Påvisande av att villkoren för skattenedsättning för småbryggerier uppfylls

Har getts
8.9.2015
Diarienummer
2542/03.02.05/2015
Giltighet
- 13.3.2019

Skattenedsättning

I 9 § (383/2015) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) föreskrivs det om nedsättningen av accisen på öl som produceras av småbryggerier.

Om den accisskyldige lämnar en tillförlitlig utredning om att ölet har producerats i ett bryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra bryggerier, som utövar sin verksamhet åtskilt från andra bryggerier och inte brygger på licens och som per kalenderår producerar högst 15 000 000 liter öl, sänks den accis på alkoholdrycker som ska betalas på ölet med

  1. 50 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som inte överstiger 500 000 liter,
  2. 30 procent för den del av bryggeriets ölproduktion perkalenderår som överstiger 500 000 liter men inte 3 000 000 liter,
  3. 20 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 3 000 000 liter men inte 5 500 000 liter,
  4. 10 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 5 500 000 liter men inte 10 000 000 liter.

Bevisskyldigheten för att ölet är berättigat till skattenedsättning för småbryggerier ligger enligt bestämmelsen hos den skattskyldige. Med den skattskyldige avses den som frisläpper ölet för skattebelagd konsumtion i Finland. Den skattskyldige får skattenedsättningen genom att i skattedeklarationen för alkohol ange ölet i den produktgrupp som omfattas av nedsättningen. Verifikat över att ölet är berättigat till nedsättningen ska inte bifogas till skattedeklarationen. Dessa verifikat ska dock förvaras i den skattskyldiges bokföring och på begäran tillställas Skatteförvaltningen vid beskattning eller granskning.

Öl som framställts i Finland

När det gäller öl som framställts i Finland, kan den skattskyldige vara en tillverkare som verkar som auktoriserad lagerhållare och själv frisläpper det producerade ölet för skattebelagd konsumtion eller en auktoriserad lagerhållare som förvärvat småbryggeriöl skattefritt.

Det ska framgå av öltillverkarens bokföring över tillverkning vilken nedsättningskategori varje produktionssats tillhör. I skattedeklarationen för alkohol anges ölet enligt principen ”först-in-först-ut” (FIFO) dvs. så att ölet anses ha frisläppts för skattebelagd konsumtion eller sålts skattefritt i den ordning som det har producerats.

Om tillverkaren säljer ölet skattefritt till en annan auktoriserad lagerhållare, ska man i fakturan, fraktsedeln eller motsvarande verifikat tydligt anteckna hur stor nedsättning ölpartiet är berättigat till. Om den sistnämnda auktoriserade lagerhållaren säljer detta öl skattefritt vidare, ska också denne inkludera motsvarande anteckning om skattenedsättningen i de handlingar som köparen ska ha. På så sätt försäkrar man sig om att den auktoriserade lagerhållare som förvärvat ölet skattefritt kan ange ölet som frisläppts för skattebelagd konsumtion i rätt produktgrupp i skattedeklarationen.

Öl som importerats till Finland

Vid import av småbryggeriöl från en annan medlemsstat till Finland ska övervakningsdokumentet innehålla en försäkran om att det är fråga om småbryggeriöl och uppgifter om tillverkarens årsproduktion under föregående år.

Om flyttning av öl till Finland under ett uppskovsförfarande, om övervakning av flyttningen i EMCS-systemet med ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) och om anteckningen som berör småbryggeriöl i föreskrivs i bilaga I till Europeiska kommissionens förordning nr 684/2009/EG. Enligt den ska intyget i fält 17 l i eAD utformas på ifrågavarande språk enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har bryggts på ett litet självständigt bryggeri.” Produktionen ska anges i hektoliter öl i fält 17 n i e-AD.

Om småbryggeriölet redan har frisläppts för konsumtion i avgångslandet och det levereras till Finland med ett förenklat administrativt ledsagardokument (SAAD), ska det i punkt 14 i dokumentet finnas motsvarande anteckningar och intyg som i eAD.

Öl som importerats från områden utanför EU är berättigat till skattesänkning, om man med ölet har lämnat ett intyg som motsvarar det ovan nämnda.

Om den skattskyldige inte närmare bevisar vilken produktionssats ölet har framställts i, beräknas skattenedsättningen enligt föregående års produktion. När öl som importerats till Finland säljs skattefritt vidare till en annan auktoriserad lagerhållare i Finland, ska säljaren i de handlingar som köparen ska ha inkludera en anteckning om nedsättningen och uppgifter med vilka ölet kan specificeras i importörens bokföring.