Sjukförsäkringspremie år 2010

Har getts
1.4.2010
Giltighet
Tills vidare

Sjukförsäkringspremien indelas i sjukvårdspremie och dagpenningspremie. Sjukvårdspremie tas ut på basis av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Dagpenningspremie tas ut på förskottsinnehållningspliktig löneinkomst samt på arbetsinkomst. Premierna ingår i förskotts­innehållningsprocenten på skattekortet och i förskottsskattebeloppet.

Sjukvårdspremie

Beloppet av sjukvårdspremie

Sjukvårdspremien för år 2010 är 1,47 %. På inkomster för vilka dagpenningspremie inte fastställs betalas sjukvårdspremie förhöjd med 0,17 procentenheter (Se Dagpenningspremie). Den förhöjda premien för år 2010 är 1,64 %.

Inkomster som utgör grunden för sjukvårdspremie

Sjukvårdspremie fastställs hos löntagare och pensionärer på basis av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen.

Grunden för sjukvårdspremien hos företagare och i vissa fall även stipendiater är arbetsinkomsterna enligt pensionslagen.

Om företagaren är FöPL/LFöPL-försäkrad, fastställs sjukvårdspremien på basis av den arbetsinkomst enligt pensionslagen som fastställts för företagaren eller lantbruksföretagarens för respektive år. Arbetsinkomsten beaktas till den del som den ersätter följande inkomster:

 • lön som delägaren i en beskattnings- eller näringssammanslutning eller delägarens familjemed­lem får från sammanslutningen
 • lön som en familjemedlem eller dödsbodelägare får från företagsverksamhet eller jordbruk
 • lön som ett bolag betalat till en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget
 • arbetsersättning och bruksavgift från eget företag
 • förvärvsinkomstandelen av näringsverksamhet eller jordbruk
 • förvärvsinkomstandelen för delägare i en beskattningssammanslutning eller näringssammanslutning
 • förvärvsinkomst av renskötsel
 • värdet av leveransarbete
 • förvärvsinkomstandelen av dividend som en delägare fått från bolaget samt förtäckt dividend till en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget.

Från år 2009 kan även stipendiater vara LFöPL-försäkrade. Sjukvårdspremie tas ut på stipendiatens fastställda LFöPL-arbetsinkomst. Sjukvårdspremie fastställs till den del stipendiatens arbetsinkomst ersätter stipendiet.

Dagpenningspremie

Dagpenningspremie fastställs på de arbetsinkomster på basis av vilka den försäkrade i allmänhet är berättigad till sjukförsäkringens dagpenningsförmåner. Dagpenningspremie uppbärs inte på pensions- och förmånsinkomster. Dagpenningspremie påförs inte heller dödsbon eller dem som avlidit under skatteåret.

Beloppet av dagpenningspremie

Dagpenningspremiens belopp för år 2010 är 0,70 % av arbetsinkomsten. På företagarens FöPL-arbetsinkomst betalas premien förhöjd. Förhöjningen är 0,12 procentenheter, varvid premien utgör 1,05 % av FöPL-arbetsinkomsten.

Inkomst som utgör grunden för dagpenningspremie hos löntagare

Dagpenningspremie tas ut på skattepliktiga löneinkomster och arbetsinkomster. Premien tas ut även på arbetsersättning, sjöarbetsinkomst, idrottsmans arvode, närstående- och familjevårdarens arvode, försäkringslön samt kompletteringsdagpenning som en sjukkassa har betalt och betjänings­penning som man mottagit i arbetsförhållande.

Dagpenningspremie fastställs likväl inte på följande betalningar, även om de är skattepliktiga:

 • personalförmån
 • ränteförmån av anställningslån
 • förmåner från personalemission, om majoriteten av personalen kan använda förmånen
 • förmån av anställningsoption eller av s.k. syntetisk option
 • lön för väntetid (se 2 kap. 14 § 1 mom. i arbetsavtalslagen)
 • ersättningar eller skadestånd som betalas med anledning av att ett arbets- eller tjänsteavtal upphävs
 •  föreläsnings- eller föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltnings­organ, om arvodet inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och någon arbets­givarens pensionspremie inte behöver betalas enligt de arbetspensionslagar som tillämpas på mottagaren
 • i personalfondslagen avsedda vinstpremieandelar och fondandelar som lyfts ur fonden
 • vinstpremie som genom bolagsstämmans beslut betalas till hela personalen.

Inkomster som utgör grunden för premien hos företagare och stipendiater

Om företagaren är FöPL/LFöPL-försäkrad eller mottagare av ett stipendium, fastställs sjukvårdspremien på basis av den arbetsinkomst som fastställts för respektive år enligt pensionslagen för företagare eller lantbruksföretagare. Arbetsinkomsten beaktas till den del som den ersätter följande inkomster:

 • lön som delägaren i en beskattnings- eller näringssammanslutning eller delägarens familjemed­lem får från sammanslutningen
 • lön som en familjemedlem eller dödsbodelägare får från företagsverksamhet eller jordbruk
 • lön som ett bolag betalat till en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget
 • arbetsersättning från eget företag
 • förvärvsinkomstandelen av näringsverksamhet eller jordbruk förvärvsinkomstandelen för delägare i en beskattningssammanslutning eller näringssammanslutning
 • förvärvsinkomst av renskötsel
 • värdet av leveransarbete
 • stipendium.

Om den försäkrade har befriats från skyldigheten att teckna en FöPL/LFöPL-försäkring eller den försäkrade inte av andra orsaker är skyldig att teckna en försäkring, uppbärs dagpenningspremien på basis av de ovan uppräknade arbetsinkomsterna samt den löneinkomst som inte ingår i dem.

Dagpenningspremie såsom avdrag

Den uttagna dagpenningspremien är avdragbar vid beskattningen. Avdraget beviljas från nettoförvärvsin­komsten vid stats- och kommunalbeskattningen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget automatiskt.

Dagpenningspremie på utlandsinkomster

Personer som bor i Finland är i allmänhet skyldiga att betala sjukförsäkringspremie (dagpennings­premie och sjukvårdspremie) även för utlandsinkomster. Om man är försäkrad i Finland och den utländska lönen omfattas av sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen, fastställs sjukför­säkringspremien på basis av försäkringslönen. Om arbetstagaren inte är försäkrad i Finland, betalas sjukvårdspremie inte på den utländska lönen. Betalningsskyldighet föreligger inte heller om arbets­tagaren är försäkrad i den utländska arbetsstaten i stället för Finland enligt EU:s socialskyddsförord­ning 1408/71 eller något annat internationellt socialskyddsavtal.

Sjukvårdspremie betalas även på utländska pensioner. Om personen får pension från ett annat EES-land eller från Schweiz, får sjukförsäkringspremien likväl inte överskrida beloppet av den pension som han får från Finland. Finland får inte heller påföra sjukvårdspremie på pensioner från dessa länder om premierna medför dubbla betalningar för kunden.

Sjukvårdspremie hosbegränsat skattskyldiga

Begränsat skattskyldiga arbetstagare åläggs att betala sjukförsäkringspremie (dagpenningspremie och sjukvårdspremie) för inkomster från Finland, om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Personer

som kommer från utlandet till Finland för att arbeta här är försäkrade i Finland om arbetet kom­mer att pågå i minst 4 månader och personen inte har intyg för utsänd arbetstagare som beviljats av hemviststaten (t.ex. A1/E101). Vissa specialgrupper som t.ex. transportfirmans resande personal, sjömän och flygpersonal kan under vissa förutsättningar vara försäkrade i Finland även om arbetet inte utförs i Finland.

Grunden för sjukvårdspremien hos begränsat skattskyldiga fastställs på basis av lönen enligt käll­skattelagen. Premien fastställs undantagsvis på basis av försäkringslönen om det är fråga om en sådan från Finland utsänd person vars utstationering pågått så länge att han redan blivit begränsat skattskyldig i Finland.

För begränsat skattskyldiga pensionstagare kan sjukförsäkringspremie fastställas för finsk pen­sion endast då personen bor inom EES-området eller i Schweiz. Påförande av premien förutsät­ter dessutom att Finland ersätter sjukvårdskostnaderna till den nya boningsstaten med stöd av EU:s socialskyddsförordning 1408/71. Också då händer det ofta att premien inte fastställs på grund av att pensionstagarens inkomst inte uppgår till beloppet som ska beskattas i kommunal­beskattningen.

Exempel på beräkningen av sjukvårdspremie och dagpenningspremie.

Exempel 1(löntagare som endast får penninglön)

Löntagarens lön uppgår till 30 000 euro. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskatt­ningen efter avdrag uppgår till 23 000 euro.
Dagpenningspremien är 279 euro (30 000 x 0,93 %).
Sjukvårdsavgiften är 352,80 euro (24 000 x 1,47 %).

Exempel 2 (pensionär som endast får löneinkomst)

Pensionstagarens pension uppgår till 16 000 euro och några andra inkomster finns inte under skatteåret. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen efter grundavdraget och pensionsinkomstavdraget är 12 092,64 euro.
Sjukvårdsavgiften är 198,32 euro (12 092,64 x 1,64 %). Avgiftsbeloppet består av en sjukvårds­avgift enligt 1,47 % en förhöjd sjukvårdsavgift enligt 0,17 %.
Dagpenningspremie fastställs inte på pensionsinkomster.

Exempel 3 (pensionär som får pension och arvoden)

Pensionstagarens pension uppgår till 21 000 euro. Dessutom får han 5 000 euro i arvoden som beskattas som lön. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen efter avdrag uppgår till 24 000 euro.
Dagpenningspremie tas ut på arvoden som går upp till 5 000 euro.
Premiebeloppet är 46,50 euro (5 000 e x 0,93 %).
Sjukvårdspremien fastställs på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, i detta fall alltså på 24 000 euro. Sjukvårdsavgiften är 352,80 euro (24 000 x 1,47 %). På pen­sionsinkomst tas ut förhöjd sjukvårdspremie. Premien räknas ut på basis av skillnaden mellan den beskattningsbara inkomsten och den lön som utgör grunden för sjukvårdspremien. Beloppet av förhöjd sjukvårdsavgift är 32,30 euro [(24 000 – 5 000) x 1,17 %].
Sjukvårdsavgiften
är 385,10 euro (352,80 x 32,30).

Exempel 4 (företagare som får lön och FöPL-inkomst)

Företagarens lön från företagsverksamheten är 22 000 euro. Dessutom får han 5 000 euro i an­nan lön. FöPL-arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare är 20 000 euro.
Dagpenningspremien beräknas på det sammanlagda beloppet av FöPL-arbetsinkomst och annan lön (20 000 + 5 000).
Beloppet av dagpenningspremie uppgår till 232,50 euro (25 000 x 0,93 %), och därtill läggs för FöPL-arbetsinkomstens del 24 euro i förhöjd dagpenningspremie (20 000 x 0,12 %).
Dagpenningspremien är sammanlagt 256,50 euro (232,50 + 24).
Sjukvårdspremien tas ut på basis av FöPL-arbetsinkomsten (20 000 euro) och den övrig inkom­sten (5 000 euro). På inkomsterna görs samma avdrag som vid beräkningen av den beskattnings­bara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Efter avdrag uppgår inkomsten till 21 000 euro.
Sjukvårdsavgiften är 308,70 euro (21 000 x 1,47

Exempel 5 (stipendiat)

Forskaren får ett stipendium om 25 000 euro för sin forskning från ett offentligt samfund. Sti­pendiet utgör skattefri inkomst vid beskattningen. Hon har inga andra inkomster. Den fastställda LFöPL-arbetsinkomsten uppgår till 25 000 euro.
Dagpenningspremien är 232,50 euro (0,93 % x 25 000).
Sjukvårdspremien fastställs på basis av LFöPL-arbetsinkomsten efter avdrag som görs vid kommu­nalbeskattningen. I detta exempel är den inkomst som utgör premiegrunden 21 692,50 euro.
Sjukvårdsavgiften är 318,88 euro (21 692,50 x 1,47 %).
Premierna tas ut även om stipendiaten inte har beskattningsbara inkomster.

Exempel 6 (stipendiat som får både stipendium och löneinkomst)

Forskaren får ett stipendium om 12 000 euro för sin forskning från ett offentligt samfund. Sti­pendiet utgör skattefri inkomst vid beskattningen. Dessutom får hon lön från annat arbete till ett belopp av 30 000 euro. Hennes LFöPL-arbetsinkomst har fastställts till 12 000 euro.
Beloppet av dagpenningspremie
beräknas på basis av LFöPL-arbetsinkomsten och lönen. Premiebeloppet är 390,60 euro [0,93 % x (12 000 + 30 000)].
Den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen efter avdrag från den skat­tepliktiga inkomsten uppgår till 24 641,50 euro. Vid uträkningen av sjukvårdspremier beaktas emellertid även LFöPL-arbetsinkomsten, även om stipendiet som motsvarar den är skattefritt. Som grund för sjukvårdspremien fastställs i detta exempel efter avdragen uppgår till 37 181,50 euro.
Sjukvårdsavgiften är 546,57 euro (37 181,50 x 1,47 %).

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 83r)