Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälning och betalning av löner och arbetsgivarprestationer vid konkurs

Har getts
1.1.2019
Giltighet
Tills vidare

1 Allmänt

Skatteförvaltningen avregistrerar konkursgäldenären från arbetsgivar-, moms- och förskottsuppbördsregistret efter att ha fått uppgiften från handelsregistret om att företaget har försatts i konkurs. Till postadress ändrar Skatteförvaltningen boförvaltarens kontaktuppgifter. En fysisk persons adress ändras inte.

2 FO-nummer

Konkursboet behöver ett eget FO-nummer bl.a. för att sköta förpliktelserna i anknytning till lönebetalningen. Skatteförvaltningen tilldelar inte FO-numret på myndighetsinitiativ utan boförvaltaren måste ansöka om det med Företags- och organisationsdatasystemets etableringsanmälan Y1 (ytj.fi).

Konkursboet kan anmäla eller ansöka sig som momsskyldig, regelbunden arbetsgivare eller till förskottsuppbördsregistret med samma anmälan Y1. Om konkursboet har fått ett FO-nummer redan tidigare ska boet använda ändringsanmälan Y4 för anmälan eller ansökan till Skatteförvaltningens register.

3 Konkursboet som arbetsgivare

3.1 Ett konkursbo med tillfällig lönebetalning

Om konkursboet inte fortsätter konkursgäldenärens rörelse eller näringsverksamhet, utan endast realiserar gäldenärens egendom eller låter slutföra halvfärdiga arbeten, kan konkursboet betraktas som tillfällig arbetsgivare.

3.2 Ett konkursbo med regelbunden lönebetalning

Ett konkursbo, som självständigt och för sin egen räkning fortsätter konkursgäldenärens rörelse eller näringsverksamhet, kan registreras som arbetsgivare med regelbunden lönebetalning. Konkursboet anmäler sig till arbetsgivarregistret med etableringsanmälan Y1. Konkursboet ska anmäla att verksamheten eller lönebetalningen upphör med blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan Y4.

4  Deklarationer och anmälningar

4.1 Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret

Anmälningen av löneuppgifter har ändrats. Från början av 2019 ska utbetalda löner och verkställd förskottsinnehållning anmälas med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från betalningsdagen.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas med arbetsgivarens separata anmälan senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Årsanmälan lämnas inte in om de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

En regelbunden arbetsgivare som är införd i arbetsgivarregistret ska lämna arbetsgivarens separata anmälan även i det fall att arbetsgivaren inte har betalat ut lön (uppgiften Ingen löneutbetalning). En arbetsgivare med tillfällig lönebetalning lämnar in arbetsgivarens separata anmälan endast om löner har betalats.

Ett konkursbo deklarerar uppgifterna med konkursgäldenärens FO-nummer om de löner som konkursgäldenären betalat innan företaget försattes i konkurs.

Konkursboet deklarerar uppgifterna med sitt eget FO-nummer om de löner det betalat som påskyndad lönegaranti och massaskuld (bl.a. lönerna för uppsägningstiden) samt om arbetstagarnas löner som ska bevakas vid konkurs och som konkursboet betalar som utdelningar.

Läs mer om hur uppgifterna anmäls fr.o.m. 1.1.2019:

4.2 Uppgifterna om löner och arbetsgivarprestationer som betalats 2018 ska lämnas till Skatteförvaltningen

Anmäl arbetsgivarprestationer till Skatteförvaltningen med deklaration av arbetsgivarprestationer enligt skatteperiod. Den sista inlämningsdagen för deklarationen är den 12 dagen i den månad som följer på skatteperioden.

En regelbunden arbetsgivare som är införd i arbetsgivarregistret ska lämna anmälan även då arbetsgivaren inte har betalat ut lön (uppgiften Ingen löneutbetalning).

Arbetsgivaren eller prestationsbetalaren ska också lämna in en årsanmälan över de löner, arbetsersättningar och andra prestationer som betalats ut 2018.

Ett konkursbo ska lämna in anmälningarna med konkursgäldenärens FO-nummer om de löner som konkursgäldenären betalat innan företaget försattes i konkurs.

Konkursboet lämnar in anmälningarna med sitt eget FO-nummer om de löner boet har betalat som påskyndad lönegaranti och massaskuld (bl.a. lönerna för uppsägningstiden) samt om arbetstagarnas löner som ska bevakas vid konkurs och som konkursboet betalar som utdelningar.

Löner som betalatss ut 2018 eller tidigare: läs mer om hur uppgifterna anmäls

5 Betalning

Förpliktelserna som deklarerats på periodskattedeklarationen ska betalas till Skatteförvaltningen. Inkomstregistret medför inte ändringar i betalningen.

Då konkursboet betalar med konkursgäldenärens FO-nummer ska det använda konkursgäldenärens referensnummer för skatter på eget initiativ. Då konkursboet betalar med sitt eget FO-nummer ska det använda sitt eget referensnummer för skatter på eget initiativ.

Mer information om betalning av skatter på eget initiativ

Arbetsgivarprestationerna ska betalas senast på den allmänna förfallodagen i den månad som följer efter den månad då förskottsinnehållningen ska verkställas (32 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ). Enligt förordningen om lönegaranti ska konkursboet då lönegarantin överförs till arbetstagarnas konton verkställa i 15 § 1 mom. i lönegarantilagen föreskrivna innehållningar samt genast redovisa dessa till betalningsmottagarna (5 § i förordningen om lönegaranti).

6 Lönegaranti

6.1 Påskyndad lönegaranti

Konkursboet kan för arbetstagarnas räkning ansöka om lönegaranti genom en gemensam ansökan hos närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Konkursboet kan som påskyndad lönegaranti ansöka om både lönefordringar som ska bevakas vid konkurs (exempel 1) och massafordringar för löner, bl.a. löner för uppsägningstiden (exempel 2). Lönegarantin betalas på konkursboets konto. Boförvaltaren ska betala nettolönerna till mottagarna och förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen.

Observera att anmälningar i exemplen endast gäller löner som betalats ut 2018 eller tidigare. Från och med betalningsåret 2019 ska löneuppgifterna anmälas till inkomstregistret.

Exempel 1:

15.1.2017 18.1.2017 29.1.2017 20.9.2017
Arbetsgivaren har betalat lönerna men inte anmält till Skatteförvaltningen

brutto 50.000€
förskottsinne-
hållning 10.500€

Arbetsgivaren har försatts i konkurs Lönefordringarna som ska bevakas vid konkurs betalas som påskyndad lönegaranti

brutto 20.000€
förskottsinne-
hållning 2.000€

och konkursboet betalar lönerna för uppsägningstiden som massaskuld

brutto 5.000€
förskottsinne-
hållning 500€

Konkursboet återbetalar lönefordringarna som ska bevakas vid konkursen och som boet betalat som påskyndad lönegaranti tillbaka till NTM-centralen som utdelning

brutto 20.000€

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och -år 1/2017
  Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning 50.000 €
  Verkställd förskottsinnehållning 10.500 €
  Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 50.000 €
  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (år 2017) 540 €

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursboets FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och –år 1/2017
  Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning 25.000 €
  Verkställd förskottsinnehållning   2.500 €
  Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift   5.000 €
  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (år 2017) 54 €

Man kan kontrollera den gällande procentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på skatt.fi

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om lön-/prestationstagaren

  Punkt 10 Prestationsslag P eller 1
Punkt 11 Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
Punkt 14 Beloppet av penninglön/prestation
Punkt 15 Förskottsinnehållning
Punkt 16 Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter sammanlagt

De övriga punkterna på blanketten ska fyllas i efter behov.

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursboets FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om lön-/prestationstagaren

  Punkt 10 Prestationsslag 6 (lönefordran som ska bevakas)
Prestationsslag P eller 1 (lön för uppsägningstiden)
Punkt 11 Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
Punkt 14 Beloppet av penninglön/prestation
Punkt 15  Förskottsinnehållning
Punkt 16 Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter sammanlagt

De övriga punkterna på blanketten ska fyllas i efter behov.

Konkursboet återbetalar lönefordringarna som ska bevakas vid konkurs och som boet betalat som påskyndad lönegaranti tillbaka till NTM-centralen som utdelning 20.9.2017.

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och -år 9/2017
  Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 20.000 €
  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (år 2017)      216 €

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om betalaren

  Punkt 650 Det totala lönegarantibeloppet som utgör grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 20.000 €

Exempel 2:

15.1.2017 18.1.2017 29.1.2017 21.3.2017 20.9.2017
Arbetsgivaren har betalat lönerna men inte anmält till Skatteförvaltningen

brutto 50.000€ förskottsinnehållning 10.500€

Arbetsgivaren har försatts i konkurs Lönefordringarna som ska bevakas vid konkursen betalas som påskyndad lönegaranti

brutto 20.000€ förskottsinne hållning 2.000€

och lönerna för uppsägningstiden betalas som påskyndad lönegaranti

brutto 5.000€ förskottsinne hållning 500€

Konkursboet återbetalar lönerna för uppsägningstiden som betalats som påskyndad lönegaranti tillbaka till NTM-centralen

brutto 5.000€

Konkursboet återbetalar lönefordringarna som ska bevakas vid konkursen och som boet betalat som påskyndad lönegaranti tillbaka till NTM-centralen som utdelning

brutto 20.000€

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och -år 1/2017
  Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning 50.000 €
  Verkställd förskottsinnehållning 10.500 €
  Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 50.000 €
  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (år 2017) 540 €

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursboets FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och -år 1/2017
  Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning 25.000 €
  Verkställd förskottsinnehållning 2.500 €

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om lön-/prestationstagaren

  Punkt 10 Prestationsslag P eller 1
Punkt 11 Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
Punkt 14 Beloppet av penninglön/prestation
Punkt 15 Förskottsinnehållning
Punkt 16 Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter sammanlagt

De övriga punkterna på blanketten ska fyllas i efter behov.

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursboets FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om lön-/prestationstagaren

  Punkt 10 Prestationsslag 6 (lönefordringarna som ska bevakas vid konkurs som ska betalas som påskyndad lönegaranti och lönerna för uppsägningstiden som ska betalas som påskyndad lönegaranti)
Punkt 11 Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
Punkt 14 Beloppet av penninglön/prestation
Punkt 15 Förskottsinnehållning
Punkt 16 Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter sammanlagt

De övriga punkterna på blanketten ska fyllas i efter behov.

Konkursboet återbetalar lönerna för uppsägningstiden som betalats som påskyndad lönegaranti tillbaka till NTM-centralen 21.3.2017.

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursboets FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och -år 3/2017
  Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 5.000 €
  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (år 2017) 54 €

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursboets FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om betalaren

  Punkt 650  Det totala lönegarantibeloppet som utgör grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 5.000 €

Konkursboet återbetalar lönefordringarna som ska bevakas vid konkurs och som det betalat som påskyndad lönegaranti tillbaka till NTM-centralen som utdelning 20.9.2017.

Deklaration om arbetsgivarprestationer som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 4001r)

  Skatteperiod och -år 9/2017
  Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 20.000 €
  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (år 2017) 216 €

Årsanmälan som ska lämnas in med konkursgäldenärens FO-nummer (VEROH 7801r)

Uppgifter om betalaren

  Punkt 650 Det totala lönegarantibeloppet som utgör grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 20.000 €

6.2 Lönegaranti som NTM-centralen betalat direkt till arbetstagarna

Löntagarna kan ansöka om de lönefordringar som uppkommit innan företaget försattes i konkurs hos NTM-centralen, som lämnar de nödvändiga anmälningarna till Skatteförvaltningen efter att ha betalat medlen till löntagarna.

Det är NTM-centralen som bevakar lönegarantimedlen vid konkurs. Konkursboet återbetalar medlen tillbaka till NTM-centralen som utdelning och lämnar in anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter med konkursgäldenärens FO-nummer. Konkursboet ska dessutom för betalningsåret 2018 lämna in en årsanmälan om löner med uppgifter om betalaren och konkursgäldenärens FO-nummer (det betalda utdelningsbeloppet antecknas i punkt 650). Fr.o.m. betalningsåret 2019 lämnas ingen årsanmälan.

7 Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas i samband med slutredovisningen

Om det blir en full utdelning för lönefordringarna ska konkursboet betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift med konkursgäldenärens FO-nummer.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2017