Gemensam transport

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Anvisningen uppdateras för tillfället

Som skattepliktig löne- eller pensionsinkomst anses inte förmån, som utgörs av gemensam transport, som arbetsgivaren anordnar mellan bostaden och arbetsplatsen (69.1 § 5 p. ISL).

Med gemensam transport avses regelmässig transport, som arbetsgivaren på förhand t.ex. genom transportavtal anordnat, t.ex. arbetsgivarens egen busstransport. Om antalet personer, som transporteras är litet eller om transporten måste anordnas i olika riktningar, kan även personbilstransport, som anordnats av arbetsgivaren anses som gemensam transport. Skatteplikten för gemensam transport påverkas inte av på vilken tid av dygnet arbetsresan företas.

Resebiljetter

Förmån, som uppkommer av resor, som arbetsgivaren ersatt på annat sätt utgör dock skattepliktig inkomst, t.ex. av fribiljetter till allmänna kommunikationsmedel. Personalbiljettens beskattningsvärde ät 75 % av biljettens gängse värde (Läs mera ). Om arbetsgivaren åt arbetstagaren ersätter resekostnaderna i pengar eller på med detta jämförbart sätt utgör även den förmån som på detta sätt erhållits, skattepliktig inkomst.

Sedvanliga och skäliga fri- eller rabattbiljetter, som trafikidkare beviljar sina anställda, är liksom tidigare dock skattefria trots att dessa biljetter kan utnyttjas för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Naturaförmånsbil

Om arbetstagaren företar resan mellan bostaden och arbetsplatsen med förmånsbil eller med egen bil, är det inte frågan om gemensam transport, utan den förmån eller ersättning som erhållits för resan utgör skattepliktig inkomst.

Gemensam transport i form av taxitransport

Även taxitransport, som arbetsgivaren anordnat, kan anses som skattefri gemensam transport, om den har anordnats av arbetsgivaren och det är frågan om regelmässig transport för personer som arbetar i exceptionella arbetsförhållanden, t.ex. i nattskift, i vilket fall transporten till sina arrangemang motsvarar taxitransport för skolelever.

Taxikort

För att taxitransport skall kunna anses som skattefri gemensam transport förutsätts dessutom att arbetsgivaren på förhand träffat ett avtal om transporten med taxichaufförer och att han ersätter kostnaderna åt dem direkt. Betalningen kan tekniskt ske även med taxikort. Den transport, som arbetsgivaren reserverat, skall stå till förfogande för alla, som vill ha den. Det har inte ställts några villkor för antalet personer, som skall transporteras, vilket betyder att även transport av en enda person kan vara skattefri, om de övriga förutsättningarna uppfylls.

Utrycknings- och beredskapsjour

Ersättningar, som en arbetstagare erhåller för en resa av utryckningsnatur till den egentliga arbetsplatsen kan likställas med ersättningar, som erhålls för resor till särskilt arbetsställe. Kostnaderna kan alltså i ett dylikt fall ersättas skattefritt enligt de faktiska kostnaderna. Detta gäller dock inte sådana resor till arbetsplatsen, som på grund av sitt antal och sin regelbundenhet, skall likställas med vanliga resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen.

Avdragsrätt

Om det ansetts uppstå skattepliktig inkomst av ersättningar som betalts för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, kan den skattskyldige kräva avdrag för dessa resor. Avdraget beviljas emellertid enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet. Om den skattskyldige å andra sidan för vissa resor har erhållit en skattefri gemensam transport, är han inte för dessa resors del berättigad till resekostnadsavdraget.