Beskattningen av kapitalåterbetalning år 2013 – anvisningar för personkunder

Har getts
29.1.2014
Giltighet
Tills vidare

Taletum, Oriola-KD, Citycon och vissa andra bolag har betalat kapitalåterbäring på sina aktier under år 2013. I din skattedeklaration har Skatteförvaltningen förhandsifyllt erhållna uppgifter om kapitalåterbäringar. Om du fått kapitalåterbäring ska du utreda och deklarera vinsten av kapitalåterbäringen. Märk dock att kapitalåterbäringen inte behöver deklareras om du under år 2013 fått kapitalåterbäringar samt sålt aktier, fondandelar eller motsvarande egendom för sammanlagt högst 1 000 euro.

Vinsten av kapitalåterbäringen beräknas så att kapitalåterbäringen dras av från anskaffningsutgiften för aktien. Ofta ger kapitalåterbäringen ingen vinst genom att aktiens anskaffningsutgift överskrider beloppet för kapitalåterbäringen. När du säljer en aktie för vilken du fått kapitalåterbäring, får du inte från försäljningsvinsten dra av den del av aktiens anskaffningsutgift som redan dragits av från kapitalåterbetalningen.   

I denna anvisning förklaras hur kapitalåterbäringen beskattas och deklareras.

Kapitalåterbetalningar år 2013

Flera bolag har betalat kapitalåterbäring till sina aktieägare under år 2013. Åtminstone följande offentligt noterade bolag har betalat kapitalåterbäring:

Bolag  Avstämningsdag*    Kapitalåterbetalning/aktie
Afarak Group 14.05.2013 0,01
Aktia Bank A 12.04.2013 0,14
Aktia Bank R 12.04.2013 0,14
Biohit 11.04.2013 0,237
Citicon 26.03.2013 0,11
Elektrobit 10.12.2013 0,11
Exel Composites 13.12.2013 0,50
Honkarakenne B 10.04.2013 0,08
Lassila & Tikanoja 15.03.2013 0,60
Lassila & Tikanoja 21.11.2013 0,15
Nurminen Logistics 18.04.2013 0,08
Okmetic 27.12.2013 0,07
Oriola-KD A 25.03.2013 0,04
Oriola-KD B 25.03.2013 0,04
Revenio Group 07.08.2013 0,12
Revenio Group 12.12.2013 0,30
Sievi Capital 20.09.2013 0,06
Soprano 14.05.2013 0,04
Talentum 27.03.2013 0,03
Vaisala A 16.08.2013 1,23
* Den som äger en till värdeandelssystemet hörande aktie har på den avstämningsdag som avses i ett beslut om utbetalning av bolagets medel en på aktien grundad rätt till en prestation vid utbetalning av bolagets medel. (Aktiebolagslagen 4 kap. 2 § 3 mom.)

Vissa av dessa bolag har även tidigare delat ut kapitalåterbäring. Exempelvis Citycon 2008–2012, Ruukki Group 2010-2012, Soprano Oyj 2010-2012 och Talentum Abp 2009, 2011 och 2012. Orion Oyj och Elisa Oyj har inte delat ut kapitalåterbäring år 2013.

Skatteförvaltningen har av bolagen och kontoförande institut (exempelvis bankerna och värdepapperscentralen Euroclear) fått uppgifter om år 2013 betalda kapitalåterbäringar. De erhållna uppgifterna om kapitalåterbäringar har förhandsifyllts i skattedeklarationen.

Den återstående vinsten från kapitalåterbäringen har i allmänhet inte kunnat räknas ut färdigt i din skattedeklaration, eftersom uppgiften om aktiens anskaffningsutgift som dras av från kapitalåterbäringen inte varit tillgänglig. Om du fått kapitalåterbäring ska du utreda och deklarera den återstående vinsten från kapitalåterbäringen.

OBS! Om du under år 2013 haft endast ett mindre belopp av kapitalåterbäringar och inkomster från försäljning av egendom (sammanlagt högst 1 000 euro), behöver du inte utreda och deklarera den vinst som återstår från kapitalåterbäringen (se närmare nedan i avsnittet När är kapitalåterbäringen skattefri? Deklarering av kapitalåterbäringar).

Vad gäller kapitalåterbäringarna år 2012 se anvisningen Beskattning av kapitalåterbäringar (återbetalning av kapital) 2012 - anvisning till personkunderna

Kapitalåterbäring eller dividend?

Alla bolag delar inte ut kapitalåterbäring. Det är vanligare att bolagen betalar dividend på sina aktier. Kapitalåterbäring och dividend beskattas på olika sätt, och därför ska de hållas isär.

Samma beskattningsregler tillämpas på kapitalåterbäringar som på överlåtelsevinster (försäljningsvinster), m.a.o. dras anskaffningsutgiften för aktien av från kapitalåterbäringen. Vid utbetalning av en kapitalåterbäring verkställs ingen förskottsinnehållning.

På beskattningen av dividendinkomster tillämpas egna regler. Anskaffningsutgiften för aktien dras inte av från dividendinkomsten. Förskottsinnehållning verkställs på dividender som utbetalas på börsaktier (25,5 procent av dividendbeloppet fr.o.m. 1.1.2014). Av de kontoutdrag som du har fått från din bank eller ditt kontoförande institut framgår vanligen huruvida inkomsten betraktas som dividend eller kapitalåterbäring. Även på skattedeklarationsblanketten har uppgifterna om dividender respektive kapitalåterbäringar förhandsifyllts var för sig.

Vissa bolag såsom Revenio Group, Elektrobit Oyj, Exel Composites Oyj, Vaisala Oyj och Citycon Oyj har under år 2013 delat ut såväl dividend som kapitalåterbäring (år 2012 åtminstone Citycon Oyj och Orion Oyj).

Beskattningen av kapitalåterbäring

Allmänt

En kapitalåterbäring påverkar beskattningen på två sätt. Av själva kapitalåterbäringen återstår beskattningsbar vinst om kapitalåterbäringen är större än den oavskrivna anskaffningsutgiften för respektive aktie (alltså den anskaffningsutgift som inte ännu avdragits i beskattningen). Dessutom minskar kapitalåterbäringen aktiens anskaffningsutgift.  När aktien senare säljs och vinsten eller förlusten från försäljningen räknas ut, får man inte på nytt dra av den del av anskaffningsutgiften som redan blivit avdragen från kapitalåterbäringarna.

Vinsten är skattefri om kapitalåterbäringarna och intäkterna från försäljning av placeringar är ringa (under skatteåret sammanlagt högst 1 000 euro). Då behöver man inte heller uppge kapitalåterbäringen i skattedeklarationen (se avsnittet När är kapitalåterbäringen skattefri? Deklarering av kapitalåterbäringar).

Hur beräknas vinsten?

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut så att man från kapitalåterbäringen drar av den oavskrivna anskaffningsutgiften på aktien (alltså den anskaffningsutgift som ännu inte dragits av vid beskattningen). Avdraget för anskaffningsutgiften kan inte överskrida beloppet för kapitalåterbäringen. Om den oavskrivna anskaffningsutgiften för aktien är minst lika stor som kapitalåterbäringen, återstår ingen vinst av kapitalåterbäringen. Kapitalåterbäringar kan inte orsaka förlust.

Om du har förvärvat aktier genom köp, betraktas inköpspriset jämte kostnader som aktiernas anskaffningsutgift. Om du har fått aktierna i arv eller gåva, betraktas det i arvs- eller gåvobeskattningen fastställda beskattningsvärdet som aktiernas anskaffningsutgift.

Exempel 1: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har köpt aktierna för 2 euro/aktie år 2005. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 2 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2013. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen beräknas för varje aktie så att du från kapitalåterbäringen som betalats på aktien – d.v.s. 0,50 euro – drar av 0,50 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall ingen vinst. Efter kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften för varje aktie du äger i Bolag Abp 1,50 euro/aktie.

Exempel 2: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2002. Aktiernas beskattningsvärde vid den verkställda arvsbeskattningen var 0,40 euro/aktie, m.a.o. är anskaffningsutgiften för varje aktie i detta fall 0,40 euro/aktie

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2013. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen beräknas för varje aktie så att du från kapitalåterbäringen som betalats på aktien – d.v.s. 0,50 euro – drar av 0,40 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall en vinst på 0,10 euro/aktie. Eftersom anskaffningsutgiften i sin helhet blivit avdragen från kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften för dina aktier i Bolag Abp noll euro efter kapitalåterbäringen.

I stället för den verkliga anskaffningsutgiften eller arvs- och gåvobeskattningsvärdet kan vinsten av kapitalåterbäringen också räknas ut så att man från kapitalåterbäringen drar av en presumtiv anskaffningsutgift. Den presumtiva anskaffningsutgiften används om det belopp som får avdras i presumtiv anskaffningsutgift är större än det verkliga beloppet för anskaffningsutgiften eller arvs- och gåvobeskattningsvärdet.

Om man vid tidpunkten för mottagandet av kapitalåterbäringen ägt den aktie på vilken kapitalåterbäringen betalas i mindre än 10 års tid är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent av kapitalåterbäringsbeloppet. Om man vid tidpunkten för mottagandet av kapitalåterbäringen ägt den aktie på vilken kapitalåterbäringen betalas i minst 10 års tid är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet.

Exempel 3: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har köpt aktierna till priset 0,15 euro/aktie år 1998 Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 0,15 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2013. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Den verkliga anskaffningsutgiften för en aktie är 0,15 euro och utgående från denna vore vinsten 0,35 euro/aktie (0,50 euro - 0,15 euro = 0,35 euro), alltså sammanlagt 350 euro för de 1 000 aktierna.

Den avdragbara anskaffningsutgiften enligt den presumtiva anskaffningsutgiften är i detta fall 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, eftersom kapitalåterbäringen gäller aktier som du ägt minst 10 år. Den anskaffningsutgift som får dras av i presumtiv anskaffningsutgift är således 0,20 euro/aktie (0,50 euro × 40 % = 0,20 euro), m.a.o. större än den verkliga anskaffningsutgiften som är 0,15 euro/aktie.

Vinsten av kapitalåterbäringen beräknas genom att kapitalåterbäringen dras av från anskaffningsutgiften som beräknas enligt den presumtiva anskaffningsutgiften. Som vinst återstår 0,30 euro/aktie (0,50 euro - 0,20 euro = 0,30 euro) d.v.s. sammanlagt 300 euro för 1 000 aktier. Efter kapitalåterbäringen återstår ingen anskaffningsutgift för dina aktier i Bolag Abp, eftersom den helt dragits av från kapitalåterbäringen år 2013.  

Exempel 4: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2005. Aktiernas beskattningsvärde vid den verkställda arvsbeskattningen var 0,40 euro/aktie, m.a.o. är anskaffningsutgiften för varje aktie i detta fall 0,40 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2013. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier. Aktiens anskaffningsutgift 0,40 euro/aktie har blivit helt avdragen från kapitalåterbäringen du fick år 2012 och ingen anskaffningsutgift återstår längre för dina aktier i Bolag Abp

Bolag Abp delar ut 0,10 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2014. Du får sammanlagt 100 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen beräknas för varje aktie så att du från kapitalåterbäringen som betalats på aktien – d.v.s. 0,10 euro – drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, eftersom kapitalåterbäringen betalts på aktier som du ägt i mindre än 10 års tid (du förvärvade aktierna år 2005). Av kapitalåterbäringen återstår en vinst på 0,08 euro/aktie.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut separat för varje aktie. Varje aktie har sin egen anskaffningsutgift och från kapitalåterbäringen som betalts på denna aktie får endast anskaffningsutgiften för samma aktie dras av. Om aktierna har anskaffats i flera poster, ska vinsten räknas ut separat för varje post. Anskaffningsutgiften för en aktie får alltså inte dras av från kapitalåterbäring som betalats på någon annan aktie.

Exempel 5: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2002. Aktiernas beskattningsvärde vid den verkställda arvsbeskattningen var 0,40 euro/aktie, m.a.o. är anskaffningsutgiften för varje aktie i detta fall 0,40 euro/aktie (anskaffningspost 1).

Därtill har du 1 000 aktier i Bolag Abp som du köpt för 2 euro/aktie år 2005. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 2 euro/aktie (anskaffningspost 2).

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2013. Du har m.a.o. fått sammanlagt 1 000 euro i kapitalåterbäring på dina 2 000 aktier.

För aktierna i anskaffningspost 1 räknas vinsten av kapitalåterbäringen ut så att du från kapitalåterbäringen om 0,50 euro som du fått för aktierna drar av 0,40 euro i anskaffningsutgift för aktien. Av kapitalåterbäringen återstår en vinst om 0,10 euro per aktie i anskaffningspost 1. Eftersom anskaffningsutgiften i sin helhet blivit avdragen från kapitalåterbäringen för de av dina aktier i Bolag Abp som tillhör anskaffningspost 1 är anskaffningsutgiften för dessa aktier noll euro efter kapitalåterbäringen.

För de aktier som tillhör anskaffningspost 2 uträknas vinsten av kapitalåterbäringen så att du från kapitalåterbäringen om 0,50 euro som betalts på aktierna drar av 0,50 euro i anskaffningsutgift för aktien. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall ingen vinst för de aktier som tillhör anskaffningspost 2. Efter kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften 1,50 euro/aktie för de av dina aktier i Bolag Abp som hör till anskaffningspost 2.

När är kapitalåterbäringen skattefri? Deklarering av kapitalåterbäringar 

Om du år 2013 fått kapitalåterbäringar och sålt fondandelar, aktier och annan motsvarande egendom till ett sammanlagt belopp av högst 1 000 euro, är den återstående vinsten från kapitalåterbäringen och andra överlåtelsevinster inte skattepliktig inkomst. Då behöver du inte heller deklarera den återstående vinsten från kapitalåterbäringen i din skattedeklaration (Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar 15 a §).

Exempel 6: Du har år 2013 erhållit 0,06 euro/aktie – d.v.s. sammanlagt 600 euro – i kapitalåterbäring på dina 10 000 aktier i Bolag Abp. Du har varken sålt fondandelar, aktier eller annan motsvarande egendom eller fått andra kapitalåterbäringar under år 2013. Vinsten som eventuellt återstår av kapitalåterbäringen utgör inte skattepliktig inkomst. Du behöver inte heller uppge kapitalåterbäringen från Bolag Abp i din skattedeklaration.

Exempel 7: Du har år 2013 erhållit 0,06 euro/aktie – d.v.s. sammanlagt 600 euro – i kapitalåterbäring på dina 10 000 aktier i Bolag Abp. Därtill har du år 2013 erhållit 0,10 euro/aktie eller sammanlagt 100,00 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier i Bolag B Abp. Ytterligare har du sålt fondandelar för 100 euro och aktier för 150 euro under år 2013. Det sammanlagda beloppet av dina kapitalåterbäringar och försäljningspris för fondandelarna och aktierna under år 2013 är 950,00 euro Vinsten som eventuellt återstår av kapitalåterbäringen är inte skattepliktig. Du behöver inte heller deklarera kapitalåterbäringen från vare sig Bolag Abp eller Bolag B Abp. Vinsten som eventuellt uppkommit vid försäljning av fondandelar och aktier utgör inte heller skattepliktig inkomst.

I dessa fall behöver du alltså inte uppge den erhållna kapitalåterbäringen i din skattedeklaration. Minns dock att anskaffningsutgiften på aktien ska minskas med det belopp som avdragits från kapitalåterbäringen.

Om då år 2013 fått kapitalåterbäringar och sålt fondandelar, aktier och annan motsvarande egendom till ett värde som sammanlagt överskrider 1 000 euro, är den eventuella vinsten från kapitalåterbäringarna och de andra eventuella överlåtelserna skattepliktig inkomst. Då ska du deklarera och utreda kapitalåterbäringarna samt de övriga egendomsöverlåtelserna i din skattedeklaration. Deklarera kapitalåterbäringen du fått även i det fall att det inte återstår vinst av kapitalåterbäringen efter att du dragit av anskaffningsutgiften.

Exempel 8: Du har år 2013 erhållit 0,06 euro/aktie – d.v.s. sammanlagt 600 euro – i kapitalåterbäring på dina 10 000 aktier i Bolag Abp. Därtill har du sålt fondandelar för 1 200 euro under år 2013. Kapitalåterbäringarna och försäljningspriserna uppgår till sammanlagt 1 800 euro, m.a.o. överskrids gränsen 1 000 euro. Den oavskrivna anskaffningsutgiften på dina aktier i Bolag Abp har varit 15,90 euro/aktie före kapitalåterbäringen, och därför återstår ingen vinst av kapitalåterbäringen. Deklarera kapitalåterbäringen om 0,06 euro/aktie som du erhållit från Bolag Abp samt anskaffningsutgiften på aktien om 0,06 euro/aktie som dras av från kapitalåterbäringen. Utred också vinsten eller förlusten från överlåtelsen av fondandelar i din skattedeklaration.

Utredningen över kapitalåterbäringarna ska ges via webbtjänsten Skattedeklaration på nätet eller med skatteblankett 9 A som bifogas skattedeklarationen.

Försäljning av aktie efter kapitalåterbäring

När en aktie säljs ska de kapitalåterbäringar som betalts på aktien beaktas vid uträkningen av överlåtelsevinsten eller -förlusten som erhållits vid försäljning av aktien. Den del av anskaffningsutgiften på aktien som redan dragits av från kapitalåterbäringen får inte dras av på nytt vid uträkningen av överlåtelsevinst eller -förlust som uppkommit vid försäljning av aktien.

Exempel 9: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har köpt aktierna för 2 euro/aktie år 2005. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 2 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2013. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen beräknas för varje aktie så att du från kapitalåterbäringen som betalats på en aktie – d.v.s. 0,50 euro – drar av 0,50 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall ingen vinst. Efter kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften för varje aktie du äger i Bolag Abp 1,50 euro/aktie, d.v.s. sammanlagt 1 500 euro.

Efter kapitalåterbäringen säljer du dina 1 000 aktier i Bolag Abp för 3 euro/aktie, d.v.s. för sammanlagt 3 000 euro. Du betalar sammanlagt 10 euro i förmedlingsarvode för aktieförsäljningen. Vinsten från överlåtelsen av aktierna räknas ut på följande sätt:

Försäljningspris 3 000 euro
- försäljningskostnader 10 euro
- oavskriven anskaffningsutgift för aktier 1 500 euro
Överlåtelsevinst 1 490 euro

Exempel 10: Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2004. Aktiernas beskattningsvärde vid den verkställda arvsbeskattningen var 0,40 euro/aktie, m.a.o. är anskaffningsutgiften för varje aktie i detta fall 0,40 euro/aktie

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2012. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier. Anskaffningsutgiften på aktien har i sin helhet dragits av från kapitalåterbäringen.

År 2013 säljer du dina 1 000 aktier i Bolag Abp för 3 euro/aktie, d.v.s. för sammanlagt 3 000 euro. Du betalar sammanlagt 10 euro i förmedlingsarvode för aktieförsäljningen. Eftersom aktierna inte har någon återstående anskaffningsutgift och det belopp som får dras av enligt den presumtiva anskaffningsutgiften (3 000 euro × 20 % = 600 euro) är större än beloppet av försäljningskostnader, räknas vinsten från överlåtelse av aktierna på basis av den presumtiva anskaffningsutgiften enligt följande:

Försäljningspris 3 000 euro
- den presumtiva anskaffningsutgiften 600 euro
Överlåtelsevinst   2 400 euro

Exempel 11: Du har 8.6.2013 sålt 10 000 st. aktier i Bolag Abp för 7,18 euro/aktie, dvs. för sammanlagt 71 800 euro Du har betalat 718 euro i förmedlingsarvode på försäljningen.

De 10 000 aktier i Bolag Abp som du sålde hade du köpt 1.2.2009 för 4,78 euro/aktie, dvs. för sammanlagt 47 800 euro. Du hade betalat 478 euro i förmedlingsarvode för aktieköpet. Anskaffningsutgiften för aktierna var alltså ursprungligen 48 278 euro (47 800 + 478 = 48 278).  

Bolag Abp har i kapitalåterbäring delat ut 0,20 euro/aktie 31.7.2009 och 0,165 euro/aktie 7.4.2010. Du har alltså fått 0,365 euro/aktie i kapitalåterbäring på dina 10 000 aktier, d.v.s. sammanlagt 3 650 euro. I anskaffningsutgifter för dina 10 000 aktier har du från kapitalåterbäringarna dragit av 0,365 euro/aktie, d.v.s. sammanlagt 3 650 euro. Ingen vinst återstår av kapitalåterbäringarna. Efter kapitalåterbäringarna är den oavskrivna anskaffningsutgiften för dina aktier sammanlagt 44 628 euro (48 278 - 3 650 = 44 628).

Vinsten från överlåtelsen av aktierna räknas ut på följande sätt:

Försäljningspris 71 800 euro
- försäljningskostnader 718 euro
- den presumtiva anskaffningsutgiften 44 628 euro
Överlåtelsevinst 26 454 euro

Närmare uppgifter om vissa kapitalåterbäringar år 2013

Citycon Oyj:s kapitalåterbäring

Citycon Oyj har delat ut 0,11 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2013. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som varit aktiens registrerade ägare 26.3.2013 (avstämningsdag).

Citycon Oyj har tidigare delat ut följande kapitalåterbäringar:

 • År 2008: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 18.3.2008
 • År 2009: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 23.3.2009
 • År 2010: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 16.3.2010
 • År 2011: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 28.3.2011
 • År 2012: 0,11 euro/aktie, avstämningsdag 26.3.2012

Citycon Oyj har m.a.o. delat ut sammanlagt 0,62 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2008–2013 Om du har anskaffat din aktie i Citycon till priset 0,62 euro eller mer, återstår ingen vinst från kapitalåterbäringen 2013 även om du under åren 2008–2012 mottagit kapitalåterbäringar på samma aktie.

Sedan 1.9.1995 har den lägsta börskursen på Citycon Oyj:s aktie varit 0,84 euro. Åtminstone i det fall att du skaffat dina aktier på börsen under denna tidsperiod, återstår ingen vinst av Citycon Oyjs kapitalåterbäring för år 2013.

Oriola-KD Abp:s kapitalåterbäring

Oriola-KD Abp har år 2013 delat ut 0,04 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina A- och B-aktier. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som varit aktiens registrerade ägare 25.3.2013 (avstämningsdag).

Oriola Oyj har tidigare delat ut följande kapitalåterbäringar: 

 • År 2011: 0,13 euro/aktie, 11.4.2011 avstämningsdag
 • År 2012: 0,03 euro/aktie, 25.3.2012 avstämningsdag

Om du anskaffat dina aktier i Oriola-KD Abp till priset 0,20 euro/aktie eller mer, återstår ingen vinst av kapitalutdelningen 2013.

Orion Oyj:s nuvarande aktier har emitterats vid en fission 1.7.2006. Då byttes de gamla A- och B-aktierna i Orion Oyj mot A- och B-aktier i nuvarande Orion Oyj och A- och B-aktier i nuvarande Oriola-KD Abp. Med anledning av fissionen fördelades anskaffningsutgiften för gamla Orion-aktier på nuvarande Orion-aktier och Oriola-KD-aktier. Se Skatteförvaltningens anvisning Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Orion Abp och Oriola-KD Abp som uppstått vid fissionen av Orion Abp, 11.6.2006 Dnr 1092/39/2006.

Före fissionen år 2006 hade det gamla bolaget – Orion Oyj – haft fondemissioner exempelvis åren 2004, 1997, 1993 och 1989. Vid dessa fondemissioner hade bolaget gett gratisaktier till sina aktieägare på basis av tidigare aktieinnehav.

Om du har aktier i det nuvarande Oriola-KD Abp som du förvärvat på basis av gamla aktier i Orion Oyj som du fått gratis vid nämnda fondemissioner, anses inte dessa aktier ha någon anskaffningsutgift i beskattningen. Av kapitalåterbäringen som betalats på dessa gratisaktier återstår en vinst som du räknar ut genom att dra av den presumtiva anskaffningsutgiften från kapitalåterbäringen. Den presumtiva anskaffningsutgiften utgör antingen 20 eller 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, beroende på hur länge du ägt aktien (om beräkning av ägartiden, se närmare Skatteförvaltningens meddelande Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper.

Soprano Oyj:s kapitalåterbäring

Soprano Oyj har delat ut 0,04 euro/aktie i kapitalåterbäring till sina aktieägare år 2013. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som varit aktiens registrerade ägare 21.5.2013 (avstämningsdag).

Soprano Oyj har tidigare delat ut följande kapitalåterbäringar till sina aktieägare:

 • År 2010: 0,01 euro/aktie, 11.5.2010 avstämningsdag
 • År 2011: 0,01 euro/aktie, 1.11.2011 avstämningsdag
 • År 2012: 0,02 euro/aktie, 2.5.2012 avstämningsdag

Om du anskaffat dina aktier i Soprano till priset 0,08 euro/aktie eller mer, återstår ingen vinst av kapitalutdelningen 2013.

Sedan 8.9.2004 har Soprano Oyj:s lägsta börskurs varit 0,35 euro/aktie. Åtminstone i det fall att du skaffat dina aktier på börsen under denna tidsperiod, återstår ingen vinst av Soprano Oyj:s kapitalåterbäring för år 2013.

Talentum Abp:s kapitalåterbäring

Talentum Abp har delat ut 0,03 euro/aktie i kapitalåterbäring till sina aktieägare år 2013. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som varit aktiens registrerade ägare 5.4.2013 (avstämningsdag).  

Talentum Abp har tidigare delat ut följande kapitalåterbäringar till sina aktieägare:

 • År 2009: 0,06 euro/aktie, 1.4.2009 avstämningsdag
 • År 2011: 0,02 euro/aktie, 6.4.2011 avstämningsdag
 • År 2012: 0,06 euro/aktie, 4.4.2012 avstämningsdag

Talentum Abp har m.a.o. delat ut sammanlagt 0,17 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2009 och 2011−2013. Om du anskaffat den Talentumaktie för vilken kapitalåterbäring betalats till priset 0,17 euro/aktie eller mer, kvarstår ingen vinst av kapitalåterbäringen 2013 oavsett om du fått kapitalåterbäring på samma aktie även åren 2009 och 2011−2013.

Talentum Abp hade 1.12.2004 en fondemission där varje gammal aktie gav en ny aktie gratis. Talentumaktier som du fått gratis vid fondemissionen har ingen anskaffningsutgift i beskattningen. Av kapitalåterbäringen som betalats på dessa aktier återstår en vinst som du räknar ut genom att dra av den presumtiva anskaffningsutgiften från kapitalåterbäringen. Den presumtiva anskaffningsutgiften utgör antingen 20 eller 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, beroende på hur länge du ägt aktien (om beräkning av ägartiden, se närmare Skatteförvaltningens meddelande Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapperr.

Orion Oyj:s aktie

Orion Oyj har inte delat ut kapitalåterbäring under 2013.

Elisa Abp:s aktier

Elisa Abp har inte delat ut kapitalåterbäring under 2013.