Grundräntan och referensräntan har sjunkit

Har getts
3.9.2009
Diarienummer
760/345/2009
Giltighet
1.7.2009 – 31.12.2009
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)

 Beskattningen påverkas av två olika räntor: grundräntan och referensräntan. Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.7.2009–31.12.2009 är 1 procent. Skatteförvaltningen kommer senare att ge en anvisning om referensräntan och de på basis av referensräntan fastställda räntor som tillämpas i beskattningen år 2010. I Skatteförvaltningens anvisning Dnr 120/345/2009, 6.2.2009 presenteras de räntor som tillämpas i beskattningen år 2009 och som grundar sig på referensräntan. Dessa ränteprocent är i kraft ända till utgången av år 2009.

Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundränteprocenten gäller i beskattningen den tid för vilken Finansministeriet har fastställt den. Finansministeriet har fastställt grundräntan till 1,75 procent för tiden 1.7.2009 – 31.12.2009. Före det var grundräntan 5,00 procent för tiden 1.1.2009 – 30.6.2009 och 4,75 procent för tiden 1.1.2008 – 31.12.2008.

Grundräntan tillämpas i beskattningen i följande situationer:

1. För delägarlån ska grundräntan motsvarande ränta uppbäras, om lånet inte ska i enlighet med 53 a § i inkomstskattelagen räknas till kapitalinkomst för fysisk person som är delägare. Ränta ska således uppbäras av ett lån som

  • har återbetalats under samma skatteår,
  • har givits före 3.4.1998,
  • har getts till en sådan delägare, vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.

2. För anställningslån (ISL 67 §) ska grundräntan motsvarande ränta uppbäras; ränteförmån betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst till den del som den underskrider grundräntan.

3. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt eget kapital. Från näringsverksamhet anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet. Detta gäller för privata uttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning. (NärSkL 18.2 §).

Biträdande direktör Anneli Kukkonen
Överinspektör Nina Degerman