Periodisering av pensioner

Giltighet
−8.12.2015

Retroaktivt betald lagstadgad pensionsinkomst kan periodiseras, om den betalda pensionen hänför sig till en period som infallit för minst tre månaders del till tiden före skatteåret. Den retroaktiva pensionen som erhållits under året bör också vara 500 euro eller mer.

Om pensionen betalas retroaktivt för en tid som är längre än detta, periodiseras pensionen i tre lika stora rater för betalningsåret och de två åren som föregår betalningsåret.

Skatten för de tidigare åren uträknas enligt då gällande skattebestämmelser med beaktande av övriga inkomster för ifrågavarande år. Skatten som uträknats för hela pensionsinkomsten debiteras på en gång som skatt för det år under vilket pensionsinkomsten erhållits.

Periodiseringen görs på yrkande av den skattskyldige. Periodiseringsmöjligheten gäller samtliga lagstadgade pensioner, t.ex. pensioner som baserar sig på obligatoriskt olycksfalls- och trafikförsäkringsskydd.

Skattebyråerna ger tilläggsuppgifter i ärendet.