Förskottsskatter 2018 - fysiska personer

Har getts
13.12.2017
Giltighet
1.1.2018 - 31.12.2018

Har ersatts av en annan anvisning: Inkomster och avdrag som använts för att beräkna förskottsskatten för 2019

Förskottsskatt tas ut på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs.

Grunderna för förskottsskatt

Förskottsskatt tas ut på kapitalinkomster och förvärvsinkomster. Förskottsskatterna grundar sig huvudsakligen på uppgifterna i den slutgiltiga beskattningen för år 2016, vilka ändrats på följande sätt:

  • inkomst av näringsverksamhet har höjts med 10,0 %
  • hyresinkomst har höjts med 5,0 %
  • löneinkomster och betjäningsavgifter som omfattas av förskottsbetalningen har höjts med 2,0 %, 2017 års uppgift med 1,0 %.

Andra inkomster än de ovan nämnda har inte höjts.

Om förskottsskatten har ändrats under år 2017, har som inkomstuppgifter använts uppgifterna från ändringsberäkningen av 2017 års förskottsuppbörd. Om uppgifter som utgör grund för förskottsskatten har anmälts för 2018 har de anmälda uppgifterna använts som inkomstuppgifter.

Kapital- och förvärvsinkomsterna av näringsverksamheten och jordbruket grundar sig på antingen den slutliga beskattningen för 2016 eller ändringsberäkningen vid förskottsuppbörden för 2017.

Dividender och överskott som andelslag har betalat ut har inte beaktats som inkomst vid beräkningen av förskottsskatt om de grundar sig på den slutliga beskattningens uppgifter. Dividenderna och överskott som andelslag betalat ut har beaktats vid beräkningen av skattekortet endast om det i ändringsberäkningarna för 2017 års förskottsuppbörd eller om det i uppgifterna som lämnats in för 2018 har ingått inhemska dividender eller utländska dividender från offentligt noterade bolag eller överskott som andelslag betalat ut.

På dividender från offentligt noterade bolag verkställer betalaren förskottsinnehållning enligt 25,5 %. Om du får dividender från något annat än ett offentligt noterat bolag verkställer betalaren förskottsinnehållningen enligt 7,5 %. Till den del dividenden överstiger 150 000 euro är förskottsinnehållningen 28 %. Förskottsinnehållningen räknas på det sammanlagda beloppet av dividender, inte bara på den skattepliktiga delen. Be vid behov om ett skattekort för den dividend som du får från något annat än ett offentligt noterat bolag. Anmäl då förvärvs- och kapitalinkomstdividenden som du fått från något annat än ett offentligt noterat bolag till bruttobeloppet. Anmäl som kapitalinkomstdividend den del av dividenden som utgör 8 % av aktiernas matematiska värde. Anmäl den del som överstiger 8 % som förvärvsinkomstdividend.

Ytterligare information om beskattning av dividendinkomster

Förskottsinnehållningen på överskott som offentligt noterade andelslag betalat ut är 25,5 %. Förskottsinnehållningen på överskott som andra än offentligt noterade andelslag betalar ut är 7,5 % om det sammanlagda beloppet för de överskott man fått från ett och samma andelslag uppgår till högst 5 000 euro under skatteåret. Förskottsinnehållningen på den överskridande delen är 25,5 procent. Andelslag som delar ut överskott ska följa med om gränsen på 5 000 euro överskrids för överskott som det betalar till en och samma mottagare. Be vid behov om en skattekortsändring för det överskott som du får från något annat än ett offentligt noterat andelslag.

Sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie för företagare

Sjukförsäkringspremien indelas i sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Sjukvårdspremien beräknas för företagare så att den i FöPL- eller LFöPL-försäkringen fastställda arbetsinkomsten ersätter lönerna och förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten. De övriga lönerna och förvärvsinkomsterna tas med i beräkningen som sådana. Avdragen beräknas utifrån och dras av från denna inkomstgrund, varvid resultatet är den beskattningsbara inkomsten som används som grund i beräkningen av sjukvårdspremien. Hos LFöPL-försäkrade stipendiemottagare beaktas även LFöPL-arbetsinkomsten vid beräkningen av sjukvårdspremien och dagpenningspremien. Sjukvårdspremien för löne- och arbetsinkomst är 0 %.

Hos andra än företagare eller LFöPL-försäkrade stipendiemottagare beräknas sjukvårdspremien 1,36 % utifrån den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Höjningen av sjukvårdspremien om 0,17 % beräknas på basis av sådana pensions-, förmåns- o.d. inkomster för vilka det inte påförs någon dagpenningspremie.

Dagpenningspremien är 1,53 % och vid beräkningen av den ersätter FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten lönerna och förvärvsinkomsterna av företagsverksamheten. Dessutom beräknas företagarens höjda dagpenningspremie om 0,17 % utgående från FöPL-arbetsinkomsten. Dagpenningspremie beräknas inte om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 020 euro.

Skattesatser som tillämpas vid beräkningen av förskottsskatt

  • inkomstskatteskala för år 2018
  • kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser för år 2018
  • kommunalskatt för begränsat skattskyldiga 19,75 %
  • sjukvårdspremie 0 % /1,36 % + 0,17 %
  • dagpenningspremie 0 % /1,53 % + 0,17 %
  • Rundradioskatt 2,50 %
  • Inkomstskattesatsen på kapitalinkomster är 30 %. Till den del som den beskattningsbara kapitalinkomstens belopp överstiger 30 000 euro beskattas kapitalinkomsten enligt 34 %.

Gottskrivning av förskottsskatt och dröjsmålspåföljder

Under år 2018 ändras gottskrivningen som hänför sig till förskottsskatterna och förfarandet för dröjsmålspåföljder.

Från och med 2018 gottskrivs påförd förskottsskatt i den skattskyldiges beskattning till det belopp som förskottsskatten har påförts.

Om förskottsskatten för skatteåret 2018 inte har betalats, beräknas och uppbärs förseningsränta eller dröjsmålsränta på den från och med dagen efter förfallodagen till och med den dag då den betalas. Beräkningen av räntan ändras till följd av den lagändring som träder i kraft 1.11.2018 så att det beräknas dröjsmålsränta i stället för förseningsränta på en förskottsskatt som har förfallit till betalning men som inte har betalats.

En obetald förskottsskatt och de dröjsmålspåföljder som hänför sig till den avlyfts vid verkställandet av beskattningen, om förskottsskatten inte behövs för att betala skatteårets skatt. Förseningsräntan och dröjsmålsräntan är 7,0 % år 2018. Förskottsskatt som inte betalats kan indrivas även genom utsökningsförfarande redan under skatteåret.

Raterna för förskottsskatt

Det minsta beloppet av förskottsskatt som påförs är 170 euro. Antalet betalningsrater och betalningsmånader bestäms genom Skatteförvaltningens beslut. Raterna och betalningsmånaderna är följande:

Beloppet av förskottsskatt i euro Antalet rater Betalningsmånader
170,00-500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst
1 700,00
3 februari, juli och novem­ber
över 1 700,00 men högst
10 000,00
6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00 12 januari - december

Se närmare Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar av (29.8.2017/605).

Ändring av förskottsskatten

Förfarandet för ändring av förskottsskatten ändras från och med skatteåret 2018.

Förskottsskatten för skatteåret 2018 kan ändras eller avlyftas på kundens yrkande fram till slutförandet av beskattningen.

Grunden för nedsättningen av förskottsskatten kan vara exempelvis en betydligt minskad inkomst från näringsverksamhet. En obefogad förskottsskatt kan avlyftas innan beskattningen för skatteåret i fråga slutförs.

Förskottskomplettering kan betalas till och med 31.10.2018. Från och med 1.11.2018 kan förskottsuppbörden kompletteras under skatteåret genom att ansöka om förskottsskatt och efter skatteåret genom att be Skatteförvaltningen påföra förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång, det vill säga tilläggsförskott. På tilläggsförskott för skatteåret 2018 betalas nedsatt dröjsmålsränta, om tilläggsförskottet förfaller till betalning 1.2.2019 eller senare.

Du kan begära ändring i din förskottsskatt i webbtjänsten Skattekort på nätet, genom att ringa det telefonnummer som står i beslutet om förskottsskatt eller genom att lämna in en ansökan om ändring av förskottsskatten på valfri skattebyrå. Från och med början av november 2018 ska ändringar i förskottsskatten göras i webbtjänsten MinSkatt.

Skattekortsansökan och blanketter för ansökan om förskottsskatt fås på skattebyråerna och på webbadressen skatt.fi/blanketter. Bifoga inte giroblanketter till ansökan eftersom förskottsskatteraterna gäller tills du får de eventuella ersättande giroblanketterna.

Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r)

Förskottsuppbördsregister

Förskottsinnehållning verkställs också på arbetsersättningar (sådana ersättningar för arbete som inte är lön), om prestationstagaren inte införts i förskottsuppbördsregistret. Du kan kontrollera registreringen i Företagsdatasystemet på webbplatsen www.ytj.fi. Förskottsinnehållning ska dock alltid verkställas på lön.

Även om förskottsinnehållning ska verkställas på arbetsersättningar som betalts till en icke registrerad mottagare, är det också möjligt att mottagaren har påförts förskottsskatt. Om förskottsskatten är obefogad eller för stor, rättar Skatteförvaltningen förskottsskatten på kundens ansökan eller utredning.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 60r)