Grundräntan och referensräntan har stigit

Har getts
4.2.2008
Diarienummer
240/345/2008
Giltighet
1.1.2008-30.6.2008
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

Beskattningen påverkas av två olika räntor: grundräntan och referensräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundränteprocenten gäller i beskattningen den tid för vilken Finansministeriet har fastställt den.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Den referensränta som meddelas nu tillämpas i beskattningen 1.1.2008–31.12.2008. Till utgången av år 2007 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7–31.12.2006. De ränteprocent som grundar sig på referensräntan som gäller till utgången av år 2007 framgår av tabellen i slutet av detta meddelande.

Grundränta

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 4,75 procent för tiden 1.1.2008–30.6.2008. Före det var grundräntan 4,25 procent för tiden 1.7.2007–31.12.2007 och 3,75 procent för tiden 1.1.2007–30.6.2007.

Räntan som motsvarar grundräntan används i beskattningen i följande fall:

  1. Ränta som motsvarar grundräntan skall tas ut
    • på delägarlån som inte enligt 53 a § i inkomstskattelagen har räknats som kapitalinkomst hos en delägare som är fysisk person.
    • på anställningslån (67 § i inkomstskattelagen) Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än grundräntan.

  2. Från näringsverksamheten anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar Finlands Banks grundränta höjd med en procentenhet (L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 § 2 mom.)

Referensränta

Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.7.2007–31.12.2007 är 4,5 procent. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som skall betalas, skattetillägget och förseningsräntan. Den meddelade referensräntan tillämpas i beskattningen 1.1.2008–31.12.2008.

Återbäringsräntor

Återbäringsräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter. Återbäringsräntan för år 2008 är således 2,5 procent. Återbäringsräntan räknas ut på fysiska personers och dödsbons skatteåterbäringar från den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden. Samfundsräntan som återbärs räknas ut från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av månaden före den då förskottsåterbäringen skall ske.

Den ränta som betalas på skatteåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma ränteprocent används också för återbäringar av mervärdesskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Återbäringsräntan utgör skattefri inkomst.

Kvarskatteräntor

Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning av skatterna. Kvarskatteräntan är lika stor som återbäringsräntan, dvs. 2,5 procent för år 2008. Till den del kvarskattebeloppet överstiger 10 000 euro utgör kvarskatteräntan referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 6,5 procent. För kvarskatter för skatteåret 2007 räknas kvarskatteräntan från 1.2.2008 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast till den del beloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2007 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 950 euro. För att slippa betala kvarskatteränta skall kunden senast 31.1.2008 betala förskottskomplettering minst till det belopp man får när kvarskattebeloppet minskats med ca 950 euro. Räntebeloppet kan minskas så att man betalar förskottskomplettering under tiden 1.2.-1.10.2008. Anvisningar finns på sidan Personkunders förskottskomplettering.

Samfundsränta som skall betalas

Samfund och samfällda förmåner påförs samfundsränta som skall betalas, om beloppet av skatt som de skall betala överstiger de förskottsskatter som räknats dem till godo. Samfundsräntan som skall betalas för år 2008 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 6,5 procent. Man kan helt slippa betala samfundsränta om man inom fyra månader räknat från den månad då räkenskapsperioden gått ut betalar förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten. Beloppet av samfundsränta kan minskas så att man betalar förskottskomplettering senast en månad före beskattningens slutförande. Samfundsräntan som skall betalas får inte dras av i beskattningen.

Dröjsmålsräntor

Också de dröjsmålsräntor som hänför sig till beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Förseningsränta påförs en sådan debiterad skatt som betalas för sent. Förseningsräntan för år 2008 är den ovan nämnda referensräntan ökad med 7 procentenheter, dvs. 11,5 procent. Också det skattetillägg som för år 2008 räknas ut på sådana för sent betalda skatter som skall betalas på eget initiativ (t.ex. mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer) är 11,5 procent.

Förseningspåföljder skall betalas på sådana skatter på eget initiativ som man betalar efter den lagstadgade betalningsdagen Skattetillägg tas ut också i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattningen eller försummelse av deklarationsskyldigheten. Beloppet av förseningsränta och skattetillägg är alltid minst tre euro. De får inte dras av i beskattningen.

För att räkna ut beloppet av förseningsränta och skattetillägg kan man använda räknaren för förseningsränta på webbplatsen www.skatt.fi. Till räknaren hittar man via genvägen på ingångssidan.

Räntorna i beskattningen under år 2007 och 2008  

Ränta Grund 2007 2008
Återbäringsränta referensränta - 2 % 1,0 % 2,5 %
Samfundsränta som återbärs  referensränta - 2 % 1,0 % 2,5 %

Kvarskatteränta:
upp till 10 000 euro

referensränta - 2 % 1,0 % 2,5 %

Kvarskatteränta:
till den del som överskrider 10 000 euro   

referensränta + 2 % 5,0 % 6,5 %
Samfundsränta som skall betalas  referensränta + 2 % 5,0 %  6,5 %
Förseningsränta referensränta + 7 % 10,0 % 11,5 %
Skattetillägg referensränta + 7 % 10,0 % 11,5 %

 

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör   Kari Aaltonen