Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbetstagare som sänds till utlandet

Har getts
2.3.2015
Giltighet
Tills vidare

Förfarandet i ett finskt företag

Arbetsgivarförpliktelser som ansluter sig till arbete i de nordiska länderna har förklarats i Skatteförvaltningens anvisning Arbetstagare utsända till andra nordiska länder.
Om import av bil fås information från tullverket.

1. Läs detta först

 • Ett företag som sänder en arbetstagare från Finland till utlandet bör kontakta Pensionsskyddscentralen www.etk.fi eller Folkpensionsanstalten www.kela.fi innan arbetet inleds. Man tar då reda på om arbetstagaren omfattas av Finlands socialskydd under utlandsarbetstiden. Om detta är fallet, ska det finska företaget betala de för arbetstagaren gällande avgifterna som ansluter sig till socialskyddet fortsättningsvis i Finland.
 • För den finska beskattningens vidkommande måste företaget värdera om sexmånadersregeln kan tillämpas på lön som betalas för arbetet eller inte (se punkt 4.). Om regeln kan tillämpas, är lönen fri från skatt i Finland och förskottsinnehållning verkställs, bortsett från eventuell minimiinnehållning (2,1 % år 2015), inte på den till Finland. Om förskottsinnehållning inte verkställs, ska företaget underrätta Skatteförvaltningen om ärendet med blankett NT2. Om sexmånadersregeln inte kan tillämpas eller om det är oklart om den kan tillämpas eller inte, ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållningen normalt till Finland.
 • Det lönar sig ofta att företaget till exempel genom ombud kontaktar också skattemyndigheten i den stat där arbetstagaren arbetar (arbetsstaten). Det rekommenderas att ta kontakt alltid då det är fråga om byggnadsverksamhet eller ett långvarigt arbetsprojekt.
  Ett finskt företag åläggs ofta inga arbetsgivarförpliktelser i arbetsstaten. Det lönar sig dock alltid att kontrollera ärendet hos myndigheterna i arbetsstaten. Ett fast driftställe som eventuellt bildas för företaget i arbetsstaten (se punkt 6.) skapar emellertid alltid normala arbetsgivar- och skatteförpliktelser i det vederbörande landet. Det lönar sig att ta reda på förpliktelserna och sköta dem i god tid. Försummelserna kan förorsaka företaget extra kostnader.

2. Socialskydd

Pensionsskyddscentralen kan på ansökan ge arbetstagaren ett speciellt intyg för utsänd arbetstagare (intyg A1 eller E 101 inom EES-området). Intyget garanterar att avgifter som ansluter sig till socialskyddet krävs av varken arbetsgivaren eller arbetstagaren i den stat dit arbetstagaren sänds. I stället betalas avgifterna som ansluter sig till socialskyddet till Finland under intygets giltighetstid. Arbetstagaren får själv ett exemplar av intyget, som han vid behov kan uppvisa för myndigheterna i arbetsstaten. Intyg för utsänd arbetstagare kan fås från Pensionsskyddscentralen endast för arbete i följande länder: Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatian, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjecken, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

Om intyget inte skaffas, är det möjligt att både arbetsgivaren och arbetstagaren måste betala socialskyddsavgifter i arbetsstaten. Trots detta kan betalningsskyldigheter fortsättningsvis finnas också i Finland. Intyget för utsänd arbetstagare är alltså viktigt om man vill slippa dubbla betalningar.

Om arbetet inte utförs i ovan avsedda stater, kan Folkpensionsanstalten på ansökan utfärda ett beslut om att arbetstagaren ska omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Beslutet räcker inte till att undanröja eventuella socialskyddsavgifter i arbetsstaten.

2.1 Om arbetet pågår en längre tid

Ibland vistas den utsända arbetstagaren så länge utomlands att han blir begränsat skattskyldig. Om han fortfarande är försäkrad i Finland, ska arbetsgivaren också då på basis av försäkringslönen till Finland betala arbetsgivares socialskyddsavgift och även den försäkrades sjukförsäkringspremie, som tas ut på samma sätt som källskatt.

2.2 Om lönen betalas av koncernbolag

Om lönen till en person som är försäkrad i Finland betalas utomlands av ett utländskt koncernbolag eller motsvarande, ska någon förskottsinnehållning inte verkställas till Finland, inte ens miniinnehållning för sjukförsäkringspremien. Det finländska företaget som sänt ut arbetstagaren är emellertid skyldigt att på det utländska företagets vägnar betala arbetsgivares socialskyddsavgift för försäkringslönen (avgiften debiteras hos det utländska företaget) och lämna in årsanmälan till Finland som grund för arbetstagarens sjukförsäkringspremie.

3. Allmänt om beskattning

Finland har ingått ett skatteavtal med ca 70 stater. Staterna räknas upp 9 i schemat Testning av tillämpningen av sexmånadersregeln (pdf). Genom avtalen undanröjs dubbelbeskattningen av olika typer av inkomst. Om lön har man i skatteavtalen överenskommit att den får enligt huvudregeln beskattas i den stat där arbetet utförs (arbetsstaten). Om arbetsstaten har beskattningsrätten, upphävs dubbelbeskattningen i Finland. Detta görs i allmänhet så att Finland avräknar den utländska skatten från sin egen skatt. Det behövs inga åtgärder för att undvika dubbelbeskattning i de situationer då utlandsinkomsten inte alls beskattas i Finland. En sådan situation är aktuell om lönen är fri från inkomstskatt i Finland enligt sexmånadersregeln. Närmare information om denna regel finns nedan i punkt 4.

Om arbetstagaren vistas högst 183 dagar i den andra staten och arbetsgivaren är från Finland, är det enligt skatteavtalen i allmänhet endast Finland som har beskattningsrätten. Lönen beskattas då endast i Finland. Skatteavtalens bestämmelser förklaras mera ingående i punkt 4. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan välja beskattningsstaten, utan ärendet avgörs på basis av skatteavtalet.

Man har i skatteavtalen också kommit överens om informationsutbytet mellan de avtalsslutande staterna. Av detta föranleds bl.a. att Finland kan lämna ut uppgifter till en annan stat om löner som betalts till finländare som sänts till denna stat. Finland har också ingått avtal om handräckning i fråga om indrivning av skatter. Om en finsk arbetsgivare eller arbetstagare försummar skattebetalningen i arbetsstaten, kan myndigheterna i arbetsstaten på basis av ett eventuellt handräckningsavtal få handräckning av de finska myndigheterna med indrivning och utsökning av skatter. Finland kan på motsvarande sätt få handräckning av ett annat land om dess medborgare försummar skattebetalningen i Finland.

3.1 Arbetstagare som sänds till utlandet för en kortare tid än 6 månader

Beskattningen av korta arbetsprojekt på utlandet är i allmänhet okomplicerad. Om en arbetstagare från Finland arbetar för en finsk arbetsgivare på utlandet under en kortare tid än sex månader, beskattas inkomsten i Finland. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen på lönen till Finland enligt skattekortet, betalar avgifterna som ansluter sig till socialskyddet och lämnar in en normal årsanmälan. Arbetsstaten har i allmänhet inte beskattningsrätt. Är det fråga om arbete i ett nordiskt land, lönar det sig att arbetsgivaren lämnar in till Skatteförvaltningen blankett NT1, då arbetet börjar i ett annat nordiskt land (se Arbetstagare utsända till andra nordiska länder). NT 1 garanterar att det andra nordiska landet inte kräver förskott på skatt.

Det är med tanke på socialskyddet i allmänhet nödvändigt att man även för korta utlandsarbetsprojekt skaffar Pensionsskyddscentralens intyg för utsänd arbetstagare, som avses i punkt 2.

För sådana undantagsfall där arbetsstaten beskattar på grund av att ett fast driftställe uppstått förklaras i punkt 6.

4. Arbetstagare som sänds till utlandet för minst 6 månader

Sexmånadersregeln

Om ett finskt företag sänder en arbetstagare från Finland till en annan stat för att arbeta där i minst sex månaders tid, kan bestämmelsen om skattefrihet i 77 § i inkomstskattelagen (sexmånadersregeln) eventuellt tillämpas på lönen. Om arbetsgivaren uppskattar att regeln kan tillämpas, verkställer han inte (med undantag av den eventuella miniinnehållningen) förskottsinnehållningen till Finland, se punkt 5. Ansvaret för att bestämmelsen tillämpas rätt i förskottsuppbörden ankommer på arbetsgivaren.

När kan regeln tillämpas?

Lönen är skattefri i Finland med stöd av sexmånadersregeln om följande villkor uppfylls:

 • skatteavtalet utgör inte hinder för att lönen kan beskattas i arbetsstaten (eller ett skatteavtal inte finns), och dessutom
 • utlandsarbetet pågår oavbrutet i minst 6 månader, under vilken tid arbetstagaren vistas i medeltal högst 6 dagar i månaden i Finland.

Tillämpning av regeln kan kontrolleras i schemat Testning av tillämpningen av sexmånadersregeln (pdf). Regeln kan inte tillämpas på lön som förvärvats på finländska fartyg eller luftfartyg.

Om arbetet utförs för ett finskt företags räkning, hindrar skatteavtalet inte beskattningen i arbetsstaten om arbetstagaren vistas där över 183 dagar* (183-dagarsregeln). I en del skatteavtal räknas överskridningen av 183 dagar (i en eller flera perioder) per kalenderår, i vissa andra för 12 efter varandra följande månader. Schemat visar till vilken grupp den ifrågavarande staten hör. T.ex. med Tyskland, Belgien, Spanien, Portugal och Frankrike har Finland ingått ett skatteavtal som ger arbetsstaten beskattningsrätten endast om arbetstagaren som är anställd hos en finsk arbetsgivare vistas där över 183 dagar under ett kalenderår.

För att arbetsgivaren ska kunna vara säker på att villkoren i punkt 2) uppfylls, ska han kunna tillförlitligt uppskatta arbetsprojektets längd och de dagar under vilka arbetstagaren vistas i Finland.

För sådana undantagsfall där arbetsstatens beskattningsrätt grundar sig på fast driftställe förklaras i punkt 6.

Exempel 1: Arbetsgivaren sänder K till utlandet för 9 månader. K ska arbeta i flera olika länder: 2 månader i Belgien, 3 månader i Tyskland och 4 månader i Italien. Arbetsgivaren har inte fast driftställe i något av dessa länder. Då vistelserna i arbetsstaterna blir kortvariga, hindrar skatteavtalets tidsbegränsning om 183 dagar beskattningen i samtliga arbetsstater. Sexmånadersregeln kan inte tillämpas. På lönen verkställs förskottsinnehållningen till Finland på normalt sätt. Arbetsgivaren kontaktar Pensionsskyddscentralen innan utlandsarbetet inleds. Avgifterna som ansluter sig till socialskyddet betalas i Finland.
Exempel 2: Arbetsgivaren sänder A till Tyskland för att arbeta där under tiden 1.8.2012–31.5.2013. Arbetsgivaren har inte fast driftställe i Tyskland. Tyskland hör till de stater med vilka man ingått sådant skatteavtal där 183-dagarsregeln kopplas till kalenderåret. Då arbetstagaren vistas över 183 dagar i Tyskland varken under år 2012 eller under år 2013, hindrar skatteavtalet Tyskland från att beskatta. På lönen verkställs normal förskottsinnehållning till Finland enligt skattekortet. Från Pensionsskyddscentralen har hämtats intyget för utsänd arbetstagare innan arbetet inletts. Avgifter som ansluter sig till socialskyddet betalas till Finland.
Exempel 3: Arbetsgivaren sänder B till Nederländerna för att arbeta där under tiden 10.1.–15.7. (187 dagar). Arbetsgivaren har inte fast driftställe i Nederländerna. Då man beräknar från och med 10.1., utgör de hela arbetsmånaderna 6 stycken. Under arbetstiden i Nederländerna vistas B i 34 dagar i Finland. Han vistas således inte i Finland mera än i genomsnitt sex dagar per arbetsmånad. Vistelsen i Finland leder dock till att vistelsen i Nederländerna i realiteten varar en kortare tid än 183 dagar. Detta å sin sida leder till att skatteavtalet hindrar Nederländerna från att beskatta. Sexmånadersregeln tillämpas därför inte och lönen beskattas normalt i Finland. Från Pensionsskyddscentralen har hämtats intyget för utsänd arbetstagare innan arbetet inletts. Avgifter som ansluter sig till socialskyddet betalas till Finland.

Då sexmånadersregeln kan tillämpas, betalas arbetsgivares socialskyddsavgift för försäkringslönen. För den försäkrades sjukförsäkringspremie verkställs en miniinnehållning (2,1 % år 2015) på försäkringslönen.

*) Ryssland får emellertid inte beskattningsrätt på basis av vistelsetiden till en sådan lön som arbetstagaren intjänat där i byggnadsarbete. Beskattningsrätten förutsätter att arbetsgivaren har ett fast driftställe i Ryssland, m.a.o. dess verksamhet i Ryssland varar minst 12 månader eller minst 18 månader när det gäller industribyggen

5. Anmälningsskyldighet  då förskottsinnehållning inte verkställs i Finland

Vad som anges nedan ska efterföljas även om den s.k. miniinnehållningen verkställs.

Blankett NT2

Om arbetsgivaren beräknar att sexmånadersregeln kan tillämpas och således verkställer inte den egentliga förskottsinnehållningen i Finland, ska han med blankett NT2 informera skattebyrå på sitt verksamhetsområde om ärendet. Anmälan ska lämnas inom en månad räknat från då förskottsinnehållningen första gången utelämnas.

 • Blankett NT2, Anmälan om att förskottsinnehållning inte verkställts i Finland (arbete utomlands)

Om arbetsgivaren beräknar att sexmånadersregeln kan tillämpas på lönen, måste han före detta ha räknat med att skatteavtalet i det ifrågavarande fallet inte hindrar arbetsstaten från att beskatta lönen som arbetstagaren förvärvar där. Om beskattningsrätten tillkommer arbetsstaten, ska de beskattningsmässiga förpliktelserna skötas i arbetsstaten. För att få närmare upplysningar om förpliktelserna i det ifrågavarande landet, ska arbetsgivaren eller arbetstagaren själv eller genom ombud kontakta arbetsstatens skattemyndighet på arbetsorten. Så här får man reda på vart och på vilket sätt förskott betalas för lönen och var skattedeklarationen ska lämnas in i den vederbörande staten. Arbetstagaren betalar ibland själv sin skatt i förskott t.ex. på posten eller på bank i arbetsstaten. Även i sådana fall är det möjligt att den finska arbetsgivaren bär ansvaret för att förskottet faktiskt betalas. Eftersom förfarandet varierar beroende på situationen och landet, bör man begära nog-granna anvisningar från skattemyndigheten i den vederbörande arbetsstaten.

Exempel 4: Arbetsgivaren sänder C till Belgien för att arbeta där under tiden 1.2.– 31.8. (212 dagar). Arbetsgivaren har innan arbetet inletts skaffat Pensionsskyddscentralens intyg gör utsänd arbetstagare. C kommer under denna tid att vistas endast 10 dagar sammanlagt i Finland. Då C således vistas i Belgien över 183 dagar under ett kalenderår, är Belgien enligt skatteavtalet berättigat att beskatta lönen. C vistas inte heller i Finland mera än i medeltal 6 dagar per månad. Sexmånadersregeln kan således tillämpas i Finland. Arbetsgivaren verkställer miniinnehållningen till Finland och lämnar in ifylld blankett NT2 till Skatteförvaltningen genast då arbetet inletts. Arbetstagaren kontaktar själv den lokala skattemyndigheten på arbetsorten i Belgien och ber där anvisningar om betalning av eventuell förskottsskatt.

Periodskattedeklaration och årsanmälan

Lön på vilken förskottsinnehållning inte verkställts i Finland på grund av sexmånadersregeln ska anmälas på en periodskattedeklaration och årsanmälan. Försäkringslönen antecknas i periodskattedeklarationen i punkt 601 ”Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning” samt i punkt 609 ”Löner som omfattas av socialskyddsavgift”. Miniinnehållningen som tagits ut på lönen antecknas i punkterna 602 ”Verkställd förskottsinnehållning” och 604 ”Förskottsinnehållning att betala”. Arbetsgivares socialskyddsavgift som ska betalas för lönen antecknas i punkt 610 ”Arbetsgivares socialskyddsavgift att betala”. I specifikationen per löntagare i årsanmälan anges försäkringslönen med prestationsslag 5. Beloppet av försäkringslönen antecknas i punkt 14 och miniinnehållningen i punkt 15. Om arbetet har utförts i en skatteavtalsstat, ska landskoden för arbetsstaten antecknas i punkt 5.

Kontrollanmälan (5053)

Arbetsgivaren ska också lämna in en kontrollanmälan till Finland med blankett 5053. Anmälan lämnas in i januari över de under det förra året utbetalda löner på vilka förskottsinnehållning inte verkställts med stöd av sexmånadersregeln. Denna anmälan lämnas till skattebyrån för arbetstagarens hemkommun.

5.1 Om skattefriheten konstateras först under arbetsprojektet

Trots att man till att börja med verkställer förskottsinnehållningen till Finland, kan det under arbetets gång bli klart att sexmånadersregeln ska tillämpas på lönen och lönen kommer att vara skattefri inkomst i Finland. Händer detta, ändrar arbetsgivaren sitt förfarande och börjar verkställa endast miniinnehållning till Finland. Skattekortet behöver inte ändras. Arbetsgivaren ska dock inom en månad med blankett NT2 informera Skatteförvaltningen om ärendet. Övrigt förfarande har förklarats ovan. Om det inte är fråga om arbete i ett annat nordiskt land, kan arbetsgivaren till arbetstagaren återbetala förskottsinnehållningarna som verkställts i början av arbetsprojektet till den del de överstiger miniinnehållningen. I fråga om arbete i de nordiska länderna får innehållningen inte rättas, eftersom förskottsinnehållningsmedlen överförs enligt det samnordiska avtalet på Skatteförvaltningens initiativ till det nordiskt land, där arbetstagsren beskattas.

Arbetsgivarens förfarande i samband med rättelse av förskottsinnehållning

Om arbetsgivaren konstaterar, att sexmånadersregeln kan tillämpas på löneinkomst, arbetsgivaren räknar förskottsinnehållningen på nytt i enlighet med sexmånadersregeln och återbetalar förskottsinnehållningarna för arbetstagaren. Också lönebokföringen ska då korrigeras. Arbetsgivaren beloppet som återbetalts till arbetstagaren från förskottsinnehållningar som för det samma skatteåret betalas senare för samma skatteår. Korrigeringarna i skattekontot kan göras antingen för den ursprungliga månaden eller för den följande månaden för vilken anmälan ges. Om man inte mera har betalningar under det samma skatteåret, ges rättelseanmälan med periodskattedeklarationen för december, varvid förskottsinnehållningen anmäls med minus – tecken i punkt 602 ”Verkställd förskottsinnehållning”. Årsanmälan ges alltid i enlighet med den rättade situationen. Dessutom ska man lämna in kontrollanmälningsblanketten VEROH5053r.

Arbetsgivaren rättar inte innehållningen

Om arbetsgivaren inte rättar förskottsinnehållningen som visat sig vara omotiverad, anmäler arbetsgivaren lönerna och förskottsinnehållningarna normalt med årsanmälan. Arbetstagaren kan då få förskottsinnehållningarna tillbaka först under det år då beskattningen verkställs. Om arbetsgivaren inte rättar tidigare innehållningar men dock tillämpar regeln på de nya lönerna, ska man med kontrollanmälan anmäla arbetstiderna och besöken till Finland för hela den tid under vilken sexmånadersregeln har tillämpats.

För stor innehållning i samband med skattekortsändringar och återbäringar av innehållningarna

Om arbetsgivaren inte rättar innehållningen, kan innehållningen som verkställts för mycket på utlandsinkomsterna tas i beaktande då man räknar skattekort för någon annan inkomst. Detta kommer i fråga till exempel då arbetstagaren redan har slutat med utlandsarbetet i fråga och får under den resterande delen av året normalt skattepliktig inkomst i Finland. Då skattekortsändring söks, ska den sökande till exempel med blankett 16 redogöra för att förutsättningarna för tillämpning av sexmånadersregeln uppfylls och att arbetsgivaren inte kommer att rätta innehållningen. Skatteförvaltningen återbetalar inte förskottsinnehållningar under det år då innehållningarna tas ut. Däremot under det påföljande året (året för beskattningens verkställande) kan skattebyrån för den skattskyldiges hemkommun på ansökan återbetala förskottsinnehållningarna redan innan den slutliga beskattningen blir färdig. Om särskild ansökan inte görs, får den skattskyldige tillbaka innehållningen som tagits ut för mycket såsom vanlig skatteåterbäring. Om man har arbetat i ett annat nordiskt land, återbärs innehållningarna i allmänhet inte. Det förutsätts, att skattemyndigheterna överför innehållningarna till respektive arbetsstat, för att de där kan räknas till godo då arbetstagarens beskattning verkställs.

Arbetsgivares socialskyddsavgift

Rättelse av förskottsinnehållningar på löner enligt sexmånadersregeln inverkar ovillkorligen inte på arbetsgivares socialskyddsavgift. Detta beror på arbetsgivares socialskyddsavgift ska, också då tillämpning av regeln uppfylls, betalas för förskottsinnehållningspliktiga löner. Förändring uppkommer således endast om man med arbetstagaren överenskommer om en försäkringslön för utlandsarbetstiden, vilken lön avviker från den förskottsinnehållningspliktiga lönen.

En arbetsgivare som betalar löner regelbundet kan vid behov själv rätta arbetsgivares socialskyddsavgift ännu under det år som följer på betalningsåret. Till exempel ett fel som inträffat under 2012 kan korrigeras till och med 12.12.2013. Det mindre beloppet antecknas i periodskattedeklarationens punkt 610 ”Arbetsgivares socialskyddsavgift att betala”.

En arbetsgivare som betalar löner tillfälligt får dra av arbetsgivares socialskyddsavgifter som tagits ut för mycket  endast från betalningar för det samma betalningsåret. Skatteförvaltningen återbetalar beloppet som inte har dragits av på arbetsgivarens ansökan.

6. Fast driftställe

För ett finskt företag som har verksamhet också utanför Finland kan det ibland i den främmande staten uppstå ett i inkomstbeskattningen avsett fast driftställe. Företaget har då olika arbetsgivarförpliktelser i den ifrågavarande staten och dessutom skattskyldighet för företagsinkomsten som erhållits av det fasta driftstället.

Löner som belastar resultatet av det fasta driftstället kan alltid beskattas och eventuell förskott kan fastställas för dem i den stat där det fasta driftstället är beläget. Så här är fallet också då en arbetstagare som kommer från Finland vistas endast en kort tid i arbetsstaten.

När bildas ett fast driftställe?

Ett fast driftställe kan bildas för ett finskt företag till exempel på grund av en byrå eller filial som finns i en annan stat. En vanlig grund för att ett fast driftställe bildas är byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet. Om ett finskt företag har sådan verksamhet i en annan stat i minst 12 månaders tid, bildas ett fast driftställe i det ifrågavarande landet. I följande länder uppstår et fast driftställe redan på basis av verksamhet som varar 6 månader: Argentina, Armenien (9 mån.), Barbados, Brasilien, Bulgarien, Egypten, Estland, Filippinerna, Förenade Arabemiraten (9 mån.), Georgien, Grekland, Indien, Indonesien, Kina, Korea, Lettland, Litauen, Malaysia, Marocko, Mexiko, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Turkiet, Ukraina, Uzbekistan (9 mån.), Vietnam och Zambia. Byggnads-, anläggnings-, sammansättnings- eller installationsverksamhet av fabrik, kraftverk eller annan industribyggnad i Ryssland eller övervakningsverksamhet i samband därmed bildar ett fast driftställe endast om verksamheten varar över 18 månader.

Då tiden beräknas, tar man också i beaktande planeringsarbetet i början av projektet och övervakningen i slutet av projektet. Uppkomsten av ett fast driftställe kan inte undvikas till exempel genom att ett arbete som tar längre tid än 12 månader fördelas i flera kortare arbetsperioder. Om ett finskt företag i den vederbörande andra staten anlitar en underentreprenör, räknas dennes verksamhet med då man värderar huruvida tolvmånadersperioden överskrids för det finska företagets vidkommande eller inte. Om ett finskt företag självt är underentreprenör, räknas överskridningen av 12 månader självständigt för företagets vidkommande.

Verksamhet som hänför sig till forskning och bruk av kolvätefyndigheter och andra naturtillgångar kan ibland bilda ett fast driftställe redan på 30 dagar. Ett företag anses inte ha ett fast driftställe i en annan stat endast på basis av att företagets moder- eller dotterbolag finns i denna andra stat.

Den omständigheten huruvida ett fast driftställe bildas för ett finskt företag i en annan stat eller inte avgörs på basis av skatteavtalet i den vederbörande andra staten. Om den andra staten anser att ett fast driftställe bildas, godkänner de finska skattemyndigheterna vanligen detta. De finska skattemyndigheterna uppskattar däremot inte på eget initiativ bildandet av ett fast driftställe på utlandet.

Arbetsgivarens förfarande

Det lönar sig att redan då man planerar den kommande verksamheten försöka till exempel med anlitande av ombud hos arbetsstatens skattemyndighet kontrollera vilka omständigheter som betraktas som avgörande i fråga om uppkomsten av ett fast driftställe. Man kan i vissa fall konstatera uppkomsten av ett fast driftställe först under arbetets gång. Om en finsk arbetsgivare får från arbetsstatens skattemyndighet ett skriftligt meddelande om att ett fast driftställe bildats, ska man ansöka om ändring av arbetstagarens finska skattekort (förutom om arbetsgivaren redan lämnat in blankett NT2 till Skatteförvaltningen, se punkt 4.). Till ansökan fogas en kopia av meddelandet som fåtts från arbetsstaten samt en utredning om att löntagarens lön belastar det fasta driftställets resultat.

I arbetsstaten förutsätts ofta att arbetsgivaren på grund av att ett fast driftställe bildats är skyldig att verkställa förskottsinnehållning på arbetstagarens lön i vederbörande stat. Närmare information om förfarandet fås från myndigheterna i den vederbörande staten.

7. Specialfrågor

Skattefrihet för vissa ersättningar

I 76 § i inkomstskattelagen har vissa kostnadsersättningar som ansluter sig till utlandsarbete stadgats som skattefria. Skattefriheten av dessa ersättningar förutsätter inte att sexmånadersregeln ska kunna tillämpas på lönen. Arbetsgivaren kan skattefritt betala

 • arbetstagarens och dennes familjs flytt- och resekostnader till arbetsstaten och tillbaka
 • sedvanlig utbildning för barn, samt
 • utgifter för sedvanlig tjänstepersonal i arbetsstaten.

Med sedvanlig tjänstepersonal avses till exempel barnskötare, kock, trädgårdsmästare, chaufför eller livvakt som arbetar i den skattskyldiges privata hushåll. En förutsättning för skattefriheten är att sådan personal kan med beaktande av omständigheterna i det ifrågavarande landet anses vara vedertagen praxis. Som sedvanlig utbildning för barn betraktas utbildning som motsvarar utbildningen som ges i grundskolan och i gymnasiet i Finland. Arbetsgivaren kan således skattefritt ersätta till exempel terminsavgifterna i en motsvarande internationell skola.

Utrustningspenningen hör inte till flyttkostnaderna. Den anses utgöra penninglön och kan vara skattefri endast om sexmånadersregeln kan tillämpas på utlandsinkomsten.

Arbetsersättning

Är det fråga om en arbetsersättning, är utgångsläget för betalarens förfarande detsamma som om arbetet utfördes i Finland. Om ersättningens mottagare inte uppvisar ett utdrag ur förskottsuppbördsregistret, verkställs förskottsinnehållningen på ersättningen enligt 60 %, om annan instruktion inte fåtts från skattebyrån. Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte för en arbetsersättning.

Ett finskt offentligt samfund som arbetsgivare

Om arbetsgivaren är finska staten eller ett finskt offentligt samfund, verkställer man i allmänhet normal förskottsinnehållning till Finland på lön som betalas till den utsända personen. Sexmånadersregeln kan inte tillämpas och arbetsstaten har vanligen ingen beskattningsrätt. Finska universitet betraktas från och med 1.1.2010 inte längre såsom offentligrättsliga samfund då tillämpningen av sexmånadersregeln prövas.

8. Övrig information

Arbetsgivarförpliktelser i situationer där lön betalas för utlandsarbete till utländsk medborgare som bor på utlandet har förklarats på sidan Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland.

Utlandsarbetet behandlas ur arbetstagarens synpunkt på sidan Beskattning av utlandsarbete.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 275r)

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017