Fastighetsbeskattningsbeslut 2013

Har getts
6.3.2013
Giltighet
Tills vidare

Fastighetsskattelagens bestämmelser om deklarationsskyldigheten och om verkställandet av beskattningen har ändrats så att bestämmelser om den skattskyldiges plikt att granska och korrigera de uppgifter som används som grund för fastighetsskatten lagts till i lagen.

Beslut om fastighetsbeskattningen

I fastighetsbeskattningsbeslutet har antecknats de skattepliktiga fastigheterna, värdena på dessa och fastighetsskattebeloppet samt den skatteprocentsats enligt vilken skatten har beräknats. Till beskattningsbeslutet hör en utredningsdel som innehåller närmare uppgifter om beräkningsgrunderna för beskattningsvärdet och fastighetsskatten. Fastigheterna har individualiserats med hjälp av fastighetsbeteckningen. Uppgifterna för hela fastigheten finns antecknade i utredningsdelen. Skatten har dock fastställts bara för det beskattningsvärde för fastigheten och byggnaden som motsvarar din ägarandel.

Bifogad till fastighetsbeskattningsbeslutet finns blanketten Deklarationsdel med vilken du kan anmäla korrigeringar i fastighetsuppgifterna. I deklarationsdelen finns personuppgifterna samt fastighetsbeteckningen för högst fyra fastigheter förhandsifyllda. I beskattningsbeslutet och i utredningsdelen finns dock uppgifterna och fastighetsbeteckningarna för alla de fastigheter som är föremål för beskattning.

Anvisningen för ifyllnad av deklarationsdelen har bifogats till beskattningsbeslutet som ett separat meddelande.

Lägg märke till att uppgifterna i fastighetsbeskattningen 2013 är baserade sig på situationen 31.12.2012. Förändringar som under 2013 inträffat i fastighetsuppgifterna inverkar inte på fastighetsbeskattningen 2013 och deklarationsdelen behöver inte returneras på grund av dessa förändringar.

Granskning av uppgifterna som finns antecknade i utredningsdelen

De uppgifter som inverkar på uträkningen av fastighetens beskattningsvärde och fastighetsskatt finns antecknade i utredningsdelen. Förutom mark- och byggnadsuppgifterna framgår av utredningsdelen även hur och utgående från vilka värden beskattningsvärdet räknas ut. Utredningsdelen innehåller även de skatteprocentsatser som tillämpats på marken och byggnaden samt användningsändamålet enligt vilket skatteprocentsatsen bestämts.

Granska de uppgifter om fastigheten som finns i utredningsdelen till fastighetsbeskattningsbeslutet och har utgjort grunden för fastighetsbeskattningen år 2013. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra mer. Då anses du för fastighetsbeskattningen ha lämnat in uppgifter som stämmer överens med utredningen du fått.

Returnera deklarationsdelen bara om du korrigerar en felaktig uppgift eller anmäler en fastighet eller byggnad som det inte finns uppgifter om i utredningsdelen.

Uppgifterna om fastighetsdelar som är befriade från fastighetsskatt, t.ex. jordbruksjord och skog, har inte antecknats i beskattningsbeslutet eller utredningsdelen. På blanketten Deklarationsdel kan du dock anmäla även ändringar i arealuppgifterna för en gårdsbruksfastighet eller ett outbrutet gårdsbruksområde.

I det följande klargörs informationsinnehållet i utredningsdelen närmare i fråga om marken och byggnaderna.

Uppgifter som gäller hela fastigheten

Fastigheterna har individualiserats med hjälp av fastighetsbeteckningen eller koden för det outbrutna området. I utredningsdelen har fastighetsbeteckningen antecknats under punkten ”Fastighetsbeteckning”. 

Fastighetens namn eller adress har antecknats nedanför fastighetsbeteckningen, beroende på vilken uppgift Skatteförvaltningen har. Fastighetens namn och adress är tilläggsuppgifter som inte påverkar skattebeloppet.  

Om du äger en fastighet som är föremål för beskattning eller om du har besittningsrätt till en sådan fastighet eller har hyrt en fastighet framgår uppgiften om detta av punkten ”Ägarförhållande”. I utredningsdelen står då ”Egen jord”, ”Arrendejord” eller ”Besittningsrätt i fastigheten” enligt de uppgifter Skatteförvaltningen har om ägarförhållandet.  

Storleken av ägande- eller besittningsrätten har antecknats som ett bråktal under punkten ”Er andel av fastigheten”.

Uppgifter som marken för fastigheten

Uppgifter om markens egenskaper

Om fastigheten består av områden som ska värderas på olika sätt, har fastigheten uppdelats i delar för beräkningen av beskattningsvärdet. En del av marken kan t.ex. vara byggnadsmark, en del parkområde och en del från fastighetsskatt befriad jordbruksjord och skog.

I utredningsdelen till beskattningsbeslutet har fastighetsdelen antecknats under punkten ”Mark”. Du identifierar fastighetsdelen genom bokstaven K och fastighetsdelens nummer som finns antecknade efter texten Mark. Arrenderade områden är kodade med bokstaven V och arrendeområdets nummer.

Om Skatteförvaltningen har fått uppgift om planläggningen av kommunala myndigheter, står denna under punkten ”Planuppgift”. I utredningsdelen har i så fall antecknats följande uppgift enligt den ikraftvarande planens art: ”Detaljplan”, ”Stranddetaljplan” eller ”Generalplan”. Om marken ligger i ett glesområde, står det i utredningsdelen ”Ingen plan”.

Beskattningsvärdet för fritidsfastigheter och glesbygdsfastigheter i bostadsbruk påverkas av om fastigheten ligger vid en strand. Under punkten ”Stranduppgift” anges huruvida fastighetens mark gränsar mot egen strand eller om den enbart har strandrätt. Om fastighetens mark varken har egen strand eller strandrätt eller om Skatteförvaltningen saknar uppgifter om detta, har ingen stranduppgift antecknats i beskattningsbeslutets utredningsdel.

Under punkt ”Areal” har antecknats den areal enligt vilken markens beskattningsvärde har räknats ut. Om däremot tomtens byggnadsrätt använts som uträkningsgrund, har också byggnadsrättens storlek antecknats i utredningsdelen under punkten ”Byggnadsrätt”.

Enhetsvärden som använts vid uträkningen av markens beskattningsvärde

Med områdespris avses det enligt Skatteförvaltningens anvisningar fastställda gängse värdet på kvadratmeter tomt eller våningsyta på det område där fastigheten är belägen. Som beskattningsvärde fastställs enligt Skatteförvaltningens beslut (3/2013) högst 73,5 procent av områdespriset.  Detta värde benämns normgivande värde. Det normgivande värdet anger maximibeloppet för hur högt beskattningsvärdet per kvadratmeter tomt eller våningsyta kan stiga i förhållande till områdespriset.

Om beskattningsvärdet har räknats ut enligt arealen, uppges områdespriset per kvadratmeter under punkten ”Områdespris” i utredningsdelen. Om beskattningsvärdet har räknats ut enligt byggnadsrätten, står värdet enligt kvadratmeter våningsyta i utredningsdelen.

Skatteårets pris är det enhetspris i kvadratmeter eller i kvadratmeter våningsyta som använts vid uträkningen av markens beskattningsvärde. Om skatteårets pris ännu inte nått nivån för det normgivande värdet, höjs priset årligen. Höjningsbeloppet beror på förhållandet mellan det normgivande värdet och föregående års enhetspris. Om det normgivande värdet understiger skatteårets pris beror det i allmänhet på att områdespriset stigit men att man för att undvika stora årliga förändringar inte genast höjt skatteårets pris i motsvarande grad.

Om markens beskattningsvärde har minskats exempelvis på den grund att en tomt i glesbygden är större än sedvanligt, finns uppgifter om detta i beskattningsbeslutets utredningsdel. I utredningsdelen står texten ”Besk.värde har minskats på basis av arealen” samt beloppet för det minskade beskattningsvärdet och hur minskningen räknats ut.

Markens användningsändamål och tillämpad fastighetsskatteprocentsats

I beskattningsbeslutets utredningsdel har antecknats en text som beskriver markens användning samt fastighetsskatteprocentsatsen enligt vilken skatten påförts på marken.

Fastighetsskatten bestäms för alla markområden enligt den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen med följande undantag. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpas dock inte på byggnader som ägs av allmännyttiga samfund eller på marken för dessa om byggnaden på fastigheten huvudsakligen är i allmänt eller allmännyttigt bruk, inte heller på en obebyggd byggplats om kommunfullmäktige har fastställt en separat skattesats för nämnda ändamål.

I utredningsdelen står texten ”Tomten är i allmännyttigt bruk" om en fastighetsskatteprocentsats för allmännyttiga samfund tillämpats på marken.

I utredningsdelen står texten ”Tomten är obebyggd” om en fastighetsskatteprocentsats för obebyggda byggplatser tillämpats på marken.  

I utredningsdelen står texten ”Allmän fastighetsskatteprocent” om den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpats på marken.  

Uppgifter om byggnaden

Byggnaderna har antecknats i utredningsdelen enligt byggnadstyp, t.ex. småhus, ekonomibyggnad m.m. Byggnadera har numrerats och om byggnaden uppdelats i delar är även dessa numrerade.

Uppgifter som använts som grund för beräkningen en byggnads återanskaffningsvärde

Återanskaffningsvärdet för en byggnad räknas ut enligt Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader (634/2012). Om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner har Finansministeriet utfärdat en separat förordning (633/2012).

De uppgifter som använts som grund för beräkningen av en byggnads återanskaffningsvärde är:

5.1.1     Året då byggnaden färdigställts och byggnadens ålder

Året då byggnaden färdigställts (årtal) står under punkten ”Färdigställdes”.   

Om byggnaden är mycket gammal kan årtalet som antecknats i utredningsdelen avvika från det år byggnaden ursprungligen färdigställdes. Detta beror på att totalrenoveringar eller betydande underhållsarbeten senare utförts i byggnaden före mitten av 1980-talet. Totalrenoveringar och betydande underhållsarbeten höjer byggnadens värde. Förr beaktades deras verkan på beskattningsvärdet genom att man ändrade året då byggnaden färdigställts till ett senare årtal för att på så sätt minska åldersavdragen. Programmen för beräkning av beskattningsvärdet på fastigheter inom skatteförvaltningen har ändrats i slutet av 1980-talet så att årtalet enligt vilket åldersavdraget beräknas är en separat uppgift. Därför ändras inte längre året för färdigställandet.

Om byggnaden har varit halvfärdig vid utgången av år 2012 har ”Inledningsdag” antecknats i utredningsdelen i stället för året för färdigställande. För färdiga byggander antecknas inte uppgiften om inledandet.

Om totalrenoveringar eller betydande ombyggnader utförts i byggnaden, står under punkten ”Totalrenoveringsår” året för totalrenovering av byggnaden enligt Skatteförvaltningens uppgifter.

5.1.2      Areal och volym

En byggnads återanskaffningsvärde beräknas utgående från antingen areal eller volym beroende på vad förordningen föreskriver. Arealen och volymen beräknas enligt yttre mått. Beskattningsvärdet för alla bostadsbyggnader (t.ex. egnahemshus, sommarstugor och bostadshöghus) beräknas alltid enligt arealen. Även beskattningsvärdet för ekonomibyggnader (t.ex. garage, förråd och bastu) beräknas enligt arealen. Återanskaffningsvärdet för butiks- och industribyggnader beräknas enligt volymen. Uppgiften om byggnaden areal eller volym har antecknats i utredningsdelen beroende på enligt vilkendera uppgiften byggnadens återanskaffningsvärde beräknats.

5.1.3      Bärande konstruktion

Den åldersavdragsprocent som används för beräkning av byggnadens beskattningsvärde bestäms enligt byggnadstyp och bärande konstruktion. I utredningsdelen är uppgiften antecknad under punkten ”Bärande konstruktion trä” eller ”Bärande konstruktion sten”.

5.1.4      Byggnadens utrustningsnivå

Den utrustning som nämns i förordningen om återanskaffningsvärdet och som vid beräkningen av beskattningsvärdet för ett småhus eller en fritidbostad verkar höjande eller sänkande på byggnadens grundvärde har antecknats separat för varje byggnad beroende på om byggnaden har eller inte har utrustningen i fråga.  

I grundvärdet för ett småhus har det redan beaktats att byggnaden har en viss utrustning. Om ett småhus emellertid saknar elektricitet, vattenledning och avlopp eller centralvärme, sänks byggnadens grundvärde så som nämns i förordningen. Byggnadens utrustning har antecknats i utredningsdelen enligt huruvida byggnaden har utrustningen i fråga eller inte.

Utrustning som höjer värdet för en fritidsbyggnad är veranda, elektricitet, vattenledning, avlopp, WC, inomhusbastu och att byggnaden är vinterbonad. Utrustningen har antecknats i utredningsdelen enligt huruvida byggnaden har utrustningen i fråga eller inte.

Återanskaffningsvärdet för en ekonomi- och garagebyggnad påverkas av byggnadens byggsätt. Byggsättet har antecknats enligt om byggnaden har lätt stomme eller om den är avsedd för långvarigt bruk.

Under punkten ”Kvadratmeterpris” står byggnadens grundvärde/kvadratmeter justerat med egenskapsuppgifterna. Under punkten ”Kubikmeterpris” står byggnadens grundvärde/kubikmeter justerat med egenskapsuppgifterna.

Nedan under punkt 7 utreds de uppgifter som används för bestämning av återanskaffningsvärdet av bostadshöghus och butiks-, kontors-, industri- och lagerbyggnader och som gäller endast dessa byggnadstyper. 

5.1.5      Byggnadsstandard

Om en byggnad avviker väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, ska dess värde höjas eller minskas i enlighet med förordningen om återanskaffningsvärdet.  Om denna bestämmelse har tillämpats, har höjningsprocenten antecknats under punkten ”Förhöjning %”. Om en minskningsprocent tillämpats vid beskattningen har denna antecknats under punkten ”Minskning %”.

5.2        Hur byggnadens återanskaffningsvärde beräknas

En byggnads återanskaffningsvärde beräknas så att det med egenskapsuppgifterna justerade grundvärdet för byggnadstypen i fråga enligt förordningen om återanskaffningsvärdet multipliceras med byggnadens areal eller volym enligt vad förordningen föreskriver.

I återanskaffningsvärdet på en fritidsbostad ingår också värdet på den utrustning som antecknats särskilt i utredningsdelen.

5.3        Byggnadens beskattningsvärde

Uppgifter som påverkar beskattningsvärdet är byggnadens ålder, bärande konstruktion, totalrenoveringar och betydande ombyggnader, halvfärdiga byggnaders grad av färdigställande och huruvida byggnaden fortfarande är i bruk.

Åldersavdragen räknas i allmänhet utgående från året då byggnaden färdigställts. Om emellertid totalrenoveringar eller andra betydande underhållsarbeten har gjorts i byggnaden efter att den färdigställdes, ska dessas inverkan på byggnadens värde tas i beaktande genom att åldersavdraget minskas så att året enligt vilket åldersavdragen beräknas är ett senare år än det då byggnaden färdigställdes. Om åldersavdragen beräknats utgående från en senare tidpunkt än året för färdigställandet har året enligt vilket man beräknat åldersavdragen antecknats separat under punkten ”Ålderavdragsår”.

I beskattningsbeslutets utredningsdel har antecknats det åldersavdrag/år som motsvarar byggnadstypen och den bärande konstruktionen i fråga samt åldersavdragen sammanlagt i procent och i euro. Åldersavdragsbeloppet kan vara högst 80 procent om byggnaden är i bruk.

Om byggnaden vid utgången av skatteåret 2012 har varit halvfärdig, har under punkten ”Färd.gr.” antecknats det procenttal som motsvarar graden av färdigställande. Som beskattningsvärdet på en halvfärdig byggnad betraktas den andel av beskattningsvärdet på en färdig byggnad som motsvarar graden av färdigställande.

Om byggnaden tagits ur bruk ingår även en uppgift om detta i utredningsdelen. När det gäller byggnader som tagits ur bruk har åldersavdragsbeloppet inte begränsats till 80 procent. Sålunda kan åldersavdragsbeloppet för en sådan byggnad uppgå till högst 100 procent.

5.4        Uppgifter om byggnadens ägare och innehavare

Under punkten ”Er andel av byggnaden” i utredningsdelen står ett bråktal som anger er andel av ägo- eller besittningsrätten till byggnaden.

5.5        Byggnadens användningsändamål och fastighetsskatteprocent

Byggnadens huvudsakliga användningsändamål och den fastighetsskatteprocentsats enligt vilken skatten har räknats ut står i beskattningsbeslutets utredningsdel. Fastighetsskatteprocentsatsen bestäms per byggnad på grundval av den egentliga användningen av byggnaden. Om byggnaden används för flera olika ändamål, t.ex. om en del av byggnaden används för boende on en del som kontor, bestäms skatteprocentsatsen enligt den huvudsakliga användningen av byggnaden.

I fråga om en ekonomi- och garagebyggnad tillämpas samma fastighetsskatteprocentsats som för huvudbyggnaden i det fall att byggnaden ansluter till en bostadsbyggnad som i huvudsak används för stadigvarande boende eller annat boende.

I utredningsdelen står ”Byggnaden är huvudsakligen i stadigvarande bruk” om skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende tillämpats på byggnaden.

I utredningsdelen står ”Ansluter sig till stadigvarande boende” om skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende tillämpats på en separat ekonomi- och garagebyggnad.

I utredningsdelen står ”Byggnaden används huvudsakligen för annat än stadigvarande boende” om skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader tillämpats på byggnaden.  

I utredningsdelen står ”Ansluter sig till annat än stadigvarande boende” om skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader tillämpats på en separat ekonomi- och garagebyggnad.  

I utredningsdelen står ”Huvudsakligen i allmännyttigt bruk” om fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund tillämpats på byggnaden.

I utredningsdelen står enligt byggnadstypen ”Kraftverk” eller ”Kärnkraftverk” om skatteprocentsatsen för vissa anläggningar tillämpats på byggnaden.  

I utredningsdelen står ”Vatten-/vindkraftverk nom. effekt högst 10 MVA” om den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpats på ett vatten- eller vindkraftverk.  

I utredningsdelen står texten ”Allmän fastighetsskatteprocent” om den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpats på byggnaden.  

Exempel på uträkningen av beskattningsvärdet på en byggnad

Småhus

Ett egnahemshus blev färdigt år 1993.  Dess bärande konstruktion är av trä. Arealen enligt de yttre måtten är 180 m2. Huset är försett med normala bekvämligheter, såsom vattenledning och avlopp, centralvärme och elektricitet. Enligt förordningen om återanskaffningsvärdet (634/2012) är grundvärde utgående från småhusets areal 579,36 euro/m2. Eftersom husets areal överskrider 120 m² ska grundvärdet på 579,36 e/m² nedsättas med 59,28 e/m² varvid kvadratmeterpriset blir 520,08 euro. Återanskaffningsvärdet är 520,08 × arealen 180 m2, dvs. 93 614,40 euro.

Egnahemshuset finns i Helsingfors och används som stadigvarande bostad.  Kommunfullmäktige har för Helsingfors fastställt följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2013: allmän fastighetsskatteprocentsats 0,80 %, skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32 % och skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 1,80 %.

I beskattningsbeslutets utredningsdel syns följande uppgifter:

SMÅHUS, byggnad 1

färdigställdes                                         1993

byggnaden har el

centralvärme

vattenledning

avlopp

areal (totalareal) m²                               180

kvadratmeterpris e/m2                    520,08

Återanskaffn.värde e                93 614,40

bärande konstruktion trä

åldersavdrag  1,25 %/år

sammanlagt  25,00 %               23 403,60

Beskattningsvärde  e                70 210,80

Er andel av byggnaden                        1/1

Byggnaden är huvudsakligen i stadigvarande

   bostadsbruk

Fastighetsskatteprocentsats               0,32

Fritidsbostad

Arealen för en fritidsbostad enligt de yttre måtten är 65 m2. Till huset hör en veranda på 10 m2. Byggnaden har bastu och elektricitet men saknar avlopp och vattenledning. Byggnaden har blivit färdig år 1995 och dess bärande konstruktion är av trä.

Grundvärdet på fritidsbostadens areal är enligt förordningen om återanskaffningsvärdet 462,18 euro/m2. Från grundvärdet dras av på basis av arealen 3,021 euro för varje kvadratmeter som överstiger 10 m². Till grundvärdet läggs 6,723 e/m² för elektricitet. Kvadratmeterpriset är grundvärdet 462,18 e/m² + 6,723 e/m² – (55 m² × 3,021 e) = 302,748 e/m².

Utrustningen (veranda, elektricitet och bastu) höjer byggnadens värde.  Verandans värde är 10 m² × 77,02 e = 770,20 euro. Elektriciteten höjer värdet med 308,12 euro.  Bastun höjer byggnadens värde med 765,95 euro.

Fritidsbostaden finns i S:t Michel.  Kommunfullmäktige har för S:t Michel fastställt följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2013:  

allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00 %, skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,50 %, skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader 1,10 % och skatteprocentsats för allmännyttiga samfund 0,00 %.

I beskattningsbeslutets utredningsdel syns följande uppgifter:

FRITIDSBOSTAD, byggnad 1

färdigställdes                                         1995

areal m2                                                  65

kvadratmeterpris e/m2                   302,748

                      veranda m2             770,200

                      elektricitet              308,120

                      bastu                     765,950

Utrustning smlgt  e                    1  844,270

Återanskaffn.värde e                 21 522,89

bärande konstruktion trä

åldersavdrag  1,25 %/år

sammanlagt 22,50 %                   4 842,65

Besk.värde e                               16 680,24

Er andel av byggnaden                        1/1

Byggnaden används huvudsakligen
för annat än stadigvarande boende

Fastighetsskatteprocentsats               1,10

Ekonomibyggnad

Till fritidsbostaden i S:t Michel hör även en bastubyggnad.

Dess areal är 30 m2. Byggnaden färdigställdes år 1996.  Byggnaden är av trä och till byggsättet avsedd för långvarigt bruk.

Grundvärdet för en värmeisolerad och i även övrigt till byggsättet för långvarigt bruk avsedd ekonomibyggnad är 377,55 euro/m2.  Eftersom den bärande konstruktionen är av trä, är åldersavdraget 5 % per år. Åldersavdraget för en byggnad som är i bruk kan vara högst 80 %.

I beskattningsbeslutets utredningsdel syns följande uppgifter:

EKONOMIBYGGNAD, byggnad 2

färdigställdes                                         1996

byggnaden är värmeisolerad

areal m2                                                   30

kvadratmeterpris e/m2                    377,550

Återanskaffn.värde e                  11 326,50

bärande konstruktion trä

åldersavdrag  5,00 %/år

sammanlagt 80,00 %                    9 061,20

Besk.värde e                                  2 265,30

Er andel av byggnaden                          1/1

Ansluter sig till annat än

stadigvarande boende

Fastighetsskatteprocentsats                 1,10

Grundvärdet för ett motsvarande vedskjul med lätt stomme är 196,610 euro/m². Till övriga delar beräknas värdet på samma sätt som för bastubyggnaden.

Återanskaffningsvärdet för bostadshöghus och kontors-, industri- och lagerbyggnader

Återanskaffningsvärdet för bostadshöghus

Återanskaffningsvärdet för ett bostadshöghus beräknas på basis av arealen. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet beaktas utöver de uppgifter som nämnts ovan i avsnitt 5 även byggnadens volym, antalet våningar inklusive källarvåningarna, hiss och antalet lägenheter.

Uppgifterna finns antecknade i utredningsdelen enligt de uppgifter Skatteförvaltningen har.

Återanskaffningsvärdet för kontorsbyggnader och hotell

Återanskaffningsvärdet för kontorsbyggnader och hotell beräknas på basis av arealen. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet beaktas utöver de uppgifter som nämnts ovan i avsnitt 5 även byggnadens volym, arealen för lager- och parkeringsutrymmen, arealen för hissar och hisschakt, antalet våningar inklusive källarvåningarna, byggnadens form och luftkonditioneringen. Uppgifterna finns antecknade i utredningsdelen enligt de uppgifter Skatteförvaltningen har.

I utredningsdelen har talet I, II eller III antecknats under ”Byggnadens form” enligt den form för byggnaden som använts vid beskattningen. Förklaringarna till talen I, II och III är:

I      Byggnadens samtliga våningar är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader.

II     Byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks- eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna..

III    Byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är betydligt (mer än två gånger) större än övriga våningar.

För ”Luftkonditionering” har antecknats I, II eller III i utredningsdelen enligt den uppgift om luftkonditioneringen som använts vid beskattningen. Förklaringarna till talen I, II och III är:

I      Byggnaden har inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft.

II     Byggnaden har maskinell insugning och utblåsning av luft.

III    Utöver det ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad genom fuktning eller avkylning.

Återanskaffningsvärdet för butiksbyggnader

Återanskaffningsvärdet för butiksbyggnader beräknas enligt volymen. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet beaktas utöver de uppgifter som nämnts ovan i avsnitt 5 även arealen, källarens areal och arealen för lagerutrymmen annanstans än i källaren samt antalet våningar inklusive källarvåningarna.

Återanskaffningsvärdet för industri- och lagerbyggnader

Återanskaffningsvärdet för industri- och lagerbyggnader beräknas enligt volymen. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet beaktas utöver de uppgifter som nämnts ovan i avsnitt 5 även arealen, antalet våningar inklusive källarvåningarna samt VV-utrustningen (uppvärmning och vattenledning) och SE-utrustningen (luftkonditionering och belysning). Uppgifterna finns antecknade i utredningsdelen enligt de uppgifter Skatteförvaltningen har.  

För ”VV-utrustning” står i utredningsdelen I, II, III eller IV enligt den VV-utrustning i byggnaden som använts vid beskattningen. Förklaringarna till talen I, II, III och IV är:

I      Byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen.

II     I byggnaden finns ringa antal vattenposter.  Social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd.

III    Byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C. Social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal.

IV   Temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen överstiger i allmänhet 18° C. Social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen. I byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem.

För ”SE-utrustning” står i utredningsdelen I, II eller III enligt den SE-utrustning i byggnaden som använts vid beskattningen. Förklaringarna till talen I, II och III är:

I      I byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning.  Social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal.

II     I byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning.  Social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal.

III    I byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft samt gott om punktbelysning vid arbetsställena. Social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal. I byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem.

Byggnadsplatser för produktionsbyggnader på en gårdsbruksfastighet eller ett outbrutet gårdsbruksområde

Fastighetsskatten för produktionsbyggnaders byggplatser har bestämts enligt ett beskattningsvärde som beräknats utgående från byggplatsens verkliga areal.

I utredningsdelen står under ”Jordbrukets areal” m² den areal i kvadratmeter för byggplatsen för jordbrukets produktionsbyggnader som använts vid beräkningen av beskattningsvärdet.

I utredningsdelen står under ”Skogsbrukets areal” m² den areal i kvadratmeter för byggplatsen för skogsbrukets produktionsbyggnader som använts vid beräkningen av beskattningsvärdet.