Grundräntan och referensräntan har sjunkit

Har getts
8.2.2010
Diarienummer
137/345/2010
Giltighet
1.1.2010–30.6.2010
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08

Beskattningen påverkas av grundräntan och referensräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan halvårsvis. Grundränteprocenten gäller i beskattningen den tid för vilken Finansministeriet har fastställt den.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året, varför den referensränta som meddelades i juni 2009 tillämpas i beskattningen 1.1.2010 – 31.12.2010. Till utgången av år 2009 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7 – 31.12.2008. De ränteprocent som grundar sig på referensräntan som gäller till utgången av år 2010 framgår av tabellen i slutet av detta meddelande.

Grundränta

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 1,25 procent för tiden 1.1.2010 – 30.6.2010.  Före det var grundräntan 1,75 procent för tiden 1.7.2009 – 31.12.2009 och 5 procent för tiden 1.1.2009 – 30.6.2009.

Grundräntan tillämpas i beskattningen i följande situationer:

  1. För delägarlån ska grundräntan motsvarande ränta uppbäras om lånet inte ska räknas i enlighet med 53a § i inkomstskattelagen till kapitalinkomst för fysisk person som är delägare.  Ränta ska således uppbäras av ett lån som
    • har återbetalats under samma skatteår,
    • har getts före 3.4.1998,
    • har getts till en sådan delägare vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.
  2. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt eget kapital. Från näringsverksamheten anses inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning har lyfts, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet (18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).

Referensränta

Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.7.2009 – 31.12.2009 är 1 procent. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som ska betalas, skattetillägget, förseningsräntan och dröjsmålsräntan på skattekontot. Den meddelade referensräntan tillämpas i beskattningen 1.1.2010 – 31.12.2010.

Återbäringsräntor

Återbäringsräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter, fr.o.m. 1.1.2010 dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan för år 2010 är således 0,5 procent. 

Återbäringsräntan räknas ut på fysiska personers och dödsbons förskottsåterbäringar från den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden. Samfundsräntan som återbärs räknas ut från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden.

Den ränta som betalas på förskottsåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon som samfund och samfällda förmåner. Samma ränteprocent används också för återbäringar av moms, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Även krediteringsräntan på skattekontot är lika stor. Återbäringsräntan och krediteringsräntan utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.

Kvarskatteräntor

Kvarskatteräntan tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning av skatterna. Kvarskatteräntan är den ovan nämnda referensräntan minskad med två procentenheter, fr.o.m. 1.1.2010 dock minst 0,5 procent. Kvarskatteräntan för år 2010 är således 0,5 procent. Till den del kvarskattebeloppet överstiger
10 000 euro utgör kvarskatteräntan referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3 procent. För kvarskatter för skatteåret 2009 räknas kvarskatteräntan från 1.2.2010 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast till den del beloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2009 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 4 780 euro. För att slippa betala kvarskatteränta ska kunden senast 1.2.2010 betala förskottskomplettering minst till det belopp man får när kvarskattebeloppet minskats med ca 4 780 euro. Man kan minska kvarskatteräntans storlek genom att betala förskottskomplettering senast 30.9.2010. Anvisningar finns på sidan Personkunders förskottskomplettering.

Kvarskatteräntan får inte dras av vid beskattningen.

Samfundsränta som ska betalas

Samfund och samfällda förmåner påförs samfundsränta som ska betalas om beloppet av skatt som de ska betala överstiger de förskottsskatter som räknats dem till godo. Samfundsräntan som ska betalas är den ovan nämnda referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 3 procent år 2010. Man kan helt slippa betala samfundsränta om man inom fyra månader räknat från utgången av räkenskapsperiodens sista månad betalar förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten. Man kan minska beloppet på samfundsräntan genom att betala förskottskomplettering senast en månad innan beskattningen slutförs. Samfundsräntan som ska betalas får inte dras av vid inkomstbeskattningen.

Dröjsmålsräntor

Också de dröjsmålsräntor som hänför sig till beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Förseningsräntan, dröjsmålsräntan på skattekontot och skattetillägget är dröjsmålsräntor. Dröjsmålsräntorna är den ovan nämnda referensräntan ökad med 7 procentenheter. Räntesatsen för dröjsmålsräntor har temporärt nedsatts med en procentenhet för år 2010.

Förseningsräntan påförs en sådan debiterad skatt som betalas för sent. Förseningsräntan är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntan på skattekontot tas ut på förpliktelser som ska deklareras med periodskattedeklaration och som inte betalats. Bl.a. moms och arbetsgivarprestationer är med i skattekontoförfarandet. Skattetillägget beräknas på sådana skatter på eget initiativ som inte omfattas av skattekontoförfarandet och som inte betalats senast på förfallodagen. Skattetillägget tas ut också i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattningen eller försummelse av deklarationsskyldigheten. Skattetillägget är alltid minst tre euro. Dröjsmålsräntorna får inte dras av vid inkomstbeskattningen.

För att räkna ut beloppet av förseningsränta och skattetillägg kan man använda räknaren för förseningsränta räknare för förseningsränta.  För att räkna ut beloppet på dröjsmålspåföljderna för de skatter som är med i skattekontoförfarandet kan man använda saldoräknaren på webbtjänsten Skattekonto.

Ränteförmån i samband med anställningslån

Bestämmelsen om ränta på anställningslån finns i 67 § i inkomstskattelagen. 67 § i inkomstskattelagen har ändrats genom lag 1251/2009, som tillämpas retroaktivt redan fr.o.m. beskattningen för 2009. Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än referensräntan, om räntan på lånet är bunden till den referensränta som allmänt tillämpas på marknaden. Med referensränta avses i bestämmelsen bl.a. 1, 3, 6 och 12 månaders euriborränta eller annan referensränta som banken allmänt tillämpar i sin kundlångivning.

Om räntan på lånet inte är bunden till referensräntan, betraktas ränteförmånen som skattepliktig förvärvsinkomst till den delen den årliga räntan på lånet är lägre än 12 månaders euriborränta den första dagen av året.

Räntorna i beskattningen under år 2009 och 2010

Ränta Grund 2009 2010
Återbäringsränta referensränta – 2 % /minimiränta 0,5 % 2,5 % 0,5 %
Samfundsränta som återbärs referensränta – 2 % /minimiränta 0,5 % 2,5 % 0,5 %
Krediteringsränta på skattekontot referensränta – 2 % /minimiränta 0,5 %

-

0,5 %
Kvarskatteränta: upp till 10 000 euro referensränta – 2 % /minimiränta 0,5 % 2,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta: till den del som överskrider
10 000 euro
referensränta + 2 % 6,5 % 3 %
Samfundsränta som ska betalas referensränta  + 2 % 6,5 % 3 %
Förseningsränta referensränta + 7 % / + 6 % v. 2010 11,5 % 7 %
Dröjsmålsränta på skattekontot referensränta + 7 % / + 6 % v. 2010

-

7 %
Skattetillägg referensränta  + 7 % / + 6 % v. 2010  11,5 % 7 %


Anneli Kukkonen
Biträdande direktör
 

Anni Kinanen
Överinspektör