Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Värdering av eget bruk av jord- och skogsbruksprodukter i momsbeskattningen

Har getts
1.7.2010
Giltighet
Tills vidare

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

Eget bruk av varor likställs med försäljning

En primärproducent ska betala moms förutom på försäljning också på eget bruk av vara som han köpt eller själv producerat för sin egen momspliktiga verksamhet.

I momsbeskattningen avses med eget bruk av vara att

  • varan tas för privat konsumtion, t.ex. virke som brännved i privathus håll eller spannmål som producerats på lägenheten i primärproducentens privat bruk
  • varan ges som gåva, t.ex. mjölkko eller jordbruksmaskin ges som gåva
  • varan tas i annan användning än så dan som berättigar till avdrag.

Också när skattskyldigheten upphör – t.ex. när jordbruket läggs ned – ska primärproducenten betala momsen vid nedläggandet på eget bruk av egendom som han förvärvat och själv producerat för den momspliktiga verksamheten.

Eget bruk i ringa omfattning är momsfritt

Moms på eget bruk behöver inte betalas när primärproducenten tar varor och tjänster för sin egen eller sin familjs privata konsumtion i ringa omfattning. Som maximibelopp för värdet på eget bruk i ringa omfattning anses 850 euro om året.

Om primärproducenten tar nyttigheter för privat konsumtion till ett värde som överskrider 850 euro om året, ska moms betalas endast på det överskjutande beloppet. Privata uttag bör alltid antecknas i anteckningarna då de sker ett uttag, för att man i slutet av året ska kunna räkna ut om lägenheten haft momsplitigt eget bruk eller inte.

Bestämmelsen om momsfriheten av ringa eget bruk gäller endast fysiska personer, makar, odelade dödsbon och beskattningssammanslutningar.

Av vilket värde ska momsen uträknas

Grunden för momsen på en nyttighet som tagits i eget bruk är av priset på en köpt vara eller importvärdet av en själv importerad vara. Om värdet på nyttigheten har sjunkit efter den tidpunkt då nyttigheten köptes eller importerades betalas momsen på detta lägre värde.

Grunden för momsen på en vara som själv tillverkats är de direkta och indirekta kostnaderna för tillverkningen av varan. Med direkta kostnader avses material-, löne- o.d. kostnader som kan hänföras till tillverkningen av varan. Med indirekta kostnader avses övriga rörliga och fasta kostnader för tillverkningen av varan. Till skattegrunden räknas varken vinsttillägget eller värdet av arbetet som den skattskyldige själv utfört.

Vid värderingen av eget bruk av jord- och skogsbruksprodukter iakttas samma principer som vid värderingen av skattegrunden för en själv tillverkad vara. Kostnaderna som ska räknas till grunden för momsen ska i första hand härledas från jord- och skogsbrukets anteckningar eller från andra detaljerade kalkyler.

Schablonmässiga grunder för moms

Som skattegrund för eget bruk av jordoch skogsbruksprodukter kan användas de schablonmässiga värdena nedan om skattegrunden inte kan härledas från anteckningar eller andra detaljerade kalkyler. Värdena för jordbruksprodukter har fastställts på basis av forskning och statistiska källor. Värdena för virke grundar sig i huvudsak på genomsnittliga maskinkostnader vid avverkning som utretts i samband med fastställandet av värdet på leveransarbete.

1. Vanliga jordbruksprodukter

Spannmål 0,15 €/kg
Mjölk 0,35 €/kg
Svinkött 1,30 €/kg
Nötkött 2,50 €/kg
Potatis 0,15 €/kg

Exempel: En jordbrukarfamilj slaktar en slaktoxe för egen konsumtion. Slakten ger 250 kg kött. Värdet på eget bruk är 2,50 €/kg x 250 kg = 625 €.

Skattesatsen för livsmedel är 13%.

2. Virke

Byggnadsvirke 5,00 €/m3
Gagnvirke 6,00 €/m3
Brännved 10,00 €/m3
Flis 7,00 €/m3

Exempel: På en gårdsbruksenhet har man av rundtimmer byggt en byggnad för privathushållet. Man har från egen skog tagit 100 m3 tallstockar för byggnaden. Grunden för momsen på eget bruk är 100 m3 x 5,00 €/m3 = 500 €.

Skattesatsen för virke är 23 %.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 187r)

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2011