Svar på nystartade företags momsfrågor

Har getts
21.12.2016
Giltighet
- 31.12.2018

Anvisningen har upphävts 31.12.2018 och den kommer att tas bort från vero.fi -webbsidan inom den närmaste framtiden.

Den som tänker bli företagare eller som nyligen har inlett sin företagsverksamhet har ofta en massa frågor om mervärdesbeskattningen. Här finns frågor och svar som förhoppningsvis underlättar det nya företagets inledande skede då företagaren utöver beskattningsfrågor har mycket annat att tänka på.

Jag har för avsikt att inleda företagsverksamhet. Vilka uppgifter ska jag lämna till Skatteförvaltningen?

Alla de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver får vi när du fyller i blanketten etableringsanmälan (Y-blankett). Blanketten får du på Företags- och organisationsdatasystemets FODS hemsidor www.ytj.fi/sv. Blanketter fås också på Skatteförvaltningens kontor och hos Patent- och registerstyrelsen. Du får hjälp med att fylla i blanketten på Skatteförvaltningens kontor. Eller genom att ringa Skatteförvaltningens telefontjänst. Servicenumren finns på Skatteförvaltningens webbplats: Servicenummer.

Aktiebolag kan göra etableringsanmälan antingen elektroniskt eller på en pappersblankett. Övriga företag och samfund ska göra etableringsanmälan på pappersblankett. Läs mer om etablering av aktiebolag elektroniskt på FODS webbplats: Etablera ett aktiebolag elektroniskt.

Om du inte är säker på om du utifrån din affärsverksamhet ska anmäla dig till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret och vilka förpliktelser en registrering medför för dig, ska du utreda detta redan i samband med ifyllandet av etableringsanmälan, till exempel på Skatteförvaltningens servicenummer.

När du har inlett företagsverksamheten och du är momsskyldig lämnar du in uppgifterna om moms för varje skatteperiod till Skatteförvaltningen. Likaså om du är arbetsgivare som regelbundet betalar ut löner lämnar du uppgifterna om lönerna. Dessa uppgifter anmäler du till Skatteförvaltningen på elektronisk väg, till exempel i tjänsten MinSkatt på adressen www.skatt.fi/minskatt. Du kan också lämna elektroniska anmälningar till exempel direkt via ett ekonomiförvaltningsprogram eller genom att skicka en fil som programmet skapat via Skatteförvaltningens tjänst Ilmoitin.fi.

För att kunna deklarera elektroniskt behöver ett företag en Katso-kod eller personlig autentisering. Information om Katso-koderna finns på adressen www.skatt.fi/katso.

I MinSkatt kan du lämna in skattedeklarationer som gäller moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ. Skatt på eget initiativ betyder skatt som den skattskyldige räknar och betalar på eget initiativ. Skatter på eget initiativ är bl.a. moms, lotteriskatt, försäkringspremieskatt och arbetsgivarprestationer (förskottsinnehållning, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatt). Med skatt på eget initiativ avses i detta sammanhang inte överlåtelseskatt.

I tjänsten MinSkatt kan du följa uppgifterna och läget i fråga om skatter på eget initiativ. Du kan till exempel se saldot för och ett sammandrag av dina skatter på eget initiativ. Via tjänsten kan du också betala skatter, och den innehåller också ett referensnummer för skatter på eget initiativ. Dessutom påminner tjänsten dig om kommande tidsfrister och meddelar dig om det är något ärende du har glömt att sköta.

Hur får jag ett FO-nummer åt mitt företag?

FO-nummer får du genom att lämna in etableringsanmälan (Y-blankett). Blanketten etableringsanmälan inklusive ifyllningsanvisning finns på FODS webbplats  www.ytj.fi/sv. Blanketter fås också på Skatteförvaltningens kontor och hos Patent- och registerstyrelsen. Därtill skickar Skatteförvaltningen dig en registreringsanmälan då den har infört ditt företag i registret över momsskyldiga.

Vad är moms?

Momsen är en konsumtionsskatt som säljaren inkluderar i försäljningspriset på en vara eller en tjänst. Moms är avsedd att betalas av konsumenten. I affärshändelser mellan företagare kan den företagare som köper en vara eller tjänst dra av den moms som den momspliktiga säljaren fakturerat. Förutsättningen är att köparen använder varan eller tjänsten i sin egen affärsverksamhet som berättigar till momsavdrag.

Vem är momsskyldig?

Momsskyldiga är alla som oberoende av företagsform säljer varor och tjänster i form av affärsverksamhet. Tjänster är till exempel tolk-, översättnings-, transport- och e-tjänster.

I momsbeskattningen är den momsskyldige i allmänhet säljaren.  Omvänd momsskyldighet innebär att det är köparen som är momsskyldig vid försäljning av en vara eller en tjänst. Vid inrikeshandel tillämpas omvänd skattskyldighet bl.a. inom byggnadsbranschen och inom skrothandeln. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning  Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen och Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall.

Skattskyldighet kan uppkomma även utifrån eget bruk, t.ex. eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller personalmåltid. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning  Momsbeskattning av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav och Om momsbeskattningen av personalmåltid.

Om företagets omsättning för en räkenskapsperiod vars längd är 12 månader understiger 10 000 euro, behöver företaget inte anmäla sig som momsskyldigt. Det lönar sig dock att vara realistisk när man uppskattar omsättningens storlek. Om tröskelvärdet 10 000 euro överskrids, måste företaget anmäla sig till registret över momsskyldiga och det är tvunget att betala momsen retroaktivt från räkenskapsperiodens ingång inklusive dröjsmålspåföljder. Detta behandlas närmare senare i denna anvisning.

Det är möjligt att ansöka om att bli momsskyldig även om räkenskapsperiodens omsättning är under 10 000 euro.

Om omsättningen är högst 30 000 euro, kan den som bedriver rörelse i liten skala utnyttja den långa, valfria skatteperioden. Då lämnas skattedeklarationen för momsen in och betalningen betalas per kalenderår.

Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, omräknas räkenskapsperiodens omsättning så att den motsvarar en omsättning under 12 månader. Man gör omräkningen genom att multiplicera räkenskapsperiodens omsättning med 12 och dividera med antalet månader som räkenskapsperioden omfattar. Fulla kalendermånader räknas som månader.

Mer information finns i anvisningen Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 10 000 euro.

Är all affärsverksamhet momspliktig?

Försäljning av varor och tjänster är allmänt momsbelagd verksamhet. Momsbeskattningen omfattar inte vissa funktioner som särskilt anges i momslagen, bl.a. försäljning av fastigheter och aktielägenheter, hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvårdstjänster. Företaget är inte momsskyldigt om det enbart säljer sådana varor och tjänster vilka inte omfattas av momsbeskattningen.

Hur mycket moms ska man betala?

Momsen på de flesta varorna och tjänsterna är 24 procent. Momsen på livsmedel, restaurang- och måltidstjänster och foder är 14 procent. Momsen på bl.a. böcker, prenumerationsförsäljning av tidningar och tidskrifter, läkemedel, motionstjänster, persontransporter, inkvarteringstjänster och inträdesavgifter till kultur-, nöjes- och idrottsevenemang är 10 procent.

Hur räknar jag ut momsbeloppet?

Momsbeloppet som du ska lägga på priset på en produkt får du då du multiplicerar skattegrunden med den gällande momssatsen. Med skattegrunden avses vederlaget dvs. priset för varan eller tjänsten som inte innehåller momsens andel. Till skattegrunden räknas alla pristillägg som säljaren fakturerar av köparen, t.ex. faktureringstillägg eller transport- och postkostnader. Momsbeloppet räknas utifrån hela denna skattegrund.

Exempel: Produktens momsfria pris är 1 000 euro och på den tillämpas den normala momssatsen 24 procent. Moms 24 % läggs till, dvs. 1 000 x 24/100 = 240 euro. Det momsbelagda priset är då 1 240 euro.

Beloppet av den moms som ingår i priset på en produkt får man genom att använda följande kalkyl:

det momsbelagda priset x den gällande momssatsen/(100 + den gällande momssatsen) 

Exempel: Det momsbelagda priset för en produkt är 5 000 euro och den normala skattesatsen på 24 procent tillämpas på denna. Skattebeloppet räknas enligt följande: 5 000 x 24/124 = 967,74 euro. Det momsfria priset är således 5 000 - 967,74 = 4 032,26 euro.

Betalar jag moms på varor och tjänster som jag tar i eget bruk från mitt eget företag?

Också uttag av varor eller tjänster ur ett företag för eget bruk betraktas som momspliktig försäljning. För varor och tjänster som tagits i företagsägarens eller personalens privatbruk ska du deklarera och betala moms på samma sätt som du skulle göra om du sålde dem till utomstående.

Kan jag göra avdrag i momsbeskattningen?

Om du är momsskyldig företagare får du från moms som ska betalas dra av den moms som ingått i priset på varor eller tjänster som du köpt av en annan momsskyldig när du räknar ut moms som ska redovisas till staten. Förutsättningen är att de aktuella varorna eller tjänsterna har anskaffats som omsättnings- eller anläggningstillgång eller i övrigt kommer att användas i den momspliktiga, avdragsgilla affärsverksamheten. Förutsättning för avdrag är också att du har faktura för inköpet som visar momsbeloppet som ingått i köpesumman. Du kan kontrollera att säljaren är momsregistrerad på FODS webbplats www.ytj.fi/sv > Företagssökning.

Om du är momsskyldig köpare får du även dra av den moms som du är skyldig att betala med stöd av omvänd skattskyldighet. Även då är förutsättningen att du gjort anskaffningen för momspliktig, avdragsgill affärsverksamhet. På fakturan ska det alltid stå att det gäller omvänd skattskyldighet.

När du inleder en momspliktig affärsverksamhet kan du göra ett s.k. avdrag för ingående lager om du gjort anskaffningar för din momspliktiga, avdragsgilla affärsverksamhet redan innan ditt företag införts i registret över momspliktiga. Du får göra avdraget för en vara du innehar och som köpts som momspliktig eller som du själv importerat eller tillverkat. Avdrag för ingående lager kan även göras för en tjänst under samma förutsättningar. Om nyttigheten eller tjänsten har minskat i värde får du emellertid inte dra av den moms som motsvarar värdeminskningen. Fastigheter och byggtjänster står utanför avdrag för ingående lager, så för sådana kan du inte göra något sådant avdrag. För att göra ett avdrag för ingående lager ska du ha den ursprungliga fakturan på varorna och tjänsterna samt en anteckningsverifikation som upprättats vid den tidpunkt de tagits i avdragsgillt bruk.

Momsen kan inte dras av om varan eller tjänsten anskaffats för att användas privat av företagets ägare eller personal eller om avdragsrätten begränsats. Särskilt har avdragsrätten begränsats för t.ex. representationsutgifter och vissa fordon.

Hur räknar jag ut momsbeloppet som jag ska redovisa till staten?

Beloppet av den skatt som ska redovisas får du genom att dra av den skatt som ingår i skatteperiodens avdragbara inköp från den skatt som ska betalas under samma skatteperiod.

Med skatt som ska betalas avses de skatter som betalas utifrån försäljning, inköp (omvänd skattskyldighet) och eget bruk.

Hur beaktar jag momsen i bokföringen?

Det lönar sig alltid att anlita en sakkunnig bokförare.

För att underlätta uträkningen av momsen lönar det sig att i bokföringen behandla affärstransaktionerna enligt nettobokföringsprincipen exklusive moms. Den moms som ska redovisas till staten behandlas då direkt som skatteskuld. Det skattefria inköpspriset på en produkt som berättigar till avdrag bokförs direkt på det rätta utgiftskontot och skattebeloppet som ska dras av behandlas som en skattefordran.

Det är också möjligt att behandla skatten i bokföringen enligt bruttobokföringsprincipen. Då bokförs affärstransaktionerna på skattebelagda inkomst- och utgiftskonton till sina fulla belopp. Momsbeloppet som ingår i det momsbelagda priset räknas skilt ut. Kalkyl för uträkningen finns vid frågan Hur räknar jag ut momsbeloppet.

Hur beaktar jag momsen när jag t.ex. ska ge en offert?

När man ger en offert bör man beakta att försäljning av varor och tjänster i regel är momsbelagd. Hela priset som fakturerats av kunden är momspliktigt. Om du t.ex. fakturerar din kund för rese- eller postkostnader ska de räknas med i skattegrunden. Offerten görs i allmänhet utan momsens andel, men det är skäl att i offerten notera att på priset tillkommer momsens andel.

Var får jag blanketter för deklaration och inbetalning av moms?

Efter att etableringsanmälan har registrerats skickar Skatteförvaltningen företagaren en anmälan om skatteperioden, där det nämns hur lång skatteperioden för skatter på eget initiativ är och vilka uppgifter som behövs för betalningen (referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer). Dessutom skickar Skatteförvaltningen anvisningar till nya företagare.

Du deklarerar och betalar momsen på webben. Du kan med fördel använda tjänsten MinSkatt för detta. Här kan du läsa mer om ämnet: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ.

Hur lämnar jag in momsdeklarationen och när ska jag senast göra det?

Du lämnar in skattedeklarationen för moms till Skatteförvaltningen på elektronisk väg. Du kan använda till exempel Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt på adressen www.vero.fi/minskatt. Läs om de andra elektroniska inlämningsalternativen på webbsidan Elektronisk deklarering.

Det är obligatoriskt att deklarera skatter på eget initiativ elektroniskt för en skatteperiod som börjar 1.1.2017 eller senare. Deklarationer på pappersblanketter godkänns endast av särskilda orsaker. Ett exempel på en särskild orsak är en situation där det på grund av ett tekniskt hinder är omöjligt att lämna in en elektronisk deklaration. Uppgifter för år 2016 kan lämnas in också på en pappersblankett. Deklarationsblanketten (deklaration av skatter på eget initiativ) hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Momsdeklarationen ska lämnas in för varje skatteperiod. Skatteperioden är i regel en månad.

Deklarationen ska lämnas in senast den 12:e dagen i den andra månaden som följer efter skatteperioden. I fråga om skatteperioder som börjar 1.1.2017 eller senare gäller samma tidsfrist för elektroniska deklarationer och deklarationer som lämnas på pappersblankett. Om du lämnar in uppgifter för år 2016 ska deklarationer på pappersblankett göras fem dagar tidigare än elektroniska deklarationer. Pappersblanketten ska alltså vara Skatteförvaltningen tillhanda redan den 7:e dagen i den andra månaden som följer efter skatteperioden.

Om den sista deklarationsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, flyttas den till följande bankdag i fråga om båda deklarationssätten.

Om skattedeklarationen inkommer till Skatteförvaltningen efter den sista deklarationsdagen, påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift. För skatteperioder som löpt ut före år 2017 påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift enligt en årlig räntesats om 15 procent för skattebelopp som har deklarerats för sent. Förseningsavgiften beräknas från dagen efter det utsatta datumet för deklarationen fram till den dag då deklarationen anländer. Förseningsavgiften är minst 5 euro och högst 15 000 euro.

När skatteperioden börjar 1.1.2017 eller senare och det är fråga om skatteperiodens första skattedeklaration, beräknas för deklarationen en förseningsavgift på tre euro per dag under de första 45 dagarna, sammanlagt högst 135 euro. För deklarationer som inkommer mer än 45 dagar för sent påförs förutom den ovannämnda förseningsavgiften på 135 euro ytterligare två procent av skattebeloppet som deklarerats för sent, dock högst 15 000 euro.

Förseningsavgiften för ersättande deklarationer av moms behandlas i följande punkt i anvisningen. Mer information om förseningsavgiften hittar du på Skatteförvaltningens webbplats: Förseningsavgift för deklaration av skatt som betalas på eget initiativ.

Hur korrigerar jag uppgifter i momsdeklarationen?

Du kan korrigera ett fel i en momsdeklaration genom att lämna in en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet hänför sig till. I den ersättande deklarationen uppger du de rätta beloppen för alla momsuppgifter på nytt. Uppgifterna ska anges på nytt endast för det skatteslag som korrigeringen gäller, till exempel moms. Om du samtidigt har deklarerat till exempel arbetsgivarprestationer och dessa uppgifter är felfria, behöver du inte deklarera uppgifterna om arbetsgivarprestationer på nytt. I den ersättande deklarationen ska du också uppge orsaken till felet. Du kan lämna in den ersättande deklarationen till exempel via tjänsten MinSkatt. Detta korrigeringsförfarande gäller också skatteperioder före år 2017.

För den ersättande deklarationen påförs ingen förseningsavgift, om deklarationen inlämnas högst 45 dagar för sent. För deklarationer som inlämnas mer än 45 dagar för sent påförs en förseningsavgift som bestäms utifrån skattebeloppet i den ersättande deklarationen. Förseningsavgiften är då två procent av skattebeloppet som deklarerats för sent, dock högst 15 000 euro.

Du kan alltså rätta skattebeloppet för en skatteperiod under 45 dagar utan förseningsavgift. Observera dock att för en försenad skattedeklaration kan en skatteförhöjning påföras om den skattskyldige upprepade gånger lämnar in en bristfällig skattedeklaration inom utsatt tid och rättar deklarationen så att syftet är att utan giltig orsak få extra tid för att lämna in skattedeklarationen.

Rättelser av små fel i en skattedeklaration för moms behöver inte allokeras till den skatteperiod som felet gäller. Från och med skatteperioder som börjar 1.1.2017 eller senare kan du korrigera små fel genom att i motsvarande mån ändra beloppet av skatt eller annan uppgift som ska deklareras för följande skatteperioder. Felet ska dock korrigeras utan oskälig försening. Gränserna för små fel framgår av Skatteförvaltningens beslut

Måste jag lämna in en momsdeklaration även om det inte finns någon moms att redovisa för en viss skatteperiod?

Momsdeklarationen ska lämnas in för varje skatteperiod – även då verksamheten avbrutits tillfälligt eller om momsbeloppet som räknats ut för skatteperioden är negativ. Skatten blir negativ om de skatter som ska betalas för skatteperioden är mindre än de avdragbara skatterna.

Deklarationsskyldigheten för personer vilkas enda rörelse är skogsbruk ändrades från 1.1.2017. Om den skattskyldige under skatteåret inte har haft någon skogsbruksinkomst, avdrag eller andra uppgifter som påverkar beskattningen behöver ingen skattedeklaration för skogsbruk inlämnas. En förutsättning är att den skatteperiod som tillämpas i skogsbruksidkarens momsbeskattning är ett kalenderår och att skogsbruksidkaren inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet. 

Hur och när ska jag betala momsen?

Du betalar momsen för skatteperioden till staten på Skatteförvaltningens bankkonto senast den 12:e dagen i den andra månaden efter försäljningsmånaden. Till exempel är förfallodagen för momsen för mars 2017 den 12.5.2017. Om den 12:e dagen inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag.

För att betala momsen behöver du ett referensnummer för skatter på eget initiativ. Referensnumret för skatter på eget initiativ får du från tjänsten MinSkatt eller genom att ringa tjänstens servicenummer 029 497 061 (lna/msa). Det gamla referensnumret för skattekontot fungerar också tills vidare, och betalningarna allokeras rätt.

När du gör en betalning med ett referensnummer för skatter på eget initiativ kan du inte själv välja hur betalningen används. Betalningen används i första hand för skatter på eget initiativ. Överskott kan användas för att betala Skatteförvaltningens övriga fordringar eller andra myndigheters (t.ex. Tullens) fordringar. Mer information om hur betalningarna används hittar du på Skatteförvaltningens webbplats: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ.

Om betalningen av skatten försenas påför Skatteförvaltningen dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas från dagen efter förfallodagen t.o.m. betalningsdagen. År 2017 är dröjsmålsräntan 7 %. Ränteprocenten fastställs årligen.

Har jag som nystartad företagare rätt till förlängd, valfri skatteperiod?

Vanligtvis ges deklarationen en gång i månaden. Ett småföretag är berättigat till förlängd, valfri skatteperiod om dess:

 • omsättning är högst 30 001–100 000 euro; då lämnas deklarationen in och betalningen inbetalas med tre månaders mellanrum (kvartalsvis)
 • omsättning uppgår till högst 30 000 euro; då lämnas deklarationen in och betalningen betalas per kalenderår
 • dessutom sådana fysiska personer, dödsbon eller sammanslutningar som bedriver primärproduktion (t.ex. jord- och skogsbruk) och sådana upphovsmän till konstverk enligt 79 c § i mervärdesskattelagen som inte bedriver annan momspliktig verksamhet är i fråga om moms berättigade till en skatteperiod om ett kalenderår oavsett omsättningens storlek.

Företaget kan ansöka om en förlängd skatteperiod när det har antecknats i registret över momsskyldiga. En ny momsskyldig företagare kan ansöka om förlängd skatteperiod i samband med startandet av företaget, om omsättningen uppgår till högst 100 000 euro per kalenderår. Likaså sker övergången till en kortare skatteperiod på ansökan. Den valda skatteperioden är bindande under minst 12 månader.

Du hittar blanketten för ansökan om valfri skatteperiod på Skatteförvaltningens webbplats (4071r). En ny företagare kan ansöka om en valfri skatteperiod också i samband med etableringsanmälan (Y1–Y3), och ett företag som redan tidigare har införts i Skatteförvaltningens register i samband med ändringsanmälan (Y4–Y6). Y-blanketterna hittar du på Företags- och organisationsdatasystemets FODS webbplats www.ytj.fi/sv.

Du kan anmäla uppgifterna kvartalsvis eller per kalenderår först efter att Skatteförvaltningen har skickat dig ett separat meddelande om den förlängda skatteperioden. Fram till dess ska du tillämpa din gällande skatteperiod. Om den skatteperiod som ska tillämpas i momsbeskattningen är en kalendermånad ska du alltså deklarera och betala momsen månatligen tills Skatteförvaltningen informerar dig om när du ska börja tillämpa den förlängda, valfria skatteperioden. 

En företagare som är berättigad till förlängd skatteperiod ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om det innevarande eller påföljande kalenderårets omsättning växer så att företaget inte längre har rätt till förlängd skatteperiod. Skatteförvaltningen kan fastställa en kortare skatteperiod för företaget från början av det innevarande kalenderåret om Skatteförvaltningen upptäcker att omsättningen inte längre berättigar till den längre skatteperioden eller om företaget har väsentliga deklarations- eller betalningsbrister. Skatteförvaltningen skickar ett meddelande eller beslut om överföringen.

Ett nystartat företag, vars omsättningsgränser inte överskrids, kan godkännas till en förlängd skatteperiod på samma grunder som det godkänns till förskottsuppbördsregistret, dvs. endast om väsentliga försummelser inte har skett.

Mer information om valfria skatteperioder hittar du här: Ansökan om valfri skatteperiod

Jag uppskattade i början att min omsättning understiger tröskelvärdet 10 000 euro under räkenskapsperioden. Tröskelvärdet kommer dock att överskridas. Betalar jag moms endast på den överstigande delen?

Moms ska betalas på hela summan av försäljningar för räkenskapsperioden, inte enbart på den del som överstiger 10 000 euro. Du blir tvungen att betala förseningsavgift på momsdeklarationen som lämnas in för sent. Om betalningen av skatten försenas måste du också betala dröjsmålsränta. 

Har jag rätt till lättnad vid den nedre gränsen för moms?

Rätt till lättnad vid den nedre gränsen för moms har de skattskyldiga vars omsättning exkl. moms är mindre än 30 000 euro. Lättnaden minskar gradvis då omsättningen stiger och upphör helt då omsättningen uppgår till 30 000 euro. Uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen för moms deklareras i den sista deklarationen för antingen kalenderåret eller räkenskapsperioden beroende på hur lång den skattskyldiges skatteperiod är. Närmare information om lättnaden finns i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Vem kan ge mig råd om hur jag ska fylla i skattedeklarationen för moms?

Hjälp med att fylla i skattedeklarationen får du på Skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer: Momsbeskattning 029 497 015 (lna/msa) eller MinSkatt 029 497 061 (lna/msa).

Anvisningar om lämnande och ifyllande av momsdeklarationen finns också på Skatteförvaltningens webbplats, t.ex. här:

Ska jag ge en faktura till köparen? Vad ska antecknas på fakturan?

Som säljare ska du i följande situationer utfärda faktura som uppfyller momslagens krav på innehållet:

 • momspliktig försäljning då köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är en näringsidkare utan t.ex. ett allmännyttigt samfund. Med momspliktig försäljning avses försäljning på vilken moms med stöd av mervärdesskattelagen ska betalas i Finland. Skyldigheten att utfärda faktura gäller även försäljning där köparen är momspliktig med stöd av omvänd skattskyldighet.
 • momsfri försäljning, om du med stöd av momslagen får momsåterbäring för inköpen som gjorts för försäljningen. Sådan försäljning är gemenskapsintern försäljning, export och övriga återbäringsberättigade försäljningar för vilka gäller s.k. nollskattesats. Faktura ska därutöver utfärdas i samband med försäljning och förmedling av investeringsguld. En handling som gäller överlåtelse av rörelse helt eller delvis ska innehålla de uppgifter som ska finnas på en faktura.
 • försäljning som i Finland föreskrivs som skattefri och sker i en annan EU-stat. Sådan försäljning är bland annat allmännyttiga samfunds momsfria försäljning, fastighetsöverlåtelser samt försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster.
 • distansförsäljning av varor och försäljning av nya transportmedel till ett annat EU-land, även då köparen är en privatperson.
 • momsfri försäljning till en kommun. Även om du inte är momsskyldig ska du som säljare utfärda faktura när du till en kommun överlåter varor och tjänster i samband med momsfri hälso- och sjukvård eller socialvård.
 • förskottsbetalningar. För andra betalningar än förskottsbetalningar för gemenskapsintern försäljning av varor ska utfärdas faktura.
 • rättelseposter, t.ex. års- eller omsättningsrabatter på momsbelagd försäljning som har beviljats köparen, om dessa inte har beaktats i tidigare utfärdade fakturor.

I momslagen avses med faktura förutom egentliga fakturor också andra verifikationer som fungerar som fakturor och som fyller momslagens krav på fakturainnehåll. En faktura kan utfärdas i pappersform eller, med mottagarens samtycke elektroniskt. En faktura kan också bestå av flera skilda dokument om de tillsammans fyller kraven på fakturainnehåll.

Det är viktigt att observera att även om en faktura som fyller momslagens krav på fakturainnehåll inte behöver utfärdas ska det alltid finnas ett verifikat för bokföringen eller anteckningar. Dessutom ska försäljaren erbjuda kunden ett kvitto vid betalning kontant eller med betalkort. Skyldigheten att erbjuda kvitto gäller näringsidkare i alla branscher om omsättningen under räkenskapsperioden är över 10 000 euro.

Allmänna fakturauppgifter

Fakturan ska innehålla de s.k. allmänna fakturauppgifterna dvs. följande uppgifter:

 • datum för utfärdandet av fakturan
 • löpnummer för identifiering
 • säljarens mervärdesskattenummer
 • köparens mervärdesskattenummer om köparen är skattskyldig för köpet på basis av omvänd skattskyldighet eller om det är fråga om gemenskapsintern varuförsäljning
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning
 • skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive skatt samt prisnedsättningar eller rabatter, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset
 • skattesats
 • skattebeloppet som ska betalas
 • anteckning om skattefriheten eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen eller i mervärdesskattedirektivet
 • om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”
 • om köparen själv gör upp fakturan, uppgiften ”självfakturering”
 • uppgifter om nya transportmedel
 • uppgifterna ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”, ”vinstmarginalbeskattning för konstverk” eller ”vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter”
 • uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”
 • uppgift om försäljning av skattepliktigt investeringsguld
 • vid ändringsfakturor en hänvisning till den första fakturan

Förenklade krav på fakturaanteckningar

Enligt momslagen behöver man inte alltid göra ovannämnda anteckningar på fakturan utan i vissa situationer är det tillräckligt att ge en s.k. förenklad faktura. Förenklad faktura kan ges i följande fall:

 • fakturans skattepliktiga slutsumma är högst 400 euro
 • fakturan ges i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner
 • fakturan avser restaurang- eller måltidstjänster eller persontransporter med undantag av tjänster som är avsedda för vidareförsäljning
 • kvitton från parkeringsautomater och liknande apparater.

En förenklad faktura ska innehålla följande uppgifter:

 • datum för utfärdandet av fakturan
 • säljarens namn och mervärdesskattenummer (FO-nummer)
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art
 • momsbelopp som ska betalas angivet per skattesats eller skattegrunden angiven per skattesats.
 • i fråga om ändringsfakturor en hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgifter som ändras med fakturan.

I förenklade fakturor är det alltså möjligt att ange priserna inklusive moms, om det momsbelopp som ska betalas antecknas på fakturan. Skattegrunden behöver då inte anges.

Förenklad faktura tillämpas inte då det är fråga om gemenskapsintern varuförsäljning, distansförsäljning av varor eller sådan försäljning av varor eller tjänster i ett annat EU-land för vilken köparen betalar skatt med stöd av omvänd skattskyldighet.

I mervärdesskattelagen definieras även de krav på informationsinnehåll som ställs på andra handlingar än egentliga försäljningsfakturor, om handlingen påverkar momsbeskattningen. Sådana övriga utredningar är utredning om byggtjänst, utredning om energinyttighet, anteckningsverifikationer för avdrag för ingående lager och ändring av användningsändamål, utredningar av personerna som fortsätter och överlåter rörelsen samt förteckning över varor som flyttas till ett annat EU-land för ett bestämt ändamål.

Närmare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen

Jag har tänkt skaffa produkter från utlandet. Vem kan ge mig råd?

Då du idkar handel med ett företag i ett annat land hittar du information om momsen i utrikeshandeln i Skatteförvaltningens anvisningar Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln, Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010 och Mervärdesbeskattningen i exporthandeln. Om du inte hittar svar i anvisningarna kan du kontakta Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 015 (lna/msa). 

Tullverket ger handledning i frågor som gäller annan utrikeshandel, dvs. import och export.

Jag köper varor och tjänster till mitt företag från ett annat EU-land. Var får jag momsnumret som behövs i handeln (mervärdesskattenummer, VAT number)?

Den som upptagen i registret över momsskyldig kan själv bilda sitt momsnummer utifrån sitt FO-nummer enligt följande:

Exempel:

FO-nummer: 1234567-8
momsnummer: FI12345678

Hur beaktar jag momsen i handeln mellan EU-länder?

Du kan sälja en vara eller en tjänst som beskattas enligt den allmänna regeln som avser handel mellan näringsidkare till ett annat EU-land utan moms om du har köparens momsnummer som är giltigt i ett annat EU-land och om du för varan har dokumentation över att varan transporteras till ett annat EU-land, t.ex. faktura från transportfirman eller ett annat motsvarande dokument. De bestämmelser om försäljningsland för tjänster som avviker från ovan nämnda allmänna regel kan du kontrollera t.ex. i anvisningen  Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010.

Köparen ska uppge sitt momsnummer till dig. Du kan kontrollera att momsnumret är giltigt på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sv. Du kan också kontrollera att momsnumret är giltigt genom att kontakta EU-handelns momsnummerkontroll 029 497 062 (lna/msa) eller per e-post på adressen eu.vies@vero.fi.

Om det sker ändringar i affärsverksamheten, hur meddelar jag dem till Skatteförvaltningen?

Anmäl ändringarna till Skatteförvaltningen med en ändringsanmälan (Y-blankett). Blanketten är tillgänglig på FODS webbplats www.ytj.fi/sv, på Skatteförvaltningens kontor eller hos Patent- och registerstyrelsen.

Ändringar i affärsverksamheten, såsom adressändringar eller ändringar i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret kan du också anmäla elektroniskt via FODS-servicetjänst. Läs mer på FODS webbplats Ändra företagets uppgifter på nätet.

Jag tänker lägga ner affärsverksamheten. Hur anmäler jag det till Skatteförvaltningen?

Anmäl om nedläggningen genom att fylla i en nedläggningsanmälan (Y-blankett). På basis av en inlämnad anmälan registreras nedläggningen i Skatteförvaltningens olika register och din deklarationsskyldighet upphör. Du ska ändå komma ihåg att lämna in uppgifter om skatter på eget initiativ för den sista skatteperioden och skattedeklaration för den sista räkenskapsperioden.

Jag har lagt ned min affärsverksamhet och slutlagret blir i min ägo. Måste jag betala moms på slutlagret?

Då momsskyldigheten upphör ska företagaren betala moms på de varor och tjänster som blir i hans ägo samt kontofordringar. Närmare information finns i anvisningen Nedläggning av momspliktig verksamhet samt konkurs.

Jag har lagt ned min affärsverksamhet. I min senast inlämnade momsdeklaration hade jag enbart moms som skulle dras av. Får jag pengarna tillbaka?

Om saldot på MinSkatt är positivt efter att de övriga skatterna och fordringarna har betalats återbär Skatteförvaltningen beloppet enligt den inlämningstidpunkt och inlämningsgräns som kunden valt.

Närmare information om återbäringar finns på Skatteförvaltningens webbplats: Återbäring av skatt på eget initiativ.

Var kan jag få ytterligare information?

 • På Skatteförvaltningens webbplats finns alla blanketter och publikationer för momsbeskattningen.

 • Om du har frågor om moms kan du också ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 015 (lna/msa). Information om deklaration och betalning av skatter på eget initiativ och om hur tjänsten MinSkatt fungerar får du på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 061 (lna/msa).

 • Information ges också på Skatteförvaltningens kontor.