Exempel på avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar

Giltighet
Tills vidare

Vad är en handling?

Handling är en skriftlig eller bildlig framställning som gäller ett visst ärende och bildar en logisk helhet. En handling kan också vara elektronisk. En elektronisk handling består av de tecken som avses höra ihop.

Exempel på handlingar:

 • Skattedeklaration, dess bilageblanketter, specifikationer, kvitton och utredningar anses tillsammans bilda en handling.
 • Beskattningsbeslut, beskattningsintyg och specifikationsdelen i ett beskattningsbeslut anses tillsammans bilda en handling.
 • Skattekort och utredning om grunderna för förskottsinnehållningen bildar tillsammans en handling.
 • Bouppteckningsinstrument och dess bilagor (t.ex. släktutredning, testamente, äktenskapsförord och kopia av bouppteckningsinstrumentet efter den först avlidna maken) betraktas tillsammans som en handling.
 • Arvsbeskattningsbeslut och dess bilagor är en handling.

Sekretessbelagda beskattningshandlingar

En handling

Kunden ber att få del av bouppteckningsinstrumentet, den släktutredning som har bifogats till bouppteckningsinstrumentet samt bouppteckningsinstrumentet efter den först avlidna maken.

 • Bouppteckningsinstrument och dess bilagor betraktas som en handling; minimidebitering 10 euro.

Två handlingar

Kunden ber att få ett skattekontoutdrag, ett beskattningsbeslut och beskattningsbeslutets specifikationsdel.

 • Skattekontoutdraget och beskattningsbeslutet är separata handlingar. Specifikationsdelen hör i sak ihop med beskattningsbeslutet.

Två handlingar

Kunden ber att få del av sitt eget beskattningsbeslut och genom att lägga fram fullmakt från sin make också dennes beskattningsbeslut och specifikationer. Kunden behöver handlingarna för att kunna ansöka om utkomststöd.

 • Kunden får handlingarna avgiftsfritt, eftersom de behövs på en annan myndighets begäran.

Timavgift

Kunden ber att få del av ett bouppteckningsinstrument som hon behöver för att kunna se till sina intressen och skyldigheter. Bouppteckningsinstrumentet jämte bilagorna omfattar 45 sidor. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ges kunden en kopia av handlingarna endast i den omfattning som användningsändamålet förutsätter. Onödiga uppgifter ska strykas.

 • Det tar cirka två timmar att leta fram bouppteckningsinstrumentet och 35 minuter att kopiera det.
 • Utlämnandet av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete och timavgift (60 €/h) tas ut för varje påbörjad timme. För att kopiera och stryka uppgifter debiteras sammanlagt 60 euro. Om kopieringen och strykningen tar 1 timme 5 minuter debiteras timavgift för två timmar och avgiften uppgår då till 120 euro.
 • Timdebitering tillämpas endast för den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna. Informationssökning debiteras inte.

Offentliga beskattningsuppgifter

Utlämnandet av offentliga uppgifter muntligen eller per e-post är avgiftsfritt. Uppgifterna lämnas ut muntligt antingen i skattebyråns kundtjänst eller per telefon.

Uppgifter som lämnas ut i telefon

En journalist ringer och ber att få offentliga uppgifter för flera år per telefon, t.ex. tio personers beskattningsuppgifter för åren 2000–2011. Uppgifterna måste hämtas från tre olika beräkningsprogram. Journalisten ber tjänstemannen att ringa tillbaka efter att uppgifterna har hämtats från programmen och tjänstemannen är redo att lämna ut uppgifterna per telefon.

Journalisten ber att få uppgifter på motsvarande sätt för åren 1992–2011. Dessa uppgifter är inte tillgängliga i elektroniskt format, utan måste delvis sökas i arkiverade handlingar.

 • Uppgifterna lämnas ut avgiftsfritt, eftersom journalisten ber att få del av uppgifterna muntligen. Skatteförvaltningen tar inte ut avgift för informationssökningen, eftersom identifieringsuppgifterna har varit tillräckligt detaljerade.

Uppgifter som lämnas ut med e-posten

Kunden ber att få del av vissa offentliga beskattningsuppgifter och föreslår att uppgifterna skickas med e-posten. Uppgiftsbegäran gäller 50 personers uppgifter för åren 2005–2011.

 • Uppgifterna lämnas ut avgiftsfritt, eftersom kunden ber att få uppgifterna elektroniskt. Skatteförvaltningen tar inte ut avgift för informationssökningen, eftersom kunden har lämnat tillräckliga identifieringsuppgifter.
 • Personuppgifter kan skickas ut endast via en krypterad e-postförbindelse.   

Uppgifter som lämnas ut i pappersutskrifter

Kunden ber att få en pappersutskrift av ett utdrag ur en persons offentliga uppgifter för åren 1999–2011.

 • Sammanlagt 13 utdrag. Ett utdrag kostar 3 euro, priset är således 39 euro.  

Handling som lämnas ut för beskattning

Beskattningsintyg för beskattning (avgiftsfri)

Kunden ber att få sitt senaste beskattningsintyg eftersom han behöver det för beskattningen.

 • Beskattningen verkställs avgiftsfritt. Kunden har alltid rätt att avgiftsfritt få de handlingar som behövs för beskattningens verkställande.

Skattekontoutdrag för beskattning (avgiftsfri)

Kunden besöker skattebyrån och ber att få ett skattekontoutdrag på papper.

 • Beskattningen verkställs avgiftsfritt. Kunden har alltid rätt att avgiftsfritt få de handlingar som behövs för beskattningens verkställande.

Utlämnande av handlingar för andra behov än beskattningen

Kopia av bouppteckningsinstrument (avgiftsbelagd)

Kunden kontaktar Skatteförvaltningen och vill få ett bouppteckningsinstrument i tre exemplar.

 • En kopia kostar 3 euro, minimifakturering är 10 euro.

Handling för annan myndighets behov (avgiftsfri)

Kunden ber med en fullmakt om sina familjemedlemmars samtliga förhandsifyllda skattedeklarationer (sammanlagt 4 handlingar) och berättar att de behövs för ett ärende hos socialvårdsmyndigheten.

 • Handlingarna behövs för att utreda den ekonomiska situationen inför en annan myndighet

Kunden ber att få sina beskattningsbeslut för tre års tid och berättar att de behövs i den kommunala skuldrådgivningen

 • Handlingarna behövs för att utreda den ekonomiska situationen inför en annan myndighet

Kunden ber att få sitt beskattningsbeslut och sin förhandsifyllda skattedeklaration och berättar att de behövs för en ansökan om hyresbostad av en stad eller kommun

 • Handlingarna behövs för att utreda den ekonomiska situationen inför en annan myndighet

Kunden ber att få sitt beskattningsbeslut och sin förhandsifyllda skattedeklaration för rättegång (inte en beskattningsorsak) och lägger fram ett beslut om rättshjälp.

 • Beviljandet av rättshjälp befriar enligt 4 § i rättshjälpslagen (257/2002) mottagaren från skyldigheten att betala expeditionslösen e.d. hos den myndighet som behandlar huvudsaken eller hos andra myndigheter.

Handling för privat aktörs behov

Kunden ber om sitt eget och med fullmakt om makans eller makens beskattningsbeslut och också om den förhandsifyllda skattedeklarationen för båda och berättar att de behövs för en ansökan om lån från banken

 • Kunden får handlingarna gratis för utredning av den ekonomiska situationen som en privat aktör har begärt

Kunden ber att få sitt beskattningsbeslut och sin förhandsifyllda skattedeklaration och berättar att de behövs för en ansökan om hyresbostad (t.ex. en ARA-bostad)

 • Kunden får handlingarna gratis för utredning av den ekonomiska situationen som en privat aktör har begärt

Kunden ber om sitt eget och med fullmakt om makans eller makens beskattningsbeslut och också om den förhandsifyllda skattedeklarationen för båda och berättar att de behövs för ett ekonomiskt stöd som en privat aktör beviljar (t.ex. semesterstöd)

 • Kunden får handlingarna gratis för utredning av den ekonomiska situationen som en privat aktör har begärt
Sidan har senast uppdaterats 30.12.2016