Återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket

Giltighet
Tills vidare

De som bedriver jordbruk eller växthusodling på yrkesmässig basis har rätt att på ansökan få återbäring av punktskatt på lätt och tung brännolja, biobrännolja samt elström som de använt inom jordbruket eller växthusodlingen.

Berättigade till återbäring

Berättigade till återbäring är sådana jordbruksidkare som under skatteåret erhållit direktstöd från Europeiska unionen (s.k. CAP-stöd), kompensationsbidrag, stöd för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket eller nationellt stöd som baserar sig på åkerarealen, antalet djur, produktionsmängden eller på lagermängderna för trädgårdsprodukter.  Berättigade till stöd är också de jordbruksidkare som bedriver spannmålstorkning, även om de inte har erhållit något av de ovan nämnda stöden.

Berättigade till återbäring är också de som bedriver växthusodling yrkesmässigt.

Återbäringsbelopp

Brännolja

Från och med skatteår 2020, det vill säga från och med  1.1.2020 återbär Skatteförvaltningen till sökanden energiinnehållsskatt som ingår i punktskatten på brännolja som sökanden har använt inom jordbruk eller yrkesmässig växthusodling och som har beskattats i Finland:

  • 7,63 cent per liter lätt brännolja 
  • 8,56 cent per kilogram tung brännolja
  • 7,63 cent per liter biobrännolja.

Elström

Beskattningen av elström baserar sig varken på energiinnehåll eller koldioxidutsläpp. Återbäring av punktskatten på elström betalas bara för förbrukning enligt skatteklass I.  Återbäringen på elström är 1,55 cent per kilowattimme.

Punktskatten återbärs dock högst till det belopp som jordbruksidkaren eller växthusodlaren har betalat under skatteåret i form av energiinnehållsskatt som ingår i bränslepriset respektive elskatt.  Skatt återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.

Med jordbruk avses odling av jordbruks- och trädgårdsväxter, framställning av husdjursprodukter och hållande av animalieproduktionsdjur, biodling, hästhushållning och obligatoriskt arealuttag, lagring, förberedelse för saluföring och packning av egenproducerade jordbruks- och trädgårdsprodukter, om dessa verksamheter utövas på sökandens gårdsbruksenhet, samt spannmålstorkning, oberoende av var denna verksamhet utövas.

Med växthusodling avses odling av trädgårdsväxter i en byggnad av bestående karaktär som är täckt med ljusgenomsläppligt material och har en värmeanläggning.

Ansökan

Det behändigaste sättet att lämna ansökan är via MinSkatt. Den kan också göras på blankett 3311r som Skatteförvaltningen fastställt, skriv ut blanketten eller hämta den från skattebyrån. Ansökan kan också lämnas som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi.

Sökanden ska i ansökan uppge mängden av punktbeskattad lätt och tung brännolja, biobrännolja samt elström som under skatteåret har använts för jordbruk eller växthusodling.

Återbäring ska sökas separat för varje skatteår.  Skatteåret är detsamma som kalenderåret. Om den bokföringsskyldiges räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, betraktas som skatteår den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret.

Tidsfrist för ansökan

Återbäring ska ansökas före utgången av februari det kalenderår som följer på skatteårets utgång. Ett samfund eller en samfälld förmån ska likväl ansöka om återbäring senast inom fyra månader räknat från utgången av det skatteår för vilket återbäring ansöks. Samfund är bl.a. aktiebolag, andelslag och registrerade föreningar. Såsom samfälld förmån betraktas bl. a. skifteslag. Återbäring ansöks således i princip samtidigt då skattedeklarationen lämnas in.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter om ansökan om återbäring av energiskatter får man från skattebyråerna och på skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer 029 497 017.

Uppgifter om jordbruksstöd lämnas av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt av TE–centralerna.