördröjer. Förseningsräntan storlek är referensräntan ökad med 7 procentenheter, dvs. 10 procent år 2007. Skattetillägget som räknas på grund av försening av skatter som betalas på eget initiativ (t.ex. moms och arbetsgivarprestationer) är likaså 10 procent år 2007. Skattetillägg uppbärs även i samband med efterbeskattningen och i samband med rättelse av beskattningen till följd av försummad deklarationsskyldighet. Förseningsräntan och skattetillägget är alltid minst 3 euro. De är inte avdragbara i beskattningen.

Räntorna i beskattningen åren 2006 och 2007

Ränta Grund 2006 2007
Återbäringsränta referensränta - 2 % 0,5 %  1 %
Samfundsränta som ska återbäras referensränta - 2 % 0,5 % 1 %
Ränta på kvarskatt:
– upp till 10 000 euro
referensränta – 2 % 0,5 % 1 %
Ränta på kvarskatt:
- på den del som överstiger 10 000 euro
referensränta + 2 % 4,5 % 5 %
Samfundsränta som ska betalas referensränta + 2 % 4,5 % 5 %
Förseningsränta referensränta + 7 % 9,5 % 10 %
Skattetillägg referensränta + 7 % 9,5 % 10 %

   

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Kari Aaltonen