Beskattning av förvärvsinkomster hos begränsat skattskyldiga: källskatt eller progressiv skatt

Har getts
1.1.2014
Giltighet
Tills vidare

Allmän och begränsad skattskyldighet

Det finns två slag av skattskyldighet i den finska inkomstbeskattningen: allmän och begränsad skattskyldighet. Allmänt skattskyldiga är de som bor i Finland och begränsat skattskyldiga de som bor utomlands. Allmänt skattskyldiga betalar skatt i Finland på inkomster som de erhållit i Finland och också på inkomster som de mottagit utomlands (global skattskyldighet). Begränsat skattskyldiga betalar skatt i Finland endast på de inkomster som de intjänat i Finland.

Så här beskattas begränsat skattskyldiga

Du är begränsat skattskyldig i Finland om du bor utomlands och kommer till Finland för högst sex månaders tid och ditt hem fortfarande är utomlands. Begränsat skattskyldiga betalar antingen källskatt, som är en slutlig skatt och oberoende av hur stora inkomsterna är, eller så verkställs beskattningen på samma sätt som för dem som bor i Finland, dvs. genom ett beskattningsförfarande som grundar sig på totalinkomsterna.

2.1 Källbeskattning

Om din arbetsgivare är ett finskt företag tar det ut en källskatt om 35 % på din lön. Arbetsgivaren tar ut källskatten när den betalar lön till dig. Innan arbetsgivaren tar ut källskatten får arbetsgivaren dra av 17 euro/dag från lönen. Avdraget ska framgå av källskattekortet som du fått från skattebyrån. Förutom skatten tar arbetsgivaren ut en socialskyddsavgift och vissa försäkringspremier på din lön (sammanlagt cirka 7 %). Avgifter och premier behöver dock inte tas ut om socialmyndigheterna i ditt bosättningsland har gett dig ett intyg (t.ex. A1-intyg) som bevisar att du är försäkrad i något annat land än Finland.

Om du är en uppträdande artist eller sportutövare betalar du en slutlig källskatt om 15 % på inkomsterna som du intjänat genom din verksamhet i Finland.

Källskatten är en slutlig skatt och artister eller idrottare behöver i allmänhet inte deklarera sina inkomster i Finland.

2.2 Progressiv skatt

Du kan yrka på att dina förvärvsinkomster (dock inte dividender) ska beskattas progressivt i stället för genom källbeskattning. Progressiv beskattning förutsätter att du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.

För att dina inkomster ska kunna beskattas progressivt ska du från skattebyrån hämta ett skattekort för begränsat skattskyldiga för din finska arbetsgivare. Ange i ansökan alla dina förvärvsinkomster i Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på inkomsterna. I Finland betalar du skatt endast på de inkomster du intjänat i Finland, men de skattepliktiga intäkter du intjänat i hemviststaten kan höja skatten på dina finska inkomster.

Den progressiva skatten på förvärvsinkomsterna beräknas enligt inkomstskatteskalan och den genomsnittliga kommunalskattesatsen. Som avdrag kan beaktas t.ex. kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt andra kostnader för förvärvande av inkomst. Skattesatsens storlek beror på inkomsterna och utgifterna. Skatteprocententräknaren hjälper dig att uppskatta om din skattesats är rätt.

Förutom skatten tar arbetsgivaren ut en socialskyddsavgift och vissa försäkringspremier på din lön (sammanlagt cirka 7 %). Avgifter och premier tas dock inte ut om du har ett intyg som bevisar att du är försäkrad i något annat land än Finland.

Om du beskattas progressivt får du följande år en förhandsifylld skattedeklaration där du ser de inkomster och avdrag som utgör grunden för beskattningen samt beskattningens slutresultat (om du måste betala mer eller om du får skatteåterbäring). Du ska kontrollera skattedeklarationen och eventuellt skicka den tillbaka med korrigeringar.

Om du inte ansökt om progressiv beskattning i förskottsuppbördsskedet och du har betalat källskatt, kan du ansöka om progressiv beskattning också i efterskott. Då ska du lämna in skattedeklarationen och ange de finska förvärvsinkomsterna och även de beskattningsbara förvärvsinkomster som du mottagit under samma år i din hemviststat samt avdragen på dessa inkomster.

2.3 Hyrda arbetstagare

Finland beskattar inte din lön om du vistas i högst sex månaders tid i Finland och din lön betalas av någon annan än en finsk arbetsgivare, förutsatt att du inte är hyrd arbetstagare.

Däremot kan Finland beskatta din lön om du är hyrd arbetstagare och kommer exempelvis från Estland, Litauen, Lettland, Sverige, Norge, Danmark, Island eller Polen. Läs mer.

2.4 Gör så här om du är arbetstagare

Du ska ha en finsk personbeteckning. Du kan få personbeteckningen då du besöker skattebyrån. För att få personbeteckning måste du fylla i en registreringsblankett (6150r). Läs mer om hur finska personbeteckningar beviljas.

På skattebyrån får du också ett skattekort för din arbetsgivare.

Hyrda arbetstagare betalar skatt på sina löneinkomster i form av förskottsskatt. Ansökan om förskottsskatt görs hos skattebyrån.

Om du arbetar inom byggbranschen, behöver du även ett skattenummer.

2.5 Gör så här om du är arbetsgivare

Arbetsgivaren följer anvisningarna på arbetstagarens skattekort.

Källskatten tas ut enligt källskattekortet. Den uttagna källskatten deklareras med periodskattedeklarationen. Efter att året gått ut ska arbetsgivaren lämna in årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga.

Förskottsinnehållningen tas ut på basis av den begränsat skattskyldiges skattekort. Privata arbetsgivare anger den uttagna förskottsinnehållningen som förskottsinnehållning på periodskattedeklarationen. Den uttagna förskottsinnehållningen ska emellertid deklareras som källskatt om det är fråga om löner som betalas av ett offentligt samfund, direktörsarvoden eller arvoden till uppträdande artister eller idrottare. Efter att året gått ut ska arbetsgivaren lämna in årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga.

Läs mer om periodskattedeklarationen

Ytterligare information om årsanmälningar

3 Så här beskattas allmänt skattskyldiga

Om du kommer till Finland för över 6 månader blir du allmänt skattskyldig i Finland. Läs mer.