Beskattning av kapitalåterbäringar (återbetalning av kapital) 2011 - anvisning till personkunderna

Har getts
23.3.2012
Giltighet
Tills vidare

Orion, Oriola-KD, Citycon och vissa andra bolag har utbetalat kapitalåterbäring på sina aktier under år 2011. Skatteförvaltningen har förtryckt erhållna uppgifter om kapitalåterbäringar på din skattedeklaration. Om du har mottagit kapitalåterbäring, ska du för beskattningen utreda och deklarera den vinst som återstått av kapitalåterbäringen. Du behöver dock inte deklarera kapitalåterbäringen, om det sammanräknade beloppet av kapitalåterbäringar samt försäljningsprisen av aktier, fondandelar och annan likadan egendom du mottagit under år 2011 uppgår till högst 1 000 euro. 

Vinsten av kapitalåterbäring räknas ut genom att från kapitalåterbäringen dra av anskaffningsutgiften för aktien. Ofta är det så att det inte återstår vinst av kapital­återbäringen, eftersom anskaffningsutgiften på aktien är större än kapitalåterbärings­beloppet. När du säljer den aktie på vilken kapitalåterbäring har betalats, får du inte vid vinstuträkningen dra av den del av aktiens anskaffningsutgift som redan avdragits från kapitalåterbäringen.   

Denna anvisning handlar om beskattning och deklarering av kapitalåterbäringar.  

Kapitalåterbäringar under år 2011

Flera bolag har betalat kapitalåterbäringar till sina aktieägare under år 2011. Åtminstone följande offentligt noterade bolag har betalat kapitalåterbäringar:

Bolag Kapitalåterbäring  / aktie Avstämningsdag*   
Citycon Oyj 0,10 euro / aktie 28.3.2011
Comptel Oyj 0,07 euro / aktie 2.12.2011  
Orion Oyj 0,06 euro / aktie 5.4.2011
Oriola-KD Oyj 0,13 euro / aktie 11.4.2011
Ruukki Group Oyj 0,04 euro / aktie 16.5.2011
Soprano Oyj 0,01 euro / aktie 1.11.2011
Talentum Oyj 0,02 euro / aktie 6.4.2011
Tekla Oyj 0,35 euro / aktie 11.4.2011  
* I fråga om aktier som tillhör värdeandelssystemet har den som en aktie tillhör på avstämningsdagen rätt till en prestation vid utbetalning av bolagets medel (aktiebolagslagen 4 kap. 2 § 3 momentet).

Vissa av dessa bolag har utdelat kapitalåterbäringar även tidigare. Till exempel Orion Oyj har utbetalt kapital¬återbäring även 2010, Citycon 2008, 2009 och 2010, Ruukki Group Oyj år 2010, Soprano Oyj år 2010 och Talentum Oyj år 2009.

Skatteförvaltningen har från bolag och kontoförande institut (t.ex. banker och Euroclear (värdepapperscentralen) mottagit uppgifter om kapitalåterbäringar som utbetalts under år 2011. Dessa uppgifter finns förtryckta i skattedeklarationen.

Vinst som återstått av kapitalåterbäringarna har i allmänhet inte kunnat räknas färdigt på din skattedeklaration, eftersom uppgiften om aktiens anskaffningsutgift som dras av från kapitalåter-bäringen inte varit tillgänglig. Om du har fått kapitalåterbäring, ska du själv utreda den vinst som återstår av kapitalåterbäringen.  

OBS! Om du har haft endast ett mindre belopp av kapitalåterbäringar och inkomster från försäljning av egendom (sammanlagt högst 1 000 euro under år 2011), behöver du likväl inte reda ut och deklarera den vinst som återstått av kapitalåterbäringen (se kapitlet När är kapitalåterbäringen skattefri? Deklarering av kapitalåterbäringar).   

Kapitalåterbäring eller dividend?

Alla bolag utdelar inte kapitalåterbäring; det är vanligare att bolagen betalar dividend på sina aktier. Kapitalåterbäring och dividend beskattas på olika sätt, varför de inte ska blandas ihop.  

Kapitalåterbäringar beskattas enligt samma regler som överlåtelsevinster (försäljningsvinster), dvs. från kapitalåterbäringen dras av anskaffningsutgift för aktien. Vid utbetalning av en kapitalåter¬bäring verkställs ingen förskottsinnehållning.  

Särskilda regler tillämpas på beskattning av dividend. Anskaffningsutgiften på aktien dras inte av från dividendinkomsten. Förskottsinnehållning ska verkställas på en dividend som utbetalas på börsaktier (19 procent av dividendbeloppet).

Av de kontoutdrag som du har fått från din bank eller ditt kontoförande institut framgår vanligen om inkomsten ska betraktas som dividend eller kapitalåterbäring. Även på skattedeklarations¬blanketten har dividenderna och kapitalåterbäringarna förtryckts skilt för sig.  

Vissa bolag har under år 2011 utdelat såväl dividend som kapitalåterbäring (Citycon Oyj, Comptel Oyj, Oriola-KD Oyj, Orion Oyj och Tekla Oyj).

Beskattning av kapitalåterbäring

Allmänt

En kapitalåterbäring påverkar beskattningen på två sätt. Av själva kapitalåterbäringen återstår beskattningsbar vinst om kapitalåterbäringen är större än den oavskrivna anskaffningsutgiften för respektive aktie (alltså den anskaffningsutgift som inte ännu avdragits i beskattningen). För det andra förminskar kapitalåterbäringen aktiens anskaffningsutgift. När aktien senare säljs och vinsten eller förlusten från försäljningen räknas ut, får man inte på nytt dra av den del av anskaffningsutgiften som redan blivit avdragen från kapitalåterbäringarna.

Vinsten är skattefri om beloppet av kapitalåterbäringar och intäkter från försäljning av placeringar är ringa (under skatteåret sammanlagt högst 1 000 euro). Då behöver man inte heller uppge kapitalåterbäringen i skattedeklarationen (se kapitlet När är kapitalåterbäringen skattefri? Deklarering av kapitalåterbäringar).

Hur beräknas vinsten?

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut så att man från kapitalåterbäringen drar av den oavskrivna anskaffningsutgiften på aktien (alltså den anskaffningsutgift som ännu inte avdragits vid beskattningen). Av anskaffningsutgiften får dock avdras högst ett belopp som motsvarar beloppet av kapitalåterbäringen. Om anskaffningsutgiften för aktien är minst lika stor som kapitalåterbäringen, återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen. Kapitalåterbäringar får inte medföra förlust.

Om du har förvärvat aktien genom köp, betraktas som aktiens anskaffningsutgift inköpspriset jämte kostnader. Om du har fått aktien i arv eller gåva, anses aktiens anskaffningsutgift vara det beskattningsvärde som har fastställts för aktien vid arvs- och gåvobeskattningen.

Exempel 1. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har köpt aktierna för 2 euro/aktie år 2005. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 2 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen beräknas för varje aktie så att man från kapitalåterbäringen som betalats på en aktie - d.v.s 0,50 euro - drar av 0,50 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall ingen vinst. Efter kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften för varje aktie du äger i Bolag Abp 1,50 euro/aktie.

Exempel 2. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2002. Aktiernas beskattningsvärde vid arvsbeskattningen var 0,40 euro/aktie, d.v.s. anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 0,40 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen beräknas för varje aktie så att man från kapitalåterbäringen som betalats på en aktie - d.v.s 0,50 euro - drar av 0,40 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall en vinst på 0,10 euro/aktie. Då anskaffningsutgiften i sin helhet blivit avdragen från kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften för dina aktier i Bolag Abp noll euro efter kapitalåterbäringen.

I stället för den verkliga anskaffningsutgiften eller arvs- och gåvobeskattningsvärdet kan man räkna ut vinsten av kapitalåterbäringen genom att från kapitalåterbäringen dra av en presumtiv anskaffningsutgift. Den presumtiva anskaffningsutgiften används om det belopp som får avdras i presumtiv anskaffningsutgift är större än den verkliga anskaffningsutgiften eller arvs- och gåvobeskattningsvärdet.

Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av kapitalåterbäringsbeloppet om man ägt den aktie på vilken kapitalåterbäringen har betalats i mindre än 10 års tid vid den tidpunkt man mottagit kapitalåterbäringen. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 procent av kapitalåterbärings-beloppet om man ägt den aktie på vilken kapitalåterbäringen har betalats i minst 10 års tid vid den tidpunkt man mottagit kapitalåterbäringen.

Exempel 3. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har köpt aktierna till 0,15 euro/aktie år 1998. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 0,15 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Den verkliga anskaffningsutgiften för en aktie är 0,15 euro och vinsten räknad på basis av den verkliga anskaffningsutgiften skulle vara 0,35 euro/aktie (0,50 euro - 0,15 euro = 0,35 euro), alltså sammanlagt 350 euro för de 1 000 aktierna.

Den avdragbara anskaffningsutgiften enligt den presumtiva anskaffningsutgiften är i detta fall 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, eftersom kapitalåterbäringen har erhållits på aktier som man ägt i minst 10 års tid. Den anskaffningsutgift som får dras av i presumtiv anskaffningsutgift är således 0,20 euro/aktie (0,50 euro * 40 % = 0,20 euro) d.v.s. större än den verkliga anskaffningsutgiften som är 0,15 euro/aktie.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut genom att man från kapitalåterbäringen drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Som vinst återstår 0,30 euro/aktie (0,50 euro - 0,20 euro = 0,30 euro) d.v.s. sammanlagt 300 euro för 1 000 aktier. Efter kapitalåterbäringen finns det ingen anskaffningsutfgift kvar för dina aktier i Bolag Abp, eftersom den har blivit helt avdragen från kapitalåterbäringen år 2011.

Exempel 4. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2003. Aktiernas beskattningsvärde vid den verkställda arvsbeskattningen har varit 0,40 euro/aktie, d.v.s. anskaffningsutgiften är i detta fall 0,40 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier. Anskaffningsutgiften på aktien har blivit helt avdragen från kapitalåterbäringen år 2011 och det finns ingen anskaffningsutfgift kvar på dina aktier i Bolag Abp.

Bolag Abp delar ut 0,10 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2012. Du får sammanlagt 100 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier. Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut så att man från den kapitalåterbäring om 0,10 euro som erhållits per aktie drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, eftersom kapitalåterbäringen har betalts på aktier som man ägt i mindre än 10 års tid (du har förvärvat aktierna år 2003). Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen är 0,08 euro/aktie.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut skilt för varje aktie. Varje aktie har sin egen anskaffningsutgift och från kapitalåterbäringen som betalts på denna aktie får avdras endast anskaffningsutgift för samma aktie. Om aktierna har skaffats i flera poster, ska vinsten räknas ut skilt för varje post. Anskaffningsutgift för en viss aktie får alltså inte avdras från sådan kapital­återbäring som har betalts på någon annan aktie.

Exempel 5. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2002. Aktiernas beskattningsvärde vid arvsbeskattningen har varit 0,40 euro/aktie, d.v.s. anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 0,40 euro/aktie (anskaffningspost 1).

Därtill har du 1 000 aktier i Bolag Abp som du köpt för 2 euro/aktie år 2005. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 2 euro/aktie (anskaffningspost 2). 

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 1 000 euro i kapitalåterbäring på dina 2 000 aktier.

För de aktier som tillhör anskaffningspost 1 uträknas vinsten av kapitalåterbäringen så att man från kapitalåterbäringen om 0,50 euro som betalts på aktierna drar av 0,40 euro i anskaffningsutgift för aktien. Av kapitalåterbäringen återstår en vinst om 0,10 euro per varje sådan aktie som tillhör anskaffningspost 1. Eftersom aktiens anskaffningsutgift har blivit helt avdragen från kapitalåterbäringen, är anskaffningsutgiften för dina aktier i Bolag Abp som hör till anskaffningspost 1 noll euro efter kapitalåterbäringen.

För de aktier som tillhör anskaffningspost 2 uträknas kapitalåterbäringsvinsten så att man från kapitalåterbäringen om 0,50 euro på aktierna drar av 0,50 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall ingen vinst för de aktier som tillhör anskaffningspost 2. Efter kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften 1,50 euro/aktie för de aktier i Bolag Abp som hör till anskaffningspost 2.

När är kapitalåterbäringen skattefri? Deklarering av kapitalåterbäringar

Om det sammanlagda beloppet av kapitalåterbäringar och överlåtelseprisen av fondandelar, aktier och annan likadan egendom du har fått under år 2011 uppgår till högst 1 000 euro, anses den återstående vinsten från kapitalåterbäringen och andra överlåtelsevinster inte utgöra skattepliktig inkomst. Då behöver du inte heller deklarera den återstående vinsten från kapitalåterbäringen i din skattedeklaration (Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar 15 a §).

Exempel 6. Du har erhållit från Orion 0,06 euro/aktie eller sammanlagt 600 euro i kapitalåterbäring på dina 10 000 Orionaktier. Du har inte sålt fondandelar, aktier eller annan motsvarande egendom och inte heller fått andra kapitalåterbäringar under år 2011. Vinsten som eventuellt återstått av kapitalåterbäringen utgör inte skattepliktig inkomst. Du behöver inte heller uppge kapitalåterbäringen från Orion i din skattedeklaration.

Exempel 7. Du har erhållit från Orion 0,06 euro/aktie eller sammanlagt 600 euro i kapitalåterbäring på dina 10 000 Orionaktier. Därtill har du erhållit från Citycon  0,10 euro/aktie eller sammanlagt 100,00 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier. Därtill har du sålt fondandelar för 300 euro och aktier för 250 euro under år 2011. Dina kapitalåterbäringar och försäljningspris för fondandelarna och aktierna under år 2011 uppgår till sammanlagt 950,00 euro. Vinsten som eventuellt återstått av kapitalåterbäringen utgör inte skattepliktig inkomst. Du behöver inte heller uppge kapitalåterbäringarna från Orion och Citycon i din skattedeklaration. Vinsten som eventuellt uppkommit vid försäljning av fondandelar och aktier utgör inte heller skattepliktig inkomst.

I dessa fall behöver du alltså inte uppge den erhållna kapitalåterbäringen i din skattedeklaration. Kom ihåg emellertid att anskaffningsutgiften på aktien ska minskas med det belopp som avdragits från kapitalåterbäringen.

Om det sammanlagda beloppet av kapitalåterbäringar och överlåtelseprisen av fondandelar, aktier och annan motsvarande egendom du har fått under år 2011 överskrider 1 000 euro, är den eventuella vinsten från kapitalåterbäringarna och de andra eventuella överlåtelserna skattepliktig inkomst. Då ska du deklarera och utreda kapitalåterbäringarna samt de övriga egendoms-överlåtelserna i din skattedeklaration. Deklarera kapitalåterbäringen du erhållit även i det fall att det inte återstår vinst av kapitalåterbäringen efter avdrag för anskaffningsutgift.

Exempel 8. Du har erhållit från Orion 0,06 euro/aktie eller sammanlagt 600 euro i kapitalåterbäring på dina 10 000 Orion-aktier under år 2011. Därtill har du sålt fondandelar för 1 200 euro under år 2011. Kapitalåterbäringarna och försäljningspriserna uppgår till sammanlagt 1 800 euro, alltså gränsen om 1 000 euro överskrids. Den oavskrivna anskaffningsutgiften på dina aktier i Orion har varit 15,90 euro/aktie före kapitalåterbäringen, varför det återstår ingen vinst av kapitalåterbäringen. Uppge på din skattedeklaration kapitalåterbäringen om 0,06 euro / aktie som du erhållit från Orion  samt anskaffningsutgiften på aktien om 0,06 euro / aktie som ska avdras från kapitalåterbäringen. Utred också vinsten eller förlusten från överlåtelse av fondandelar i din skattedeklaration.

Ge en utredning om kapitalåterbäringarna på webbtjänsten Skattedeklaration på nätet eller på skatteblankett 9 A och foga den till skattedeklarationen.

Försäljning av aktie efter kapitalåterbäringen

När aktien säljs ska de kapitalåterbäringar som betalts på aktien beaktas vid uträkningen av överlåtelsevinsten eller -förlusten som erhållits vid försäljning av aktien. Den del av anskaffnings­utgiften på aktien som redan avdragits från kapitalåterbäringen får inte avdras på nytt vid uträkningen av överlåtelsevinst eller -förlust som uppkommit vid försäljning av aktien.  

Exempel 9. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har köpt aktierna till 2 euro/aktie år 2005. Anskaffningsutgiften för varje aktie är i detta fall 2 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring på dina 1 000 aktier.

Vinsten som återstår av kapitalåterbäringen räknas ut för varje aktie så att man från kapitalåterbäringen som betalats på en aktie - d.v.s 0,50 euro - drar av 0,50 euro i anskaffningsutgift. Av kapitalåterbäringen återstår i detta fall ingen vinst. Efter kapitalåterbäringen är anskaffningsutgiften för varje aktie du äger i Bolag Abp 1,50 euro/aktie.  

Efter kapitalåterbäringen säljer du dina 1 000 aktier i Bolag Abp för 3 euro/aktie eller för sammanlagt 3 000 euro. Du betalar sammanlagt 10 euro i förmedlingsarvode (courtage) för aktieförsäljningen. Vinsten från överlåtelse av aktierna räknas ut på följande sätt:

Försäljningspris                                          3 000 euro
- försäljningskostnader                                     10 euro
- oavskriven anskaffningsutgift för aktier         1 500 euro
Överlåtelsevinst                                          1 490 euroa

Exempel 10. Du har 1 000 aktier i Bolag Abp. Du har fått aktierna i arv år 2002. Beskattningsvärdet på aktien vid arvsbeskattningen har varit 0,40 euro/aktie, d.v.s. anskaffningsutgiften för varje aktie har i detta fall ursprungligen varit 0,40 euro/aktie.

Bolag Abp har delat ut 0,50 euro/aktie i kapitalåterbäring år 2011. Du har alltså fått sammanlagt 500 euro i kapitalåterbäring för dina 1 000 aktier. Anskaffningsutgiften på aktien har år 2011 blivit helt avdragen från kapitalåterbäringen. 

Du säljer dina 1 000 aktier i Bolag Abp för 3 euro/aktie eller sammanlagt för 3 000 euro år 2011. Du betalar sammanlagt 10 euro i förmedlingsarvode för aktieförsäljningen. Då aktierna har ingen återstående anskaffningsutgift och det belopp som får dras av enligt den presumtiva anskaffningsutgiften (3 000 euro * 20 % = 600 euro) är större än beloppet av försäljningskostnader, räknas vinsten från överlåtelse av aktierna på basis av den presumtiva anskaffningsutgiften enligt följande:

Försäljningspris                                          3 000 euro
- den presumtiva anskaffningsutgiften              600 euro
Överlåtelsevinst                                          2 400 euro

Exempel 11.Du har sålt 8.6.2011 10 000 st. Stora Enso Abps R-aktier för 7,18 euro/aktie, dvs. för sammanlagt 71 800 euro. Du har betalat sammanlagt 718 euro i förmedlingsarvode för aktieförsäljningen.

Du hade köpt de sålda 10 000 Stora Enso Abp:s R-aktier 1.2.2009 för 4,78 euro/aktie eller för sammanlagt 47 800 euro. Du hade betalat 478 euro i förmedlingsarvode för aktieköpet. Anskaffningsutgiften för aktierna var alltså ursprungligen 48 278 euro (47 800 + 478 = 48 278).  

Stora Enso har delat ut i kapitalåterbäring 0,20 euro/aktie 31.7.2009 och 0,165 euro/aktie år 2010. Du har alltså fått 0,365 euro/aktie i kapitalåterbäring på dina aktier eller sammanlagt 3 650 euro. Från kapitalåterbäringarna har i anskaffningsutgift avdragits 0,365 euro/aktie eller sammanlagt 3 650 euro för 10 000 aktier. Det har återstått ingen vinst av kapitalåterbäringarna. Efter kapitalåterbäringarna är den oavskrivna anskaffningsutgiften för dina aktier sammanlagt 44 628 euro (48 278 - 3 650 = 44 628).

Vinsten från aktieöverlåtelse räknas ut enligt följande:

Försäljningspris                                          71 800 euro
- försäljningskostnader                                     718 euro
- anskaffningsutgift                                      44 628 euro
Överlåtelsevinst                                          26 454 euro

Närmare uppgifter om vissa kapitalåterbäringar år 2011

Kapitalåterbäring från Citycon Oyj

Abp Citycon Oyj har delat ut 0,10 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 28.3.2011 (avstämningsdag).

Tidigare har Citycon Oyj delat ut kapitalåterbäringar enligt följande:

År 2008: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 18.3.2008,
År 2009: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 23.3.2009,
År 2010: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 16.3.2010

Abp Citycon Oyj har alltså delat ut sammanlagt 0,40 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2008-2011. Om du har skaffat en Citycon-aktie till 0,40 euro eller till ett högre pris, återstår det ingen vinst från kapitalåterbäringen 2011 även om du mottagit kapitalåterbäringar från år 2008,  2009 och 2010 på samma aktie.

Sedan 1.9.1995 har den lägsta börskursen på Abp Citycon Oyjs aktie varit 0,84 euro. Det återstår ingen vinst av Citycon Oyjs kapitalåterbäring av 2011, åtminstone i det fall att du skaffat dina aktier på börsen under denna tidsperiod.

Kapitalåterbäring från Comptel Oyj

Comptel Oyj har delat ut 0,07 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 2.12.2011 (avstämningsdag).

Om du har skaffat en Comptel-aktie till 0,07 euro eller till ett högre pris, återstår det ingen vinst från kapitalåterbäringen 2011.

Sedan 9.12.1999 då Comptel Oyj listats har den lägsta börskursen på aktien varit 0,42 euro. Det återstår ingen vinst av Comptel Oyjs kapitalåterbäring av 2011, åtminstone i det fall att du skaffat dina aktier i listningsemissionen eller senare på börsen.

Kapitalåterbäring från Orion Oyj

Orion Oyj delat ut 0,06 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina A- och B-aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalats till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 5.4.2011 (avstämningsdag).

Tidigare har Orion Oyj delat ut kapitalåterbäringar enligt följande:

År 2010: 0,10 euro/aktie, avstämningsdag 29.3.2010

Orion Oyj har alltså delat ut sammanlagt 0,16 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2010 och 2011. Om du har skaffat den aktie på vilken kapitalåterbäringen har betalts till 0,16 euro/aktie eller till ett högre pris återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen 2011, även om du mottagit kapitalåterbäringar från år 2010 och 2011 på samma aktie.

Nuvarande Orion-aktier har emitterats vid fissionen 1.7.2006. Då gavs mot gamla A- och B-aktier i Orion Oyj A- och B-aktier i det nuvarande Orion samt A- och B-aktier i det nuvarande Oriola-KD. I anledning av fissionen fördelades anskaffningsutgiften för gamla Orion-aktier på nuvarande Orion-aktier och Oriola-KD-aktier. Se Skatteförvaltningens anvisning, Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Orion Abp och Oriola-KD Abp som uppstått vid fissionen av Orion Abp, 11.7.2006 Dnr 1092/39/2006.

Före fissionen år 2006 hade det gamla bolaget - Orion Oyj - haft fondemissioner exempelvis åren 2004, 1997, 1993 och 1989. Vid dessa fondemissioner hade bolaget gett gratisaktier till sina aktieägare på basis av tidigare aktieinnehav.

Om du har aktier i det nuvarande Orion Oyj som du förvärvat på basis av sådana aktier som du har fått gratis vid fondemissionerna, anses dessa aktier ha ingen anskaffningsutgift i beskattningen. Av en kapitalåterbäring som betalats på dessa gratisaktier återstår vinst som uträknas genom att man från kapitalåterbäringen drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Den presumtiva anskaffningsutgiften utgör antingen 20 eller 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, beroende på från vilken tidpunkt man beräknar ägartiden för aktien (om beräkning av ägartiden, se närmare Skatteförvaltningens meddelande Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper.

Det återstår ingen vinst av Orion Oyjs kapitalåterbäring av 2011 åtminstone i det fall att du skaffat aktien i Orion Oyj på börsen efter fondemissionen år 2004.

Kapitalåterbäring från Oriola-KD Oyj

Oriola-KD Oyj har delat ut 0,13 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina A- och B-aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalats till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 11.4.2011 (avstämningsdag).

Om du har skaffat den aktie på vilken kapitalåterbäringen har betalts till 0,13 euro/aktie eller till ett högre pris återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen 2011. 

Oriola-KD -aktier har emitterats vid fissionen 1.7.2006. Då gavs mot gamla A- och B-aktier i Orion Oyj A- och B-aktier i det nuvarande Orion samt A- och B-aktier i det nuvarande Oriola-KD. I anledning av fissionen fördelades anskaffningsutgiften för gamla Orion-aktier på nuvarande Orion-aktier och Oriola-KD-aktier. Se Skatteförvaltningens anvisning, Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Orion Abp och Oriola-KD Abp som uppstått vid fissionen av Orion Abp, 11.7.2006 Dnr 1092/39/2006.

Före fissionen år 2006 hade det gamla bolaget - Orion Oyj - haft fondemissioner exempelvis åren 2004, 1997, 1993 och 1989. Vid dessa fondemissioner hade bolaget gett gratisaktier till sina aktieägare på basis av tidigare aktieinnehav.

Om du har aktier i Oriola-KD Oyj som du förvärvat på basis av sådana aktier som du har fått gratis vid de här fondemissionerna, anses dessa aktier ha ingen anskaffningsutgift i beskattningen. Av en kapitalåterbäring som betalats på dessa gratisaktier återstår vinst som uträknas genom att man från kapitalåterbäringen drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Den presumtiva anskaffningsutgiften utgör antingen 20 eller 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, beroende på från vilken tidpunkt man beräknar ägartiden för aktien (om beräkning av ägartiden, se närmare Skatteförvaltningens meddelande Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper.

Det återstår ingen vinst av Oriola-KD Oyjs kapitalåterbäring av 2010 åtminstone i det fall att du skaffat aktien i Oriola-KD Oyj på börsen efter fondemissionen år 2004.

Kapitalåterbäring från Ruukki Group Oyj

Ruukki Group Oyj (tidigare Balansor Oyj och A Company Finland Oyj) har delat ut 0,04 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalats till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 16.5.2011 (avstämningsdag). Tidigare har Ruukki Group Oyj delat ut kapitalåterbäringar enligt följande:

År 2009: 0,04 euro/aktie, avstämningsdag 12.5.2009
År 2010: 0,04 euro/aktie, avstämningsdag 26.4.2010

Ruukki Group Oyj har alltså delat ut sammanlagt 0,12 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2009, 2010 och 2011. Om du har skaffat aktier i Ruukki Group till 0,12 euro eller till ett högre pris, återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen 2011, även om du hade mottagit kapitalåterbäringar också år 2009 och 2010 på samma aktie.

Ruukki Group Oyj har haft en fondemission 10.7.2000, varvid man mot en gammal aktie fick en ny gratisaktie. Om du har aktier i Ruukki Group Oyj som du fått gratis vid fondemissionen, har dessa aktier ingen anskaffningsutgift vid beskattningen. Av en kapitalåterbäring som betalats på dessa aktier återstår vinst som uträknas genom att man från kapitalåterbäringen drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Den presumtiva anskaffningsutgiften utgör antingen 20 eller 40 procent av kapitalåterbäringsbeloppet, beroende på från vilken tidpunkt man beräknar ägartiden för aktien (om beräkning av ägartiden, se närmare Skatteförvaltningens meddelande Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper

Bolagets aktier har lagts samman 28.10.2005 så att i stället för 10 aktier fick man en aktie, vilket ska beaktas vid uträkningen av anskaffningsutgiften för aktier som skaffats före 28.10.2005. Om sammanläggning av aktier, se närmare Skatteförvaltningens meddelande Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper..

Sedan 10.7.2000 har den lägsta börskursen på Ruukki Group Oyjs aktie varit 0,10 euro då man beaktar sammanläggningen av aktier. 

Kapitalåterbäring från Soprano Oyj

Soprano Oyj har delat ut 0,01 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalats till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 1.11.2011 (avstämningsdag).

Tidigare har Soprano Oyj delat ut kapitalåterbäringar enligt följande:

År 2010: 0,01 euro/aktie, avstämningsdag 11.5.2010

Soprano Oyj har alltså delat ut sammanlagt 0,02 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2010 och 2011. Om du har skaffat den aktien i Soprano Oyj på vilken kapitalåterbäringen har betalts till 0,02 euro/aktie eller till ett högre pris, återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen 2011.

Sedan 8.9.2004 har den lägsta börskursen på Soprano Oyjs aktie varit 0,35 euro. Det återstår ingen vinst av Soprano Oyjs kapitalåterbäring av 2011, åtminstone i det fall att du skaffat dina aktier på börsen under denna tidsperiod.

Kapitalåterbäring från Talentum Oyj

Talentum Oyj har delat ut 0,02 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalats till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 6.4.2011 (avstämningsdag).

Tidigare har Talentum Oyj delat ut kapitalåterbäringar enligt följande:

År 2009: 0,06 euro/aktie, avstämningsdag 1.4.2009

Talentum Oyj har alltså delat ut sammanlagt 0,08 euro/aktie i kapitalåterbäringar under åren 2009 och 2011. Om du har skaffat den aktie på vilken kapitalåterbäringen har betalts till 0,08 euro/aktie eller till ett högre pris återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen 2011. även om du mottagit kapitalåterbäringar från år 2009 och 2011 på samma aktie.

Kapitalåterbäring från Tekla Oyj

Tekla Oyj har delat ut 0,35 euro/aktie i kapitalåterbäring på sina aktier år 2011. Kapitalåterbäringen har utbetalts till den som har varit den registrerade ägaren till aktien 11.4.2011 (avstämningsdag).

Om du har skaffat en Tekla-aktie till 0,35 euro eller till ett högre pris, återstår det ingen vinst från kapitalåterbäringen 2011.

Sedan 22.5.2000 då Tekla Oyj listats har den lägsta börskursen på aktien varit 0,98 euro. Det återstår ingen vinst av Tekla Oyjs kapitalåterbäring av 2011, åtminstone i det fall att du skaffat dina aktier i listningsemissionen / -försäljningen eller senare på börsen.

Om Elisa Abps aktier

Elisa Abp har inte delat ut kapitalåternbäring under år 2011.

Tidigare har Elisa Abp delat ut kapitalåterbäringar enligt följande:

År 2008: 1,80 euro/aktie, avstämningsdag 25.3.2008
År 2009: 0,40 euro/aktie, avstämningsdag 28.10.2009
År 2010: 0,92 euro/aktie, avstämingsdag 23.3.2010.

Om du har skaffat aktier i Elisa efter den sista kapitalåterbäringen d.v.s. efter 23.2.2010, påverkar kapitalåterbäringar inte anskaffningsutgiften för dina aktier och inte heller uträkningen av överlåtelsevinst - eller förlust som uppkommit vid försäljning av aktien.

Om du åter har sålt sådana aktier i Elisa på vilka du har mottagit kapitalåterbäring kom ihåg att den del av anskaffnings­utgiften för aktien som redan avdragits från kapitalåterbäringen får inte avdras på nytt vid uträkningen av överlåtelsevinst eller -förlust som uppkommit vid försäljning av aktien.

Exempel 12. Du har köpt 1 000 aktier i Elisa 2.1.2004 till 10,70 euro / aktie eller sammanlagt 10 700 euro. Du har därtill betalt 30 euro i förmedlingsarvode för köpet. Anskaffningsutgiften för aktier är sålunda sammanlagt 10 730 euro (med beaktande av anskaffningskostnader 10,73 euro / aktie).

Du har mottagit 1,80 euro / aktie i kapitalåterbäring från Elisa år 2008, 0,40 euro / aktie år 2009 samt 0,92 euro / aktie år 2010, alltså sammanlagt 3,12 euro / aktie eller sammanlagt 3 120 euro på dina 1 000 aktier. Kapitalåterbäringar har minskat anskaffningsutgiften för dina aktier. Efter kapitalåterbäringar är anskaffningsutgiften för aktier sammanlagt 7 610 euro (7,61 euro / aktie).

Du har sålt dina 1 000 aktier i Elisa 1.6.2011 till 15,30 euro / aktie eller till sammanlagt 15 300 euro. Du har betalt 46 euro i förmedlingsarvode för aktieförsäljningen. Överlåtelsevinsten som uppkommit vid försäljning av aktier räknas ut på följande sätt:

Försäljningspris                                        15 300 euro
- försäljningskostnader                                     46 euro
- anskaffningsutgift för aktier                        7 610 euro
Överlåtelsevinst                                       7 644 euro   

Man kan ha förvärvat aktier i Elisa på flera olika sätt. Aktier kan ha förvärvats på basis av medlemskap i olika telefonsamfund, vid aktieemission, genom inköp eller exempelvis i arv eller gåva. I det följande behandlas några av de vanligaste situationerna.

Aktier som erhållits mot HTF:s andelbevis

Medlemmarna av Helsingfors Telefonförening fick år 1999 mot ett andelsbevis 150 A-aktier i HPY Holding Abp som sedermera byttes mot aktier i Elisa Abp år 2000. Anskaffningsutgiften för en sådan aktie som erhållits genom medlemsskapet är den andel av anskaffningsutgiften för andelsbevis som motsvarar en aktie (=för HTF:s fel andelsbevisets anskaffningsutgift / 150 aktier). 

Inköpspriset för ett HTF:s andelsbevis vid köp hos HTF har varierat enligt följande:

1.1.1966 

1200 mark

eller 201,83 euro

eller 1,35 euro/nuvarande aktie

1.12.1971

1500 mark

eller 252,28 euro

eller 1,68 euro/nuvarande aktie

28.11.1973

1850 mark

eller 311,15 euro

eller 2,07 euro/nuvarande aktie

27.11.1974

2250 mark

eller 378,42 euro

eller 2,52 euro/nuvarande aktie

25.11.1975

2750 mark

eller 462,52 euro

eller 3,08 euro/nuvarande aktie

1.12.1981

3650 mark

eller 613,89 euro

eller 4,09 euro/nuvarande aktie

27.11.1985

4250 mark

eller 714,80 euro

eller 4,77 euro/nuvarande aktie

26.11.1986

4700 mark

eller 790,48 euro

eller 5,27 euro/nuvarande aktie

2.4.1991

5500 mark

eller 925,03 euro

eller 6,17 euro/nuvarande aktie

Om du har köpt andelsbeviset 1.12.1981 eller senare hos HTF och fått aktier i Elisa mot andelsbeviset, återstår det ingen vinst av kapitalåterbäringen 2010, eftersom anskaffningsutgiften för Elisa-aktien (4,09 €) är då större än det sammaräknade beloppet av årens 2008, 2009 och 2010 kapitalåterbäringar (1,80 € + 0,4 € + 0,92 € = 3,12 €).

Exempel 13. Du har köpt ett andelsbevis i HTF för 3 650 mark (613,89 euro) år 1983. Mot andelsbeviset har du erhållit 150 aktier i Elisa, vilkas anskaffningsutgift ursprungligen var 4,09 euro/aktie. Du har fått från Elisa i kapitalåterbäring 1,80 euro/aktie år 2008, 0,40 euro/aktie år 2009 och 0,92 euro/aktie år 2010. Efter dessa kapitalåterbäringar har den oavskrivna anskaffningsutgiften för dina aktier i Elisa varit 0,97 euro/aktie.

När du säljer dina aktier är anskaffningsutgiften för aktier alltså 0,97 euro / aktie. I stället för den verkliga anskaffningsutgiften avdras dock den presumtiva anskaffningsutgiften om den är större än den verkliga anskaffningsutgiften. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 procent av försäljningspriset om man ägt aktie i minst 10 års tid och 20 procent av försäljningspriset om man ägt aktier i mindre än 10 års tid. Anskaffningstiden för aktierna som förvärvats mot HTFs andelsbevis anses vara densamma som anskaffningstiden för HTFs andelsbevis, i detta fall alltså 1983.

Om du har sålt dina aktier under år 2011 räknas överlåtelsevinsten alltid genom att dra av den presumtiva anskaffningsutgiften eftersom den är större är det sammanlagda beloppet av den verkliga anskaffningsutgiften och försäljningskostnader.

Om du har till exempel sålt dina 150 aktier 1.6.2011 till 15,30 euro / aktie eller till sammanlagt 2 295 euro räknas ut överlåtelsevinsten på följande sätt:

Försäljningspris                                         2 295 euro
- den presumtiva anskaffningsutgiften
40 % x 2 295 euro =                                     918 euro
Överlåtelsevinst                                         1 377 euro 

Den verkliga anskaffningsutgiften och försäljningskostnader dras inte av när överlåtelsevinster räknas ut med den presumtiva anskaffningsutgiften.

Om du har fått HTF:s andelsbevis i arv eller gåva, har det ursprungliga inköpspriset för andelsbeviset sannolikt använts som arvs- eller gåvobeskattningsvärde. Anskaffningsutgiften för en aktie i Elisa får man genom att dividera arvs- eller gåvobeskattningsvärdet för andelsbeviset med antalet aktier man fick mot ett andelsbevis (150).

Aktier som erhållits mot aktier i Helsingin Puhelin (Helsingfors Telefon)

Medlemmarna i Helsingfors Telefonförening fick vid medlemsemissionen år 1997 mot ett andelsbevis teckna 10 E-aktier i Ab Helsingin Puhelin Oy för 55 mark/aktie (9,25 €/aktie) och vid tilläggsteckning 85 mark/aktie (14,30 €/aktie). 

Vid Abp Helsingin Puhelin Oyjs aktieemission år 1998 fick man teckna E-aktier i Helsingfors Telefon Ab för 215 mark/aktie (36,16 €/aktie).

År 2000 byttes E-aktierna i Ab Helsingin Puhelin Oy om till A-aktier i HPY Holding så att man mot en E-aktie i Ab Helsingin Puhelin Oy fick 2,16204 aktier i HPY Holding Ab. Aktierna i HPY Holding Ab byttes om till aktier i Elisa. Om HTF:s medlem hade tecknat 10 aktier i Ab Helsingin Puhelin Oy vid medlemsemissionen 1997 för 9,25 €/aktie eller för sammanlagt 99,25 euro, fick han mot dessa aktier 21 Elisa-aktier till en anskaffningsutgift om 4,72 euro/aktie.