Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbete i Finland/ skattemyndigheten informerar

Har getts
13.1.2015
Giltighet
Tills vidare

Anvisningen uppdateras - aktuell information finns på sidan Arbeta i Finland.

Om du är en hyrd arbetstagare och kommer till Finland till exempel från Estland, Litauen, Lettland, Sverige, Norge, Danmark, Island eller Polen, läs sidan Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning.

1 Skattskyldighet för dig som vistas i Finland kortare tid än sex månader

a) Om din arbetsgivare är ett finskt företag blir skatten 35 % källskatt

Vistas du i Finland kortare tid än sex månader och din arbetsgivare är finsk kommer arbetsgivaren att innehålla 35 procent i källskatt på din bruttolön. Arbetsgivaren innehåller skatten då lönen betalas. Innan skatten uppbärs, kan arbetsgivaren dra av från din lön 17 €/dag. Avdraget ska antecknas i källskattekortet som skattebyrån givit. Förutom skatt innehåller arbetsgivaren även socialskyddsavgifter och försäkringspremier (cirka 7 % sammanlagt), om du inte har A1- eller E 101-intyget som visar att din socialförsäkring fortfarande är i kraft i något annat land. Eftersom källskatten är slutlig, behöver du inte i allmänhet lämna in någon skattedeklaration i Finland.

Anvisningar:

Du ska skaffa en finsk personbeteckning. Du kan få personbeteckningen då du besöker skattebyrån.

För att få personbeteckningen måste du fylla i en registreringsblankett. 6150r, Registreringsanmälan om en utlänning som vistas i Finland tillfälligt

Du ska ha med dig:

  • EU/EES-medborgare: ett giltigt pass eller ett officiellt personbevis som gäller inom Schengenområdet samt ett intyg över registrering av uppehållsrätten (om det är mer än 3 månader från ankomsten)
  • Andra än EU/EES-medborgare: giltigt pass samt uppehållstillstånd för arbetstagare.

Därtill ska du ta med dig arbetsavtalet eller någon annan skriftlig utredning om de centrala arbetsvillkoren.

På skattebyrån får du även källskattekortet. Källskattekortet bör du lämna in till din arbetsgivare. Efter det att ditt arbete i Finland har blivit slutfört ska du få en verifikation av din arbetsgivare med uppgifter om löneinkomsten och källskatten. Vi rekommenderar att du behåller och förvarar denna verifikation. Du kommer kanske att behöva den för skattedeklarationen i ditt hemland.

Ansökan om kallskattekort, förskottsskatt eller skattekort för begränsat skattskyldig (5057r)

Om du arbetar inom byggbranschen, behöver du även ett skattenummer.

b) Om din arbetsgivare inte betraktas som finsk, betalar du ingen skatt till Finland

Vistas du i Finland under en kortare tid än sex månader och får avlöning från ett företag med hemvist i något annat land än Finland*, kommer Finland inte att beskatta din löneinkomst. Du ska bara deklarera och betala skatterna på den här inkomsten i ditt hemland.

Om du likväl är en hyrd arbetstagare och kommer till Finland till exempel från Estland, Litauen, Lettland, Sverige, Norge, Danmark, Island eller Polen, kan Finland beskatta din lön. Se närmare på sidan Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning.

*) Om ett utländskt företag bedriver verksamhet i Finland kan det i vissa fall betraktas ha ett fast driftställe i Finland. Då blir det utländska företaget jämförbart med en finsk arbetsgivare. En vanlig orsak till uppkomsten av ett fast driftställe är att man arbetar i byggnads-, installations- eller monteringsprojekt. Skatteförvaltningen avgör om företaget har ett fast driftställe eller inte. Om din utländska arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland, beskattas löneinkomsterna alltid i Finland.

c) Är du en utländsk artist eller sportutövare?

Om du är en utländsk artist eller idrottare, ersättning som grundar sig på personlig verksamhet i Finland beskattas med en slutlig källskatt på 15 procent. Detta gäller oberoende av ersättningens mottagare. Med en slutlig 15 procent källskatt får man inte avdra några kostnader. Om du är bosatt i ett EU/EES-land du kan yrka på att direkta utgifter dras av, och då blir din källskatt progressiv i stället för fast 15 procent. Med källskatteräknaren kan du räkna om det är mer lönsamt att kräva beaktande av direkta kostnader än ha fast 15 procents källskatt. De direkta kostnaderna kan beaktas antingen när man ansöker om källskattekort eller efteråt på ansökan om återbäring av källskatt.

Du kan också kräva progressiv beskattning

Du kan yrka på att din lön ska beskattas progressivt (på samma sätt som i person som vistas över sex månader i Finland) i stället för genom källbeskattning. För att din lön ska kunna beskattas progressivt ska du från skattebyrån hämta ett skattekort för begränsat skattskyldiga för din finska arbetsgivare. Ange i ansökan alla dina förvärvsinkomster i Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på inkomsterna. I Finland betalar du skatt endast på de inkomster du intjänat i Finland, men de skattepliktiga intäkter du intjänat i hemviststaten kan höja skatten på dina finska inkomster.

Om du beskattas progressivt får du följande år en förhandsifylld skattedeklaration där du ser de inkomster och avdrag som utgör grunden för beskattningen samt beskattningens slutresultat. Du ska kontrollera skattedeklarationen och eventuellt skicka den tillbaka med korrigeringar.

Läs mera anvisningar (Arbeta i Finland)

2 Skattskyldighet för dig som vistas i Finland i sex månader eller längre tid

Om du vistas i Finland i sex månader eller längre ska du betala skatt på din lön till Finland. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren är finsk eller utländsk, eller t.o.m. om du delvis får betalt av en finsk arbetsgivare och delvis från en utländsk arbetsgivare. **. Förutom skatt innehåller arbetsgivaren även socialskyddsavgifter och försäkringspremier (cirka 7 % sammanlagt), om du inte har A1- eller E 101-intyget som visar att din socialförsäkring fortfarande är i kraft i något annat land. Dessutom ska du lämna skattedeklaration till den finska skattemyndigheten.

**) Om din arbetsgivare inte har hemvist i Finland, beskattar Finland inte lönerna från denna arbetsgivare om alla de följande förutsättningarna uppfylls:

  • under kalenderåret vistas du maximalt 183 dagar i Finland och
  • arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland i vars bokföring din lön ingår och
  • din maka eller make och dina barn har stannat hemma i din hemviststat i familjens gemensamma hem, och hemviststaten är en av de följande: Belgien, Egypten, Filippinerna, Frankrike, Grekland, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, Republiken Korea, Luxemburg, Malaysia, Montenegro, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien, Tyskland, Ungern eller Zambia.

Anvisningar:

Du ska skaffa en finsk personbeteckning. . En arbetstagare som kommer till Finland för arbete kan få en finsk personbeteckning från skattebyrån. Fr.o.m. 1.3.2013 har Skatteförvaltningen kunnat ge personbeteckningar till utländska medborgare oavsett vistelsens längd. Det saknar betydelse om vistelsen i Finland är tillfällig eller permanent. På skattebyrån måste du fylla i en registreringsblankett, varefter skattebyrån sparar dina uppgifter i befolkningsdatasystemet (se ovan).

Om en arbetstagare stannar i Finland längre än ett år reder magistraten ut förutsättningarna för hemkommun och avgör om också en hemkommun ska antecknas för arbetstagaren i befolkningsdatasystemet. (www.magistraten.fi).

Besök skattebyrån i Finland – där får du vidare anvisningar om personbeteckningen och skattekortet (fyll i blankett nr 5042r för att ansöka om skattekort). Skattekortet bör du lämna in till din arbetsgivare. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen enligt den procentsats som anges på skattekortet.

5042r, Ansökan om skattekort - person som bor eller har bott utomlands

Om din arbetsgivare inte är finsk och inte heller har något fast driftställe i Finland är det möjligt att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att dra av skatt och betala den till Finland. I så fall bör du själv kontakta skattebyrån och begära skattemyndigheten att räkna ut ett förskottsskattebelopp som du regelbundet ska betala på ditt eget initiativ. Om du varken har betalat förskottskatt på eget initiativ eller har haft förskottsinnehållning som arbetsgivaren har verkställt, måste du senare betala ränta eller förhöjd skatt.

Skatter och avdrag

Inkomstskatterna i Finland består av progressivt växande statsskatt samt av kommunalskatt och kyrkskatt. Skatteavdrag beviljas på basen av kostnader för intäkternas förvärvande och räntekostnader för bolån. Om din maka eller make har stannat hemma i din hemviststat kan i dina avdragsgilla resekostnader ingå även resekostnader (vilka beräknas enligt det billigaste färdsättet) för att besöka familjen.

För resekostnader i samband med arbetsresor i Finland beviljas avdrag upp till maximibeloppet 4 700 € om året. Resekostnaderna måste överstiga ett visst belopp för att vara avdragsgilla. I Finland finns det inget skatteavdrag som skulle basera sig enbart på familjeförhållanden. Mot finsk inkomstskatt kan dock avdras 80 € per barn om året om ett domstolsbeslut har förpliktat den skattskyldige att betala underhåll. Försäkringspremierna för arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är avdragsgilla. I vissa fall beviljas även avdrag för frivilliga pensionsförsäkringspremier som betalas till ett försäkringsbolag med hemvist i Europeiska Unionen.

Deklarationsskyldighet i Finland

Du ska lämna en skattedeklaration efter utgången av varje år då du har arbetat i Finland. (skattedeklarationen lämnas in i maj). För första året ska du lämna in skattedeklarationen till skattebyrån i den finska kommun där du först blev bosatt. Du behöver varken deklarera den inkomst som du fått innan du började arbeta och bo i Finland eller den inkomst som du kommer att få efter du har flyttat bort. Blanketter och anvisningar finns tillgängliga på svenska.

Du kan korrigera och komplettera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen även i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Du behöver inte skicka tillbaka den förhandsifyllda skattedeklarationen eller bilageblanketter om du lämnat alla uppgifter på nätet.

Skattemyndigheten räknar ut alla dina skatter och skickar dig en utredning om slutresultatet av beskattningen (beskattningsbeslut). Beskattningsbeslutet visar om du kommer att få återbäring eller alternativt om din förskottsinnehållning inte har varit tillräcklig och du måste betala kvarskatt. I beskattningsbeslutet ingår även anvisningar för sökande av ändring.

Inkomster utanför Finland

I den finska skattedeklarationen bör du också deklarera de inkomster som du får ur utländska källor utanför Finland under den tid då du vistas i Finland. Detta behöver dock inte betyda att dessa inkomster skulle beskattas i Finland. Skatteavtalet mellan hemviststaten och Finland kan förhindra beskattningen i Finland av inkomster som fåtts annanstans. En sådan situation uppstår t.ex. om din maka eller make och dina barn har stannat hemma i hemviststaten medan du arbetar och är bosatt i Finland. Då anser man vanligen att dina personliga och ekonomiska förbindelser till hemviststaten är starkare än förbindelserna till Finland. De skattskyldiga vilkas utländska inkomster kommer att beskattas i Finland blir inte heller utsatta för dubbelbeskattning eftersom Finland eliminerar dubbelbeskattningen genom att avräkna de utländska skattebeloppen från de motsvarande finska skatterna på samma inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017