Förvaltningsklagan

Giltighet
Tills vidare

Anvisningen har ersätts av anvisningen Allmänna bestämmelser om beskattningsförfarande, 6.2.2023 Dnr VH/3035/00.01.00/2022.

Skatteförvaltningens olika enheters eller tjänstemännens lagstridiga, felaktiga eller osakliga förfarande eller åtgärder kan överklagas hos Skatteförvaltning. Klagan kan även gälla skattemyndighetens ovillighet att ta till åtgärder eller försummelse av tjänsteuppgifterna.

En förvaltningsklagan för ett ärende som är äldre än två år prövas inte om det inte finns ett särskilt skäl för det.

I beskattningsbeslutet kan ändring inte sökas genom klagan

Klagan utgör aldrig ett rättsmedel som riktar sig till beskattningsbeslutet. Skatteförvaltning kan inte genom beslutet som ges på basis av klagan ändra eller upphäva fattade beskattningsbeslut eller andra åtgärder, utan i samband med klagan undersöks förfarandets riktighet i efterhand. Skatteförvaltning kan i sitt avgörande till klagan påpeka för eventuellt felaktigt förfarande och vid behov ge administrativ handledning i ärendet.

Närmare anvisningar om sökande av ändring i beskattningsbeslut finns på sidan 

Framställning av klagan

Klagan är friformig. Den klagande ska likväl i sin klagoskrift beskriva ärendet eller händelserna som utgör grunden för klagan. Ur klagoskriften ska framgå, på vilket sätt och varför den klagande anser att åtgärden, förfarandet eller beslutet är osakligt, felaktigt eller lagstridigt.

Ur klagoskriften som lämnas in till Skatteförvaltning ska framgå den klagandes namn och adress. Undertecknat klagoskrift lämnas in med adressen: Skatteförvaltning, PB 325, 00052 SKATT.

Klagoskriften kan också skickas till Skatteförvaltning registratur per telefax, vars nummer är 029 512 6100.

Skatteförvaltning skickar till den klagande efter inskaffade utredningar ett beslut som fattats på basis av klagoskriften.

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017