Överlåtelsebeskattningen för aktier i bostads- och fastighetsbolag

Har getts
9.9.2013
Giltighet
Tills vidare

Överlåtelsebeskattningen för överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsbolag och övriga fastighetsbolag ändrades 1.3.2013. Denna anvisning handlar om hur ändringen av lagen om överlåtelseskatt påverkar överlåtelsen av bostadsaktier. Det övriga innehållet i ändringen tas upp i harmoniseringsanvisningen för överlåtelsebeskattningen.

Tidpunkt för ikraftträdande och tillämpning

Ändringarna i lagen om överlåtelseskatt trädde i kraft 1.1.2013. Ändringarna tillämpas på köp eller andra överlåtelser som sker 1.3.2013 eller senare. Som överlåtelsetidpunkt betraktas tidpunkten då avtalet om överlåtelse undertecknas.

Exempel: Köparen undertecknar ett köpebrev om bostadsaktier i februari 2013. Enligt avtalet övergick äganderätten till köparen i mars 2013. På överlåtelsen tillämpas de tidigare bestämmelserna i lagen, m.a.o. ska 1,6 % av köpesumman betalas i överlåtelseskatt. För en eventuell andel av bolagslånet betalas ingen överlåtelseskatt.
Exempel: Köparen undertecknade  i februari 2013 ett föravtal om överlåtelse av bostadsaktier. Det egentliga överlåtelseavtalet undertecknades i mars 2013. På överlåtelsen tillämpas de ändrade bestämmelserna i lagen om överlåtelseskatt, m.a.o. överlåtelseskatten som ska betalas är 2,0 % av köpesumman ökad med den eventuella bolagslåneandel som belastar aktierna.

Högre procentsats för överlåtelseskatten

Skatten som ska betalas för överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag, fastighetsbolag och ömsesidiga fastighetsbolag steg från 1,6 procent till 2 procent. Skattesatsen för andra, så kallade affärsaktier, förblev 1,6 procent.

Skatten betalas på såväl köpesumman som bolagslåneandelen

I vederlaget enligt lagen om överlåtelseskatt inräknas såväl köpesumman som den andel av bolagets lån som belastar de överlåtna aktierna. Med bolagslån avses i allmänhet en sådan andel av bolagets lån som belastar de överlåtna aktierna och som aktieägaren är berättigad eller skyldig att betala till bolaget i en eller flera rater i form av låneandel eller i kapitalvederlag (finansieringsvederlag). Rätten eller skyldigheten baserar sig på bolagsordningens villkor och/eller bolagsstämmans eller styrelsens beslut.

Handel med nybyggnadsobjekt under byggtiden eller tidigare

När det är fråga om köp av ett nybyggnadsobjekt under byggnadsfasen eller tidigare ska skatten betalas både för köpesumman och för den bolagslåneandel som belastar de överlåtna aktierna då byggnaden färdigställs. I praktiken innebär detta att skatten ska betalas enligt det skuldfria pris som har antecknats i köpebrevet. Enligt lagen om bostadsköp ska det skuldfria priset framgå av köpebrevet såvida det avviker från försäljningspriset. När en näringsidkare marknadsför ett försäljningsobjekt till konsumenter, ska också försäljningsannonsen ange inte bara försäljningspriset utan även det skuldfria priset, om detta avviker från försäljningspriset.

I situationer där äganderätten till aktierna undantagsvis överförs innan byggnaden färdigställs, bestäms bolagslånebeloppet som utgör grunden för skatten enligt den tidpunkt då äganderätten överförs.

Köp av ett färdigställt nybyggnadsobjekt eller ett begagnat objekt

När det är fråga om köp av ett färdigställt nybyggnadsobjekt eller ett begagnat objekt ska skatten betalas på de lån som belastar de överlåtna aktierna vid tidpunkten för köpet. Lån för byggnadstiden som belastar aktierna inräknas i vederlaget även då bolaget inte fattat beslut om aktieägarens rätt eller skyldighet att betala bort lånet.

Det avgörande i fråga om andra bolagslån än de som tagits för byggtiden (exempelvis ombyggnadslån) är huruvida bolaget före tidpunkten för köpet fattat ett beslut som definierar låneandelen per aktie och ger aktieägarna en konkret rätt att betala bort dessa låneandelar. I det fall att beslut om ovan nämnda omständigheter fattats före tidpunkten för köpet ska skatt betalas på andelen av bolagslånet. Då saknar det betydelse om en genom beslut av bolagsstämman eller styrelsen fastställd återbetalningsdag för bolagslånet eller någon av dess rater infaller efter köpedagen.

Om bolaget inte före tidpunkten för köpet fattat ett beslut som fastställer låneandelarna per aktie eller som ger aktieägarna en konkret rätt att återbetala dessa låneandelar, betalas ingen överlåtelseskatt för bolagslånet.

Exempel 1: Ett bolag beslutar att genomföra en rörsanering. Enligt beslutet finansieras saneringen med lån. Efter att projektet färdigställts fattar bolaget ett beslut som fastställer låneandelarna per aktie och ger aktieägarna en konkret rätt att återbetala sina låneandelar.

Bostaden säljs under saneringsprojektet. Eftersom aktieägarens låneandel inte varit fastställd vid tidpunkten för köpet och beslut inte funnits om bortbetalning av låneandelarna, betalas ingen överlåtelseskatt för bolagslånet.

Exempel 2: Ett bolag fattade vid sin bolagsstämma 1.4.2013 ett beslut om att genomföra en rörsanering och lyfta ett lån för projektet. Därefter beslutade bolaget vid en bolagsstämma 30.10.2013 om ett kapitalvederlag som tas ut från och med 1.1.2014. Vid bolagsstämman fastställdes även låneandelarna per aktie och aktieägarna gavs en förstagångsmöjlighet att senast 1.1.2014 återbetala de låneandelar som belastar deras aktier.

  1. Aktierna till bostaden såldes 2.5.2013. Eftersom aktieägarens andel av bolagslånet inte varit fastställd vid tidpunkten för försäljningen och beslut om bortbetalning av låneandelar inte fattats, betalas ingen överlåtelseskatt för bolagslånet.
  2. Aktierna till bostaden säljs 3.12.2013. Eftersom bolagsstämman fastställt låneandelarna per aktie vid en tidpunkt innan köpet, ska överlåtelseskatt betalas för den andel av bolagslånet som belastar aktierna. Med tanke på skyldigheten att betala skatten har det ingen betydelse att den sista fastställda återbetalningsdagen för andelen av bolagslånet infaller efter köpedagen.

Exempel 3: Ett bolag beslutade vid sin bolagsstämma 1.4.2013 att göra en fönsterreparation som finansierades med lån. Enligt bolagsordningen tar bolaget enbart ut driftsvederlag och aktieägarna har inte rätt att betala bort låneandelar. Bolaget har inte heller fattat något beslut som ger aktieägarna rätt att betala bort låneandelar.

Om bostadens aktier säljs, behöver överlåtelseskatt inte betalas för lånet som tagits för att finansiera projektet, eftersom aktieägaren inte har rätt att betala bort det tagna lånet.

När det gäller att utreda andelar av andra bolagslån än de som tagits för byggtiden är det viktigt att köpet utöver andra dokument baseras på disponentintyget.

Förordningen 365/2010 föreskriver vad som ska framgå av ett disponentintyg. Enligt förordningen ska de lån som aktieägaren har rätt att betala bort specificeras i disponentintyget. Genom att disponentbyråernas bokföringssystem varierar kan disponentintyget innehålla uppgiften om låneandelen vid antingen början eller slutet av den månad då intyget ges (inte enligt läget den dag då köpet gjordes). I skattegrunden kan bolagslåneandelen räknas enligt läget i början eller slutet av den månad då köpet gjordes.

Skatteansvar

Bestämmelserna om skatteansvaret har inte ändrats i lagen om överlåtelseskatt. Vid handel med begagnade aktiebostäder är det väsentligt att uppgifterna i disponentintyget är korrekta och heltäckande. Att andelen av bolagslånet nu är en skattegrund gör disponentintyget ännu viktigare än hittills.

Det ankommer fortfarande på mottagaren, d.v.s. köparen att rätt belopp betalas i skatt. Om överföringen av aktien eller andelsbeviset förs in i förteckningen över aktier eller andelsbevis trots att en utredning över betald eller uttagen skatt inte företetts är även bostadsaktiebolaget ansvarigt för att rätt skattebelopp betalas.

Om överföringen av aktien har förts in i aktieförteckningen och betalningen av skatt delvis försummats på grund av felaktiga uppgifter i disponentintyget är bostadsaktiebolaget som svarar för disponentens verksamhet i första hand ansvarigt för skatten.

Betalningsdag för skatten

Reglerna om tidpunkten när skatten ska betalas har ändrats så att den föreskrivna tvåmånadersfristen för betalning av skatten räknas från tidpunkten då äganderätten överförs både i de överlåtelser som avses i 4 kap. 1 § i lagen om bostadsköp och nu även i de överlåtelser som sker under byggtiden eller tidigare.  

Specialfall

Avtal om överföring av ny bostad

Förvärvaren av bostadsaktier kan redan innan byggnaden är färdig och äganderätten överförs överlåta sina på köpeavtalet baserade rättigheter till en tredje part. Denna försäljning av rättigheter genomförs i praktiken vanligen genom ett s.k. överföringsavtal.

Skatten för den första överlåtelsen betalas då enligt köpesumman i det ursprungliga köpebrevet (inklusive obetalda rater av köpeskillingen). Skatt betalas inte på andel av bolagslån.

Skatten för den andra överlåtelsen, d.v.s. överföringsavtalet, betalas enligt köpeskillingen som betalats till den första köparen ökad med eventuella obetalda rater av köpeskillingen samt andelen av bolagslån.

Exempel: Köparen A köper en ny bostad av en byggfirma. Köpeskillingen enligt köpebrevet är 100 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 200 000 euro. Köpeskillingens betalningsrater är 50 000 euro, 25 000 euro och 25 000 euro. Med ett överföringsavtal säljer köparen A sina avtalsenliga rättigheter vidare till B för köpeskillingen 60 000 euro. Av köpeskillingen för den första försäljningen är raterna 25 000 euro + 25 000 euro obetalda.

A ska betala skatt för köpeskillingen som avtalat för den första överlåtelsen, d.v.s. 100 000 euro (inkluderar köpeskillingens obetalda rater 25 000 euro + 25 000 euro).

B ska betala skatt för köpeskillingen 60 000 euro som betalats till A, för köpeskillingens obetalda rater 25 000 euro + 25 000 euro samt för bolagslåneandelen 200 000 euro, d.v.s. på basis av totalt 310 000 euro.

Den ursprungliga köparen A ska betala sin skatt inom två månader från att överföringsavtalet slutits.

Köparen B ska betala sin skatt inom två månader från att äganderätten överförs.

Byte

När bostadsaktier byts mot varandra, ska skatt betalas för vardera överlåtelsen. I vederlaget inräknas då även den bolagslåneandel som belastar de aktier som erhållits i byte.

Exempel: A överlåter genom byte bostadsaktier vars skuldfria pris är 100 000 euro. Aktierna belastas inte av bolagslån.

B överlåter genom byte bostadsaktier vars skuldfria pris är 150 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 50 000 euro.

A ska betala 100 000 euro i skatt för värdet för aktierna som A överlåtit (skuldfritt pris) samt för den bolagslåneandel på 50 000 euro som belastar aktierna som A mottagit. A ska alltså betala skatt för ett sammanlagt vederlag på 150 000 euro.

B ska betala 100 000 euro i skatt för värdet på aktierna som B överlåtit (skuldfritt pris 150 000 euro – bolagslåneandelen 50 000 euro).