Arvsskattetabell

Giltighet
Tills vidare

Arvskattetabellen finns i 14 § i lagen om skatt på arv och gåva (www.finlex.fi). Du kan också använda arvskatteräknaren för beräkning av arvskatt.

I Skatteklassen:

  • arvlåtarens äkta make
  • arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led (barn, barnbarn, förälder, mor- eller farföräldrar osv.)
  • makes arvinge i rakt nedstigande led
  • Arvlåtarens trolovade som får ett bidrag som avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken.

Som äkta make betraktas även en person som lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med arvlåtaren och som har tidigare varit gift med arvlåtaren eller har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren. Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de biologiska släktingarna.

II Skatteklassen: 

  • Andra släktingar samt personer utanför släkten och familjen.

Arvsskattetabell