Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förmån av en fri- eller rabattbiljett given av trafikidkare

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Såsom skattepliktig löne- eller pensionsinkomst anses inte sådan inom branschen sedvanlig och skälig förmån som skattskyldig, som är anställd hos trafikidkare eller som uppbär pension på grundval av sådan anställning, erhåller av arbetsgivaren i form av fri- eller rabattbiljett för resa (69.2 § ISL). Stadgandet gäller enbart trafikbranschen och inte t.ex. en resebyrå (HFD 1991/3387 och 1995/802) eller städernas samarbetsorgan, som svarar för koordinering av trafik (HFD 1987/3914). Till skillnad från andra personalförmåner avgörs förmånens skälighet och sedvanlighet enligt näringsgren.

Sedvanliga och skäliga fri- och rabattresor, som skattskyldiga anställda hos Statsjärnvägarna och busstrafiken erhållit förblir skattefria. Motsvarande förmåner kan vanligen betraktas som skattefria även inom andra branscher.

Koncernförhållande

De principer, som framgår ur stadgandet, tillämpas också på sådan fri eller rabatterad resa, som person, som är anställd hos trafikidkare eller som uppbär pension på grundval av sådan anställning, erhållit av ett företag inom trafikbranschen, som står i koncernförhållande till arbetsgivaren.

Motsvarande principer kan tillämpas också då skattepliktigheten för reseförmåner, erhållna av utländska flygbolag och sedvanliga inom flygtrafiken, skall avgöras. Stadgandet tillämpas däremot inte på resa, som erhållits av trafikidkare i koncernförhållande till arbetsgivaren i det fall, att arbetsgivaren för den, som erhållit resan, inte är trafikidkare.

Flygresor

I fråga om flygtrafiken är det ekonomiska värdet av förmånen som uppkommit av utlandsresor av betydelse med tanke på både tagare och givare, då resebiljetten berättigar till platsreservering. Dessa förmåner är till denna del inte jämförbara med sedvanliga personalrabatter som beviljas inom trafikbranschen. Värdet av förmånerna kan därför inte heller anses vara skäligt i jämförelse med fri- och rabattresor, som beviljas inom andra trafikformer.

För att en fri- eller rabattresa skall kunna anses vara skattefri, borde i fråga om flygresor till utlandet fördenskull förutsättas, att resan företas utan rätt till platsreservering. Däremot är inom branschen sedvanliga och skäliga fri- eller rabattresor inom inlandsflyget skattefria för anställda hos trafikidkaren oberoende av platsreserveringsrätten.

Nära anhörigas resebiljetter

En förutsättning för skattefrihet för förmån i form av fri- eller rabattbiljett är inte att förmånen är begränsad till arbetstagarens personliga bruk, utan den biljett som den skattskyldige erhållit kan inom ramen för vad som är sedvanligt och skäligt inom branschen även utnyttjas av hans anhöriga.Sidan har senast uppdaterats 4.12.2012