Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Anvisningen om inledningstidpunkten för rättegången

Har getts
10.12.2012
Diarienummer
A140/200/2012
Giltighet
1.1.2013−31.12.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)

I denna anvisning behandlas den tidpunkt från vilken rättegången i skatteärendet anses ha börjat, då rättegångens längd definieras såsom avses i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009, senare gottgörelselag). I anvisningen behandlas dessutom på vilket sätt Skatteförvaltningen antecknar inledningstidpunkten för rättegången i de handlingar som lämnas till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarna (förvaltningsdomstolen/högsta förvaltningsdomstolen) gör eventuella tolkningar om inledningstidpunkten.

Vid förhinder för generaldirektören

Överdirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Janne Myllymäki

1. Inledningstidpunkten för rättegången: huvudregler och typiska undantagsfall

1.1 Skatter som omfattas av förfarandet för omprövningsbegäran

I flera skatteslag finns det ett obligatoriskt förfarande för omprövningsbegäran, i vilket förfarande ändring i beskattningen i första skedet söks hos skatterättelsenämnden. Sådana skatteslag är inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen och arvs- och gåvobeskattningen. I förskottsuppbörden och skattekontoförfarandet finns också ett obligatoriskt omprövningsförfarande, i vilket ändring i första skedet söks genom att lämna in en omprövningsbegäran till Skatteförvaltningen.  Beslut som skatterättelsenämnden eller Skatteförvaltningen meddelat i en omprövningsbegäran får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

I ärenden som omfattas av omprövningsförfarandets tillämpningsområde anses rättegången ha börjat den tidpunkt då en begäran om omprövning som den skattskyldige eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har framställt har anhängiggjorts (5.2 § i gottgörelselagen). Omprövningsbegäran inleds således den dag då den skattskyldiges omprövningsbegäran har kommit in till Skatteförvaltningen. Om den skattskyldige lämnar in en omprövningsbegäran till Skatteförvaltningen innan beskattningen för skatteåret har slutförts, inleds omprövningsbegäran den följande dagen efter att beskattningen har slutförts.  

I samband med rättelse av beskattning till den skattskyldiges nackdel påförs inte alltid en skatteförhöjning. Det kan vara fråga om en sådan situation t.ex. i samband med rättelse av beskattning till den skattskyldiges nackdel som avses i 56 § 2 eller 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (en s.k. rättelse inom ett eller två år). Beskattning enligt uppskattning eller efterbeskattningar i enlighet med olika skattelagar betraktas inte som administrativa påföljder enligt förarbetena till lagen om ändring av gottgörelselagen (RP 85/2012 rd, s. 26). Tidpunkten när rättegången börjar avgörs i en sådan situation enligt huvudregeln i 4.2 § i gottgörelselagen. Rättegången anses sålunda ha börjat den tidpunkt då den skattskyldiges omprövningsbegäran som gäller rättelse av beskattningen till hans nackdel inleds.

1.2 Skatteslag i vilka ändring söks direkt hos förvaltningsdomstolen

I vissa skatteslag överklagas Skatteförvaltningens beslut genom besvär direkt till förvaltningsdomstolen. Om Skatteförvaltningen ändå med anledning av besväret konstaterar att dess beslut är felaktigt till den skattskyldiges nackdel, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet.  Besväret förfaller till den del som gäller rättelserna. Sådana skatteslag är mervärdesskatten, överlåtelseskatten, försäkringspremieskatten och lotteriskatten.  I dessa skatteslag anses behandlingen ha börjat den tidpunkt då besvärshandlingen har lämnats till förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen (5.2 § i gottgörelselagen).

1.3 Ärenden som gäller skatteförhöjning eller annan administrativ påföljd

Enligt 2 a § 2 punkten i gottgörelselagen avses med administrativ påföljd bl.a. skatteförhöjningar. Dessutom anses som administrativ påföljd den förseningsavgift som avses i skattekontolagen och den försummelseavgift som avses i lagen om beskattningsförfarande och mervärdesskattelagen. Som administrativa påföljder anses inte räntorna (RP 85/2012 rd s. 26).

I ett ärende som gäller bestämmande av en administrativ påföljd börjar den tid som ska beaktas i rättegångens längd när myndigheten har inlett ett förfarande som leder till en påföljd och har delgivit parten detta (5.3 § i gottgörelselagen). Som inledningstidpunkt för rättegången ska anses den tidpunkt när en part har fått vetskap om att myndighetsförfarandet i fråga om en administrativ påföljd har inletts (RP 85/2012 rd s. 29).

I ärenden som gäller skatteförhöjningar som grundar sig på granskningsberättelsen anses rättegången ha börjat när den slutliga granskningsberättelsen har delgetts den skattskyldige (RP 85/2012 rd, s. 30). Om beskattningen har rättats till den skattskyldiges nackdel på annat sätt än med anledning av granskningsberättelsen och i detta sammanhang en skatteförhöjning har påförts, anses rättegången ha börjat när den skattskyldige har fått vetskap om det brev om hörande där skatteförhöjningen har påförts. När det gäller den ordinarie beskattningen anses en rättegång i fråga om en administrativ påföljd ha börjat när den skattskyldige har fått det brev om hörande där påföljden har nämnts (RP 85/2012 rd, s. 30). I Skatteförvaltningens datasystem antecknas som inledningstidpunkten för rättegången dock den dag då brevet om hörande har skickats.

2. Uppgiften om inledningstidpunkten för rättegången i beskattnings- och besvärshandlingar

2.1 Allmänt om anteckningen av inledningstidpunkten för rättegången

Skatteförvaltningen antecknar i besvärshandlingarna uppgiften om inledningstidpunkten för rättegången på ett sätt som anges nedan. Förvaltningsdomstolen kan utnyttja denna uppgift när den registrerar besväret i förvaltningsdomstolens ärendehanteringssystem.

2.2 Besvär som gäller inkomstskatt och fastighetsskatt: uppgiften framgår av kapprocken

Uppgiften om inledningstidpunkten för rättegången sparas i programmen MUKO och KMUKO i fönstret Registrering vid T.handl.fr.o.m. Uppgiften som sparas i detta fält framgår av det omslag för handlingarna som finns i besvärshandlingarna (den s.k. kapprocken).

När besväret har lämnats in till Skatteförvaltningen, registrerar den skattebyrå som har mottagit besväret uppgifter i anslutning till att handlingen har anlänt i programmet MUKO/KMUKO. Handlingarna skickas till förvaltningsdomstolen inlagt i kapprocken. Om besväret lämnas in till förvaltningsdomstolen gör skattebyrån motsvarande registreringar i programmet, om fallets identifieringsuppgifter framgår av förvaltningsdomstolens begäran om handlingar. I det fallet skickas handlingarna till förvaltningsdomstolen inlagt i kapprocken. Om fallets identifieringsuppgifter inte framgår av förvaltningsdomstolens dokumentbeställning, kan registreringen inte göras i programmet. Då skickas endast beskattningshandlingar till förvaltningsdomstolen.

Anteckningen om inledningstidpunkten för behandlingen sparas i de besvärsärenden som inleds vid Skatteförvaltningen på ovan angett sätt den 1 februari 2013 eller senare.

2.3 Besvärsärenden som gäller mervärdesskatt, överlåtelseskatt, försäkringspre-mieskatt och lotteriskatt: uppgiften framgår av Skatteförvaltningens utlåtande

I de utlåtanden som skattebyrån ger antecknas inledningstidpunkten för rättegången på framsidan av utlåtandet i sin egen punkt. Dessa anteckningar görs i de utlåtanden som skattebyrån ger den 1 juni 2013 eller senare.

2.4 Besvärsärenden som gäller andra skatteslag: uppgiften framgår av rättsbevak-ningsenhetens bemötande

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt antecknar på framsidan av alla de handlingar (bemötande, omprövningsbegäran, besvär, genmäle) som den lämnar in till förvaltningsdomstolarna under punkten ”Beslut i vilket ändring har sökts” följande:

Inledningstidpunkten för rättegången (lag 362/2009): dd.mm.åååå

Ovan nämnda anteckningar görs i de bemötanden som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ger den 1 juni 2013 eller senare. Förfarandet gäller alla skatteslag, alltså utöver ovan nämnda skatteslag också t.ex. arvs- och gåvobeskattning samt besvär som gäller förskottsuppbörd.

3. Ändrat förfaringssätt i Skatteförvaltningen på grund av målen för behandlingstiden

När skatterättelsenämnden avgör ett ärende som berör en sådan skattskyldigs beskattning som redan har ett annat anhängigt beskattningsärende i förvaltningsdomstolen, väntar nämnden inte längre alltid på förvaltningsdomstolens beslut. I ovan nämnda situationer frågar Skatteförvaltningen förvaltningsdomstolen i vilken fas behandlingen av det ärende är som har inletts tidigare. Om förvaltningsdomstolen kommer att meddela ett beslut i ärendet inom kort, ska Skatteförvaltningen vänta på beslutet. I annat fall avgörs ärendet i skatterättelsenämnden innan förvaltningsdomstolen meddelar sitt beslut.