Marginalbeskattningsförfarande för begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter

Har getts
1.4.2010
Giltighet
Tills vidare

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). 

1 Allmänt

Typiskt för handeln med begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter är att köpmannen köper varorna av privatpersoner. När köpmannen (momsskyldig återförsäljare) säljer nyttigheten, innehåller försäljningspriset den dolda moms som har ingått i inköpspriset. Dold moms ingår i priset på en vara även i andra motsvarande situationer då säljaren inte behöver betala moms på försäljningen och säljaren inte har kunnat dra av den moms som ingått i inköpet. För att undvika den dolda moms som finns i priset av en begagnad vara samt konstverk, samlarföremål eller antikvitet kan man i vissa vidareförsäljningssituationer tillämpa marginalbeskattningsförfarandet för att undanröja den dolda momsen. Återförsäljaren betalar då moms på sin vinstmarginal, dvs. skillnaden mellan varans försäljningspris och inköpspris.

Det är frivilligt att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet och återförsäljaren kan välja att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet per försäljningstransaktion. Om marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas, tillämpas de normala bestämmelserna på försäljningen.

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas på momspliktig vidareförsäljning av begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter till både Finland och övriga EU-länder. Om varan säljs momsfritt, t.ex. som exportförsäljning utanför EU, kan förfarandet inte tillämpas. I fråga om gemenskapsintern försäljning och distansförsäljning har återförsäljaren rätt att välja om han på vidareförsäljningen vill tillämpa marginalbeskattningsförfarandet eller reglerna som avser gemenskapsintern försäljning eller distansförsäljning.

Återförsäljaren av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter kan också ha försäljning som omfattas av de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Sådana försäljningar är bl.a. försäljning av nya varor samt av sådana varor på vilka marginalbeskattningsförfarandet inte kan tillämpas.

2 Varor på vilka förfarandet kan tillämpas

2.1. Begagnade varor (lagens 79 b §)

Återförsäljaren kan tillämpa förfarandet på sådana begagnade varor som har varit i användning och som säljs vidare för att användas i sitt befintliga skick eller efter reparation, iståndsättning eller demontering. Som begagnade varor betraktas enbart lös egendom, inte t.ex. byggnader eller jordområden. Förfarandet kan inte tillämpas om varan blir en annan vara efter behandlingen.

Exempelvis:
Metallskrot, pappers-, glas-, plast- eller textilavfall som krossas, styckas, rivs, balas, pressas eller på annat sätt behandlas är inte längre samma varor som före dylik behandling.

Om den begagnade varan används för reparation eller iståndsättning av andra varor, kan köparen tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på det momsfria köpet av den begagnade varan och på den momspliktiga vidareförsäljningen.

Exempelvis:
Om en bilverkstad köper marginalbeskattade eller momsfria begagnade bildelar som används för en av en kund beställd reparation, iståndsättning eller montering av bil, får verkstaden behandla försäljningen av dessa bildelar som försäljning som ska marginalbeskattas. Reparations-, iståndsättnings- eller monteringsarbetet debiteras inklusive moms hos kunden.

Då en bilhandlare som handlar med begagnade bilar iståndsätter en begagnad bil som han anskaffat momsfritt och använder för iståndsättningen bildelar som köpts momsfritt eller med marginalskatt, kan bilhandlaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på förvärvet av både bilen och bildelarna samt på försäljningen av bilen.

2.2 Konstverk, samlarföremål och antikviteter (lagens 79 c, d, e §)

Som konstverk betraktas i momsbeskattningen tavlor, konstgrafiska originalblad, skulpturer, väggbonader och tapisserier och andra föremål som klassificerats i tulltaxan som nämns i lagens 79 c §. Utöver originalkonstverk betraktas som konstverk även sådana kopior av originalskulpturer vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans rättsinnehavare samt kopior av tapisserier och väggbonader, under förutsättningen att de är handvävda efter originalritningar av konstnären och att det finns högst åtta exemplar av varje (bilaga 6).

Som konstverk betraktas i momsbeskattningen även fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag. Skattesatsen som tillämpas på signerade och numrerade konstfotografier är 8 procent om säljaren är en konstfotograf eller dennes rättsinnehavare eller annan näringsidkare än momsskyldig återförsäljare som tillfälligt säljer signerade eller numrerade konstfotografier. Övriga fotografier än ovan nämnda signerade och numrerade konstfotografier betraktas inte som konstverk. På försäljningen dessa varor tillämpas skattesatsen på 22 procent (23 % fr.o.m. 1.7.2010).

Som samlarföremål betraktas i momsbeskattningen frimärken, skattemärken, frankostämplar, förstadagskuvert, helsaker och motsvarande, förutsatt att de inte är avsedda att bli gångbara eller att deras pris bestäms på grundval av samlarvärdet. Samlarföremål är även samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.

Med antikviteter avses i momsbeskattningen varor som är äldre än 100 år och som varken är konstverk eller samlarföremål (lagens 79 e §).

Konstverk, samlarföremål och antikviteter betraktas inte som begagnade varor i momsbeskattningen. Det är viktigt att skilja mellan begreppen eftersom vissa marginalbeskattningsregler endast gäller konstverk, samlarföremål eller antikviteter. Om varan inte fyller de krav som ställs för konstverk, samlarföremål eller antikvitet, kan man dock tillämpa de regler som gäller begagnade varor, om kraven uppfylls. T.ex. en möbel som är 90 år gammal och som köps från en privatperson kan betraktas som begagnad vara.

3 Momsskyldig återförsäljare (lagens 79 a §)

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas av momsskyldiga återförsäljare. Med sådan försäljare avses försäljare som i form av affärsverksamhet sporadiskt eller regelbundet köper eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter för återförsäljning.

Förfarandet kan också tillämpas när varan säljs som kommissionsförsäljning i återförsäljarens namn men för någon annans räkning till den slutliga kunden. T.ex. försäljning av ett konstverk på offentlig auktion sker i form av kommissionshandel om auktionsförrättaren säljer varan i eget namn men för ägarens räkning till den slutliga kunden. Marginalbeskattningsförfarandet kan inte tillämpas på försäljning av förmedlingstjänst.

4 Inköp på vilka förfarandet kan tillämpas (lagens 79 f §)

En momsskyldig återförsäljare kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på varor som har köpts från privatpersoner eller juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. icke-momsskyldiga föreningar, stiftelser eller dödsbon samt av icke-momsskyldigt konkursbo som inte fortsätter med verksamheten av det företag som försattes i konkurs eller som inte har registrerat sig som momsskyldigt för den tid då konkursgäldenärens affärsegendom realiseras).

Marginalbeskattningsförfarandet kan inte tillämpas på anskaffning och vidareförsäljning av nya varor (=som inte är begagnade) som köpts hos icke-momsskyldiga. Marginalbeskattningsförfarandet får inte tillämpas t.ex. på återförsäljningen av nya varor som köpts från ett icke-momsskyldigt konkursbo.

Marginalbeskattningsförfarandet får inte tillämpas på förvärv av sådana varor som återförsäljaren delvis köper momsfritt och delvis momsbelagt. När en taxiföretagare t.ex. säljer en taxibil till en bilfirma, behandlar han den del av försäljningspriset som motsvarar användningen i taxitrafiken som momsbelagt och den del av försäljningspriset som motsvara privata körningar som momsfritt. Bilfirman drar av momsen som ingår i fakturan och behandlar försäljningen av bilen som momsbelagd försäljning till hemlandet.

En momsskyldig återförsäljare kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet även på varor som köpts från en näringsidkare vars försäljning är undantagen från moms enligt 61 §, 223 § i mervärdesskattelagen eller annan motsvarande bestämmelse eller enligt motsvarande bestämmelse i ett annat EU-land. Enligt lagens 61 § är bl.a. försäljning av en vara som har varit i en användning som inte berättigar till avdrag undantagen från moms. Då återförsäljaren momsfritt köper en vara som den föregående säljaren har skaffat under mervärdesskattelagens giltighetstid för att i sin helhet användas i annan användning än sådan som berättigar till avdrag, kan återförsäljaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på varan.

Undantagen från moms med stöd av 223 § i mervärdesskattelagen är sådan försäljning av anläggningstillgångar som anskaffats innan mervärdesskattelagen trätt i kraft och för vilken oms- eller momsavdrag inte har kunnat göras. Försäljning av långfristiga anläggningstillgångar är momsfri även när säljaren inte har kunnat göra avdrag under den tid mervärdesskattelagen varit i kraft, även om varan har anskaffats för användning som berättigar till avdrag inklusive öppen moms. Enligt en bestämmelse som var i kraft under tiden 1.6.1994 – 31.12.1995 (lagens 228 § 3 mom.) skulle köparen bevisa om varan hade tagits i bruk före 1.2.1993 och om det i något skede av utbyteskedjan har gjorts kalkylerat avdrag för varan. Om någon utredning inte hade kunnat läggas fram, fanns ingen avdragsrätt. Inte heller i situationer då denna avdrags-/ägarhistoria hade utretts och det konstaterats att det s.k. kalkylerade avdraget har gjorts för varan fanns ingen avdragsrätt.

Försäljningen av en begagnad vara eller av en vara som säljaren anskaffat som sina anläggningstillgångar kan vara momsfri även med stöd av en bestämmelse som motsvarar lagens 61 § eller 223 § i en annan medlemsstat, varför återförsäljaren ska be köparen göra en anteckning om momsfriheten på inköpsfakturan.

Marginalbeskattningsförvarandet kan tillämpas också på köp och gemenskapsinterna förvärv av konstverk med 8 procents skattesats (9 % fr.o.m. 1.7.2010). På försäljningar och gemenskapsinterna förvärv tillämpas en skattesats på 8 procent (9 % fr.o.m. 1.7.2010) om säljaren är upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller tillfälligt någon annan näringsidkare än den momsskyldiga återförsäljaren.

Marginalbeskattningsförfarandet lämpar sig också på köp av begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter av en annan återförsäljare av dessa antingen i Finland eller i ett annat EU-land, om säljaren har tillämpat motsvarande förfarande på sin försäljning.

Den momsskyldiga återförsäljaren, t.ex. konst- eller antikhandlare, får alltid välja huruvida han tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på den momspliktiga importen av konstverk, samlarföremål och antikviteter och den momspliktiga vidareförsäljningen eller de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen.

Om återförsäljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet, gör han inte det normala momsavdraget för den moms som tullen uppbär på sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som han själv importerat utanför EU, utan behandlar skattegrunden på importen ökat med den moms som uppburits av tullen såsom inköp som marginalbeskattas och försäljningen som försäljning som marginalbeskattas.

Tillämpningen av marginalbeskattningsförfarandet kan vara motiverat när återförsäljaren tillämpar samma förfarande även på de momsfria inköpen och på vidareförsäljningen av dessa.

5 Varor som förvärvats i samband med överlåtelse av rörelse helt eller delvis

Den som fortsätter rörelsen får under samma förutsättningar som överlåtaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som överförts i samband med att rörelsen överlåtits helt eller delvis. Om överlåtaren har tillämpat förenklade förfarandet på de begagnade varorna, konstverken, samlarföremålen eller antikviteterna som han överlåter till efterträdaren för ett ändamål som berättigar till avdrag, m.a.o. om han dragit av inköpspriset på varorna då han räknat ut vinstmarginalen för inköpsmånaden, förblir det avdrag som överlåtaren gjort under inköpsmånaden för varan i kraft i beskattningen av den som fortsätter rörelsen. Om överlåtaren har tillämpat marginalbeskattningsförfarandet per vara, anses skillnaden mellan återförsäljningspriset och inköpspriset som överlåtaren betalat utgöra vinstmarginalen då efterträdaren säljer varan.

6 Utrikeshandel

När återförsäljaren säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter till andra EU-länder får han välja om han tillämpar de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen eller marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen. Om försäljningen sker till andra momsskyldiga i andra EU-länder, får återförsäljaren välja om han vill tillämpa bestämmelserna om gemenskapsinterna försäljningar eller marginalbeskattningsförfarandet. Närmare information om EU-varuhandeln finns sidan Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

I fråga om distansförsäljning till andra EU-länder kan återförsäljaren välja om han vill behandla försäljningen enligt marginalbeskattningsförfarandet eller om han vill registrera sig i landet (destinationslandet) där varuinköpet sker när distansförsäljningsgränsen överskrids. Försäljningen av en vara är distansförsäljning då säljaren eller någon annan för säljaren transporterar varan till en privatperson eller till annan icke-momsskyldig köpare i en annan medlemsstat. Distansförsäljningen från Finland till andra EU-länder beskattas i köparens land om försäljningen överskrider inköpslandets distansförsäljningsgräns. Närmare information om distansförsäljningen finns sidan, Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland.

Försäljning av ett nytt transportmedel till ett annat medlemsland är alltid momsfri gemenskapsintern försäljning. Marginalbeskattningsförfarandet kan således inte tillämpas på försäljning av nya transportmedel. Närmare information om definitionen av ett nytt transportmedel och beskattningsförfarandet som ska tillämpas finns sidor Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga och Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land .

Försäljningen utanför EU, t.ex. till Ryssland eller Norge, är momsfri när villkoren för exportförsäljning uppfylls. Säljaren kan då inte tillämpa marginalbeskattningsförfarandet.

7 Beräkning och deklaration av momsen

7.1 Allmänt

Vinstmarginalen kan beräknas antingen per vara eller enligt det s.k. förenklade förfarandet. Den momsskyldige kan också använda båda metoderna parallellt, om respektive inköp och försäljningar hålls separat både i bokföringen och dessutom från de inköp och försäljningar som omfattas av de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Huvudregeln är att det momsfria pris som betalats till varuleverantören för varan betraktas som inköpspris vid beräkning av vinstmarginalen. Man får inte lägga till andra kostnader, t.ex. sådana transportkostnader som debiteras av andra än säljaren samt reparationskostnader eller kostnader som hänför sig till försäljningen. Som försäljningspris för varan betraktas det vederlag som erhållits genom försäljning av varan, dvs. det mellan köparen och säljaren avtalade priset inklusive samtliga pristillägg som bärs upp hos köparen, t.ex. de förpacknings- och transportkostnader som säljaren har debiterat köparen för.

Exempelvis auktionsförrättare som säljer varor i eget namn för någon annans räkning är försäljningspriset det pris som köparen betalar och inköpspriset det pris som auktionsförrättaren betalar till uppdragsgivaren.

Vid import av konstverk, samlarföremål eller antikvitet betraktas som inköpspris den skattegrund som tillämpas vid förtullningen ökad med den moms som uppbärs av tullen. Dessa belopp framgår av förtullningsbeslutet.

Som inköpspris av ett gemenskapsinternt förvärv av konstverk, dvs. vid köp av konstverk från upphovsmannen e.d. i ett annat EU-land (se punkt 4), betraktas skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet ökad med moms på 8 procent (9 % fr.o.m. 1.7.2010) som ska betalas för förvärvet. Skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet är det pris säljaren och köparen sinsemellan har avtalat utan momsens andel (lagens 73 § 1 mom. och 73 a §). Om säljaren debiterar köparen för bikostnader, såsom förpacknings- och transportkostnader, inkluderas de i skattegrunden på det gemenskapsinterna förvärvet. I skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet inkluderas inte andra kostnader, såsom transportkostnader som debiterats av andra än säljaren samt reparationskostnader eller kostnader som hänför sig till försäljningen.

7.2 Förfarande per vara (lagens 79 a och 79 j §)

I förfarandet per vara räknas vinstmarginalen skilt för varje försäljning. Skattegrunden är skillnaden mellan det vederlag som fås för försäljningen av varan och varans inköpspris, dvs. vinstmarginalen minskad med momsens andel. Vinstmarginalen innehåller alltså momsen. Inköpspriset för varan dras av från försäljningspriset för varan för försäljningsmånaden. Om vinstmarginalen på varan är negativ, blir det ingen moms att betala. En negativ vinstmarginal får inte bokföras bland andra marginalbeskattade försäljningar och den får inte heller dras av från skattegrunden för andra varor.

Exempel:  
försäljningspriset på en begagnad bok
inköpspriset på den begagnade boken
100
- 90
vinstmarginal 10

varav skattegrunden är 10 – (10 x 8/108) = 9,26
varav moms att betala är 8 % av 9,26 € = 0,74 €.

Momsen antecknas i periodskattedeklarationen i punkt 303 skatt på inhemsk försäljning enligt 8 % (9 % fr.o.m. 1.7.2010).

7.3 Förenklat förfarande (lagens 79 k §)

I det förenklade förfarandet är skattegrunden vinstmarginalen för hela kalendermånaden (skatteperioden) utan momsens andel. Vinstmarginalen beräknas så att man från försäljningspriserna på de marginalbeskattade varor som sålts under skatteperioden drar av inköpspriserna på de marginalbeskattade varor som köpts under skatteperioden. Denna skillnad utgör vinstmarginalen och den innehåller momsen.

Exempel:  
försäljningspris på begagnade varor
inköpspris på begagnade varor
30 000
-20 000
vinstmarginal 10 000

varav skattegrunden är 10 000–(10 000x22/122) = 8 196,72
varav moms att betala är 22 % av 8 196,72 € = 1 803,28 €.

Momsen antecknas i periodskattedeklarationen i punkt 301 skatt på inhemsk försäljning enligt 22 % (23 % fr.o.m. 1.7.2010).

Exempel:  
försäljningspriser på konstverk, inkl. moms 22 %
import av konstverk,
momsgrund för konstverken 5 000 + moms 400 (8 %)
gemenskapsinterna förvärv av konstverk
från momsskyldiga konstnärer,
kontantinköpspriser 2 000 + moms 160 (8 %)
inhemska konstverk, inköpspriser (8 %)
momsfria inköp av konstverk i hemlandet
15 000

- 5 400


- 2 160
- 1 500
- 1 000
vinstmarginal 4 940

varav skattegrunden är 4 940 – (4 940 x 22/122) = 4 049,18
varav moms att betala är 22 % av 4 049,18 € = 890,82 €.

Momsen antecknas i periodskattedeklarationen i punkt 301 skatt på inhemsk försäljning enligt 22 %.De gemenskapsinterna förvärven på 2 000 euro antecknas dessutom i punkt 313 ”Varuinköp från andra EU-länder” samt momsen på dessa, 8 % av 2000 euro, dvs. 160 euro i punkt 305 ”Moms på varuinköp från andra EU-länder”.

Vinstmarginalen är negativ när inköpspriserna för skatteperioden (en månad, ett kvartal eller ett år) är större än försäljningspriserna. Den negativa vinstmarginalen kan läggas till den följande skatteperiodens marginalbeskattade inköp. Efter räkenskapsperiodens utgång kan den negativa vinstmarginalen överföras till den följande räkenskapsperioden. Negativ vinstmarginal får inte behandlas på något annat sätt, t.ex. momsen som beräknats på den får inte bokföras som avdrag från moms på försäljningar av nya varor eller som tillägg till avdragbar moms. Om vinstmarginalen för skatteperioden i fråga är negativ, uppstår ingen moms som ska betalas för denna månad och därför ska man inte anmäla någonting alls om moms på försäljningar på periodskattedeklarationen för skatteperioden i fråga.

Exempel:    
  februari mars
marginalbeskattade försäljningar
marginalbeskattade inköp
neg. vinstmarg. från föregående mån.
1 000
- 2 000
4 000
- 2 000
- 1 000
vinstmarginal - 1 000 + 1 000

För mars (då skatteperioden är en månad) betalas moms på den positiva vinstmarginalen, dvs. på 1000 euro. Skattegrunden är 1000 – (1000 x 22/122) = 819,68 och momsen som ska betalas är 22 % av 819,63 € = 180,32 €. Momsen som räknats ut på vinstmarginalen antecknas i periodskattedeklarationen för mars i punkt 301 skatt på inhemsk försäljning enligt 22 % (23 % fr.o.m. 1.7.2010). Den negativa vinstmarginalen för februari eller momsen på den antecknas överhuvudtaget inte i periodskattedeklarationen för februari.

Då försäljaren har försäljningar med olika skattesatser, kan vinstmarginalerna för dessa inte sammanställas. T.ex. om vinstmarginalen för försäljningar enligt 22 % är + 5000 euro och vinstmarginalen för försäljningar enligt 8 % är – 4000 euro, ska den negativa vinstmarginalen på 4000 euro bokföras som avdrag på följande månads vinstmarginal för försäljningarna enligt 8 %. Den negativa vinstmarginalen kan inte överhuvudtaget utnyttjas för den positiva vinstmarginalen på 5000 euro för samma månad.

Exempel på behandlingen av varor i marginalbeskattningsförfarandet som erhållits i samband med överlåtelse av rörelse helt eller delvis

Exempel 1: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 begagnade bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil). Överlåtaren har därefter sålt 30 bilar till det sammanlagda priset om 6 450 euro. Överlåtarens vinstmarginal är –3 550 euro. Överlåtaren överför 70 bilar till efterträdaren. I detta fall kommer överlåtarens negativa marginal, 3 550 euro, efterträdaren till godo. Överlåtaren ger efterträdaren en utredning om den negativa vinstmarginalen (3 550 euro).

Exempel 2: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 begagnade bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil). Överlåtaren har därefter sålt 70 bilar till det sammanlagda priset om 15 050 euro. Överlåtarens vinstmarginal är 5 050 euro och han betalar momsen på marginalen. Överlåtaren överför 30 bilar till efterträdaren. Inköpspriset på de 30 bilarna (3 000 euro) kommer inte efterträdaren till godo eftersom överlåtaren redan har använt sig av inköpspriserna tillgodo. Då efterträdaren säljer bilarna, är hela försäljningspriset vinstmarginal på vilken han ska betala moms.

Exempel 3: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 begagnade bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil) samt 70 begagnade motorcyklar till det sammanlagda priset om 7 000 euro (100 euro/motorcykel). Överlåtelsen gäller den del av rörelsen som omfattar handeln med motorcyklar. Före tidpunkten för överlåtelsen av rörelsen delvis har överlåtaren av motorcyklarna sålt 30 st. till det sammanlagda priset om 3 300 euro och av bilarna 20 st. till det sammanlagda priset om 2 200 euro. Överlåtarens negativa vinstmarginal i fråga om hela rörelsen är –11 500 euro. Eftersom överlåtelsen gäller endast den del av rörelsen som omfattar handeln med motorcyklar, förblir den negativa vinstmarginalen i fråga om motorcyklarna, dvs. –3 700 euro, i kraft i beskattningen av efterträdaren. Överlåtaren ska ge efterträdaren en utredning om denna negativa vinstmarginal.

8 Försäljningens rättelseposter

Enligt 78 § i mervärdesskattelagen kan man från skattegrunden dra av bl.a. års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningsgottgörelser, överskottsåterbäringar samt andra sådana rättelseposter som har beviljats köparen i samband med momspliktig försäljning samt kreditförlust som hänför sig till försäljning som har uppgivits som momspliktig försäljning. När försäljaren tillämpar det förenklade förfarandet, kan rabatt mm. försäljningens rättelsepunkter som gäller marginalbeskattade varor som sådana iakttas som avdrag av vinstmarginalen. Om säljaren tillämpar skattegrunden beräknad per vara, får man dra av högst det belopp som motsvarar vinstmarginalen. Som marginalbeskattad försäljnings rättelsepost kan under de allmänna förutsättningarna beaktas de kreditförluster som hänför sig till de marginalbeskattade försäljningarna. När försäljaren tillämpar det förenklade förfarandet är kreditförlusten avdragbar i sin helhet från vinstmarginalen. Om säljaren tillämpar skattegrunden beräknad per vara, får man dra av högst det belopp som motsvarar vinstmarginalen.

9 Upphävande av marginalbeskattningsförfarandet (lagens 79 a och h § samt 79 k § 4 mom.)

Om det inte finns förutsättningar för marginalbeskattningsförfarandet, ska förfarandet upphävas och på köpet och försäljningen av varan tillämpas de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen.

Förfarandet ska upphävas om

 • varan eller anskaffningssituationen inte berättigar till att förfarandet tillämpas,
 • återförsäljaren på fakturan som ges till köparen antecknar momsen som betalats för försäljningen,
 • återförsäljaren hyr ut varan till en kund inklusive moms,
 • återförsäljaren tar varan i företagets bruk t.ex. som anläggningstillgång,
 • återförsäljaren säljer varan exklusive moms t.ex. såsom exportförsäljning utanför gemenskapen eller såsom gemenskapsintern försäljning till ett annat EU-land, se bilagorna 3 och 5,
 • återförsäljaren överlåter varan utan vederlag eller tar varan i privat konsumtion,
 • företagets momsskyldighet upphör före försäljningen, eller
 • återförsäljaren inte säljer varan i befintligt skick, efter reparation eller iståndsättning eller demonterad, utan varan blir efter t.ex. förädling, iståndsättning e.d. behandling en annan vara som säljs.

Man behöver inte upphäva marginalbeskattningsförfarandet när största delen av varan används i iståndsättningsarbete, t.ex. reparation av bilar, eller när största delen av varan säljs antingen efter iståndsättning eller demonterad och resten går till skrot.

Marginalskatteavdraget upphävs så att det avdragna inköpspriset eller motsvarande värde vid import eller gemenskapsinternt förvärv läggs till skatteperiodens vinstmarginal. Om försäljningen har behandlats felaktigt som försäljning som ska marginalbeskattas, ska försäljningen rättas för att motsvara respektive försäljningstransaktion; jfr exempel i punkt 11.

10 Anteckningar på fakturan

Bestämmelserna om uppgifterna som en faktura ska innehålla finns i 209b § i mervärdesskattelagen. Skatteförvaltningen har gett anvisningar om dessa krav på det obligatoriska fakturainnehållet 30.6.2003, 20.2.2004 och 6.9.2005. Man ska speciellt observera att då säljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet, ska han inte anteckna momsens belopp på fakturan utan han ska på fakturan göra en anteckning om att förfarandet tillämpas eller en hänvisning till lagens 79 a § eller till den relevanta bestämmelsen i momsdirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EG).

Då det gäller momsfria inköp, är det speciellt viktigt att se till att det av fakturorna o.a. handlingar som gäller det momsfria inköpet klart och tydligt framgår att det är fråga om momsfritt förvärv enligt 79f § i mervärdesskattelagen. Om köparen upprättar fakturan och fakturaanteckningarna på säljarens vägnar, ska köparen göra de föreskrivna fakturaanteckningarna. Om man på grundval av inköpsfakturan eller de andra handlingarna inte kan se att det är fråga om momsfritt förvärv enligt ifrågavarande bestämmelse, kan marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas och förvärvet ska bokföras bland de oavdragbara inköpen.

Då man säljer monterade varor på vilka man vid inköpet tillämpat marginalbeskattningsförfarandet, ska man på försäljningsverifikationen specificera varans och arbetes andel. Då ska man i fråga om kraven på fakturaanteckningarna speciellt observera att man ska göra en anteckning i fråga om försäljningen av varan (t.ex. reservdelar till bil) om att marginalbeskattningsförfarandet tillämpats på inköpet. Man ska i fråga om arbetet anteckna skattegrunden, enhetspriset exkl. moms, skattesatsen och den moms som ska betalas. Momsen som ingår i arbetets andel kan dras av på normalt sätt.

Då man säljer begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter till andra EU-länder, rekommenderas att anteckningen om att marginalbeskattningsförfarandet har tillämpats antecknas på fakturan helst på det språk som talas i köparens hemstat eller på engelska. Om momsens belopp har antecknats på fakturan som ges till köparen, måste de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen tillämpas på försäljningen och marginalbeskattningsförfarandet ska upphävas.

11 Bokföring (1§ i mervärdesskatteförordningen)

Den momsskyldige ska ha en sådan bokföring att de uppgifter som behövs för att påföra moms framgår av den. I bokföringen och lagerbokföringen ska de inköp och försäljningar på vilka marginalbeskattningsförfarandet tillämpas hållas isär från de andra inköpen och försäljningarna. En separat lagerbokföring behövs bl.a. för att man kan bevisa att varorna inte har tagits i någon annan användning än vidareförsäljning.

Beräkningssättet för vinstmarginalen och kravet att hålla isär olika slags transaktioner betyder ofta i praktiken att de försäljningar och inköp som ska marginalbeskattas bokförs på särskilda konton i bokföringen. Vid behov ska de marginalbeskattade försäljningarna och inköpen ännu hållas isär, dvs. bokföras på särskilda konton när

 • man samtidigt tillämpar förfarandet per vara och det förenklade förfarandet samt
 • försäljning omfattas av olika skattesatser

Exempelvis ett antikvariat bokför försäljningen av begagnade tidningar under den allmänna skattesatsen (22 %, 23 % fr.o.m. 1.7.2010) och försäljningen av begagnade böcker enligt den lägre skattesatsen (8 %, 9 % fr.o.m. 1.7.2010) på var sitt konto för marginalbeskattade försäljningar. På motsvarande sätt ska inköp av begagnade tidningar och böcker bokföras på var sitt konto för marginalbeskattade inköp.

På bokföringen och anvisningarna om bokföringen inverkar också bestämmelserna om periodisering (punkt 12) och de bestämmelser som förbjuder avdragandet av den negativa vinstmarginalen. Om bokföringen är adb-baserad, ska bokföringsprogrammet innefatta en sådan spärr att programmet inte beräknar momsen från den negativa vinstmarginalen och inte bokför den som avdrag från den moms som betalas för försäljningen eller lägger den till momsen som ska avdras från försäljningarna eller direkt som avdrag från den moms som ska redovisas.

Bokningar som upphäver marginalbeskattningsförfarandet:

Exempel 1:
Varan säljs inte, utan tas i annat bruk. Varan har köpts exkl. moms och inköpspriset har dragits av vid beräkningen av vinstmarginalen.
Upphävning av avdraget i marginalbeskattningen bokförs t.ex. i enlighet med följande: varans momsfria inköpspris bokförs per icke-avdragbara köp an varor som ska marginalbeskattas.

Exempel 2:
Varan säljs exkl. moms. Varan har köpts exkl. moms och inköpspriset har dragits av vid beräkningen av vinstmarginalen.
Inköpsanteckningen upphävs: enligt exempel 1

Försäljningen bokförs:

 • om försäljningen ännu inte bokförts, ska den bokföras så att den motsvarar försäljningstransaktionen i fråga: t.ex. exportförsäljning, gemenskapsintern försäljning eller distansförsäljning (se exemplen i bilagorna 1–5)
 • om varans försäljningspris har bokförts på kontot för marginalbeskattade försäljningar, ska anteckningen upphävas under försäljningsmånaden: t.ex. per försäljningar som ska marginalbeskattas an kontot för momsfri försäljning (gemenskapsinterna försäljningar, export- eller distansförsäljningar)

Exempel 3:
På försäljningsfakturan av en vara antecknas momsbeloppet som ska betalas, oberoende av om momsen har beräknats på hela försäljningspriset eller endast på t.ex. vinstmarginalen. Varan har köpts exkl. moms, inköpspriset har dragits av vid beräkningen av vinstmarginalen.
Inköpsanteckningen upphävs: enligt exempel 1

Försäljningen bokförs:

 • om försäljningen ännu inte bokförts, ska försäljningspriset bokföras exklusive moms som vanligt på kontot för momspliktiga försäljningar och momsen på försäljningen på kontot för momsskuld på försäljningar.
 • om varans försäljningspris har bokförts på kontot för marginalbeskattade försäljningar, ska anteckningen upphävas under den månad då försäljningen har debiterats: t.ex. per försäljningarna som ska marginalbeskattas an momspliktiga försäljningar (= försäljningspriset exklusive moms) och an momsskuld på försäljningar (= moms)

12 Periodisering

Om vinstmarginalen beräknas per vara, läggs varans inköpspris till de köp som ska marginalbeskattas per vara först under försäljningsmånaden och samtidigt läggs också försäljningspriset till de försäljningar som ska marginalbeskattas per vara. Försäljningarna och inköpen periodiseras till försäljningens leveranstidpunkt.

I det förenklade förfarandet är skatteperiodens vinstmarginal skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av vederlagen för varor som sålts under skatteperioden och som omfattas av nämnda förfarande och det sammanlagda beloppet av inköpspriserna för varor som anskaffats under skatteperioden och som omfattas av nämnda förfarande (lagens 79 k §). Momsfria köp och momspliktiga köp av konstverk enligt 8 procent (9 % fr.o.m. 1.7.2010) bokförs på kontot för de inköp som ska marginalbeskattas under månaden då varan har tagits emot (MomsL 140 § 1 mom.). På kontot för marginalbeskattade försäljningar bokförs för leveransmånaden skattegrunden för importerade konstverk, samlarföremål och antikviteter och momsen på dessa samt skattegrunden för gemenskapsinterna förvärv av konstverk samt momsen på 8 procent (9 % fr.o.m. 1.7.2010) på dessa.

De gemenskapsinterna förvärven av konstverk och momsen på dessa enligt 8 procent (9 % fr.o.m. 1.7.2010) periodiseras till den månad som följer mottagningsmånaden. Om köparen har mottagit en inköpsfaktura på konstverket eller en motsvarande handling redan under mottagningsmånaden, periodiseras det gemenskapsinterna förvärvet emellertid till den månad varan har mottagits.

Försäljningarna bokförs på kontot för marginalbeskattade försäljningar under den månad då varan har levererats till kunden. Under räkenskapsperioden kan varan bokföras till debiteringsmånaden och om man inte använder debitering, till den månad då beloppet inflyter. De förskottsbetalningar som mottagits före leveransen bokförs alltid till den månad då beloppet inflyter. De försäljningspris som är odebiterade eller obetalda vid räkenskapsperiodens utgång ska periodiseras till den sista kalendermånaden under räkenskapsperioden.

Om marginalbeskattningsförfarandet ska upphävas, ska det tillägg som görs till skatteperiodens vinstmarginal periodiseras till den kalendermånad under vilken varan har tagits i annat bruk eller under vilken köparen har debiterats för varan (lagens 140 § 2 mom.).

Exempel – Bilaga 1

En återförsäljare köper exkl. moms en begagnad bil (6 000 euro) som han rengör och iståndsätter samt monterar i bilen i samband med reparationsarbetet nya delar som köpts inkl. moms (1 220 euro) och momsfritt köpta demonterade delar (300 euro). Bilen säljer han vidare inkl. moms (12 200 euro).

Återförsäljarens alternativ

 1. handlar enligt de allmänna bestämmelserna i lagen:
  • momsen (220) på de nya momsbelagda delarna bokförs under avdragsgilla skatter på basis av inköpsverifikationen
  • avdrag får göras inte för bilens momsfria anskaffningspris (6 000), såsom inte heller för de momsfritt köpta begagnade delarna (300)
  • momsen är 2 200 euro på försäljningspriset om 12 200 euro och grunden för moms på försäljningen är 10 000 euro; av försäljningsfakturan ska framgå bl.a. skattegrunden, 10 000 euro, och momsen, 2 200 euro.
 1. tillämpar marginalbeskattningsförfarandet:
  • bilens momsfria inköpspris (6 000) behandlas som inköp som ska marginalbeskattas
  • de momsfritt köpta demonterade delar (300) som används i reparationen av bilen behandlas som inköp som marginalbeskattas
  • momsen 220 på anskaffning av momsbelagda delar kan avdras normalt (som ovan i punkt 1), och anskaffningen av de momsbelagda delarna får inte behandlas som inköp som marginalbeskattas
  • egna arbetskostnader är varken inköp som marginalbeskattas eller momsbelagda inköp och det får inte göras något avdrag på dem
  • hela försäljningspriset som debiterats av kunden (12 200) behandlas som försäljning som marginalbeskattas. Momsen betalas för vinstmarginalen som beräknas på basis av skillnaden mellan de försäljningar som ska marginalbeskattas och inköp som ska marginalbeskattas:

12 200–6 300 = 5 900
varav skattegrunden är 4 836,07
varav moms som ska betalas enligt 22 % (23 % fr.o.m. 1.7.2010) är 1 063,93 euro.

Momsbeloppet får inte specificeras i försäljningsfakturan, inte ens det som räknats ut på basis av vinstmarginalen. Anteckning att marginalbeskattningsförfarandet har tillämpats ska finnas på verifikatet.

Om försäljaren inte gjort någon anteckning om tillämpningen av marginalbeskattningsförfarandet på försäljningsfaktur, ska marginalbeskattningen upphävas under den månad då köparen har debiterats för försäljningen. Då bokförs bilens momsfria inköpspris och inköpspriset av momsfria demonterade delar under icke-avdragsgilla inköp. Om försäljningen redan har bokförts, ska försäljningspriset överföras från kontot för marginalbeskattade försäljningar till kontot för momspliktiga försäljningar exklusive moms och momsen på kontot momsskuld av försäljningar. Om anteckningen av försäljningen inte har gjorts, bokförs försäljningen som vanligt som momspliktig.

Om det inte framgår av inköpsfakturan att det är fråga om en momsfri anskaffningssituation som berättigar till marginalbeskattningsförfarande, ska bilens inköpspris behandlas som icke-avdragsgillt inköp. Försäljningen behandlas som ovan i punkt 1.

Exempel – Bilaga 2

 1. En finsk momsskyldig återförsäljare köper en begagnad vara (bil) för vidareförsäljning

Inköpet från en momsskyldig återförsäljare i ett annat EU-land kan ske antingen som gemenskapsinternt förvärv eller med marginalbeskattningsförfarandet. Om det av fakturan som ges till den finska köparen framgår att säljaren tillämpat marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen, kan den finska köparen tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på återförsäljningen. Den finska köparen gör då inte något gemenskapsinternt förvärv i Finland.

Om den finska köparen gjort ett gemenskapsinternt förvärv hos en momsskyldig säljare i ett annat EU-land, ska den faktura som säljaren gett köparen innehålla bl.a. säljarens och köparens momsnummer samt en anteckning om att det är fråga om gemenskapsintern försäljning. Däremot får fakturan inte innehålla någon anteckning om skattesats eller momsbelopp. Om säljaren antecknat momsbeloppet på fakturan, måste köparen be säljaren om en ny faktura.

 1. En finsk momsskyldig återförsäljare köper ett konstverk för vidareförsäljning.

Om den finska momsskyldige köper ett konstverk från en momsskyldig konstnär eller dennes rättsinnehavare eller annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare i ett annat EU-land, betalar han moms på det gemenskapsinterna förvärvet enligt 8 % (9 % fr.o.m. 1.7.2010). Då den finska återförsäljaren säljer konstverket vidare, får han göra det antingen enligt mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser eller med marginalbeskattningsförfarandet. Om han väljer de allmänna bestämmelserna, kan han deklarera momsen på det gemenskapsinterna förvärvet först under den månad då han säljer konstverket. Om han väljer marginalbeskattningsförfarandet, får han såsom inköp som ska marginalbeskattas i fråga om det gemenskapsinterna förvärvet behandla förutom skattegrunden, dvs. det momsfria inköpspriset för konstverket, även momsen enligt 8 % (9 % fr.o.m. 1.7.2010) som ska betalas på förvärvet. Denna moms får inte deklareras bland de skatter som ska dras av.

Exempel – Bilaga 3

 1. Begagnade varor

Den finska momsskyldiga återförsäljaren har i anskaffningsskedet bokfört inköpspriset för en momsfritt anskaffad begagnad vara (bil) som inköp som ska marginalbeskattas.

Då den begagnade varan (bilen) säljs till en näringsidkare i ett annat EU-land, får säljaren välja om han behandlar försäljningen som försäljning som ska marginalbeskattas eller som gemenskapsintern försäljning. Om försäljningen sker som gemenskapsintern försäljning, ska säljaren upphäva marginalbeskattningsförfarandet och lägga inköpspriset till skatteperiodens vinstmarginal.

 1. Konstverk, samlarföremål och antikviteter

Den finska momsskyldiga återförsäljaren har i anskaffningsskedet bokfört inköpspriset för ett momsfritt anskaffat konstverk, samlarföremål och en momsfritt anskaffad antikvitet såsom inköp som ska marginalbeskattas.

Då konstverket, samlarföremålet och antikviteten säljs till en näringsidkare i ett annat EU-land, får säljaren välja om han behandlar försäljningen som försäljning som ska marginalbeskattas eller som gemenskapsintern försäljning. Om försäljningen sker som gemenskapsintern försäljning, ska säljaren upphäva marginalbeskattningsförfarandet och lägga inköpspriset till skatteperiodens vinstmarginal.

Exempel – Bilaga 4

En finsk momsskyldig återförsäljare importerar begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter utanför gemenskapen för vidareförsäljning. Han

 1. importerar själv den begagnade varan utanför gemenskapen, t.ex. från Norge, avdrar momsen enligt förtullningsbeslutet under förtullningsmånaden. Marginalbeskattningen kan inte tillämpas på importerade begagnade varor. Försäljning i hemlandet är normal momspliktig försäljning; på försäljningsverifikatet ska finnas varans momsfria försäljningspris och beloppet av den betalda momsen;
 2. importerar själv konstverk, samlarföremål eller antikviteter inklusive moms utanför gemenskapen, t.ex. från Norge och
  1. antingen tillämpar mervärdesskattelagens allmänna momsbestämmelser på försäljningen, dvs. betalar momsen normalt för inrikesförsäljningen. På försäljningsfakturan försäljningspriset exklusive moms samt momsbeloppet som ska betalas enligt respektive skattesats. Momsen på importen i förtullningsbeslutet får emellertid inte avdras ännu under förtullningsmånaden, utan momsen i förtullningsbeslutet kan dras av först under den månad då försäljningen debiteras.
  2. eller, om försäljaren följer bestämmelserna om marginalbeskattningen, bokför han inte momsen i förtullningsbeslutet under de avdragsgilla skatterna, utan grunden för beräkning av moms och momsen på basis av förtullningsbeslutet bokförs sammanlagt på kontot för de inköp som ska marginalbeskattas. Hela inköpspriset som debiteras kunden bokförs på kontot för de försäljningar som ska marginalbeskattas. Momsen beräknas på basis av vinstmarginalen.

Exempel – Bilaga 5

En finsk momsskyldig återförsäljare säljer och levererar begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter till en köpman eller en privatperson utanför gemenskapen (t.ex. i Norge). Försäljningen är exportförsäljning och således momsfri, förutsatt att säljaren har bevis om att varan har exporterats. På försäljningsverifikatet ska antecknas ”moms 0 %, momsfri försäljning utanför gemenskapen”.

Om säljaren har bokfört inköpspriset av en vara som han anskaffat exklusive moms

 1. under icke-avdragsgilla inköp, behövs inga rättelseanteckningar;
 2. på kontot för inköp som ska marginalbeskattas, ska det avdragna inköpspriset läggas till vinstmarginalen under den månad då försäljningsfakturan debiterats.

Om säljaren på basis av förtullningsbeslutet har bokfört konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han importerat inklusive moms,

 1. momsen på kontot för avdragsgilla skatter under den månad då köparen har debiterats för exportförsäljningen, då behövs inga rättelseanteckningar i bokföringen
 2. momsgrunden som framgår av förtullningsbeslutet och momsen under inköp som ska marginalbeskattas, ska marginalbeskattningsförfarandet upphävas genom att det avdragna inköpspriset läggs till vinstmarginalen under den månad då försäljningen har debiterats och importen behandlas enligt punkt 3.

Då försäljningen sker momsfritt utanför EU, får säljaren inte ännu under förtullningsmånaden bokföra momsen enligt förtullningsbeslutet på kontot för avdragsgilla skatter, utan enligt punkt 3 först under den månad då försäljningen debiteras.


Konstverk och samlarföremål (lagens 79 c § och 79 d §) – Bilaga 6

Med konstverk avses följande i tulltaxan klassificerade varor:

 1. tavlor, collage, målningar, teckningar och pasteller som är utförda helt för hand, med undantag för planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörtekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål (tullposition 9701) och konstgrafiska originalblad, avtryck och litografer, tryckta i begränsat antal direkt i svartvitt eller färg från en eller flera tryckformar som konstnären framställt helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden (tullposition 9702 00 00);
 2. originalskulpturer och -statyer oavsett materialet, under förutsättning att de är helt utförda av konstnären; avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare, med undantag av avgjutningar som utförs som massproduktion samt sedvanliga hantverksföremål av handelsvaranatur som klassificeras enligt tillverkningsmaterialet (tullposition 9703 00 00);
 3. handvävda tapisserier (tullposition 5805 00 00) och väggbonader handgjorda efter originalritningar av konstnären, under förutsättning att det finns högst åtta exemplar av varje (tullposition 6304 00 00).
 4. fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag.

Med samlarföremål avses följande i tulltaxan klassificerade varor:

 1. frimärken, skattemärken, frankostämplar, förstadagskuvert, helsaker och motsvarande varor, förutsatt att de inte är eller avsedda att bli gångbara eller att deras pris bestäms på grundval av samlarvärdet (tullposition 9704 00 00);
 2. samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt värde.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 184r)