Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förluster för fysiska personer och dödsbon

Har getts
6.5.2013
Giltighet
Fr.o.m. 2012 - 14.11.2016

Förluster för fysiska personer och dödsbon fastställs enligt förvärvskälla och inkomstslag. Med förvärvskälla avses en näringsförvärvskälla, en jordbruksförvärvskälla eller en förvärvskälla för annan verksamhet (personlig förvärvskälla). Med inkomstslag avses förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

En förlust fastställs då beskattningen verkställs och i samband med ansökan om ändring av beskattningen. Fastställda förluster enligt förvärvskälla och inkomstslag dras av från den skattepliktiga inkomsten under följande 10 år. Förlusterna dras av i den ordning som de har uppkommit. En fastställd förlust dras av från en inkomst även då skatt inte har påförts till följd av låga inkomster.

Förluster dras av från resultatet av den förvärvskälla där de har uppkommit

En förlust från en närings- eller jordbruksförvärvskälla kan fastställas för en fysisk person eller ett dödsbo som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk. I regel dras förlusterna av från resultatet av den förvärvskälla där de har uppkommit. En fastställd näringsförlust kan inte dras av från en inkomst av en jordbruksförvärvskälla och en jordbruksförlust kan inte dras av från en inkomst av en näringsförvärvskälla.

Icke-fastställda förluster kan dras av från en persons kapitalinkomster

Fysiska personer och dödsbon har rätt att yrka på att närings- och jordbruksförluster ska dras av i sin helhet eller delvis från kapitalinkomsterna under förluståret. Yrkandet om avdrag ska framföras innan beskattningen för skatteåret slutförs. Yrkandet kan göras på skattedeklarationen för näringsverksamhet och jordbruk.

Om förlusterna har fastställts som förluster från en närings- eller jordbruksförvärvskälla är det inte längre möjligt att dra av dessa från kapitalinkomsterna. Undantaget är en situation där näringsverksamheten eller jordbruket läggs ned. I så fall kan även fastställda förluster dras av från kapitalinkomsterna.

Fastställda förluster dras av från inkomsten av samma inkomstslag

Inkomstslagen för fysiska personer och dödsbon är förvärvsinkomstslaget och kapitalinkomstslaget. En förlust från förvärvsinkomstslaget kan inte dras av från kapitalinkomster och en förlust från kapitalinkomstslaget kan inte dras av från förvärvsinkomster. En förlust från förvärvs- och kapitalinkomstslaget fastställs särskilt för varje skattskyldig och den är inte avdragsgill från t.ex. makens inkomst.

Avdrag av förluster från förvärvsinkomstlaget

En förlust från förvärvsinkomstslaget uppkommer då en skattskyldigs utgifter för att förvärva och bibehålla förvärvsinkomsterna överskrider det sammanlagda beloppet på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna. Med utgifter för att förvärva inkomster avses t.ex. resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och andra utgifter för att förvärva inkomsten.

När en förlust från förvärvsinkomstslaget fastställs beaktas inte de avdrag som görs från nettoförvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen. Dessa avdrag omfattar bl.a. pensionsinkomstavdrag, avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga och invalidavdrag i kommunalbeskattningen. När en förlust fastställs beaktas inte heller de obligatoriska försäkringspremierna enligt 96 § i inkomstskattelagen.

En förlust från förvärvsinkomstslaget fastställs separat i stats- och kommunalbeskattningen. Förluster från förvärvsinkomstslaget för en fysisk person eller ett dödsbo dras även av separat från förvärvsinkomsten under skatteåret i statsbeskattningen och från förvärvsinkomsten under skatteåret i kommunalbeskattningen under de följande 10 skatteåren. En gammal förlust dras av från förvärvsinkomsterna under de följande skatteåren, efter att avdraget för utgifterna för att förvärva inkomsterna under skatteåret och de avdrag som ska göras i stats- och kommunalbeskattningen har gjorts från förvärvsinkomsterna.

Avdrag av förluster från kapitalinkomstslaget

Ett underskott i kapitalinkomstslaget uppkommer då beloppet på de skattepliktiga kapitalinkomsterna överskrids av de avdragsgilla utgifterna för att förvärva och bibehålla kapitalinkomsterna, ränteutgifterna samt de närings- och jordbruksförluster under skatteåret vilka är föremål för yrkande om avdrag från kapitalinkomsterna.

Underskottsgottgörelse kan göras utifrån ett underskott i kapitalinkomsten

En skattskyldig har rätt att göra ett avdrag från den skatt som har påförts på förvärvsinkomsten utifrån ett underskott i kapitalinkomsten (en s.k. underskottsgottgörelse). Underskottsgottgörelsen är en andel av underskottet i kapitalinkomstslaget under skatteåret och andelens storlek är lika med inkomstskatteprocenten för kapitalinkomstslaget. En underskottsgottgörelse kan vara högst 1 400 euro. Det högsta beloppet på underskottsgottgörelsen höjs med 400 euro för ett minderårigt barn. Om antalet minderåriga barn är två eller fler är förhöjningen sammanlagt 800 euro.

Fastställande av förluster från kapitalinkomstslaget

En förlust från kapitalinkomstslaget fastställs endast till den del som underskottet inte har beaktats som en underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomsten. En förlust från kapitalinkomstslaget uppkommer om den skatt som har påförts på förvärvsinkomsterna inte är tillräcklig för att täcka underskottsgottgörelsen eller om den kalkylmässiga underskottsgottgörelsen överskrider maximibeloppet på underskottsgottgörelsen.

Förlust från kapitalinkomstslaget
+ Kapitalinkomster
– Utgifter för att förvärva inkomsten
– Den del av närings- eller jordbruksförlusten under skatteåret som är föremål för yrkande om avdrag
– Räntor
------------------------------------------------------------------------------
= Underskott
– Det belopp som har dragits av från den påförda skatten på förvärvsinkomsterna som en underskottsgottgörelse
--------------------------------------------------
= Förlust från kapitalinkomstslaget

Särskild underskottsgottgörelse för frivilliga pensionsförsäkringspremier

En förlust från kapitalinkomstslaget fastställs inte utgående från frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier. Försäkringspremierna dras av från kapitalinkomsterna efter avdraget för utgifterna för att förvärva och bibehålla inkomsten, ränteutgifterna samt de närings- och jordbruksförluster som är föremål för yrkande om avdrag. Försäkringspremier som inte har dragits av beaktas som en särskild underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomster. En särskild underskottsgottgörelse dras av först efter att den egentliga underskottsgottgörelsen har dragits av.

Fastställda förluster från kapitalinkomstslaget dras av från framtida kapitalinkomster

Om en förlust från kapitalinkomstslaget har fastställts för en fysisk person eller ett dödsbo, dras förlusten av från kapitalinkomsterna under de följande 10 skatteåren. Förlusten dras av från kapitalinkomsterna under de följande åren efter att man från kapitalinkomsterna först har dragit av utgifterna för att förvärva inkomsten under skatteåret, räntorna samt de närings- och jordbruksförluster under skatteåret som är föremål för yrkande om avdrag.

Under senare år är det inte möjligt att få underskottsgottgörelse för skatt som har påförts på förvärvsinkomster på basis av en förlust från kapitalinkomstslaget.Sidan har senast uppdaterats 25.3.2013