Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster, i kraft t.o.m. 31.12.2009

Har getts
1.1.2007
Giltighet
31.12.2009

1 Begreppet tjänst

Enligt momslagen avses med begreppet ‘vara’ materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter. Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse. Tjänster är t.ex. betjäning, byggnadsarbete, uthyrning av varor, patenter, grustagsrätter, skyldighet att avhålla sig från vissa gärningar eller stå ut med ett visst förhållande samt förmedling av varor i andras namn och för andras räkning.

Varor och tjänster kan i vanliga fall klart avskiljas från varandra. Vissa problematiska situationer uppstår dock vad gäller arbetsprestationer som utförs särskilt på materiella föremål.

Civilrättsligt regleras handeln med lös egendom av köplagen. Enligt 2 § 1 mom. köplagen tillämpas lagen på beställning av vara som skall tillverkas endast om beställaren inte skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Förfärdigande, planering och montering av lösa föremål betraktas därmed som försäljning av tjänst då köparen tillhandahåller säljaren materialet. Om endast en del av materialet kommer från köparen, måste man skilt för varje fall avgöra om situationen bör betraktas som försäljning av vara eller tjänst.

Reparationsarbete utgör försäljning av tjänst. Då reparationsarbetet är så omfattande att reparationskostnaderna överstiger varans tidigare värde är det dock oftast fråga om försäljning av vara.

Inpackning är försäljning av tjänst även om den som utför förpackningsarbetet tillverkar de förpackningar som behövs för transport.

Uthyrning av varor betraktas som försäljning av tjänst. Om hyresföremålet enligt avtal övergår i hyrestagarens ägo efter utgången av hyresperioden eller om hyrestagaren påförts skyldigheten att lösa in föremålet, betraktas situationen dock som försäljning av vara.

2 Allmänt om försäljningslandsbestämmelserna

Enligt territorialprincipen, som tillämpas vid momsbeskattningen, beskattar varje stat endast de transaktioner som sker på dess eget område. Enligt territorialprincipen betalas momsen endast på försäljningen av varor och tjänster i Finland. I kapitel 5 momslagen uppräknas de fall då försäljningen anses ha skett i Finland. Dessa bestämmelser heter bestämmelser om försäljningsland.

Vid momsbeskattningen tillämpas också konsumtionslands- eller destinationslandsprincipen. Enligt den här principen beskattas nyttigheterna i det land där de förbrukas. Försäljningslandet och konsumtionslandet är inte ett samma land i de fall där nyttigheterna säljs till utlandet eller skaffas från utlandet. I fråga om varor följs konsumtionslandsprincipen så att varuimporten samt de gemenskapsinterna förvärven är skattepliktiga, medan exporten samt de gemenskapsinterna försäljningarna är skattefria. Eftersom överlåtelse av tjänster inte kan konkretiseras på samma sätt som överlåtelse av varor, kan principen om konsumtionslandet inte tillämpas på den internationella tjänstehandeln på samma sätt som den tillämpas på varuhandeln. I fråga om tjänster förverkligas konsumtionslandsprincipen med stöd av försäljningslandsbestämmelser med avsikt att momsen på de tjänster som förbrukas i Finland betalas i Finland, medan de tjänster som förbrukas utomlands befrias från momsen i Finland. Därutöver har vissa tjänster stadgats skattefria.

Bestämmelserna om tjänsternas försäljningsland finns i 64-69 § momslagen. En allmän försäljningsbestämmelse som tillämpas på alla tjänster utan någon särskild försäljningslandsbestämmelse finns i lagens 64 §. Det finns flera undantag till den allmänna regeln, undantagen finns i lagens 65-69 §.

När man bestämmer det land där tjänsten säljs, skall man alltid först utreda vilken tjänst det är fråga om, dvs. om man skall tillämpa den allmänna regeln eller någon av de särskilda bestämmelserna på försäljningen i stället. Försäljningslandet kan tolkas annorlunda om köparen använder ett mervärdesskattenummer (momsnr) som beviljats i något av medlemsländerna. Om försäljningslandet bestäms på basis av momsnumret, skall numret vara giltigt vid den tidpunkt då tjänsten utförs. Giltigheten av momsnumret kan kontrolleras hos CLO-enheten vid Skattestyrelsen. Ytterligare inverkar det på försäljningslandet av vissa tjänster om köparen är en näringsidkare eller en enskild person. Näringsidkandet visas t.ex. med ett momsnummer eller handelsregisterutdraget motsvarande utdrag.

När tjänsten har drag från flera olika tjänster, vilkas försäljningsland bestäms på olika sätt, skall försäljningslandet bestämmas enligt tjänstens huvudsakliga natur. I oklara fall kan man begära skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande från skatteverket.

Momsnumrets giltighet kan kontrolleras på webbadressen http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Uppgiften kan kontrolleras också på Skattestyrelsens CLO-enhet med elpost eu.clo@vero.fi, med fax 020 355620, per telefon kl 9 00–15.00 på numret 020-355610.

3 Omvänd skattskyldighet

Säljaren är i allmänhet skyldig att betala moms för försäljning av en vara eller en tjänst. Om säljaren är en utlänning som inte har ett fast driftsställe i Finland eller har inte momsregistrerats i Finland, är köparen skattskyldig för den försäljning som utlänningen bedriver i Finland (omvänd skattskyldighet).

Köparen anmäler den skatt som han är skyldig att betala med stöd av den omvända skattskyldigheten i övervakningsanmälan vid punkt ”skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna”. Om den köpta varan eller tjänsten används för ett avdragsgillt syfte, anmäler köparen momsen också vid punkt ”betalningsmånadens skatt som skall avdras”.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte om köparen är en enskild person eller en utlänning utan fast driftställe här eller som inte har införts i registret över momsskyldiga. Den omvända momsskyldigheten tillämpas inte heller på distansförsäljningen enligt 63 a § momslagen.

För begreppet ‘utländsk näringsidkare’ redogörs på sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte heller på försäljning av följande tjänster:

 1. persontransporttjänster
 2. undervisning, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang och andra sådana tjänster samt tjänster som direkt ansluter sig till organiseringen av dem.

En utlänning skall registrera sig som momsskyldig för sina försäljningar i Finland om den omvända skattskyldigheten inte tillämpas på försäljningen.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas mera omfattande i Finland än vad som krävs i momsdirektivet. Enligt momsdirektivet tillämpas den omvända skattskyldigheten endast på försäljningen av följande tjänster:

 1. immateriella tjänster
 2. tjänster i anslutning till radio- och televisionsändningar
 3. teletjänster
 4. elektroniska tjänster
 5. gemenskapsinterna transport och tjänster i anslutning till dem
 6. värdering av lös egendom och arbetspre-stationer som hänför sig till ett löst föremål
 7. förmedlingstjänster

Den omvända skattskyldigheten är förknippad med två bestämmelser som syftar till att undvika dubbelbeskattning. Om försäljningen av en tjänst ansluter sig till överlåtelse av en vara från utanför gemenskapen till Finland, skall köparen, på vilken man tillämpar den omvända skattskyldigheten, betala skatt också för varuimporten. 1. Om det är fråga om uthyrning av lösa föremål, får köparen dra av den skatt som betalats för import av den vara som han hyr. 2. Dubbelbeskattningen i samband med andra immatieriella tjänster än uthyrningstjänster har undanröjts så att köparen inte behöver betala skatt för tjänsten till den del han har betalat skatt på import av den vara som ansluter sig till tjänsten.

4 Bestämmelser om försäljningslandet

4.1 Allmän regel

Försäljningen av en tjänst beskattas i Finland, om tjänsten överlåts från ett här i landet befintligt fast driftställe. Om en sådan tjänst inte överlåts från ett fast driftställe i Finland eller utomlands, beskattas tjänsten i Finland om säljaren har sin hemort här.

Med fast driftställe avses ett stadigvarande affärsställe, från vilket rörelsen helt eller delvis bedrivs. Vid byggnads- eller installationsverksamhet betraktas ett entreprenadobjekt eller flera succesiva entreprenadobjekt som ett fast driftställe om arbetet har pågått längre än 9 månader. (För begreppet affärsställe redogörs på sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland.

Det räcker inte att den som säljer en tjänst har ett fast driftställe i Finland, utan tjänsten skall ha överlåtits från det fasta driftstället. Det skall således finnas teknisk beredskap och personal på driftstället för att producera tjänsten i fråga. Om den som säljer en tjänst har fasta driftställen både i Finland och utomlands och tjänsten överlåts från det sistnämnda, beskattas tjänsten inte i Finland.)

Om säljaren är en inhemsk näringsidkare anses tjänsten vanligen ha sålts i Finland. Endast om tjänsten har överlåtits från ett fast driftställe som den inhemska näringsidkaren har utomlands, beskattas tjänsten inte i Finland.

Tjänster som säljs av en utländsk näringsidkare beskattas i Finland endast om den överlåts från ett fast driftställe här.

Den allmänna regeln tillämpas t.ex. på försäljningen av serveringstjänster, reseförmedlingstjänster, skönhetsvårdstjänster, frisör- och barberartjänster, veterinärtjänster samt tvätteritjänster.

4.2 Tjänster som avser uthyrning av transportmateriel

Försäljningslandet för uthyrning av transportmateriel avgörs vanligen enligt huvudregeln. Det finns dock två undantag där det egentliga konsumtionslandet är avgörande.

 1. Om uthyrningstjänsten av transportmateriel har enligt huvudregeln sålts i ett land utanför EU, men förbrukas uteslutande i Finland, beskattas försäljning av tjänsten i Finland.
Exempel: Ett norskt företag A, som inte har något fast driftställe i Finland, hyr ut en släpvagn åt ett finskt företag B så att släpvagnen används uteslutande i Finland. Uthyrningstjänsten beskattas i Finland. Enligt den omvända skattskyldigheten är B skyldig att betala skatt på hyrningen, såsom även på importen av släpvagnen. B har dock rätt att dra av den skatt som det har betalat för importen.
 1. Om uthyrningstjänsten av transportmateriel har sålts i Finland enligt huvudregeln, men förbrukas uteslutande i ett land utanför EU, beskattas försäljning av tjänsten inte i Finland.
Exempel: Ett finskt företag hyr ut en lastbil som skall användas för interna transporter i Ryssland. Skatt för uthyrningstjänsten betalas inte i Finland.

Om transportmaterielen används i trafik mellan Finland och ett land utanför EU, t.ex. i trafiken mellan Finland och Ryssland, anses uthyrningstjänsten inte bli förbrukad enbart utomlands. I dessa fall avgörs beskattarlandet enligt huvudregeln.

Med transportmateriel avses dels egentliga transportredskap, dvs. lastbilar och andra fordon, dels annan transportmateriel som transportbehållare, lastflak, släpvagnar, påhängsvagnar, banvagnar och containers.

4.3 Tjänster som avser en fastighet

Försäljning av tjänster som avser en fastighet beskattas i Finland, om fastigheten är belägen här. Stadgandet kan tillämpas på alla tjänster som kan anses hänföra sig till en viss fastighet. Eftersom paragrafen innehåller ett specialstadgande blir den primär och tillämpas före alla andra stadganden angående försäljningslandet.

Med fastigheter avses jordområden, byggander, bestående konstruktioner och deras delar.

Tjänster som hänför sig till en fastighet är t.ex. följande tjänster som hänför sig till en viss fastighet:

 • bygg-, reparations- och planeringstjänster
 • underhålls-, renhållnings-, disponent-, bokförings- och andra tjänster som avser fastighetsinnehav
 • övervaknings- och bevakningstjänster
 • fastighetsförmedlingstjänster, värdering och andra sakkunnigtjänster i samband med fastigheten
 • överlåtelse av reklam- eller annonseringsplatser från fastigheten
 • överlåtelse av rätten att använda förvaringsfack
 • fastighetsuthyrning
 • inkvarteringstjänster

Däremot är t.ex. lagring av lös egendom på fastigheten, skötseln av sådan egendom som omfattar en fastighet eller en tjänst som omfattar sökning av lagfart eller inteckning för en fastighet. Förmedling av fastighetstjänster är inte heller en sådan tjänst som hänför sig till en fastighet. Som undantag betraktas dock förmedling av fastighetsuthyrning, som på samma sätt som förmedling av fastighetsförsäljning är tjänster som hänför sig till en fastighet.

Eftersom även byggnadsdelar kan betraktas som fastighet, bestäms försäljningslandet för förmedling av fastighets- och bostadsaktiebolagsaktier samt fastighets- och bostadsandelslagsandelar enligt det land där fastigheten är belägen.

En byggtjänst anses ha sålts i det land där byggnadsarbetet utförs. Bestämmelsen tillämpas också i situationer där ett finskt företag utför en byggtjänst i en annan medlemsstat och samtidigt säljer byggnadsmaterialet. Försäljning av byggnadsmaterial utgör en i 18a § MomsL avsedd överföring av en vara som i den finska övervakningsanmälan deklareras som gemenskapsintern försäljning och som ett gemenskapsinternt förvärv i den andra medlemsstaten

Ett finskt företag måste registrera sig som momsskyldigt i den medlemsstat där byggnadsarbetet utförs.

Exempel:
 1. En finsk fastighetsmäklare förmedlar ett köp där en finsk säljare säljer ett hus i Spanien till en finsk köpare. Fastighetsförmedlingstjänsten beskattas inte i Finland, eftersom fastigheten är belägen i Spanien.
 2. En tysk fastighetsmäklare förmedlar ett köp där en tysk säljare säljer en sommarstuga i Finland till en tysk köpare. Fastighetsförmedlingstjänsten beskattas i Finland, eftersom fast- igheten är belägen i Finland.
 3. Ett tyskt företag förmedlar finska semesterstugor enligt de avtal som ingåtts med ägarna. Förmedlingstjänsten beskattas i Finland. Förmedlingstjänsten är alltid skattebelagd obero- ende av om ägarens uthyrning av stugan betraktas som skattepliktig inkvarteringsverksamhet eller om det är fråga om skattefri uthyrning av en fastighet.

4.4 Persontransporttjänster

Försäljning av persontransporttjänster beskattas i Finland om transporten utförs här. Transporten sker i Finland om den inleds och avslutas här.

Transporter från Finland direkt till utlandet och från utlandet direkt till Finland samt transittransporter anses emellertid vara skattefria i sin helhet. Det har ingen betydelse om transporten sker till gemenskapen eller utanför. Också kryssningar till internationella vattenområden är skattefria transporter till utlandet.

Som en transport direkt till utlandet anses transporttjänsten som sålts av ett transportföretag från den sista finska avgångsorten till utlandet. Som en transport som sker direkt från utlandet anses en av samma transportföretag såld transport från utlandet till den första i transportavtalet angivna destinationsorten i Finland.

Den som säljer en skattefri direkttransport till eller från utlandet behöver inte själv utföra transporten, utan han kan köpa transporttjänsten eller en del av den av andra transportföretag. Frågan om vilket försäljningsland gäller för varje av ett transportföretag såld transporttjänst avgörs på basis av respektive transportavtal.

Exempel: Person X har köpt en transport från Tammerfors till Paris hos transportföretaget A. X reser först från Tammerfors till Helsingfors där han byter transportmedel och reser under samma dag till Paris. Transportsäljaren A hade köpt resan från Tammerfors till Helsingfors hos transportföretaget B och resan från Helsingfors till Paris hos transportföretaget C. Transport som sålts av transportföretaget A är skattefri om han sålde resan med samma resebiljett i sitt eget namn. Transport som sålts av transportföretaget B är en skattepliktig transport i hemlandet och transport som sålts av transportföretaget C betraktas som en skattefri direkttransport till utlandet

När det gäller persontransporter anses den sista avgångsorten eller den första destinationsorten i praktiken vara den på resebiljetten angivna avgångs- eller destinationsorten. Som den sista avgångsorten, när det gäller direkttransport från Finland till utlandet, skall emellertid anses den efter den på resebiljetten angivna avgångsorten följande orten i Finland, där transporten av någon annan än en teknisk orsak temporärt avbryts.

Tekniska orsaker är t.ex. fel i transportmedlet och andra orsaker som inte kan förutspås, t.ex. väderförhållanden. Alltså om resan avbryts på grund av en teknisk orsak blir en skattefri transport inte skattepliktig.

En annan än en teknisk orsak är t.ex. övernattande. Om det dock är absolut nödvändigt att övernatta på grund av transporttidtabellerna, anses övernattandet inte avbryta direkttransporten.

4.5 Varutransporttjänster

Vid varutransporter är den sista avgångsorten eller första destinationsorten i praktiken vanligen den avgångs- eller destinationsort som antecknats på fraktsedeln eller på något annat transportdokument. Huvudregeln tillämpas dock inte om avgångs- eller destinationsorten i själva verket är någon annan än den ort som antecknats på fraktsedeln. T.ex. om transportföretaget emellertid har förbundit sig att transportera importvaror först till ett temporärt lager i Finland och därefter till någon annan ort i Finland, anses den temporära lagringsorten vara den första destinationsorten.

Enligt huvudregeln beskattas varutransporttjänsten i Finland om den utförs här. Denna huvudregel har dock flera undantag i anslutning till utlandstransporter.

Skattefri är försäljningen av transporttjänster som gäller internationell postförmedling och därtill anslutna tjänster till ett företag eller en sammanslutning som bedriver postförmedling .

Gemenskapsinterna transporter

Gemenskapsinterna transporter är:

 • varutransporter från en medlemsstat till annan medlemsstat
 • direkt till en dylik transport anslutna transporter inom en medlemsstat (anslutningstransporter)

Gemenskapsinterna transporter beskattas i regel i det land där transporten inleds. Om köparen använder ett momsnummer som beviljats i någon av EU:s medlemsstater, beskattas dock transporttjänsten i det land som beviljade numret.

Transporten mellan och inom medlemsstaterna kan utföras av olika transportföretag. Den som säljer transporttjänsten skall kunna påvisa att transporten inom medlemsstaten är direkt förknippad med transporten mellan medlemsstaterna. Det direkta sambandet kan påvisas t.ex. med hjälp av fraktsedlar. Transporten inom medlemsstaten anses inte ansluta sig direkt till transporterna mellan medlemsstaterna om varorna lagras efter den interna transporten av andra än tekniska orsaker.

Exempel: Varan transporteras med en lastbil från Tammerfors till Helsingfors och därifrån med båt till Hamburg. Också transporten från Tammerfors till Helsingfors är en gemenskapsintern transport om den har ett direkt samband till varutransporten från Helsingfors till Hamburg.

Gemenskapsinterna transporter är också transporter från en medlemsstat till en annan medlemsstat via en utomstående stat eller ett område. T.ex. transporter från Finland via Norge till Sverige är gemenskapsinterna transporter.

Det är avgörande för beskattningslandet av gemenskapsinterna transporter om köparen använder ett momsnummer. Om momsnumret inte används, beskattas den gemenskapsinterna transporten i det land där transporten inleds. Om transporten inleds i Finland, beskattas den gemenskapsinterna transporten i Finland.

Om köparen av en gemenskapsintern varutransport använder ett momsnummer som givits i någon av medlemsstaterna vid köpet, beskattas tjänsten i Finland, om tjänstens köpare använder ett momsnummer som beviljats i Finland.

Exempel: Varan transporteras från Helsingfors till Stockholm. Om köparen inte använder momsnummer vid köpet, beskattas transporttjänsten i Finland, eftersom den gemenskapsinterna transporten inleds i Finland. Transporttjänsten beskattas inte i Finland om köparen använder t.ex. ett svenskt momsnummer. Landet där momsnumret beviljades behöver inte ansluta sig till inlednings-, transit- eller avslutningsstaten.

Exempel: Varan transporteras från Köpenhamn till Stockholm. Transporttjänsten beskattas i Finland endast om köparen använder ett finskt momsnummer.

Om köparen i samband med köpet använder ett momsnummer som givits i någon av medlemsstaterna, skall man anteckna både säljarens och köparens momsnummer på försäljningsverifikatet.

Transporter mellan Finland och s.k. tredje länder

Direkttransporter från Finland till länderna utanför gemenskapen och direkttransporter från länderna utanför gemenskapen till Finland är skattefria, eftersom man anser att de sålts till utlandet i sin helhet. Skattefria importtransporter beskattas i samband med varuimporten.

Som en transport direkt till utlandet anses en transporttjänst som sålts av samma transportföretag från den sista finska avgångsorten i transportavtalet till utlandet. Som en transport direkt från utlandet anses en av samma transportföretag såld transport från utlandet till den första i transportavtalet angivna destinationsorten i Finland.

Skattefria är, utöver de ovannämnda direkttransporterna, också de transporter i Finland som hör ihop med direkttransporterna från Finland till utanför gemenskapen. Förutsättningen för skattefriheten av transporten är att tjänstens säljare kan påvisa att det är fråga om en transport som hör ihop med direkttransporten. Som bevis kan användas t.ex. frakthandlingar.

Skattefri är också försäljning av transporttjänster i anslutning till varor som omfattas av externt förpassningsförfarande eller importvaror i internt förpassningsförfarande.

Externt förpassningsförfarande tillämpas på transport av oförtullad vara från tredje länder och på transport av vissa gemenskapsinterna varor som underkastas specialkontroll inom gemenskapen, EES- och Visegradländer (EES/V4).

Internt förpassningsförfarande tillämpas på normala transporter av gemenskapsinterna varor till EFTA/V4 –länder eller via dem till tredje gemenskapsinterna länder.

4.6 Lastnings- lossnings- och andra motsvarande tjänster i anslutning till varutransporter

Lastnings-, lossnings-, lagrings-, förvarings- och andra motsvarande tjänster i anslutning till varutransporter beskattas i Finland om tjänsterna utförs här. Huvudregeln gäller dock inte de tjänster som ansluter sig till transporterna till eller från utlandet.

Gemenskapsinterna transporter

Lastnings-, lossnings- och andra motsvarande tjänster beskattas enligt huvudregeln i Finland. Om köparen använder sig av ett gällande, i en viss medlemsstat givet momsnummer, betalas skatten i Finland endast om momsnumret getts i Finland. Skatten betalas alltså inte på sådana lastnings- lossnings- o.a.dyl. tjänster vilkas köpare använder ett momsnummer som getts i någon annan medlemsstat än Finland.

Transporter mellan Finland och tredje länder

Försäljning av tjänsterna i direkt anslutning till lastnings-, lossnings- och andra sådana tjänster i samband med en vara som ska transporteras till en stat utanför EU är skattefri. Säljaren är skyldig att visa att det är fråga om en tjänst som direkt anknyter till hanteringen av en vara som ska transporteras till ett land utanför EU. Villkoren för skattefriheten kan visas t.ex. med en exportanmälan eller ett fraktdokument.

Skattefri är försäljning av transporttjänster i samband med varor, för vilka gäller externt förpassningsförfarande, och importvaror för vilka gäller internt förpassningförfarande och försäljning av lastnings-, lossnings- och andra sådana tjänster i direkt anslutning till en sådan transporttjänst.

4.7 Värdet av varutransporttjänsten och anslutningstjänsterna ingår i skattegrunden

När transport-, lastnings-, lossnings- och andra motsvarande tjänster är förknippade med importen av en vara, räknas kostnaderna för dessa tjänster med i skattegrunden fram till den första destinationen enligt transportavtalet. Om det är känt att varan kommer att transporteras till en annan destination inom EU när skyldigheten att betala skatt uppstår, dvs. när varan förs in i landet, inbegrips kostnaderna i skattegrunden fram till destinationen. Om värdet av transport- eller annan ovan nämnd tjänst ingår i skattegrunden av importen, kan tjänsten säljas skattefritt.

4.8 Undervisning, vetenskapliga tjänster, underhållnings- och andra sådana tjänster

Tjänster vilkas beskattningsland avgörs enligt stället där tjänsten utförs:

 • undervisning
 • vetenskapliga tjänster
 • kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang och andra sådana tjänster samt
 • tjänster som direkt ansluter sig till organiseringen av dem.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte på de ovannämnda tjänsterna.

De ovan nämnda tjänsterna beskattas i Finland om de utförs här. Medborgarskapet av tjänstens säljare eller köpare eller den som organiserar evenemanget har ingen betydelse. Stället där tjänsten överlåts har inte heller betydelse. T.ex. försäljningen av vetenskapliga tjänster är skattepliktig, om forskningen utförts i Finland, fast forskningsresultaten överlåts i utlandet.

Tjänstens huvudsakliga natur avgör om skatten betalas i det land där tjänsten utförs eller om man tillämpar t.ex. bestämmelserna om försäljningslandet av immateriella tjänster på försäljningen. T.ex. föreläsningar kan ha drag av konsultering, men eftersom föreläsningar i allmänhet hålls huvudsakligen i pedagogiskt syfte, beskattas de enligt regeln för stället där tjänsten utförs.

Olika typer av utbildning är bl.a. kurser, utbildningsdagar, seminarier, symposier, kongresser samt möten och förhandlingar. Också försäljningslandet av dans-, bil-, flyg- och skid- samt annan motsvarande utbildning bestäms enligt stället där tjänsten utförs. Momsfri är sådan utbildning som organiseras med stöd av lagen eller som understöds med stöd av lagen.

Vetenskapliga tjänster är olika prov och forskningar. Produktutveckling är inte en vetenskaplig tjänst och dess försäljningsland bestäms med stöd av bestämmelserna om försäljningslandet för immateriella tjänster.

Som kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang betraktas bl.a. konserter, teater-, cirkus-, musik- och dansföreställningar, filmutställningar samt idrottstävlingar. Skatt på deras inträdesavgifter betalas i Finland om evenemangen organiseras här.

Tjänster som ansluter sig direkt till det fysiska genomförandet av en tillställning eller en tjänst är t.ex.:

 • scendekorationstjänster
 • belysningstjänster
 • ljudåtergivningstjänster
 • övervakningstjänster
 • serveringstjänster.

Planeringen av reklamkampanjer och tidningsannonsering betraktas dock inte som tjänster i direkt anslutning till genomförandet av en tjänst.

Prestationer som består av flera olika tjänster som säljaren tillställer är bl.a. mässor o.a.dyl. utställningar där en enda helhet betraktas som en enskild tjänst. Ett servicepaket kan innefatta t.ex. uthyrningen av utställningskonstruktioner och -möbler, byggnads-, dekorations- och rivningsarbeten, transporter samt planering. Sådana servicepaket beskattas i det land där mässan eller utställningen arrangeras.

4.9 Arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom och värdering av lös egendom

Värderingen av lös egendom och arbetsprestationer som hänför sig omedelbart till den lösa egendomen beskattas i Finland om prestationerna utförs här.

Med arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom avses t.ex.

 • testning
 • rengöring
 • reparation
 • installation
 • rivning
 • ändring
 • tillverkning

Arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom är inte lagrings- och förvaringstjänster av föremål eller transport- och dess anslutningstjänster.

Om säljaren säljer varor inklusive installation, är det inte fråga om försäljning av en tjänst utan om försäljning av en vara. Installation som utförs av en underentreprenör är däremot en tjänst.

Undantag till skattepliktigheten av arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom och värdering av lös egendom som överlåtits i Finland

 1. Finland utförda arbetsprestationer som hänför sig till den lösa egendomen är momsfria, om varan exporteras omedelbart efter arbetets utförande och utan att varan använts till en stat utanför gemenskapen. Varan kan exporteras av försäljaren eller ett ombud. Om köparen är en utländsk näringsidkare, kan varan exporteras också av köparen. T.ex. om reparations- och servicearbete hänför sig till en bil av en rysk trafikidkare, är försäljningen momsfri, om bilen exporteras omedelbart efter arbetets utförande utanför gemenskapen.
  Den som säljer arbetsprestationen skall bevisa exporten i sin bokföring, t.ex. med hjälp av kopiorna av exporthandlingarna. Varor som importeras för en arbetsprestation kan placeras i tullningsförfarandet för den interna förädlingen och efter utförandet av arbetet kan varan exporteras utanför gemenskapen enligt förtullningsvillkoren. Den som säljer arbetsprestationen kan då bevisa momsfriheten av försäljningen med hjälp av tullhandlingarna. Distriktstullkammaren ger ytterligare information om förfarandet.
 2. Värdering av lös egendom eller arbetsprestationer som hänför sig till den lösa egendomen kan säljas momsfritt, om köparen i sina köp använder ett giltigt momsnummer som getts i någon av gemenskapsstaterna och varan efter arbetsprestationen transporteras från Finland. Utförseln kan bevisas t.ex. med fraktfakturan. Om en sådan inte kan fås räcker det med en försäkran av köpare där det framgår hur och när varan har transporterats ut ur landet. T.ex. reparationen av en tysk trafikidkares bil kan faktureras utan moms förutsatt att fakturan förses med köparens momsnummer och uppgifter om att bilen lämnat Finland fås av köparen.
 3. Försäljningen är momsfri när det gäller arbetsprestationer som har gjorts på ett friområde eller i ett tull eller skatteupplag och hänför sig till lös egendom, om arbetet gäller en handelsvara som ska föras ut ur landet eller en oförtullad eller i ett skatteupplag hållen handelsvara som har förts in i landet. Däremot ska man betala moms för arbetsprestationer som gäller anläggningstillgångar i ett företag som bedriver lager- eller annan verksamhet på ett sådant område.
  Försäljning av arbetsprestationer som gäller en vara är med stöd av garanti- eller annan motsvarande förbindelse momsfri för en utländsk näringsidkare som gett en sådan förbindelse och som inte är momsskyldig i Finland. En finsk återförsäljare för ett utländskt företag behöver således inte betala moms för de garantigottgörelser som återförsäljarenuppbär hos det utländska företaget därför att den har varit tvungen att reparera defekta varor eller låta dem repareras. Skattefriheten gäller försäljningen till näringsidkarna i både EU-medlemsstater och de s.k. tredje länderna.

4.10 Immateriella tjänster

Immateriella tjänster är:

 1. överlåtelse av upphovsrätt, patent, licens, varumärke e.a.d. rättigheter,
 2. reklam- och annonstjänster,
 3. konsult-, produktutvecklings-, planerings-,bokförings-, revisions-, skriv-, rit- och översättnings- tjänster, juridiska tjänster samt andra sådana tjänster,
 4. automatisk databehandling samt planering och programmering av dataprogram och -system,
 5. överlåtelse av data,
 6. notariat-, indrivnings- och andra tjänster som ansluter sig till finansieringsverksamhet,
 7. uthyrning av arbetskraft,
 8. uthyrning av lös egendom, med undantag för transportmateriel,
 9. skyldighet att avhålla sig från användning av upphovsrätt eller någon annan sådan rättighet eller från idkande av viss rörelse, samt
 10. förmedlingstjänster som ansluter sig till överlåtelse av immateriell rätt eller reklamtjänster eller andra tjänster som uppräknas ovan.

Immateriella tjänster som sålts till näringsidkare beskattas i Finland, om de överlåts till ett fast driftställe som köparen har här. Om tjänsten inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller utomlands, beskattas tjänsten i Finland, om köparen har sin hemort här.

Försäljningslandet bestäms enligt huvudregeln när den immateriella tjänsten säljs till en icke-näringsidkare (t.ex. en enskild person) och om köparens hemort är i Finland eller i en annan medlemsstat. Försäljningen till andra än näringsidkare beskattas alltså i Finland, om tjänsten överlåts här från säljarens fasta driftställe. Om den immateriella tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, beskattas försäljningen i Finland om säljarens hemort är i Finland.

Försäljningen av immateriella tjänster beskattas inte i Finland om köparens hemort är utanför gemenskapen och tjänsten överlåts till ett fast driftsställe utanför Finland. Bestämmelsen gäller såväl näringsidkare som privatpersoner, offentliga samfund mm.

Varan har överlåtits till ett fast driftställe om respektive driftställe har beställt tjänsten och är skyldig att betala för den. Det driftställe som beställt den immateriella tjänsten behöver inte ha något redskap för tillverkning av skattepliktiga nyttigheter.

Exempel:

Den immateriella tjänsten beskattas i Finland.

 1. En finsk restaurangföretagare hyr personal hos ett norskt företag med avsikt att använda per- sonalen i en restaurang i Finland.
 2. Ett finskt företag hyr en kopieringsmaskin hos ett tyskt företag med avsikt att använda maski- nen för 5 dagar i företagets mässavdelning i Tyskland.
 3. En finsk advokat sköter skilsmässoärendet av en svensk privatperson i tingsrätten.

Den immateriella tjänsten beskattas inte i Finland.

 1. Ett finskt företag planerar en reklamkampanj åt ett svenskt företag.
 2. Ett finskt företag hyr en kopieringsmaskin hos ett svenskt företag och använder den i det - finska företagets affärsställe i Sverige.
 3. Ett finskt företag säljer en översättningstjänst till en rysk privatperson.
 4. Ett finskt företag med ett fast driftställe i Spanien säljer en översättningstjänst till en finsk- privatperson från det spanska driftstället.
 5. Ett svenskt företag utan ett fast driftställe i Finland hyr en dator till en finsk privatperson.

Upphovsrätt, patent, licens, varumärke o.a.dyl. rättigheter

Industriella rättigheter som jämställs med upphovsrätt, patent, licens och varumärke är t.ex. modellrätten, rätten till en fotografisk bild, visningsrätten till en film och rätten att använda adb-program.

T.ex. om en finsk biografiteater eller ett företag som bedriver televisionsverksamhet köper visningsrätten till en film hos ett utländskt företag, anses tjänsten ha sålts i Finland.

Om köparen av en industriell rättighet, t.ex. en patent, får rätten att använda patenten globalt, anses tjänsten inte ha överlåtits till något fast driftställe. Då bestäms köparens hemort enligt försäljningslandet, dvs. skatten betalas i Finland om köparen är en finsk näringsidkare.

Good will -värdet kan inte jämställas med upphovsrätten o.a.dyl. Dess överlåtelse beskattas enligt huvudregeln i försäljningslandet, dvs. i den stat där det fasta driftstället är belägen från vilket tjänsten överlåts.

Reklam- och annonseringstjänster

Med reklam- och annonseringstjänster avses planering och förverkligande av reklam samt överlåtelse av reklam- och annonseringsplatser och -tid i tv, radio och tidningar. Reklamtjänster är också olika reklamkampanjer som kan innefatta reaförsäljningar av nyttigheter och utdelning av reklamgåvor, organisering av cocktailfester, presskonferenser och andra sociala tillfällen för främjande av försäljningen samt tillverkning av reklamtillbehör.

Exempel: En svensk köpare köper annonseringsplatser i en finsk tidning.

 1. om köparen är ett svenskt företag, betalas skatten inte i Finland
 2. om köparen är en svensk privatperson, betalas skatten i Finland. Försäljningslandet bestäms då enligt huvudregeln för det land där tjänsten säljs.

Konsultations-, produktutvecklings-, planerings- o.a.dyl. tjänster

Med dessa tjänster avses utöver de ovan uppräknade också olika arbetsövervakningsuppgifter, marknadsförings-, forsknings- och utvecklingsarbeten, rådgivnings- och handledningstjänster samt skadegranskning. Tjänster som avses i punkten är också ersättningar som betalas för lednings-, sekreterar-, kontors- och övriga administrativa tjänster under namnet management fee.

Eftersom försäljningslandet enligt det ställe där fastigheten är belägen är alltid primärt, är t.ex. försäljningslandet för sådana konsultations- och planeringstjänster som hänför sig till en viss fastighet alltid det land där fastigheten är belägen.

Adb-tjänster

Dataöverföringstjänster är inte adb-tjänster. Deras försäljningsland bestäms enligt bestämmelserna för teletjänster.

Försäljning av adb-specialprogram är försäljning av en tjänst. Import av specialprogram som sparats på ett datamedium beskattas dock som varuimport, om den som importerar varan är någon annan än en näringsidkare.

Försäljning av standardprogram som sparats på en diskett eller annat motsvarande datamedium är inte försäljning av en tjänst utan försäljning av en vara. Standardprogram är massprodukter som kan fås av alla kunder och vilkas användning inte kräver någon speciell utbildning. T.ex. PC-program, hemdatorprogram och spelpaket betraktas som standardprogram.

Notariats- och indrivningstjänster

Finansieringstjänsterna är i regel skattefria. Skattepliktiga tjänster i anslutning till finansieringsverksamheten är immateriella tjänster. Överlåtelse av rätten att använda ett förvaringsfack är inte en immateriell tjänst, utan en tjänst som avser en fastighet. Den här tjänsten anses vara såld i det land där fastigheten är belägen.

Immateriella tjänster i anslutning till handel som sker via internet

Handeln på internet kan indelas i den direkta och indirekta handeln på nätet. Den indirekta handeln på nätet, dvs. handel off-line, innebär att den önskade varan eller tjänsten beställs via internet. Den beställda varan eller tjänsten levereras separat. På den här handeln tillämpas samma beskattningsbestämmelser som på den traditionella handeln av varor och tjänster.

Den direkta handeln på nätet, dvs. handel on-line innebär att själva produkten fås på internet. Handeln on-line är handel av tjänster. I vilket land försäljningen sker, bestäms på basis av bestämmelserna om försäljningsland för försäljning av tjänster. Det finns inga egna försäljningslandbestämmelser som ska tillämpas på on-line tjänster, utan dessa tjänster beskattas enligt den försäljningslands bestämmelse som motsvarar tjänstens natur.

Vissa tjänster i on-line handeln ändrar sin natur inom den elektroniska förmedlingen. Sådana tjänster är t.ex. böcker, tidningar, videon, cd-skivor, icke individuella adb-program som annars betraktas som vara, undervisnings- och vetenskapliga tjänster samt tillträdesavgifterna till olika evenemang såsom konserter, teatrar, idrottstävlingar och utställningar. Försäljningen av dessa tjänster på nätet betraktas som överlåtelse av uppgifter, dvs. de beskattas enligt försäljningslandsbestämmelsen för immateriella tjänster.

Omvänd skattskyldighet

Den omvända skattskyldigheten tillämpas på immateriella tjänster. Köparen är skyldig att betala skatten för de immateriella tjänsterna som säljs i Finland, om säljaren är en sådan utlänning som inte har något fast driftställe i Finland och som inte har momsregistrerats här.

Exempel: Ett finskt företag hyr en kopieringsmaskin hos ett svenskt företag, maskinen skall användas i Finland. Uthyrningen beskattas i Finland. Om företaget som hyr ut maskinen inte har momsregistrerats i Finland, är det finska företaget skattskyldigt för uthyrningen på basis av den omvända skattskyldigheten.

Exempel: Om företaget som hyrde ut maskinen var ett norskt företag, skulle situation-en vara likadan, förutom att det finska företaget kan dra av den moms som det finska företaget betalade för importen av kopieringsmaskinen.

4.11 Tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster samt teletjänster

Till näringsidkare sålda tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster samt teletjänster

Tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster samt teletjänster som sålts till näringsidkare beskattas i Finland om de överlåts till köparens fasta driftsställe här. Om tjänsten inte överlåts till något fast driftställe i Finland eller utomlands, beskattas tjänsten i Finland om köparens hemort är här. På försäljningar av dessa tjänster tillämpas omvänd skattskyldighet.

Till privatpersoner och övriga personer som inte är näringsidkare sålda tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster samt teletjänster

Försäljning av tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster samt teletjänster till en köpare vars hemort är utanför gemenskapen beskattas inte i Finland om tjänsten överlåts till annat än köparens fasta driftsställe i Finland.

Tjänster som sålts till en köpare vars hemort är i Finland eller i någon annan medlemsstat beskattas enligt den allmänna regeln för försäljningslandet. Försäljningen beskattas i Finland om tjänsten överlåts från det fasta driftstället som säljaren har här. Om tjänsten inte överlåts från ett fast driftsställe, beskattas försäljningen i Finland om säljaren har sin hemort i Finland. Försäljningar från andra EU-medlemsstater till personer med finsk konsuments status beskattas i säljarens stat.

Det finns dock ett undantag av denna allmänna regel. Undantaget gäller de tjänster som överlåtits från länder utanför gemenskapen. Försäljningar av tjänsterna beskattas i Finland även då det fasta driftstället från vilket tjänsten överlåts, eller om den inte alls överlåts från något fast driftställe, om säljarens hemort är utanför gemenskapen. Ytterligare förutsätts att tjänsten överlåts till köparens fasta driftställe i Finland eller, om tjänsten inte överlåts till någonting sådant, att köparen har sin hemort här.

En näringsidkare som inte etablerat sig i EU-medlemsstater och som säljer elektroniska tjänster till icke – näringsidkare som etablerat sig i EU-medlemsstater kan likväl om han så önskar tillämpa det särskilda systemet för elektroniska tjänster. En näringsidkare har inte etablerat sig inom EU om han inte har hemvist eller fast driftställe inom EU och näringsidkaren bedriver inte inom EU annan sådan försäljning, för vilken han borde registrera sig som skattskyldig än försäljning av elektroniska tjänster till icke – näringsidkare. Om det särskilda systemet har man berättat närmare på sidan Det särskilda systemet för försäljning av elektroniska tjänster (Dnr 1508/40/2003).

Om säljaren inte väljer den särskilda ordningen, måste han registrera sig som skattskyldig i alla de medlemsstater, där han bedriver försäljning till konsumenter. På försäljningar till juridiska personer, som inte är näringsidkare, tillämpas omvänd skattskyldighet.

Tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar

Med tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar avses traditionell avgiftsbelagd radio- och televisionsverksamhet. Om televisions- eller radioprogrammet sänds samtidigt på det traditionella sättet och via Internet eller motsvarande elektronisk nät, är också sändningen som sker på nätet försäljning av tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar. Sändning av program enbart på nätet är inte radio- och televisionsverksamhet utan en elektronisk tjänst.

Elektroniska tjänster

Kännetecknande för elektroniska tjänster är att

 1. tjänsten ges via Internet eller motsvarande elektroniskt nät
 2. tjänsten karaktär är långt beroende av datatekniken som utnyttjas i samband med den, dvs. tjänsten är i huvudsak automatisk. Mänsklig verksamhet behövs ytterst litet och den kan inte genomföras om datatekniken saknas.

Till elektroniska tjänster hör:

 • tillhandahållande av digitaliserade produkter i allmänhet, t.ex. programvara och ändringar och uppdateringar av programvara;
 • tjänster som tillhandahåller eller stöder en kommersiell eller personlig närvaro på ett elektroniskt nät t.ex. en webbplats eller en webbsida;
 • tjänster som genereras automatiskt från en dator via Internet eller ett elektroniskt nät, när en mottagare matar in vissa specifika uppgifter;
 • tilldelning mot vederlag av rättigheter att utbjuda varor eller tjänster till försäljning på en webbplats på Internet, vilken fungerar som en marknadsplats online, där de potentiella köparna lägger bud via ett automatiserat förfarande och där parterna får meddelande om försäljningen genom automatiskt genererad e-post från en dator och
 • servicepaket för Internet (ISP) i vilka telekommunikationsdelen endast är en understödjande och underordnad del (dvs. paket som omfattar mer än bara Internetanslutning och innehåller andra inslag, såsom sidor med ett innehåll som tillhandahåller nyheter, meteorologisk information eller turistinformation, spelplatser, härbärgering av webbplatser, tillträde till diskussioner on line osv.).

Att säljaren och köparen kommunicerar med e-post gör inte tjänsten till en elektronisk tjänst. T.ex. beställning av varor på Internet utgör inte elektronisk tjänst då varorna levereraspå traditionellt sätt (t.ex. via post). På dessa försäljningar tillämpas bestämmelserna om varuhandel.

Enligt 68a § 3 mom. mervärdesskattelagen är elektroniska tjänster

 1. överlåtelse och härbärgering (hosting) av webbplatser samt distansunderhåll av program och utrustning,
 2. överlåtelse av programvaror och uppdatering av dem,
 3. överlåtelse av bilder, texter och uppgifter samt överlåtelse av databasåtkomst,
 4. tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade utsändningar eller tilldragelser,
 5. tillhandahållande av distansundervisning, samt
 6. tjänster liknande dem som nämns i 1-5 punkten.

Överlåtelse och härbärgering (hosting) av webbplatser samt distansunderhåll av program och utrustning är bl.a.

 • automatiskt online-fjärrunderhåll av program
 • fjärrstyrning av systemen
 • online-datalagring (elektronisk lagring och sökning av särskilda uppgifter)
 • online-leverans av skivminne som baserar sig på beställning

Överlåtelse av programvaror och uppdatering av dem är bl.a.

 • användning och nedladdning av programvaror (t.ex. upphandlings- och bokföringsprogram, antivirusprogram) samt uppdatering av dem
 • spärrprogram för reklambalkar (programvara som förhidrar att det visas reklam på skärmen)
 • nedladdningsbara drivrutiner, såsom programvara som förbinder datorer med kringutrustning (t.ex. skrivare)
 • automatisk online-installering av filter för webbplatser
 • automatisk online-installering av brandväggar

Överlåtelse av bilder, texter och uppgifter samt överlåtelse av databasåtkomst är bl.a.

 • användning eller nedladdning av skärmteman
 • användning eller nedladdning av fotografier eller andra bilder eller skärmsläckare
 • digitala böcker och andra elektroniska publikationer,
 • beställning av online-tidningar och –tidskrifter,
 • webblogg och statistiker av webbplatser,
 • online-nyheter samt trafikinformation och väderleksutsikter,
 • sådan online-information som programvaran skapar automatiskt på basis av uppgifter som kunden anger, liksom rättslig information och finansinformation (t.ex. börsuppgifter som uppdateras kontinuerligt),
 • utbud av reklamutrymme (t.ex. reklambalkar på webbsida eller –plats)
 • användning av sökverktyg och webbkataloger

Tillhandahållande av musik, filmer och spel är bl.a.

 • tillgång till musik och nedladdning av musik på datorer och mobiltelefoner
 • tillgång till och nedladdning av signaturmelodier, korta musikavsnitt och ring- eller andra toner
 • tillgång till och nedladdning av filmer
 • nedladdning av spel på datorer och mobiltelefoner
 • åtkomst till automatiska online-spel som är beroende av Internet eller av andra liknande elektroniska nät och där spelarna finns på långt avstånd från varandra

Tillhandahållande av distansundervisning är bl.a.

 • automatiserad distansundervisning som är beroende av Internet eller av motsvarande elektroniskt nät och vars genomförande kräver endast litet eller inte alls mänsklig insats, inklusive virtuella klassrum, med undantag av om Internet eller liknande elektroniska nät används som ett verktyg endast för kommunikation mellan eleven och läraren
 • arbetsböcker vars övningar eleven gör på nätet och som granskas automatiskt utan mänsklig insats

Teletjänster

Teletjänster är tjänster vikas ändamål är att förmedla, sända och ta emot signaler, skriftliga eller illustrerade meddelanden, ljudmeddelanden eller uppgifter via ledningar eller radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt. Teletjänster är dessutom beviljande eller överföring av bruksrätten av en sådan förmedlings-, sändnings- eller mottagningskapacitet.

Teletjänster är således bl.a.

 • telefon- och teletrafiktjänster
 • överlåtande av bruksrätten till telenät, kablar och satelliter och andra liknande konstruktioner för att användas för utsändning av telemeddelanden samt
 • tillhandahållande av webb- och e-postförbindelser.

Eftersom en teletjänst är ett system för överföring av ett meddelande, är tjänsterna som överlåtits med anlitande av teletjänsten, liksom utlämnande av information, inte teletjänster. Således är till exempel utsändning av enbart radio- och televisionsprogram inte teletjänster. Teknisk överföring av radio- och televisionsprogram genom en elektromagnetisk system är däremot en teletjänst.

4.12 Förmedlingstjänster

Med förmedlingstjänster avses försäljning eller köp av varor och tjänster som sker i huvudmannens namn. Både köparen och säljaren kan vara förmedlarens huvudmän. Det är också fråga om förmedlingsverksamhet då både köparen och säljaren tycker att parterna, och inte förmedlaren, svarar för hållandet av avtalet.

Kommissionshandeln skall skiljas från förmedlingstjänsterna. Också vid kommissionshandeln säljs eller köps nyttigheterna i huvudmannens räkning, men ombudet handlar i eget namn. Man anser att det sker två försäljningar i kommissionshandeln. Vid försäljningskommission anses huvudmannen sälja en nyttighet till ombudet och överlåtelsen till den slutliga kunden är ombudets försäljning. Vid inköpskommission anses på motsvarande sätt ombudet sälja en nyttighet till huvudmannen och säljaren till ombudet.

Förmedlingstjänsterna är i regel skattepliktiga tjänster även om den vara eller den tjänst som förmedlas är skattefri. Förmedlingstjänster är skattefria bara om de särskilt stadgats vara skattefria. De följande förmedlingstjänsterna är skattefria:

 • förmedlingstjänster som gäller export av skattefria varor till utanför gemenskapen
 • förmedlingstjänster som gäller försäljning av skattefria internationella tjänster
 • förmedling av försäljning, uthyrning eller frakt av skattefria vattenfartyg samt förmedling av arbeten som hänför sig till skattefria vattenfartyg
 • förmedling av skattefria försäkringstjänster
 • kreditförmedling
 • förmedling av värdepapper förutom sådana värdepapper som ensam eller tillsammans med andra värdepapper ger rätten till besittning av en viss lägenhet eller fastighet eller en del av fastighet
 • lotteriförmedling som avses i 2 § 1 mom. 1 punkt lotteriskattelagen
 • förmedling av guld till Finlands Bank
 • förmedling av försäljning av varor och tjänster till diplomatiska beskickningar i andra medlemsstater och till vissa internationella organisationer

Huvudregeln till försäljningslandet av förmedlingstjänsten: Förmedlingstjänsten anses vara såld i Finland om den förmedlade varan eller tjänsten har sålts i Finland. Om köparen av en förmedlingstjänst i samband med inköpet använder ett i någon medlemsstat givet momsnummer, har förmedlingstjänsten sålts i Finland om numret har givits i Finland.

Importagentur:

Exempel: Ett finskt företag fungerar som agent av en tysk leksaksfabrik och letar efter kunder för det tyska företaget. Varorna levereras från Tyskland direkt till kunden. Den finska agenten fakturerar förmedlingskommissionen hos den tyska fabriken. Eftersom den förmedlade varan har sålts i Tyskland, har också förmedlingstjänsten sålts där. Moms för försäljningen av förmedlingstjänsten betalas inte i Finland.

Om förmedlingstjänstens köpare är momsregistrerad i Finland och använder ett finskt momsnummer vid försäljningen, betalas skatten på försäljningen i Finland.

Exempel: Ett finskt företag är agent till en norsk fiskkonservfabrik. Om varorna levereras från Norge till köparna, har varorna inte sålts i Finland och momsen på förmedlingsverksamheten betalas således inte heller till Finland. Om den norska säljaren importerar varorna själv till Finland, har konserverna sålts i Finland. Då har också förmedlingstjänsten sålts i Finland, och den som sålt tjänsten betalar också moms i Finland.

Exportagentur:

Exempel: En finsk maskinfabrik har en svensk agentvars uppgift är att skaffa kunder för maskinfabriken. Det finska företaget levererar varorna direkt till kunderna. Eftersom varorna säljs i Finland, anses också förmedlingstjänsten ha sålts i Finland. Maskinfabriken betalar momsen med stöd av den omvända skattskyldigheten, om den som säljer förmedlingstjänsten inte är momsregistrerad i Finland.

Om förmedlingstjänstens köpare använder ett momsnummer som givits i någon annan stat, betalas momsen i det land som givit numret.

Exempel: Om den ovan nämnda agenten arbetar i Ryssland, är förmedlingstjänsten i anslutning till exportverksamhet skattefri.

Egna försäljningslandsbestämmelser gäller för förmedlingen av varutransporttjänster, gemenskapsinterna varutransporter, tjänster i anslutning till gemenskapsinterna transporter och immateriella tjänster.

Förmedling av varutransporttjänster anses ha sålts i Finland, om transporttjänsterna har sålts här.

Förmedling av gemenskapsinterna varutransporter anses ha sålts i Finland, om varutransporten inleds här. Som undantag betraktas dock en situation då den som köper förmedlingstjänsten av den gemenskapsinterna transporten använder ett momsnummer som givits i någon av medlemsstaterna. Då anses förmedlingstjänsten ha sålts i Finland, om numret givits i Finland.

Förmedling av tjänsterna i anslutning till gemenskapsinterna varutransporter anses ha sålts i Finland om den förmedlade tjänsten säljs i Finland. Om köparen dock använder ett momsnummer som givits i någon av medlemsländerna, anses förmedlingstjänsten ha sålts i Finland, om numret givits här.

På försäljningen av förmedlingstjänster av immateriella tjänster tillämpas samma bestämmelser som på försäljningen av immateriella tjänster.

Förmedling av fastighetsuthyrning och -försäljning anses ha sålts i Finland om fastigheten är belägen här.

4.13 Skattefria tjänster i anslutning till den internationella handeln

Momsfri är Försäljningen av tjänster som tillgodoser ett direkt behov i samband med fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik, eller i direkt anslutning till deras last, samt försäljningen av tjänster ombord på sådana fartyg eller luftfartyg till resande på väg utomlands. Försäljningen av tjänster ombord på sådana fartyg och luftfartyg är momsfri även då försäljningen sker på finskt territorialvatten eller i finskt luftrum.

Momsfri är försäljningen av ett luftfartyg, dess reservdelar eller utrustning till ett företag som mot avgift bedriver i huvudsak internationell flygtrafik. Skattefritt är även Uthyrningen eller befraktning av luftfartyg, dess reservdel eller annan utrustning samt försäljningen av arbetsprestationer ombord på luftfartyget till ett sådant företag är också skattefritt.

4.14 Särställning av landskapet Åland

Landskapet Åland jämställs med tredje länder i förhållande till det övriga Finland samt till de övriga EU-länderna. På varuhandeln mellan Åland och EU:s skatteområde tillämpas inte momssystemet för den gemenskapsinterna handeln, utan bestämmelserna om import och export mellan EU och tredje länder. Särställningen i landskapet Åland inverkar i vissa fall också på momsbeskattningen av tjänsteförsäljning. Skattegränsen förorsakar dock inte betydande ändringar i beskattningen av tjänstehandeln mellan Åland och fastlandet.

Eftersom varuimporten från landskapet Åland till fastlandet och från fastlandet till landskapet Åland är skattepliktig, beskattas transporttjänsterna samt tjänsterna i anslutning till dessa i samband med varuimporten. För att undvika dubbelbeskattning är tjänsterna i anslutning till varutransporter mellan landskapet Åland och fastlandet skattefria.

Postförsändelser mellan landskapet Åland och det övriga Finland är skattefria.

Persontransporter mellan landskapet Åland och det övriga Finland är skattepliktiga.

Skattefria är Enligt 71 § 11 punkten momslagen förmedlingen av vissa skattefria försäljningar i anslutning till den internationella handeln. De motsvarande skattefria förmedlingstjänsterna gäller också handeln mellan Åland och det övriga Finland.

Särställningen av landskapet Åland behandlas närmare på sidan Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.

5 Fakturaanteckningar

Skattestyrelsen har 30.6.2003, 20.2.2004 och 6.9.2005 (Dnr 1119/40/2005) givit anvisningar om krav på fakturaanteckningar

Om man inte behöver betala moms för försäljningen till en annan momsskyldig, antecknas momsfriheten på fakturan. Momsfriheten kan anges t.ex. med anteckningen ”Moms 0 %”. På fakturan antecknas dessutom vilket slag av nyttighet försäljningen gäller, t.ex. så att man antecknar det stadgande i mervärdesskattelagen som momsfriheten grundar sig på.

Den som köper tjänsten kan vid köp av vissa tjänster använda ett momsnummer som givits i en annan medlemsstat. Fakturan skall då innehålla såväl säljarens som köparens momsnummer.

6 Anmälning av i utlandet sålda varor på övervakningsanmälan

De momsskyldiga har normala avdragsrätter för försäljningen i utlandet om det är fråga om sådan försäljning som skulle vara momspliktig i Finland. Försäljningar i utlandet, som den skattskyldige får dra av, anges vid punkt 209 på övervakningsanmälan.

7 Återbäring av moms som ingår i inköpspriset av varor och tjänster som anskaffats från utlandet

En finsk, momsskyldig näringsidkare kan på ansökan få återbäring för skatten på en vara eller en tjänst som han har köpt i ett annat land enligt respektive landets förutsättningar. Återbäring av skatten förutsätter att sökanden inte är skattskyldig i inköpslandet. 

Bilaga

Tjänst Försäljningsland
Allmän regel om försäljningslandet Säljarens land
Tjänst för uthyrning av transportmateriel
Undantag:
1. Försäljningen av tjänsten beskattas i Finland om transporttjänsten enligt huvudregeln har sålts i ett land utanför eu, men förbrukas uteslutande i Finland.
2. Tjänsten beskattas inte i Finland om uthyrning av transportmaterial enligt huvudregeln har sålts i Finland, men förbrukas uteslutande i ett land utanför Finland.
Säljarens land
Tjänster som avser en fastighet Landet där fastigheten är belägen
Persontransporttjänster
Undantag: Direkttransporter till och från utlandet momsfria
Landet där tjänsten utförs
Varutransporttjänster
1. Huvudregeln
2. Gemenskapsinterna tarnsporter
  
  
3. Direkttransporter till utanför gemenskapen momsfria
Landet där tjänsten utförs
Det land där transporten inleds eller det land där momsnumret givits
Lossning, lastning o.a.dyl. tjänster i anslutning till varutransporter
1. Huvudregeln
2. Tjänser i anslutning till gemenskapsinterna
  
  
3. Tjänster i anslutning till varutransporter till utanför gemenskapen är momsfria
Landet där tjänsten utförs
Landet där tjänsten utförs eller det land som gav momsnumret
Undervisning,vetenskapliga tjänster, underhållnings- o.a.dyl. evenemang  Landet för tjänstens utförande

Arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom och värderingenv lös egendom
(arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom är i vissa fall momsfria)
Landet för tjänstens utförande
Immateriellla tjänster
1. Huvudregeln
2. Köparen är en privatperson eller annan person som inte är näringsidkare med hemort inom EU 

Köparens land
Säljarens land
Tjänster i anslutning till radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster samt teletjänster
1. Huvudregeln
2. Köparen är en privatperson eller annan person som inte är näringsidkare med hemort inom EU
Undantag: Tjänsten beskattas i Finland om säljaren kommer från ett land utanför eu och tjänsten överlåts till Finland.Köparens land
Säljarens land
Förmedlingstjänster
1. Huvudregeln2. Förmedling av varutransporter

3. Förmedling av gemenskapsinterna transporter


4. Förmedling av tjänster i anslutning till gemenskapinterna varutransporter

5. Förmedling av immateriella tjänster
6. Förmedling av fastighetsförsäljningen eller -uthyrning

Landet där den förmedlade nyttigheten säljs eller landet som gav momsnumret
Landet där transporttjänsten säljs
Det land där transporten inleds eller det land som gav momsnumret
Landet där tjänsten utförs eller landet om gav momsnumret
Se immateriella tjänster
Landet där fastigheten är belägen

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 178r)