Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Överlåtelse av fastighet till kommunen är skattefri under en viss tid

Har getts
16.1.2014
Giltighet
31.10.2013–31.12.2014

Vinst som erhålls från överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om en fysisk person eller ett dödsbo överlåter fast egendom till en kommun under tiden 1.10.2013–31.12.2014 (inkomstskattelag 48 a §, lag 1246/2013).

Skattefriheten gäller fysiska personer och inhemska dödsbon som är bosatta i Finland eller utomlands. Ett dödsbo är inhemskt om arvlåtaren när han avled skall anses ha varit bosatt i Finland. Skattefriheten tillämpas inte på ett utländskt dödsbo eftersom sådant dödsbo beskattas som ett samfund.

Ett konsortium som två eller flera personer bildat för att bruka eller förvalta en fastighet anses som beskattningssammanslutning. För vinsten som erhålls vid överlåtelse av fastighet beskattas dock envar ägare till fastigheten skilt för sig. Den överlåtelsevinst som en fysisk person eller ett dödsbo får vid överlåtelse till kommunen av en fastighet som förvaltats som beskattningssammanslutning är skattefri.

Skattefriheten gäller inte övriga kundgrupper. Den tillämpas exempelvis inte på överlåtelse av en fastighet som utgjort egendom för ett aktiebolag eller för ett bolagsaktiebolag ej ens i det fallet att aktierna i bolaget ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.

Fast egendom är jord- och vattenområden. Fastigheter är till exempel tomter, lägenheter samt områden och andelen av dessa. Till fastigheten hör även där belägna byggnader och konstruktioner som markägaren äger. Som en fastighet anses även en byggnad på annans mark som tillsammans med besittningsrätten till marken kan överlåtas till tredje man utan att markägaren hörs.

Användningsändamålet av fastigheten saknar betydelse för skattefriheten. Fastigheten kan till exempel vara en bebyggd eller obebyggd bostadsfastighet eller affärsfastighet, jordbruksmark, skogsmark eller vara i något annat bruk. Skattefriheten gäller dock inte sådan fast egendom som ingår i en fysisk persons eller ett dödsbos tillgångar av näringsverksamhet.

Skattefria överlåtelser är såväl försäljning som byte av en fastighet. Skattefriheten gäller överlåtelser om vilka ett slutligt köp- eller bytesavtal ingås under tiden 1.10.2013–31.12.2014. Om köp- eller bytesavtalet har ingåtts under förenämnd tidsperiod är överlåtelsevinsten skattefri också i det fall att kommunfullmäktige eller annan behörig organ av kommunen godkänner avtalet först efter utgången av tidsperioden.  

Skattefriheten gäller endast överlåtelser till en kommun. Det är fråga om en överlåtelse till en kommun även då kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och träder i stället för den ursprungliga köparen i köpet. Överlåtelsen anses i ett sådant fall ha ägt rum vid den tidpunkten då det ursprungliga köpeavtalet har ingåtts.
Skattefriheten gäller inte överlåtelser av en fastighet till ett kommunägt aktiebolag eller till en samkommun.

Om fastigheten överlåts med förlust, är förlusten avdragbar enligt normala regler.

De normala regler som tillämpas på beskattning av överlåtelsevinst har redogjorts för i Skatteförvaltningens meddelande: Beskattning av vinst från överlåtelse av annan egendom.Sidan har senast uppdaterats 16.1.2014