Förskottsskatter under år 2017 - Fysiska personer

Har getts
13.12.2016
Giltighet
- 31.12.2017

Förskottsskatterna tas ut på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs.

Grunderna för förskottsskatt

Förskottsskatt påförs på kapitalinkomster och förvärvsinkomster. Förskottsskatterna grundar sig huvudsakligen på uppgifter i den slutgiltiga beskattningen för år 2015, vilka ändrats på följande sätt.

 • inkomst av jordbruk har höjts med 10 %
 • inkomst av näringsverksamhet har höjts med 4,0 %
 • hyresinkomst har höjts med 4,0 %
 • löneinkomster och betjäningspenningar som omfattas av förskottsbetalningen har ökats med 1,0 %, 2016 års uppgift med 0,5 %.

Andra inkomster än de ovan nämnda har inte höjts.

Om förskottsskatt har ändrats år 2016, har som inkomstuppgifter använts uppgifterna från ändringsberäkningen av 2016 års förskott eller de uppgifter som anmälts för 2017.

Kapital- och förvärvsinkomsterna av näringsverksamheten och jordbruket grundar sig på antingen den slutliga beskattningen för 2015 eller ändringsberäkningen vid förskottsuppbörden  för 2016.

Dividender från och räntor på andelskapital har inte beaktats som inkomst vid beräkningen av förskottsskatter om de grundar sig på den slutliga beskattningens uppgifter. Dividenderna och överskott som andelslag betalat ut har beaktats vid beräkningen av skattekort endast om det i uppgifterna som lämnats in för 2017 har ingått inhemska dividender eller utländska dividender från offentligt noterade bolag eller överskott som andelslag betalat ut.

På dividender från offentligt noterade bolag verkställer betalaren förskottsinnehållning enligt 25,5 %. Om du får dividender från något annat än ett offentligt noterat bolag verkställer betalaren förskottsinnehållningen enligt 7,5 %. Till den del dividenden överstiger 150 000 euro är förskottsinnehållningen 28 %. Förskottsinnehållningen räknas på det sammanlagda beloppet av dividender, inte bara på den skattepliktiga delen. Be vid behov om en skattekortsändring för den dividend som du får från något annat än ett offentligt noterat bolag. Anmäl då förvärvs- och kapitalinkomstdividenden som du fått från något annat än ett offentligt noterat bolag till bruttobelopp. Anmäl som kapitalinkomstdividend den del av dividenden som utgör 8 % av aktiernas matematiska värde. Anmäl den del som överstiger 8 % som förvärvsinkomstdividend.

Ytterligare information om beskattning av dividendinkomster

Förskottsinnehållningen på överskott som offentligt noterade andelslag betalat ut är 25,5 %. Förskottsinnehållningen på överskott som andra än offentligt noterade andelslag betalar ut är 7,5 % om det sammanlagda beloppet för de överskott man fått från ett och samma andelslag uppgår till högst 5 000 euro under skatteåret. Förskottsinnehållningen på den överskridande delen är 25,5 procent. Andelslag som delar ut överskott ska följa med om gränsen på 5000 euro överskrids för överskott som det betalar till en och samma mottagare. Be vid behov om en skattekortsändring för den dividend som du får från något annat än ett offentligt noterat bolag.

Företagarnas sjukvårdspremie och dagpenningspremie

Sjukförsäkringspremien indelas i sjukvårdspremie och dagpenningspremie. Sjukvårdspremien beräknas för företagare så att den i FöPL- eller LFöPL-försäkringen definierade arbetsin­komsten ersätter lönerna och förvärvsinkomsterna av företagsverksamheten. De övriga lönerna och förvärvsinkomsterna tas med i beräkningen som sådana. Avdragen beräknas utifrån och dras av från denna inkomstgrund, varvid resultatet är den beskattningsbara inkomsten som används som grund i beräkningen av sjukvårdspremien. Hos LFöPL-försäkrade stipendiemottagare beaktas även LFöPL-arbetsinkomsten vid beräkningen av sjukvårdspremien och dagpenningspremien. Sjukvårdspremien för löne- och arbetsinkomst är 0 %.

Hos andra än företagarna eller de LFöPL-försäkrade stipendiemottagarna beräknas sjukvårdspre­mien 1,28% utifrån den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Höjningen av sjukvårdspremien om 0,17 % beräknas på basis av sådana pensions-, förmåns- o.d. inkomster för vilka det inte påförs någon dagpenningspremie.

Dagpenningspremien är 1,58 % och vid beräkningen av den ersätter FöPL- eller LFöPL-arbetsin­komsten lönerna och förvärvsinkomsterna av företagsverksamheten. Dessutom beräknas företaga­rens höjda dagpenningspremie om 0,06 % utgående från FöPL-arbetsinkomsten. Dagpenningspremie beräknas inte om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 000 euro.

Skattesatser som tillämpas vid förskottsbetalningen

 • inkomstskatteskala för år 2017
 • kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser för år 2017
 • kommunalskatt för begränsat skattskyldiga 20,00 %
 • sjukvårdspremie 0%/1,28 % + 0,17 %
 • dagpenningspremie 0%/1,58 % + 0,06 %
 • Rundradioskatt 0,68 %
 • Inkomstskattesatsen på kapitalinkomster är 30. Till den del som den beskattningsbara kapitalinkomstens belopp överstiger 30 000 euro beskattas kapitalinkomsten enligt 34 %.

Gottskrivning av förskott och dröjsmålspåföljderna

Förskottsskatterna räknas till godo till samma belopp som de har betalts.

Om förskottsskatten lämnas obetald, beräknar och påför skatteförvaltningen förseningsränta på den senast i samband med den slutgiltiga beskattningen. Så här görs även om förskottsskatten var ogrun­dat, om man inte ansökt om avlyftning av förskottsskatten. Förseningsräntan för år 2017 är 7,0 %. Förskottsskatt vars betalning försummats under skatteåret kan indrivas också i utsökningsväg.

Raterna för förskottsskatt

Det minsta beloppet av förskottsskatt som påförs är 170 euro. Antalet betalningsrater och be­talningsmånader bestäms genom Skatteförvaltningens beslut. Raterna och betalningsmånaderna är följande:

Beloppet av förskottsskatt i euro

Antalet rater

Betalningsmånader

170,00-500,00

2

mars och september

över 500,00 men högst

1 700,00

3

februari, juli och novem­ber

över 1 700,00 men högst 10 000,00

6

februari, april, juni, augusti, oktober och december

över 10 000,00

12

januari - december

Ändring av förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt eller höjning eller nedsättning av förskottsskatten redan under skatteåret, senast i medlet av november. Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att ansöka om nedsättning av för hög förskottsskatt. Grunden för nedsättningen av förskottsskatten kan vara t.ex. en betydligt minskad inkomst av näringsverksamhet. En obefogad förskottsskatt som fastställts för ett kalenderår kan senast avlyftas före utgången av augusti följande år. Du kan ändra din förskottsskatt i webbtjänsten Skattekort på nätet, genom att ringa till det telefonnummer som står i beslutet om förskottsskatt eller genom att lämna in en ansökan om ändring i förskottsskatt till vilken som helst skattebyrå.

Ansök om ändringen med blanketten för ansökan om ändring i förskottsskatt. Ansökningsblanketter får du på skattebyråerna eller på webb. Bifoga inte några gireringsblanketter till ansökan eftersom samma rater för förskottsskatt gäller tills du får de eventuella ersättande gireringsblanketterna.

Grunden för nedsättningen av förskottsskatten kan vara t.ex. en betydligt minskad inkomst av näringsverksamhet.

Förskottsuppbördsregister

Förskottsinnehållning verkställs också på arbetsersättningar (sådana ersättningar för arbete som inte är lön), om prestationstagaren inte införts i förskottsuppbördsregistret. Du kan kontrollera re­gistreringen i Företagsdatasystemet på webbplatsen www.ytj.fi. Förskottsinnehållning ska dock alltid verkställas på lön.

Även om förskottsinnehållning ska verkställas på arbetsersättningar som betalts till en icke registre­rad mottagare, är det också möjligt att mottagaren har påförts förskottsskatt. Om förskottsskatten är obefogad eller för stor, rättar Skatteförvaltningen förskottsskatten på kundens ansökan eller utredning.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 60r)