Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Exempel på hur EU-försäljning och -inköp ska anges i momsdeklarationerna

Giltighet
- 18.12.2019

Anvisningen har ersätts av anvisningen Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln (18.12.2019, VH/2863/00.01.00/2019).

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

Dessutom har exemplen uppdaterats med gällande momssatser.

Nedan följer ett antal praktiska exempel som belyser hur enskilda transaktioner ska redovisas i sammandrags- och momsdeklarationen. I exemplen beskrivs redovisningsskyldigheten av ett företag som är momsskyldigt i Finland.

I exemplen utgår man ifrån, att på försäljningar i Finland tillämpas en skattesats om 24 % och anskaffningarna används för ändamål som berättigar till avdrag.

Ytterligare information om hur momsdeklarationen och sammandragsdeklarationen ska fyllas i finns i anvisningar

Ytterligare information om EU-varuhandeln finns i anvisning Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

Landet där en tjänst beskattas bestäms enligt bestämmelserna om tjänsternas försäljningsland. Ytterligare information om bestämmelserna om försäljningsland finns på sidan Momsbeskattning av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010.

Exempel 1

Försäljning av varor till en näringsidkare som är momsskyldig i ett annat EU-land

F i Finland säljer en maskin till B i Belgien för 15 000 euro och maskinen levereras till Belgien.

exempel 1 som en bild

F:s försäljning är skattefri gemenskapsintern försäljning. F antecknar på fakturan förutom sitt eget momsnummer även B:s momsnummer samt anteckningen ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” eller ”MOMS 0 % (Gemenskapsintern försäljning)”. B i Belgien gör en skattepliktig gemenskapsintern anskaffning.

Momsdeklarationen: 15 000 i punkten Varuförsäljningar till andra EU-länder.
Sammandragsdeklarationen: Landskod BE, Köparens momsnummer momsnumret som B anmält samt Varuförsäljningar 15 000 euro.

Exempel 2

Överföring av egna varor till ett annat EU-land

F överför varor som hör till egendomen i en rörelse som S bedriver i Finland till sin affärsverksamhet i Danmark. Varornas inköpsvärde är 15 000 euro.

exempel 2 som en bild

F:s överföring behandlas som skattefri gemenskapsintern försäljning i Finland och som skattepliktig gemenskapsintern anskaffning i Danmark. Om F inte ännu har momsregistrerat sig i Danmark, måste F registrera sig där innan överföringen sker.

F ska till sin bokföring bifoga ett verifikat, på vilket man också ska anteckna, att det är frågan om en skattefri försäljning ”VAT 0 % (Intra-Community supply) eller ”MOMS 0 % (Gemenskapsintern försäljning). F ska dessutom anteckna på verifikatet sitt momsnummer i Finland och sitt momsnummer i Danmark.

Momsdeklarationen: 15 000 i punkten Varuförsäljningar till andra EU-länder.
Sammandragsdeklarationen: I punkterna Landskod: DK, Köparens momsnummer: Momsnumret som F fått från Danmark samt som Varuförsäljningar värdet på varan som överförts till Danmark 15 000 euro.

Exempel 3

Köp av en vara från ett annat EU-land

Finländaren F köper en maskin för 15 000 euro (exkl. Moms) av T i Tyskland. Maskinen levereras från Tyskland till Finland.

exempel 3 som en bild

T säljer maskinen till S exkl. tysk moms, eftersom F har ett momsnummer i Finland och maskinen levereras från Tyskland till Finland. F gör en skattepliktig gemenskapsintern anskaffning i Finland.

Momsdeklarationen: 15 000 euro i punkt Varuinköp från andra EU-länder, 3 600 euro i punkt Moms på varuinköp från andra EU-länder och 3 600 euro i punkt Moms som ska dras av för skatteperioden.
Sammandragsdeklarationen: Köparen lämnar inte in sammandragsdeklaration.

Exempel 4

Försäljning av varor till en finländsk näringsidkare då varorna levereras till ett annat EU-land

exempel 1 som en bild

F säljer varor för 18 600 euro (priset exkl. moms 15 000 euro) till F1 i Finland, som säljer varorna vidare till T i Tyskland.

Exemplet beskriver handel mellan tre momsskyldiga, men det är dock inte frågan om en s.k. trepartshandel, eftersom de olika parterna inte är momsregistrerade i de olika EU-länderna. Transaktionen mellan F och F1 är en skattepliktig inhemsk försäljning, varför F debiterar F1 finländsk moms. F1 kan dra av den moms som ingår i inköpspriset på vanligt sätt. F1 antecknar på fakturan förutom sitt eget momsnummer även T:s momsnummer och anteckningen ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” eller ”MOMS 0 % (Gemenskapsintern försäljning)”.

F deklarerar följande:
Momsdeklarationen: 3 600 euro i punkt Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: moms 24 %
Sammandragsdeklarationen: Lämnas inte in.

F1 deklarerar följande:
Momsdeklarationen: försäljningspriset till T i punkt Varuförsäljningar till andra EU-länder och i punkt Moms som ska dras av för skatteperioden skatten som ingår i köpet från F 3 600 euro.
Sammandragsdeklarationen: I punkterna Landskod DE, Köparens momsnummer momsnumret som T anmält och Varuförsäljningar försäljningspriset som debiterats T.

Exempel 5

Försäljning av en vara till ett annat EU-land men varan levereras till ett land utanför EU

Finländaren F säljer varor för 15 000 euro till S i Sverige, som säljer varan vidare till Norge. Varorna levereras direkt från F till N.

exempel 5 som en bild

Eftersom varan inte levereras till ett annat EU-land utan utanför EU, är det inte frågan om en gemenskapsintern försäljning utan om export. Försäljning från F till S är en skattefri försäljning utanför EU-länderna. Också försäljningen från S till N är fri från skatt, eftersom försäljningen sker varken i Finland eller i Sverige. N betalar skatt för importen till Norge.

Momsdeklaration: F antecknar 15 000 euro i punkt Omsättning enligt 0-skattesats.
Sammandragsdeklaration: Lämnas inte in.

Exempel 6

Försäljning av en vara som monteras i ett annat EU-land

Finländaren F säljer en pappersmaskin färdigt monterad för 30 miljoner euro till T i Tyskland. F monterar maskinen.
Då avtalet gäller en leverans av monterad vara, beskattas hela leveransen alltid i det EU-land, där monteringen sker. I det här fallet tillämpas de tyska momsbestämmelserna på försäljning av monteringen.

Momsdeklarationen: F antecknar 30 000 000 euro i punkt Omsättning enligt 0-skattesats.
Sammandragsdeklaration: Lämnas inte in.

Exempel 7

Försäljning av en vara till en köpare utan momsnummer i ett annat EU-land

Finländaren F säljer en maskin för 1 500 euro till T–föreningen i Tyskland (exkl. moms). T har inte ett momsnummer.
Eftersom T inte har ett momsnummer och leveransen börjar i Finland, ska man betala moms för försäljningen i Finland. F antecknar således i fakturan Finlands moms 24 % dvs. 360 euro.

Momsdeklaration: F antecknar 360 euro i punkt Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna moms 24 %.
Sammandragsdeklarationen: Lämnas inte in.

Exempel 8

Försäljning av en vara till en privatperson i ett annat EU-land då säljaren transporterar varan

Då man på EU:s inre marknad säljer varor till privatpersoner eller till personer som kan likställas med dem och säljaren transporterar varan, är det frågan om en distansförsäljning. Distansförsäljningen beskattas i den stat där transporten slutar, om försäljningens värde överskrider tröskelvärdet som destinationslandet har utsatt. (se Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland).

Finländaren F säljer varor till privatpersonen D i Danmark för 1 500 euro (exkl. moms) och sköter också transporten.

Det är frågan om en distansförsäljning. Eftersom F:s distansförsäljningar till Danmark inte överskrider under ett kalenderår tröskelvärdet som Danmark har utsatt (280 000 DKK), beskattas försäljningen i Finland.

Momsdeklarationen: F antecknar 360 euro i punkt Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: moms 24 %.
Sammandragsdeklaration: Lämnas inte in.

Exempel 9

Trepartshandel

B i Belgien säljer varor till F i Finland, som säljer varorna vidare till D i Danmark för 15 000 euro. Varorna levereras direkt Från B till D.

exempel 9 som en bild

Det är frågan om en trepartshandel, på vilken specialbestämmelser ska tillämpas. Försäljning från B till F är en skattefri gemenskapsintern försäljning. F ska ge till B sitt eget momsnummer. I detta fallet är S den ena försäljaren i trepartshandeln, som ska i fakturan som lämnas till D anteckna förutom sitt eget momsnummer även D:s momsnummer även anteckningen om trepartshandel (”Triangulation” eller ”Trepartshandel”). På det här sättet behöver F nte registrera sig i Danmark för att kunna betala momsen för gemenskapsinterna anskaffningar och för gemenskapsinterna försäljningar, eftersom skattskyldigheten överförs till D.

Momsdeklarationen: F anmäler inte denna transaktion i momsdeklarationen.
Sammandragsdeklarationen: Den andra säljaren i trepartshandeln, dvs. I detta fallet F, ska lämna in en sammandragsdeklaration. F antecknar i punkterna Landskod DK, Köparens momsnummer D:s momsnummersamt Trepartshandel 15 000 euro.

Exempel 10

Trepartshandel

F i finland säljer en maskin för 15 000 euro till B i Belgien, som säljer den vidare till D i Danmark.

exempel 10 som en bild

Också här är det frågan om en trepartshandel. Försäljningen från F till B är en skattefri gemenskapsintern försäljning. F antecknar på fakturan förutom sitt eget momsnummer även B:s momsnummer samt anteckningarna ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” eller ”MOMS 0 % (Gemenskapsintern försäljning)”.

Momsdeklarationen: F antecknar 15 000 euro i punkt Varuförsäljningar till andra EU-länder.
Sammandragsdeklarationen: I punkterna Landskod BE, Köparens momsnummer B:s momsnummer och Varuförsäljningar 15 000 euro.

Exempel 11

Köp av ett tillverkningsarbete från ett annat EU-land

F i Finland beställer tillverkning av 1 000 klädesplagg från I i Italien. F skaffar materialet för 15 000 euro och skickar det från Finland till Italien. Färdiga kläder levereras tillbaka till Finland. I fakturerar 10 000 euro för tjänsten (exkl. moms).

exempel 11 som en bild

Då materialet skickas, gör F inga anteckningar i momsdeklarationen och lämnar inte heller in någon sammandragsdeklaration.

Då varorna tas emot gör F ingen gemenskapsintern anskaffning i Finland. I säljer en arbetsprestation som hänför sig till lös egendom, som är en tjänst som utförs i enlighet med den allmänna bestämmelsen för näringsidkare i reglerna om försäljningslandet. Enligt den allmänna bestämmelsen för näringsidkare beskattas tjänsten i Finland, om man överlåter den till ett fast driftställe som köparen har här eller om tjänsten inte överlåts till något fast driftställe, den har sålts i Finland, om köparens hemort är här. På tjänster som avses i de allmänna bestämmelserna tillämpas alltid omvänd skattskyldighet. Tjänstens försäljningsland är alltid Finland och F är med stöd av omvänd skattskyldighet skattskyldig för arbetet i fråga.

Momsdeklaration: F antecknar 10 000 euro i punkt Inköp av tjänster från andra EU-länder, 2 400 euro i punkt Moms på inköp av tjänster från andra EU-länder och 2 400 euro i punkt Moms som ska dras av för skatteperioden.
Sammandragsdeklarationen: Lämnas inte in.

Exempel 12

Försäljning av tillverkningsarbete till ett annat EU-land

Fi Finland får i uppdrag att montera ihop datorer ät S i Sverige. De färdiga datorerna levereras till S i Sverige. F fakturerar 15 000 euro för monteringen.

exempel 12 som en bild

Då varan tas emot gör F inte någon gemenskapsintern anskaffning i Finland. F säljer en arbetsprestation som hänför sig till ett löst föremål, vilket är en tjänst i enlighet med den allmänna bestämmelsen om näringsidkare i reglerna om tjänsternas försäljningsland. Enligt den allmänna bestämmelsen om näringsidkare beskattas tjänsten i Finland, om den överlåts till ett fast driftställe som köparen har här eller om tjänsten inte överlåts till ett fast driftställe, har den sålts i Finland, om köparens hemort är här. På tjänster som avses i den allmänna bestämmelsen tillämpas alltid omvänd skattskyldighet. Tjänstens försäljningsland är enligt regeln Sverige och S är med stöd av omvänd skattskyldighet skattskyldig i Sverige för arbetet i fråga. F antecknar på fakturan förutom sitt eget momsnummer även S:s momsnummer och anteckningen ”VAT 0 % (Intra-Community service)” eller ”MOMS 0 % (Försäljning av tjänster till ett annat EU-land)”. F ska dessutom göra i fakturan anteckning om omvänd skattskyldighet antingen ”Reverse charge” eller ”Köparen skattskyldig”. Eftersom det är frågan om en tjänst i enlighet med den allmänna bestämmelsen om näringsidkare, ska även sammandragsdeklarationen lämnas in.

Momsdeklarationen: F antecknar 15 000 euro i punkt Försäljningar av tjänster till andra EU-länder.
Sammandragsdeklarationen: F antecknar i punkterna Landskod SE, Köparens momsnummer S:s momsnummer, såsom Tjänsteförsäljningar 15 000 euro.

Exempel 13

Försäljning av förmedlingstjänster till ett annat EU-land

Finländaren F förmedlar produkter till A i Finland som T i Tyskland har tillverkat. F fakturerar 5 000 euro i provision från T i Tyskland.

exempel 14 som en bild

Enligt den allmänna bestämmelsen om näringsidkare beskattas tjänsten i Finland, om den överlåts till ett fast driftställe som köparen har här eller om tjänsten inte överlåts till ett fast driftställe, har den sålts i Finland, om köparens hemort är här. På tjänster som avses i den allmänna bestämmelsen tillämpas alltid omvänd skattskyldighet. Försäljningstjänstens försäljningsland är enligt regeln Tyskland och T är med stöd av omvänd skattskyldighet skattskyldig i Tyskland för tjänsten i fråga. F antecknar i fakturan förutom sitt eget momsnummer även T:s momsnummer och anteckningen ”VAT 0 % (Intra-Community service)” eller ”MOMS 0 % (Försäljning av tjänster till ett annat EU-land). F ska dessutom göra i fakturan anteckning om omvänd skattskyldighet antingen ”Reverse charge” eller ”Köparen skattskyldig”. Eftersom det är frågan om en tjänst i enlighet med den allmänna bestämmelsen om näringsidkare, ska även sammandragsdeklarationen lämnas in.

Om det i exemplet skulle vara frågan om en fastighetsförmedlingstjänst, skulle tjänstens försäljningsland bestämmas i enlighet med bestämmelserna i fastighetens belägenhetsland och inte enligt den allmänna bestämmelsen om näringsidkare.

Momsdeklarationen: F antecknar 5 000 euro i punkt Försäljningar av tjänster till andra EU-länder.
Sammandragsdeklarationen: F antecknar i punkterna Landskod DE, Köparens momsnummer T:s momsnummer, såsom Tjänsteförsäljningar 5 000 euro.

Exempel 14

Deklarationer och anteckningar om trepartshandel

I en trepartshandel är varans första säljare (A), den första köparen (B) och den andra säljaren (B) samt den andra köparen (C) momsskyldiga i olika EU-länder. Nedan beskrivs, vad en i Finland momsskyldig person ska deklarera i egenskap av A, B eller C.

exempel 14 som en bild

A fyller i: B fyller i: C fyller i:
Momsdeklaration Momsdeklaration Momsdeklaration
  • Varuförsäljningar till andra EU-länder: försäljningspriset till B
  • Inga anteckningar
C gör en skattepliktig gemenskapsintern anskaffning i Finland och anmäler:
Sammandragsdeklaration Sammandragsdeklaration
  • Inköp av varor från andra EU-länder inköpspriset från B
  • Försäljningspriset till B i punkt Varuförsäljningar

  • B:s momsnummer och landskod

  • Försäljningspriset till C i punkt Trepartshandel

  • C:s momsnummer och landskod

  • Skatt på inköp av varor från andra EU-länder.
A:s och B:s momsnummer i fakturan B:s och C:s momsnummer i fakturan
  • Moms som ska dras av för skatteperioden (om anskaffningen till ändamål som berättigar till avdrag)