Skattekort för 2018 – anvisningar för arbetsgivaren

Har getts
8.12.2017
Giltighet
1.1.2018 - Tills vidare

Skattekorten för år 2018 tas i bruk den 1 februari 2018. Skatteförvaltningen postar skattekorten till arbetstagarna senast i mitten av januari. I januari 2018 gäller ännu förskottsinnehållningsuppgifterna för det föregående året. Då tillämpas grundprocenten, eftersom inkomstgränsen uppföljs skilt för varje år. Detta förfarande gäller inte begränsat skattskyldigas skattekort.

Förskottsinnehållningen ska verkställas enligt 60 % om arbetsgivaren inte har fått förskottsinnehållningsuppgifterna genom direktöverföring och arbetstagaren inte har lämnat in sitt skattekort.

Förskottsinnehållningsuppgifterna genom direktöverföring räcker

Förordningen om förskottsuppbörd har ändrats så att arbetstagaren inte behöver lämna in eller visa upp ett skattekort för arbetsgivaren om Skatteförvaltningen har direktöverfört förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt till arbetsgivaren.

Mer information om direktöverföringen

Arbetsgivaren ska informera sina anställda om följande saker:

  • arbetsgivaren får förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen
  • hur ska arbetsgivaren be om arbetstagarens skattekort om arbetsgivaren inte har fått det elektroniskt?
  • arbetsgivaren tillämpar vid förskottsinnehållningen automatiskt alternativ A på skattekortet för löneinkomster från huvudsyssla
  • om den anställda begär att alternativ B ska användas, berättar arbetsgivaren hur detta ska meddelas arbetsgivaren (t.ex. muntligt, per e-post eller genom att lämna in ett nytt skattekort).

Ändringsskattekortet måste alltid lämnas in till arbetsgivaren

Om arbetstagaren ändrar sin förskottsinnehållningsprocent under året, ska det nya skattekortet alltid lämnas in till arbetsgivaren. Ändringsskattekortet kan även vara ett sådant som arbetstagaren själv skrivit ut i tjänsten Skattekort på nätet. Arbetstagaren kan fortsättningsvis höja förskottsinnehållningsprocenten i sitt skattekort och om inkomstgränserna förblir de samma behövs då inget separat ändringsskattekort (17 § i lagen om förskottsuppbörd).

Arbetsgivaren har inte fått uppgifterna elektroniskt

Arbetsgivaren ska be arbetstagaren leverera ett pappersskattekort om arbetsgivaren inte har fått uppgifterna elektroniskt.

Arbetstagaren byter jobb under året

Den nya arbetsgivaren har inte förskottsinnehållningsuppgifterna till sitt förfogande. Arbetstagaren ska alltid föra sitt skattekort till sin nya arbetsplats.

Skattekortet ska i ovan nämnda fall ges till arbetsgivaren i god tid före lönebetalningen. Arbetsgivaren måste precis som tidigare förvara pappersskattekorten.

Arbetsgivarens intyg över de utbetalda lönerna ska bifogas till skattekortet

Om skattekortet har använts som skattekort med en inkomstgräns (B) eller om ett graderat skattekort har använts och anställningsförhållandet slutar under kalenderåret, ska arbetsgivaren anteckna de utbetalda förskottsinnehållningspliktiga lönerna på

Om förskottsinnehållningsuppgifterna har fåtts elektroniskt ges den anställda endast blanketten Arbetsgivarens intyg över de utbetalda lönerna (blankett 5049). Arbetstagaren ska foga intyget till sitt skattekort och föra skattekortet inklusive bilagor till följande arbetsgivare. Följande arbetsgivare ska använda den på skattekortet antecknade inkomstgränsen minskad med lönerna som de tidigare arbetsgivarna betalat.

Skattekortsmallar

Skattekort för lön från huvudsyssla 2018 (bild, pdf)

Skattekortet har fortfarande två alternativa inkomstgränser: inkomstgränserna för löneperioden (alternativ A) eller en enda inkomstgräns (alternativ B). Arbetsgivaren tillämpar automatiskt inkomstgränserna för löneperioden (alternativ A), om inte arbetstagaren begär att alternativ B ska tillämpas.

Arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållningen enligt grundprocenten i alternativ A upp till löneperiodens inkomstgräns, och i alternativ B upp till den enda inkomstgränsen, varefter tilläggsprocenten används på den överskridande inkomsten.

Skattekortets årliga inkomstgräns motsvarar 12,5 månaders lön. I den ingår semesterpenningen, som har uppskattats uppgå till en halv månads lön. Inkomstgränsen för tiden 1.2–31.12 har fåtts genom att dividera årsinkomsten med 12,5 och multiplicera det erhållna talet med 11,5.

För dem som arbetar till sjöss har särskilda innehållningsprocentsatser för sjöarbetsinkomst antecknats på skattekortet. Dessa procentsatser får användas endast av dem som utbetalar sjöarbetsinkomst (redare).

Mer information om graderade skattekort och inkomstgränser 2018

Ändringsskattekort

Om arbetstagaren ändrar sin förskottsinnehållningsprocent under året ska han eller hon alltid lämna det nya skattekortet till arbetsgivaren. Ändringsskattekort för 2018 är nästan likadana som ändringsskattekorten för 2017.

Anvisningar för hur arbetsgivare ska använda ändringsskattekort

Skattekort för begränsat skattskyldiga

Källskattelagen har ändrats så att begränsat skattskyldiga arbetstagare fr.o.m. 1.1.2014 kan be att förvärvsinkomsterna ska beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande. Arbetstagaren ska ansöka om skattekort för begränsat skattskyldiga hos skattebyrån och ge kortet till sin arbetsgivare i Finland.

Skattekort för begränsat skattskyldig 2018 (bild pdf)

Om arbetstagaren inte ger arbetsgivaren skattekort för begränsat skattskyldiga ska arbetsgivaren ta ut källskatt såsom tidigare.

Allmänt om beskattningen av begränsat skattskyldiga

Begränsat skattskyldigas skattekort för 2017 får inte användas vid utbetalningen av lön för januari 2018, eftersom yrkandet om att verkställa beskattningen enligt lagen om beskattningsförfarande ska framställas skilt för varje skatteår. En kund som har ett skattekort för begränsat skattskyldig som beviljats för år 2017 och som vill att beskattningen ska verkställas enligt lagen om beskattningsförfarande också under 2018 ska skaffa sig ett nytt skattekort för år 2018. Om kunden inte skaffar sig ett nytt skattekort ska källskatt på betalningen tas ut enligt 35 %.

Verifikat för löner och förskottsinnehållningar i januari följande år

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett verifikat för de utbetalda lönerna och verkställda förskottsinnehållningarna senast den 15 januari följande år. På arbetstagarens begäran ska verifikatet ges omedelbart efter att anställningsförhållandet upphört.