Beslut om fastighetsbeskattningen, år 2012

Giltighet
Tills vidare

I beslutet om fastighetsbeskattningen har antecknats de skattepliktiga fastigheterna, värdena på dessa och fastighetsskattebeloppet samt den skatteprocent enligt vilken skatten har beräknats. Till beskattningsbeslutet hör en utredningsdel som innehåller närmare uppgifter om beräkningsgrunderna för beskattningsvärdet och fastighetsskatten. Fastigheterna har individualiserats med fastighetsbeteckning.

Till fastighetsbeskattningsbeslutet har bifogats en deklarationsdel som kan användas för att ange ändringar i fastighetsuppgifterna. I deklarationsdelen har man förhandsifyllt personuppgifterna och fastighetsbeteckningen för högst fyra fastigheter.  I beskattningsbeslutet och i utredningsdelen finns dock fastighetsbeteckningar för alla de fastigheter som är föremål för beskattning.

Anvisningen för ifyllning av deklarationsdelen har bifogats till beskattningsbeslutet som separat meddelande.

Deklarationsdel

Om fastighetsuppgifterna har ändrats under 2011, ska en separat utredning om ändringarna lämnas in senast 8.5.2012 eller 15.5.2012, om de inte har anmälts redan tidigare. Anmäl ändringarna på deklarationsdelen. På framsidan av blanketten under Den sista inlämningsdagen har antecknats den dag då uppgifterna senast ska lämnas in. Deklarationsdelen behöver inte återsändas om fastighetsuppgifterna inte har ändrats under 2011.

Lägg märke till, att uppgifterna i fastighetsbeskattning 2012 grundar sig på situationen 31.12.2011. Förändringar som under 2012 inträffat i fastighetsuppgifterna inverkar inte på fastighetsbeskattningen 2012 och deklarationsdelen behöver inte returneras på grund av dessa förändringar.

Utredningsdelen

Ni kan kontrollera uppgifterna om Er fastighet i utredningsdelen, där uppgifterna som påverkar uträkningen av beskattningsvärdet och fastighetsskatten på Er fastighet finns antecknade. Förutom mark- och byggnadsuppgifterna visar utredningsdelen även hur och med vilka värden beskattningsvärdet räknas ut. Utredningsdelen visar även de skatteprocentsatser som tillämpats på marken och byggnaden samt användningsändamålen p.g.a. vilka skatteprocentsatserna bestämts. Om alla fastigheter inte rymts med i utredningsdelen på blankettens omstående sida, har man fortsatt utskriften på den vänstra nedre delen på blankettens första sida.

Datainnehållet i utredningsdelen utreds närmare för både marken och byggnaderna.

I Fastighetsbeteckning

Här har antecknats fastighetsbeteckning eller koden för det outbrutna området.

Om fastigheten består av områden som skall värderas på olika sätt, har fastigheten fördelats i delar för att räkna ut beskattningsvärdet. T.ex. en del av fastigheten kan vara byggnadsmark, en del parkområde och en del från fastighetsskatt befriad jordbruksmark och skog.  På beskattningsbeslutets utredningsdel har de olika fastighetsdelarna antecknats så att bokstaven K och fastighetsdelens nummer har lagts till efter fastighetsbeteckningen. Det finns vissa uppgifter om de fastighetsdelar som är befriade från fastighetsskatt, t.ex. jordbruks- och skogsmark, som inte har antecknats på beskattningsbeslutets och utredningsdelen.

Fastighetens namn eller adress har antecknats nedanför fastighetsbeteckningen, beroende på vilken uppgift Skatteförvaltningen har.

II Uppgifter om marken

Ägarförhållande

I punkten har antecknats ägarförhållandet i fråga om fastigheten i enlighet med om det är fråga ägande-, arrende- eller besittningsrätt till fastigheten.

Er andel av fastigheten

I punkten Er andel av fastigheten visas ägarandelens storlek av den gemensamt ägda fastigheten. Uppgiften om andel har inte antecknats om fastigheten endast har en ägare.

Planuppgift

I punkten har antecknats uppgiften om planläggning, om fastigheten finns på detaljplane-, stranddetaljplane- eller generalplaneområde eller om fastighen finns på ett område med ingen plan. Om uppgiften om planläggning fattas, har någon planläggningsuppgift inte antecknats i utredningsdelen.

Stranduppgift

Här finns uppgiften om fastigheten har egen strand eller strandrätt. Om stranduppgiften fattas, har någon stranduppgift inte antecknats i utredningsdelen.

Areal/byggnadsrätt

I denna punkt har antecknats den areal enligt vilken markens beskattningsvärde har räknats ut. Om byggnadsrätten emellertid har använts som uträkningsgrund, har också byggnadsrätten antecknats på utredningsdelen.

Områdespris

Med områdespris avses det enligt Skatteförvaltningens anvisningar fastställda gängse värdet på kvadratmeter tomt eller våningsyta på det område där fastigheten är belägen. Om beskattningsvärdet har räknats ut enligt arealen, har i denna punkt antecknats områdespriset per kvadratmeter. Om beskattningsvärdet har räknats ut enligt byggnadsrätten, har i utredningsdelen antecknats värdet på kvadratmeter våningsyta.

Normgivande värde

Som beskattningsvärde fastställs enligt Skatteförvaltningens beslut (1361/2011) högst 73,5 procent av områdespriset. Detta värde kallas för normgivande värde och det visar det maximibelopp som beskattningsvärdet/m2 eller v-m2 kan stiga i förhållande till områdespriset.

Skatteårets pris

Skatteårets pris är det beskattningsvärde per kvadratmeter/våningsyta som använts i beräkningen av beskattningsvärdet för år 2011. Om skatteårets pris ännu inte är detsamma som normgivande värdet, ska priset höjas årligen. Höjningsbeloppet beror på förhållandet mellan normgivande värdet och priset för det föregående året. Ett sådant pris för skatteåret som är lägre än normgivande värdet beror i allmänhet på att områdespriset har stigit men en motsvarande höjning har ännu inte lagts till skatteårets pris för att undvika stora årliga förändringar.

Nedsatt beskattningsvärde

Om markens beskattningsvärde har nedsatts t.ex. på basis av att tomten är större än sedvanligt på glesbygden, har på beskattningsbeslutets utredningsdel antecknats det nedsatta beskattningsvärdet och grunderna för nedsättningen.

Fastighetsskatteprocent för mark och uppgift om markens användningsändamål

I beskattningsbeslutets utredningsdel har antecknats fastighetsskatteprocenten enligt vilken skatten på marken har påförts. Skatten påförs enligt den allmänna fastighetsskatteprocenten på alla andra markområden än på marken för allmännyttiga samfunds sådana byggnader som är i allmänt eller allmännyttigt bruk och på obebyggda byggplatser, om kommunfullmäktige har fastställt annan skatteprocent för dem. Om skatten på marken har påförts enligt någon annan skatteprocent än den allmänna fastighetsskatteprocenten, har även markens användningsändamål antecknats i utredningsdelen.

III Uppgifter om byggnaden

Byggnaderna har antecknats i utredningsdelen per byggnadstyp, t.ex. Småhus, Ekonomibyggnad osv. Byggnaderna har även numrerats.

Färdigställdes

Här visas det år då byggnaden har blivit färdig. Om totalrenoveringar eller betydliga underhållsarbeten har gjorts i byggnaden före mitten av 1980-talet efter att byggnaden har blivit färdig, har dessa åtgärder inverkat på beskattningsvärdet så att det år då byggnaden blivit färdig har ändrats till ett senare år för att minska på åldersavdraget. Av den anledningen kan året då byggnaden blivit färdig hos äldre byggnader vara något annat på utredningsdelen än det år då byggnaden faktiskt har blivit färdig. Programmen för beräkning av beskattningsvärdet på fastigheter inom skatteförvaltningen har ändrats i slutet av 1980-talet så att året för beräkningen av åldersavdraget skall anges särskilt och på grund av detta behöver uppgiften om året då byggnaden blivit färdig inte längre ändras.

Inledningsdag

Datumet för byggstarten har antecknats på utredningsdelen endast om byggnaden har varit halvfärdig vid utgången av skatteåret 2011.

Renoveringsår

Såsom renoveringsår har man antecknat det renoveringsår som Skatteförvaltningen har uppgift om. Se också punkten ”Färdigstäldes”.

Åldersavdragsår

Åldersavdragen räknas i allmänhet ut på basis av år då byggnaden har blivit färdig. Om man emellertid har gjort totalrenoveringar eller andra betydande underhållsarbeten i byggnaden efter att byggnaden blivit färdig, ska dessa åtgärders inverkan på byggnadens värde tas i beaktande genom nedsättning av åldersavdraget. Nedsättningen genomförs så att man såsom beräkningsår för åldersavdraget betraktar ett senare år än det år då byggnaden faktiskt har blivit färdig. Om åldersavdragen har räknats ut på basis av en senare tidpunkt än året då byggnaden blev färdig, har det senare året antecknats i denna punkt.

Areal/volym

Beskattningsvärdet på en byggnad räknas ut på basis av antingen arealen eller volymen enligt Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader (1159/2011). Arealen och volymen beräknas enligt yttre mått. Beskattningsvärdet av alla byggnader, t.ex. egnahemshus, sommarstugor och våningshus, beräknas enligt arealen. Också beskattningsvärdet av ekonomibyggnader, t.ex. garage, lagerbyggnad och bastu, beräknas enligt arealen. Med arealen avses byggnadens totalareal.

Här har antecknats arealen eller volymen beroende på vilkendera som använts som beräkningsgrund.

Byggnadens egenskapsuppgifter

De i förordningen om återanskaffningsvärdet av byggnader nämnda egenskapsuppgifterna och som påverkar beräkningen av beskattningsvärdet och som höjer eller sänker grundvärdet av byggnaden har antecknats separat vid respektive byggnad i den mån byggnaden har dessa egenskaper. Sådana uppgifter är utöver byggnadens areal och volym även bl.a. byggnadens utrustning, t.ex. el, vattenledning, avlopp, luftkonditionering samt hiss. Även antalet våningar, byggnadens form och konstruktion (av lätt konstruktion/avsedd för långvarigt bruk/vinterbonad) samt andra motsvarande uppgifter påverkar beräkningen av beskattningsvärdet beroende på byggnadstypen.

Senare under IV Exempel har man närmare berättat om hur kontors-, industri- och lagerbyggnadens utrustning har antecknats i utredningsdelen.

Pris per kvadratmeter/kubikmeter

I denna punkt har antecknats byggnadens grundvärde/m2 som justerats med byggnadens egenskapsuppgifter och räknats ut enligt återanskaffningsvärdeförordningen. Om beskattningsvärdet har räknats ut enligt volymen, har i denna punkt antecknats byggnadens grundvärde/m3, justerat med egenskapsuppgifterna.

Fritidsbostadens utrustning

Beskattningsvärdet på en fritidsbostad beror på bl.a. byggnadens utrustningsstandard, såsom t.ex. veranda, elektricitet, wc, vattenledning och avlopp. Om byggnaden har dylik utrustning, har utrustningen och dess värde antecknats på beskattningsbeslutets utredningsdel.

Återanskaffningsvärde

I denna punkt finns återanskaffningsvärdet på byggnaden. Återanskaffningsvärdet får man genom att multiplicera det enligt återanskaffningsvärdeförordningen (FMF 1159/2011) uträknade och med egenskapsuppgifterna justerade grundvärdet med byggnadsarealen/-volymen.

I återanskaffningsvärdet på en fritidsbostad ingår också värdet på den utrustning som antecknats särskilt i utredningsdelen.

Höjning %

Om en byggnads byggnadsstandard väsentligt avviker från den genomsnittliga byggnadsstandarden, ska dess värde höjas eller sänkas i enlighet med återanskaffningsvärdeförordningen. Som sådan höjningsgrund har betraktats t.ex. att dyrare byggmaterial än vanligt har använts i byggnaden, t.ex. av torrfura. Om denna bestämmelse har tillämpats, har höjningsprocenten antecknats här.

Minskning %

Om en byggnads byggnadsstandard väsentligt avviker från den genomsnittliga byggnadsstandarden, ska dess värde höjas eller sänkas i enlighet med återanskaffningsvärdeförordningen. Såsom sådan sänkningsgrund har betraktats bl.a. att byggnaden är obeboelig. Den tillämpade sänkningsprocenten har antecknats i denna punkt.

Bärande konstruktion

I punkten har antecknats byggnadens bärande konstruktion i enlighet med om den bärande konstruktionen är av trä eller sten/metall. Byggnadens åldersavdragsprocent bestäms enligt byggnadstypen och den bärande konstruktionen.

Åldersavdrag %/år

På beskattningsbeslutets utredningsdel har antecknats det åldersavdrag/år som motsvarar byggnadstypen i fråga samt åldersavdragen sammanlagt i procent och i euro. Åldersavdragsbeloppet kan vara högst 80 procent om byggnaden är i bruk.

Färdighetsgrad %

Om byggnaden vid utgången av skatteåret 2011 har varit halvfärdig, har i denna punkt antecknats det procenttal som motsvarar byggnadsfasen. Som beskattningsvärdet på en halvfärdig byggnad betraktas den andel av beskattningsvärdet på en färdig byggnad som motsvarar byggnadsfasen.

Er andel av byggnaden

I punkten Er andel av byggnaden har antecknats ägarandelens storlek av den gemensamt ägda byggnaden. Uppgiften om andel har inte antecknats om byggnaden endast har en ägare.

Byggnadens användningsändamål och fastighetsskatteprocent

I beskattningsbeslutets utredningsdel har antecknats byggnadens huvudsakliga användningsändamål och den fastighetsskatteprocent enligt vilken skatten har räknats ut. Fastighetsskatteprocenten bestäms per byggnad på grundval av den egentliga användningen av byggnaden. Om byggnaden används för flera olika ändamål, t.ex. om en del av byggnaden används för boende och den andra delen som kontor, bestäms skatteprocenten enligt den huvudsakliga användningen av byggnaden.

På en separat ekonomi- och garagebyggnad i anslutning till en bostadsbyggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende eller i anslutning till en bostadsbyggnad som används för annat boende än stadigvarande boende tillämpas samma fastighetsskatteprocent som på huvudbygganden.

Om den allmänna fastighetsskatteprocenten har tillämpats på byggnaden, har uppgiften om byggnadens användningsändamål inte antecknats i utredningsdelen.

IV Exempel

1 Uträkningen av beskattningsvärdet på en byggnad

1.1 Småhus

Ett egnahemshus blev färdigt år 1993. Bärande konstruktion är av trä. Arealen enligt yttre mått är 180 m2. Huset har allmänna bekvämligheter såsom vattenledning och avlopp, centralvärme och elektricitet. Småhusets grundvärde för areal är enligt anskaffningsvärdeförordningen (1159/2011) 568,00 euro/m2. Eftersom arealen i huset är över 120 m2, ska grundvärdet på 568,00 e/m2 nedsättas med 58,14 e/m2 som ger som kvadratspris 509,86 euro. Återanskaffningsvärdet är 509,86 x arealen 180 m2, dvs. 91 774,80 euro.

Egnahemshuset finns i Helsingfors och den används som stadigvarande bostad. Kommunfullmäktige har fastställt följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2012 för Helsingfors: allmän fastighetsskatteprocent 0,80, fastighetsskatteprocent för stadigvarande bostadsbyggnad 0,32 och skatteprocent för obebyggda byggplatser 1,80.

På beskattningsbeslutets utredningsdel visas uppgifterna enligt följande:

SMÅHUS, byggnadsnr    1  
Färdigställdes   1993
byggnaden har el  
centralvärme  
vattenledning  
avlopp  
areal (totalareal)  m2   180
Pris  e/m2  509,86
Återanskaffningsvärde  e 91 774,80
bärande konstruktion trä  
åldersavdrag  1,25 %/år  
smlg   23,75% 21 796,52
Besk.värde  e 69 978,28
Byggnaden är huvudsakligen i stadigvarande bostadsbruk  
Fastighetsskatteprocent 0,32

1.2 Fritidsbostad

Arealen på en fritidsbostad enligt yttre mått är 65 m2. Till huset hör en veranda på 10 m2. Byggnaden har bastu och elektricitet men saknar avlopp och vattenledning. Byggnaden har blivit färdig år 1995 och dess bärande konstruktion är av trä.

Grundvärdet på fritidsbostadens areal är enligt återanskaffningsvärdeförordningen 453,12 euro/m2. Från grundvärdet dras av på basis av arealen 2,962 euro för varje kvadratmeter som överstiger 10 m2 och till grundvärdet läggs 6,591 e/m2 för elektricitet. Kvadratpriset är grundvärdet 453,12 e/m2 + 6,591 e/m2 – (55 m2 x 2,962 e) = 296,801 euro.

Utrustningen (veranda, elektricitet och bastu) höjer byggnadens värde. Verandans värde är 10 m2 x 75,51 e = 755,10 euro. Elektriciteten höjer värdet med 302,08 euro. Bastun höjer byggnadens värde med 750,93 euro.

Fritidsbostaden finns i S:t Michel. Kommunfullmäktige har fastställt följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2012 för S:t Michel: allmän fastighetsskatteprocent 1,00, fastighetsskatteprocent för stadigvarande bostadsbyggnad 0,42, fastighetsskatteprocent för annan bostadsbyggnader 0,90 och  skatteprocent för allmännyttiga samfund 0,00.

På beskattningsbeslutets utredningsdel visas uppgifterna enligt följande:

FRITIDSBOSTAD, byggnadsnr 1  
Färdigställdes      2006
areal   m2  65
pris   e/m2  296,801
veranda   20 m2 755,100
el 302,080
bastu 750,930
utrustning sml   e 1 808,110
återanskaffningvärde 21 100,18
bärande konstruktion trä  
åldersavdrag  1,25 %/år  
smlg   21,25 % 4 483,79
Besk.värde   e     16 616,39
Byggnaden används huvudsakligen för annat än stadigvarande boende  
Fastighetsskatteprosent 0,90

1.3 Ekonomi-/garagebyggnad

Till fritidsbostaden i S:t Michel hör även en bastubyggnad. Arealen på ekonomibyggnaden är 30 m2 och den har blivit färdig år 1996. Byggnaden är byggd av trä och är enligt byggsättet avsedd för långvarigt bruk.

Grundvärdet på en värmeisolerad och i övrigt till sin karaktär för långvarigt bruk avsedda ekonomi- eller garagebyggnaden är 370,15 euro/m2. Om den bärande konstruktionen har gjorts av trä, är åldersavdraget 5 %. Åldersavdrag för en byggnad som är i bruk kan vara högst 80 %.

På beskattningsbeslutets utredningsdel visas uppgifterna enligt följande:

EKONOMI-/GARAGEBYGGNAD, byggnadsnr 1  
Färdigställdes  1996
byggnaden är värmeisolerad  
areal  m2   30
pris e/m2                                          370,150
återanskaffningsvärde   e            11 104,50
bärande konstruktion trä  
åldersavdrag 5,00 %/år  
smlgt   80,00 %                              8 883,60
Besk. värde   e                               2 220,90
Ansluter sig till annan än stadigvarande bostadsbyggnad  
fastighetsskatteprocent   0,90

Grundvärdet för motsvarande vedbod av lätt konstruktion är 192,75 euro/m2. I övrigt beräknas dess värde som ovan.

2 Kontors-, industri- och lagerbyggnadens utrustning

2.1 Kontorsbyggnadens form

Vid byggnadens form har antecknats I, II eller III enligt byggnadens form i beskattningen. Förklaring av beteckningar I, II och III är:

I     Byggnadens samtliga våningar är till sin grundform likadana

rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller

utbyggnader.

II    Byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad,

men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta

våningarna är butiks eller parkeringsvåningar som är större än de

egentliga kontorsvåningarna.

III   Byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform

är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är betydligt (mer än

två gånger) större än övriga våningar.

2.2 Kontorsbyggnadens luftkonditionering

Vid luftkonditionering har antecknats I, II eller III enligt uppgiften om luftkonditionering i beskattningen. Förklaring av beteckningar I, II och III är:

I     Byggnaden har inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell

insugning eller utblåsning av luft.

II    Byggnaden har maskinell insugning och utblåsning av luft.

III   Utöver det ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras

särskilt och luften behandlas i avsevärd grad genom fuktning eller

avkylning.

2.3 Industri- och lagerbyggnadens VV-utrustning (uppvärming och vattenledning)

Vid VV-utrustning har antecknats I, II eller III enligt VV-utrustningen i beskattningen. Förklaring av beteckningar I, II och III är:

I     Byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan

social- eller kontorsutrymmen.

II    I byggnaden finns ringa antal vattenposter. Social- och kontorsutrymmena

utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och

byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd.

III   Byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i

allmänhet inte värms upp över 18°C. Social- och kontorsutrymmena

utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal.

IV   Temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen överstiger i

allmänhet 18°C. Social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 %

av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal

utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt

brandsläckningssystem.

2.4 Industri- och lagerbyggnadens SE-utrustning (luftkonditionering och belysning)

Vid SE-utrustning har antecknats I, II eller III enligt byggnadens SE-utrustning i beskattningen. Förklaring av beteckningar I, II och III är:

I     I byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena

finns endast allmän belysning. Social- och kontorsutrymmena

utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal.

II    I byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft,

belysningen är i huvudsak allmän belysning. Social- och kontorsutrymmena

utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 %

av byggnadens areal.

III   I byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft

samt gott om punktbelysning vid arbetsställena. Social- och

kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens

areal. I byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem.