Beskattning av kapitalåterbetalningar 2014 – anvisningar för personkunder

Har getts
31.3.2015
Giltighet
Tills vidare

Beskattningen av kapitalåterbetalningar har reformerats från början av 2014. Till inkomstskattelagen har fogats uttryckliga bestämmelser om beskattningen av medel som aktiebolag betalar ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet.  Från skatteåret 2014 ska dessa i aktiebolagslagen avsedda utbetalningar av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet i regel beskattas som dividend.

Om bolaget som betalar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är offentligt noterat, beskattas utbetalningen alltid som dividend hos mottagaren.

Om bolaget inte är offentligt noterat, utgör utbetalningar av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet i regel dividend i mottagarens beskattning. Om vissa krav uppfylls ska utbetalningar av medel dock fortfarande beskattas som överlåtelse.

Kapitalplacering 1.1.2014 eller därefter

Om till en aktieägare återbetalas medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet för en sådan kapitalinvestering i bolaget som aktieägaren gjort 1.1.2014 eller senare, beskattas återbetalningen som överlåtelse, dvs. enligt bestämmelserna om överlåtelsevinst. Detta förutsätter dock att högst 10 år har gått från kapitalplaceringen och att den skattskyldige på ett pålitligt sätt kan redogöra för att dessa krav uppfylls.

Om kraven för beskattning som överlåtelsevinst inte uppfylls, beskattas återbetalningen av medlen också till denna del enligt bestämmelserna om dividendbeskattning.

Kapitalplacering före 1.1.2014

Om bolaget inte är offentligt noterat tillämpas på dess utdelningar av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet en övergångsbestämmelse om det kapital som återbetalas har placerats före 1.1.2014. Övergångsbestämmelsen gäller skatteåren 2014 och 2015. Enligt övergångsbestämmelsen ska återbetalningar av kapitalplaceringar som gjorts före 1.1.2014 beskattas enligt den beskattningspraxis som gällde innan de uttryckliga bestämmelserna trädde i kraft. Denna praxis har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Den nya aktiebolagslagen och dess inverkan på beskattningen.

Enligt anvisningen ska utbetalningar av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet beskattas som överlåtelse till den del de till det fria egna kapitalet placerade medlen har varit kapitalplaceringar. Till övriga delar beskattas utbetalningarna som dividend. När man tillämpar övergångsbestämmelsen spelar det ingen roll när placeringen har gjorts och vem som gjort placeringen.

Vissa offentligt noterade bolag har återbetalat kapital på sina aktier under år 2014. Skatteförvaltningen har fått in uppgifter om dessa kapitalåterbetalningar som ska beskattas som dividend och de finns förhandsifyllda i personkunders skattedeklarationer. Om ett offentligt noterat bolag har återbetalat kapital som inte finns i din förhandsifyllda skattedeklaration, ska du ge en utredning om återbetalningen och ange den som inkomst i skattedeklarationen.

Om du fått kapitalåterbetalning från ett bolag som inte är offentligt noterat ska du utreda och deklarera den överlåtelsevinst eller dividendinkomst du fått av kapitalåterbetalningen. Observera emellertid att du inte behöver deklarera kapitalåterbetalningar som beskattas som överlåtelse om du under 2014 fått kapitalåterbetalningar eller överlåtelsepris på aktier, fondandelar eller annan motsvarande egendom till ett belopp av högst 1 000 euro (15 a § i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar ).

Beloppet av beskattningsbar överlåtelsevinst från en sådan kapitalåterbetalning som ska beskattas som överlåtelse beräknas separat för varje aktie så att man från kapitalåterbetalningen drar av anskaffningsutgiften på aktien. Ofta ger kapitalåterbetalningen ingen vinst eftersom anskaffningsutgiften på aktien är högre än kapitalåterbetalningens belopp. Kapitalåterbetalningar kan inte leda till överlåtelseförlust.

När du säljer en aktie för vilken du fått kapitalåterbetalning får du inte från försäljningsvinsten dra av anskaffningsutgift på aktien till den del som redan dragits av från kapitalåterbetalningen.

Beskattning av kapitalåterbetalningar har behandlats också i anvisningarna